Uredba o izmenama u dopuni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV SVINJA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), u članu 4. reči: „500 dinara” zamenjuju se rečima: „1.000 dinara”.

Član 2.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Podnosilac zahteva popunjava zahtev u saradnji sa licem zaposlenim u područnoj poljoprivrednoj stručnoj službi.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Zahtev se overava pečatom područne poljoprivredne stručne službe iz stava 1. ovog člana.”

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 – Zahtev za podsticajna sredstva za tov svinja za 2012. godinu, i to do 31. decembra 2012. godine.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 3.

U članu 9. reči: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11)” zamenjuju se rečima: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12)”.

Član 4.

Korisnik sredstava kome je rešenjem utvrđeno pravo na podsticajna sredstva na osnovu Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), može da ostvari pravo na razliku podsticajnih sredstva u iznosu od 500 dinara po grlu na osnovu ove uredbe, ako podnese zahtev Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za isplatu razlike podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to do 31. decembra 2012. godine.

Zahtev koji je podnet na osnovu Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 55/12), a na osnovu koga nije doneto rešenje kojim je utvrđeno pravo na podsticajna sredstva rešavaće se u skladu sa ovom uredbom.

Član 5.

Obrazac – Zahtev za podsticajna sredstva za tov svinja za 2012. godinu koji je odštampan uz Uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 55/12) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se Obrascem 1 – Zahtev za podsticajna sredstva za tov svinja za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827012.0065.31.doc/1 Obrazac 1

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

ZA TOV SVINJA ZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke

II. Obračun podsticaja za tov svinja za 2012. godinu

Broj grla Ukupna telesna masa grla Prosečna telesna masa grla Iznospo grlu Ukupan iznos

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su tovna grla za koja se podnosi zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za tov svinja za 2012. godinu bila u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da su namenjena za proizvodnju mesa i da za ista nije u 2012. godini ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za tov svinja.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ _____________________

Za područnu poljoprivrednu stručnu službu Vlasnik grla -član poljoprivrednog gazdinstva _____________________ ______________________ MP

4827012.0065.31.doc/2

Obrazac 2

ZAHTEV ZA ISPLATU RAZLIKE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV SVINJA ZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke Broj rešenja o priznavanju prava na podsticajna sredstva i datum njegovog donošenja

Datum i mesto Podnosilac zahteva

______________________ ______________________

4827012.0065.31.doc/3

Ostavite komentar