Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE PROIZVODNIH I MATIČNIH ZASADA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2009. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/09), član 2. stav 9. menja se i glasi:

„Lice iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom i registrovano kod Agencije za privredne registre i ako se bavi proizvodnjom vina i rakije u skladu sa Zakonom o vinu i rakiji („Službeni glasnik RS”, br.70/94, 13/02 – SUS i 101/05 –dr.zakon) ili ako mu je na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje pretežna delatnost gajenje grožđa – za zahteve koji se odnose na zasade vinove loze, odnosno ako mu je na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje pretežna delatnost gajenje voća – za zahteve koji se odnose na zasade voća, kao i da je izmirilo sve poreske obaveze za 2008. godinu”.

Član 2.

U članu 4. tačka 6) menja se i glasi:

„6) je izvršeno rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta za drvenaste voćne vrste, vinovu lozu i hmelj na parcelama na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 metara (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno da je izvršna plića obrada zemljišta za jagodaste voćne vrste na parcelama na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi jagodastih voćnih vrsta;”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi :

„Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana korisnik sredstava ima pravo na podsticajna sredstva ukoliko su zasadi podignuti na zemljištu koje je korisnik sredstava uzeo u zakup od Ministarstva na period od najmanje tri godine, pod uslovom da korisnik sredstava preuzme bavezu da produži akup tog zemljišta na period od najmanje šest godina”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0015.77.Doc/1

Ostavite komentar