Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE PROIZVODNIH I MATIČNIH ZASADA VOĆA, VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voća (osim jagode) i proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: proizvodni zasadi), kao i podizanje matičnih zasada voća (osim jagode) i matičnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: matični zasadi) za 2009. godinu.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za proizvodne zasade imaju: 1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga;

5) crkva, odnosno manastir.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje posticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba), ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana nije obavezno da ima utvrđeno svojstvo osiguranika kod Fonda za proizvodne zasade površine do 1 hektara, ako na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području i to za zasade voća i hmelja, odnosno na teritoriji Nišavsko-južnomorvaskog, Timočkog i Zapadnomoravskog vinogradarskog rejona (u daljem tekstu: rejon) za zasade vinove loze i ako su proizvodni zasadi podignuti u okviru marginalnog područja, odnosno rejona.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina, zakonska ograničenja za obavljanje poljoprivredne proizvodnje u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijenim opštinama.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština koje predstavljaju marginalna područja iz stava 4. ovog člana.

Rejoni iz stava 3. ovog člana utvrđeni su u skladu sa Odlukom o rejonizaciji vinogradarskih područja u Saveznoj Republici Jugoslaviji („Službeni list SRJ” , broj 30/97).

Izuzetno od stava 2. ovog člana pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava kojem je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nije bio upisan u Registar kao nosilac ili član drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iako je bio upisan kao član ili nosilac poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da u 2008. godini ima najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa.

Lice iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom i registrovano kod Agencije za privredne registre i ako se bavi proizvodnjom vina i rakije u skladu sa Zakonom o vinu i rakiji („Službeni glasnik RS”, br. 70/94, 13/02-SUS i 101/05-dr. zakon) ili ako mu je na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje pretežna delatnost gajenje grožđa, kao i da je izmirio sve poreske obaveze za 2008. godinu.

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako ispunjava uslove iz stava 9. ovog člana i ako je prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2008. godine razvrstano u malo preduzeće (u daljem tekstu: malo preduzeće), u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06).

Lice iz stava 1. tačka 5) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom i ako je upisano u odgovarajući registar, u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za proizvodne zasade podignute u toku 2008. godine i u proleće 2009. godine.

Član 3.

Lice iz člana 2. stav 1. tač. 2) i 4) ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom i u Registar proizvođača sadnog materijala u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, broj 18/05).

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana i ako je razvrstano kao malo preduzeće.

Lice iz st. 1. i 2. ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade podignute u toku 2008. godine i u proleće 2009. godine.

Član 4.

Lica iz člana 2. i 3. ove uredbe (u daljem tekstu: korisnici sredstava) imaju pravo na podsticajna sredstva za proizvodne zasade, odnosno matične zasade, ako:

1) je zemljište na parcelama na kojima se podižu proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi u vlasništvu korisnika sredstava ili u zakupu od strane korisnika sredstava na period od najmanje devet godina od momenta podizanja zasada;

2) nisu zaključili ugovor o zakupu zemljišta sa pravnim licem kao zakupodavcem, osim ako je ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo);

3) zemljište u zakupu na kome se podižu proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi nije pod hipotekom;

4) nisu ostvarili podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/08), Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i hmelja sa naslonom za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/08) i Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 23/08 i 26/08) za proizvodne, odnosno matične zasade za koje se podnosi zahtev, odnosno Uredbom o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, br. 29/08 i 37/08) za ratarsko-povrtarske kulture na katastarskim parcelama na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi u 2008. godini;

5) je za zemljište na parcelama na kojima su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi izvršena osnovna hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj pre podizanja zasada i ako je dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta, izdat najkasnije do 30. aprila 2009. godine;

6) je izvršeno rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta na parcelama na kojima su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 metara (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje);

7) za matične zasade poseduje zapisnik o izvršenom pregledu fitosanitarnog inspektora (u daljem tekstu: inspektor) o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada i izveštaj o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa parcele na kojoj se podiže matični zasad.

Član 5.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za proizvodne zasade ako podižu proizvodne zasade na:

1) minimalnoj površini od 0,5 hektara po voćnoj vrsti;

2) minimalnoj površini od 0,3 hektara za vinovu lozu (u rejoniranim vinogradarskim područjima za gajenje vinove loze) i hmelj.

Korisnici sredstava, ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za matične zasade koje podižu na minimalnoj površini od 0,2 hektara.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava, po korisniku sredstava, utvrđuje se za podignute proizvodne zasade na maksimalnoj površini do 10 hektara, od kojih maksimalno 5 hektara mogu biti na zemljištu u zakupu.

Korisnik sredstava ostvaruje pravo na ukupan iznos podsticajnih sredstava za podignute matične zasade na maksimalnoj površini do 2 hektara po korisniku sredstava.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se po osnovu odgovarajućeg broja sadnica po hektaru, određene kategorije i porekla sadnica, i to:

Vinova loza i hmelj

Vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Maksimalni broj sadnica po hektaru Poreklo sadnica Podsticajna sredstva po sadnici standardne i standardne SA kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici osnovne (Basic) kategorije (din/kom) za sorte za podloge Vinova loza 4.000 5.500 Sadnice proizvedene u Srbiji 100 270 800 200

Drvenaste voćne vrste

Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Maksimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne i standardne SA kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici osnovne (Basic) kategorije (din/kom) za sorte za podloge Jabuka 2.500 4.500 50 150 800 120 Kruška (na vegetativnoj podlozi) 2.500 4.500 80 240 1.200 120 Šljiva (na vegetativnoj podlozi) 1.200 2.500 80 240 800 120 Nektarina 800 1.600 70 210 700 120 Kajsija (bez posrednika) 400 800 80 240 1.000 120 Leska (kalemljena) 400 1.250 700 – 1.300 120 Jagodaste voćne vrste Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Maksimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po hektaru standardne i standardne SA kategorije (din/hektaru) Podsticajna sredstva po hektaru sertifikovane kategorije (din/hektaru) Podsticajna sredstva po sadnici osnovne (Basic) kategorije (din/kom) za sorte za podloge Malina (remontantna) 6.500 8.000 70.000 210.000 25 – Malina (jednorodna) 10.000 18.000 80.000 240.000 Kupina 2.000 3.500 70.000 210.000 100 – Borovnica 2.000 3.500 600.000 – 400 – Ribizla/ogrozd 1.600 3.500 70.000 210.000 150 50 Ostale voćne vrste 6.500 8.000 70.000 210.000 100 25

Član 6.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada, ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su iste zdravstveno i sortno ispravne.

Član 7.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 30. aprila 2009. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada za 2009. godinu, uz koji se podnosi Prilog – Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima-doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, prilaže se:

1) fotokopija hemijske analize zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj za parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi;

2) fotokopija računa sa dokazom o uplati sredstava za troškove rigolovanja (duboke obrade) zemljišta na parcelama na kojima su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi ili izjava podnosioca zahteva da je rigolovanje (duboku obradu) zemljišta izvršio sopstvenom mehanizacijom na minimalnoj dubini od 0,6 metara;

3) original, odnosno overena fotokopija računa za troškove kupovine sadnica sa otpremnicom;

4) fotokopija rešenja o ispunjenosti uslova za proizvodnju i punjenje vina, odnosno rakije u originalno pakovanje ili fotokopija izvoda o aktivnom statusu iz Agencije za privredne registre, ne stariji od šest meseci – za lica iz člana 2. stav 1. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe;

5) fotokopija kopije plana i izvoda iz lista nepokretnosti za katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi;

6) fotokopija rešenja o upisu u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja za proizvođače sadnog materijala – za matične zasade;

7) fotokopija zapisnika inspektora o izvršenom pregledu o ispunjenosti uslova lokacija za podizanje matičnih zasada i fotokopije izveštaja o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa parcele na kojoj se podiže matični zasad;

8) fotokopija obaveštenja o razvrstavanju u malo preduzeće koje je dostavljeno Narodnoj banci Srbije uz finansijski izveštaj za lica iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe;

9) fotokopija uverenja o izmirenim poreskim obavezama za 2008. godinu za lica iz člana 2. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe.

10) potvrda poslodavca o plaćenim doprinosima po osnovu radnog odnosa u 2008. godini za lica iz člana 2. stav 8. ove uredbe;

11) dokaz o kupljenoj licenci za umnožavanje zaštićenih sorti, klonova odnosno podloga.

Ministarstvo sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava po osnovu ove uredbe i po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Ministarstvo posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva, priložene dokumentacije, podataka o prijavljenim površinama pod odgovarajućim voćnim vrstama, vinovom lozom, hmeljom odnosno matičnim zasadima iz Registra, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom u saradnji sa nadležnim organima, potvrđuje istovetnost podataka i šalje zahtev sa priloženom dokumentacijom inspektorima.

Član 8.

Korisnici sredstava dužni su da inspektoru prilikom provere proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada, daju na uvid dokumentaciju koja se odnosi na poreklo, zdravstveno stanje, sortnost, kategoriju i nabavku, odnosno kupovinu sadnica sa kojima su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi, kao i dokumentaciju koja se odnosi na parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi.

Korisnici sredstava koji podižu matične zasade, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dužni su da daju na uvid i dokumentaciju neophodnu za ispunjavanje uslova za matične zasade, u skladu sa propisom kojim se uređuje način i postupak proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja.

Član 9.

Inspektor je dužan da najkasnije do 31. avgusta 2009. godine, izvrši prvu kontrolu podnetog zahteva i kontrolu proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada, kao i pregled dokumentacije iz člana 8. ove uredbe.

Inspektor je dužan da izvrši drugu kontrolu proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada nakon podizanja naslona kod vinove loze i hmelja, odnosno u drugoj vegetaciji kod voća i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada.

Inspektor je dužan da vrši periodičnu kontrolu proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada u skladu sa ugovorom iz člana 10. ove uredbe.

Član 10.

Korisnici sredstava sa Ministarstvom zaključuju ugovor kojim se utvrđuje obaveza sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada u periodu od devet godina, od dana zaključivanja ugovora, kao i postavljanja naslona za vinovu lozu i hmelj u periodu od godinu dana od sadnje zasada.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na podsticajna sredstva za matične zasade, imaju pravo na dodatnih 20 % od vrednosti po sadnici iz člana 5. ove uredbe za zaštićene sorte, klonove, odnosno podloge.

Korisnici sredstva koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u iznosu do 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju sprovođenja ugovora, davanjem blanko solo menice sa meničnom izjavom.

Korisnici sredstava koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u iznosu većem od 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju sprovođenja ugovora davanjem zemljišta na kome su podignuti proizvodni zasadi, odnosno matični zasadi pod hipoteku u periodu važenja ugovora.

Ako korisnik sredstava ne može da obezbedi garanciju sprovođenja ugovora iz stava 3. ovog člana, obezbeđuje garanciju davanjem hipoteke, avalirane menice, odnosno bankarske garancije u odnosu 1:1,1 na iznos pripadajućih podsticajnih sredstava i to na period od pet godina, od dana zaključivanja ugovora.

Član 11.

Po prijemu zahteva iz člana 7. ove uredbe, zapisnika o izvršenim pregledima proizvodnih zasada, odnosno matičnih zasada iz člana 9. ove uredbe i zaključivanja ugovora i davanjem garancije iz člana 10. ove uredbe, Ministarstvo isplaćuje iznos podsticajnih sredstava na namenski račun korisnika sredstava.

Isplata podsticajnih sredstava vrši se u dve jednake rate i to po izvršenoj prvoj, odnosno drugoj inspekcijskoj kontroli i ispunjenju uslova iz ove uredbe.

Član 12.

Podsticajna sredstva za proizvodne i matične zasade za 2009. godinu isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do iznosa utvrđenog posebnim aktom, koji je donela Vlada.

Prednost pri isplati podsticajnih sredstava imaju korisnici sredstava koji su u 2008. godini u Registru u biljnoj strukturi prijavili parcele pod duvanom.

Član 13.

U slučaju dostavljanja, odnosno utvrđivanja netačnih podataka iz čl. 7. i 8. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 14.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4427009.0013.38.doc/1 Obrazac

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDENemanjina 22-26, 11000 Beograd ZAHTEVZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE PROIZVODNIH I MATIČNIH ZASADA ZA 2009. GODINU DATUM PRIJEMA: ________________________BROJ PREDMETA:_____________________________PRIMEDBE: _________________________________________________

I – OPŠTI PODACI

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA JMBG ADRESA MB BR. TELEFONA BROJ POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA Prolećna sadnja 2008 Jesenja sadnja 2008Prolećna sadnja 2009 VRSTA ZASADA PROIZVODNI MATIČNI OKRUG I OPŠTINA GDE SU PODIZNUTI ZASADI DA NEDa li je podnosilac Zahteva proizvodio duvan u 2008. godini?

II – PODACI O PROIZVODNOM, ODNOSNO MATIČNOM ZASADU

Redni broj VOĆNA VRSTA /VINOVA LOZA /HMELj(navesti)

Uz zahtev se prilažu:

– Za proizvodne i matične zasade

1) Fotokopija hemijske analize zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj za parcele na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi;

2) Fotokopija računa sa dokazom o uplati sredstava za troškove rigolovanja (duboke obrade) zemljišta na parcelama na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi ili izjava podnosioca zahteva da je rigolovanje (duboku obradu) zemljišta izvršio sopstvenom mehanizacijom na minimalnoj dubini od 0,6 metara;

3) Original, odnosno overena fotokopije računa za troškove kupovine sacnica sa otpremnicom;

4) Fotokopija rešenja o ispunjenosti uslova za proizvodnju i punjenje vina, odnosno rakije u originalno pakovanje ili fotokopija Izvoda o aktivnom statusu iz Agencije za privredne registre;

5) Fotokopija kopije plana i izvoda iz lista nepokretnosti za katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi;

6) Fotokopija obaveštenja o razvrstavanju u malo preduzeće koje je dostavljeno Narodnoj banci Srbije uz finansijski izveštaj;

7) Fotokopija uverenja o izmirenim poreskim obavezama za 2008. godinu;

8) Fotokopija potvrde poslodavca o plaćenim doprinosima po osnovu radnog odnosa u 2008. godini;

– Za matične zasade se prilažu i sedeća dokumenta

9) Fotokopija rešenja o upisu u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;

10) Fotokopija zapisnika fitosanitarnog inspektora o izvršenom pregledu o ispunjenosti uslova lokacija za podizanje matičnih zasada i fotokopije izveštaja o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa parcele na kojoj se podiže matični zasad;

11) Dokaz o kupljenoj licenci za umnožavanje zaštićenih sorti/klonova/podloga.

datum i mesto podnošenja zahteva ime i prezime (napisati štampanim slovima) potpis podnosioca zahteva Prilog

Predmet: Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima

– doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Podaci o nosiocu poljoprivrednog gazdinstva

Ime i prezime ____________________________________________

Ime oca _____________________ JMBG _______________________

PIB (ukoliko ostvaruje prihod po osnovu poljoprivrede na stvarni prihod) _____________

Broj lične karte ____________________ izdata od ________________________

Mesto prebivališta – boravišta, adresa ________________________________

Podaci o nosiocu poljoprivrednog domaćinstva (obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod (stvarni prihod)

Ime i prezime ____________________________________________

Ime oca _____________________ JMBG _______________________

PIB (ukoliko ostvaruje prihod po osnovu poljoprivrede na stvarni prihod) _____________

Broj lične karte ____________________ izdata od ________________________

Mesto prebivališta – boravišta, adresa ________________________________

Uverenje je potrebno radi ostvarivanja prava ________________________________________.

U ____________________, Dana ________________ 200_. godine Obrazac primio__________________ Podnosilac zahteva______________________

4427009.0013.38.doc/3

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Urebe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinu sadržan je u čl. 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i član 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Voćarska, vinogradarska i hmeljarska proizvodnja u Republici Srbiji je u konstantnoj krizi što se manifestuje opadanjem površina pod matičnim zasadima vinove loze, voća i hmelja, kao i vinogradima, voćnjacima odnosno hmeljarnicima što za rezultat ima smanjenje proizvodnje voća, vinove loze i hmelja i povećanje njihovog uvoza, kao i sadnog materijala.

Izuzetno loša situacija u rasadničarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i hmeljarstvu može se popraviti jedino podizanjem sa jedne strane modernih matičnih zasada sadnicama osnovne kategorije koji će pružiti kvalitetnu osnovu moderne intenzivne poljoprivrede u ovim sektorima, a sa druge strane podizanjem proizvodnih zasada sa sertifikovanim sadnicama, pre svega iz domaće proizvodnje i uz primenu savremene tehnologije gajenja. S obzirom da je rasadničarska, voćarska, vinogradarska i hmeljarska proizvodnja izuzetno skupa i kompleksna neophodna je finansijska pomoć proizvođačima pre svega za one višegodišnje zasade osnovne kategorije podignute sertifikovanim sadnicama domaćeg porekla.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada voća (osim jagode) i proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: proizvodni zasadi), kao i podizanje matičnih zasada voća (osim jagode) i matičnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: matični zasadi) za 2009. godinu.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za proizvodne zasade imaju: 1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga;

5) crkva, odnosno manastir.

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe ima pravo na korišćenje posticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08 – u daljem tekstu: Uredba) i ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana nije obavezno da ima utvrđeno svojstvo osiguranika kod Fonda ako za proizvodne zasade površine do 1 hektara, na dan 31. decembar 2008. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području i to za zasade voća i hmelja, odnosno na teritoriji Nišavsko-južnomorvaskog, Timočkog i Zapadnomoravskog vinogradarskog rejona (u daljem tekstu: rejon) za zasade vinove loze i ako su proizvodni zasadi podignuti u okviru marginalnog područja, odnosno rejona.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina, zakonska ograničenja za obavljanje poljoprivredne proizvodnje u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijenim opštinama.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština koje predstavljaju marginalna područja iz stava 4. ovog člana.

Rejoni iz stava 3. ovog člana utvrđeni su u skladu sa Odlukom o rejonizaciji vinogradarskih područja ( „Službeni list SRJ” , broj 30/97).

Izuzetno od stava 2. ovog člana pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava kojem je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nije bio upisan u Registar kao nosilac ili član drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iako je bio upisan kao član ili nosilac poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da u 2008. godini ima najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa.

Lice iz člana 2. stav 1. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom i registrovano kod Agencije za privredne registre i ako se bavi proizvodnjom vina i rakije u skladu sa Zakonom o vinu i rakiji („Službeni glasnik RS”, br. 70/94, 13/02-SUS i 101/05-dr. zakon) ili ako mu je na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje pretežna delatnost gajenje grožđa (01132), kao i da je izmirio sve poreske obaveze za 2008. godinu.

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako ispunjava uslove iz stava 9. ovog člana i ako je prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2008. godine razvrstano u malo preduzeće, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06 – u daljem tekstu: malo preduzeće).

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 5) ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom i ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Lice iz člana 2. stav 1. ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za proizvodne zasade podignute u toku 2008. godine i u proleće 2009. godine.

Lice iz člana 2. stav 1. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade ako je upisano u Registar u skladu sa Uredbom i u Registar proizvođača sadnog materijala u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, broj 18/05).

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana i ako je razvrstano kao malo preduzeće.

Lice iz st. 1. i 2. ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za matične zasade podignute u toku 2008. godine i u proleće 2009. godine.

Lica iz člana 2. i 3. ove uredbe (u daljem tekstu: korisnici sredstava) imaju pravo na podsticajna sredstva za proizvodne, odnosno matične zasade, ako:

1) je zemljište na parcelama na kojima se podižu proizvodni, odnosno matični zasadi u vlasništvu korisnika sredstava ili u zakupu od strane korisnika sredstava na period od najmanje devet godina od momenta podizanja zasada;

2) nisu zaključili ugovor o zakupu zemljišta sa pravnim licem kao zakupodavcem, osim ako je ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa ministarstvom nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo);

3) zemljište u zakupu na kome se podižu proizvodni, odnosno matični zasadi nije pod hipotekom;

4) nisu ostvarili podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/08), Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i hmelja sa naslonom za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/08) i Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 23/08 i 26/08) za proizvodne, odnosno matične zasade za koje se podnosi zahtev, odnosno Uredbom o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, br. 29/08 i 37/08) za ratarsko-povrtarske kulture na katastarskim parcelama na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi u 2008. godini;

5) je za zemljište na parcelama na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi izvršena osnovna hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj pre podizanja zasada i ako je dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta, izdat najkasnije do 30. aprila 2009. godine;

6) je izvršeno rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta na parcelama na kojima su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 metara (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje);

7) za matične zasade poseduje zapisnik o izvršenom pregledu fitosanitarnog inspektora (u daljem tekstu: inspektor) o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada i izveštaj o analizama uzoraka zemljišta na prisustvo štetnih vrsta nematoda sa parcele na kojoj se podiže matični zasad.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za proizvodne zasade ako podižu proizvodne zasade na:

1) minimalnoj površini od 0,5 hektara po voćnoj vrsti;

2) minimalnoj površini od 0,3 hektara za vinovu lozu (u rejoniranim vinogradarskim područjima za gajenje vinove loze) i hmelj.

Korisnici sredstava, ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za matične zasade koje podižu na minimalnoj površini od 0,2 hektara.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava, po korisniku sredstava, utvrđuje se za podignute proizvodne zasade na maksimalnoj površini do 10 hektara, od kojih maksimalno 5 hektara mogu biti na zemljištu u zakup.

Korisnik sredstava ostvaruje pravo na ukupan iznos podsticajnih sredstava za podignute matične zasade na maksimalnoj površini do 2 hektara po korisniku sredstava.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se po osnovu odgovarajućeg broja sadnica po hektaru, određene kategorije i porekla sadnica, a prema tabeli iz Uredbe.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 30. aprila 2009. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Uz zahtev se prilaže dokumentacija koja je sprecificirana u tekstu i prilogu Uredbe.

Ministarstvo posle upoređivanja podataka i zahteva i priložene dokumentacije utvrđuje ispunjenost uslova iz ove uredbe.

Inspektor je dužan da, najkasnije do 31. avgusta 2009. godine, izvrši prvu kontrolu podnetog zahteva i kontrolu proizvodnih, odnosno matičnih zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih, odnosno matičnih zasada, kao i pregled dokumentacije iz člana 8. ove uredbe.

Inspektor je dužan da izvrši drugu kontrolu proizvodnih, odnosno matičnih zasada nakon podizanja naslona kod vinove loze i hmelja, odnosno u drugoj vegetaciji kod voća i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih, odnosno matičnih zasada.

Inspektor je dužan da vrši periodičnu kontrolu proizvodnih, odnosno matičnih zasada u skladu sa ugovorom iz člana 12. ove uredbe.

Korisnici sredstava sa Ministarstvom zaključuju ugovor kojim se utvrđuje obaveza sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih, odnosno matičnih zasada u periodu od devet godina, od dana zaključivanja ugovora, kao i postavljanja naslona za vinovu lozu u periodu od godinu dana od sadnje zasada.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na podsticajna sredstva za matične zasade, imaju pravo na dodatnih 20 % od vrednosti po sadnici iz člana 5. ove uredbe za zaštićene sorte, klonove, odnosno podloge.

Korisnici sredstva koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u iznosu do 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju sprovođenja ugovora, davanjem blanko solo menice sa meničnom izjavom.

Korisnici sredstava koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u iznosu većem od 2.500.000 dinara obezbeđuju garanciju sprovođenja ugovora davanjem zemljišta na kome su podignuti proizvodni, odnosno matični zasadi pod hipoteku u periodu važenja ugovora.

Ako korisnik sredstava ne može da obezbedi garanciju sprovođenja ugovora iz stava 3. ovog člana, obezbeđuje garanciju davanjem hipoteke, avalirane menice, odnosno bankarske garancije u odnosu 1:1,1 na iznos pripadajućih podsticajnih sredstava i to na period od pet godina, od dana zaključivanja ugovora.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za podsticanje podizanja višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinu iznose 480.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 17.914.000.000, od čega je za podsticanje podizanja proizvodnih i matičnih zasada voća (osim jagode), vinove loze hmelja predviđeno 435.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Urebe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih i matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja za 2009. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0013.38.doc/4

Ostavite komentar