Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava

Na osnovu člana 18. stav 6. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI I USLOVIMA

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Član 1.

U Uredbi o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10 i 16/11), u članu 2a stav 1. u tabeli reči:„-monitora CRT 35 din/kg” zamenjuju se rečima: „- monitora CRT 80 din/kg”, a reči: „- ostalih monitora 80 din/kg” zamenjuju rečima:„ – ostalih monitora 35 din/kg”.

Član 2.

U članu 2b posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Podsticajna sredstva utvrđuju se za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije u iznosu od 4,5 din/kg”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 3.

U članu 4a stav 1. tačka 1) posle reči: „u visini” dodaje se procenat: „20%”.

U tački 2) tačka zapeta zamenjuje se tačkom.

Tačka 3) briše se.

Član 4.

U članu 4b stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) u prvoj godini investicije u visini 70% vrednosti investicije za male privredne subjekte, 60% vrednosti investicije za srednje privredne subjekte, odnosno 50% vrednosti investicije za velike privredne subjekte, ali ne više od 75% od iznosa koje su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period;

2) u drugoj godini investicije u visini 35% vrednosti investicije za male privredne subjekte, 30% vrednosti investicije za srednje privredne subjekte, odnosno 25% vrednosti investicije za velike privredne subjekte, ali ne više od 37,5% od iznosa koje su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2011. godine.

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar