Uredba o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANjE

RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za podsticanje poljoprivredne proizvodnje odnose se na poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05) i sprovode se prema Programu.

Član 3.

Program sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici i poslovnih banaka, Ministarstvo finansija – Uprava za trezor i Garancijski fond.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe koriste se preko poslovnih banaka koje, pored zakonom utvrđenih uslova za obavljanje delatnosti, imaju:

1) razgranatu poslovnu mrežu na teritoriji Republike Srbije;

2) iskustvo i rezultate u vođenju kreditnih poslova u oblasti poljoprivrede;

3) stručnjake odgovarajuće kvalifikacije i iskustva u kreditnim poslovima u oblasti poljoprivrede.

Izbor poslovnih banaka iz stava 2. ovog člana vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo.

Prijave na konkurs iz stava 3. ovog člana razmatra mešovita komisija, koju imenuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) od predstavnika Ministarstva, Ministarstva finansija i Garancijskog fonda.

Listu banaka iz stava 2. ovog člana utvrđuje ministar na predlog mešovite komisije iz stava 4. ovog člana.

Sa bankama iz stava 5. ovog člana ministar zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Član 4.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2007. godinu i koristiće se preko Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici u skladu sa ovom uredbom i Odlukom o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici („Službeni glasnik RS”, broj 115/05).

Član 5.

Zahtevi za dugoročne kredite koji su podneti u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), a koji nisu rešeni, rešavaće se u skladu sa ovom uredbom.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

P R O G R A M

MERA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE

PROIZVODNjE ZA 2007. GODINU

I. OSNOVNI CILjEVI MERA

Mere podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu sprovodiće se tako što će se sredstva iz budžeta Republike Srbije koristiti za kratkoročno i dugoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih i pravnih lica.

Kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava po ovom programu sprovodiće se preko poslovnih banaka kao administratora u delu sredstava koje obezbeđuje Republika Srbija – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstva za ostvarivanje mera podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje po ovom programu, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, Razdeo 15 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 512 – Mašine i oprema, u iznosu od 2.000.000.000 dinara.

Sredstva iz stava 3. ovog poglavlja prenose se na račun Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici (u daljem tekstu: Fond) obrazovanog za ovu namenu i koristiće se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07), ovim programom i Odlukom o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici („Službeni glasnik RS”, broj 115/05).

Sredstva doznačena Fondu za razvoj Republike Srbije i poslovnim bankama po osnovu otplate kredita odobrenih u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), osim sredstava utvrđenih članom 1. Uredbe o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 70/04), Fond za razvoj Republike Srbije i poslovne banke uplaćivaće u korist računa Fonda i to narednog dana od dana uplate.

Sredstva iz st. 4. i 5. ovog poglavlja koriste se u skladu sa ovim programom.

Zahtevi koji su rešeni u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu, Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu realizovaće se na teret sredstava utvrđenih ovim programom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Ministarstvom finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) pratiće ostvarivanje ovog programa, administrirati i kontrolisati plasmane sa računa Fonda.

Utvrđuju se dva modela korišćenja budžetskih sredstava za kreditiranje poljoprivrednih gazdinstava, a u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje:

1) Model kratkoročnog kreditiranja poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica;

2) Model dugoročnog kreditiranja primarne poljoprivredne proizvodnje i to poljoprivrednih gazdinstava – pravnih i fizičkih lica.

II. PLANIRANI RASPORED SREDSTAVA

Namena Iznos u dinarima % učešća u strukturi Kratkoročni krediti 1.500.000.000 75 Dugoročni krediti 500.000.000 25 Ukupni plasman 2.000.000.000 100

III. KORIŠĆENjE SREDSTAVA

Kratkoročno kreditiranje

Kratkoročni krediti se odobravaju poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima upisanim u Registar, preko poslovnih banaka kod kojih imaju otvorene namenske tekuće račune.

Zahtev za odobrenje kratkoročnog kredita poljoprivrednik – fizičko lice, kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva podnosi poslovnoj banci, koja ga kao administrator prosleđuje Upravi.

Ministarstvo i Uprava utvrđuju ispunjenost uslova utvrđenih ovim programom i Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava i ako su ovi uslovi ispunjeni Uprava prebacuje sredstva po kreditnim zahtevima sa namenskog računa Fonda na posebne namenske račune poljoprivrednika – fizičkih lica, otvorene kod poslovnih banaka u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti se krajnjim korisnicima odobravaju sa rokom vraćanja od 12 meseci i kamatnom stopom od 6% (5% kamata + 1% provizija) na godišnjem nivou bez valutne klauzule. Kamata se zajedno sa pripadajućom glavnicom vraća po isteku ročnosti kredita na podračun Fonda, a provizija se naplaćuje jednokratno pre puštanja kredita u tečaj.

Sredstva iz kojih se odobravaju krediti prema podacima upisanim u Registar u celini obezbeđuje Ministarstvo, i to za:

1) registrovano poljoprivredno zemljište, odnosno drugo zemljište ili građevinsku celinu površine do 1 hektar – u iznosu do 12.000 dinara;

2) registrovano poljoprivredno zemljište, odnosno drugo zemljište ili građevinsku celinu površine od 1 hektar do 5 hektara – u iznosu do 60.000 dinara;

3) registrovano poljoprivredno zemljište, odnosno drugo zemljište ili građevinsku celinu površine od 5 hektara do 10 hektara – u iznosu do 120.000 dinara;

4) za registrovano poljoprivredno zemljište, odnosno drugo zemljište ili građevinsku celinu površine iznad 10 hektara – u iznosu do 240.000 dinara.

Fizičko lice – poljoprivrednik koji je koristio kratkoročni kredit po Programu mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004, 2005. i 2006. godinu, stiče uslov za podnošenje zahteva za kratkoročni kredit u 2007. godini, samo u slučaju da je sve obaveze po prethodnom kreditu u potpunosti izmirio.

Uslovi i način odobravanja kratkoročnih kredita, prava i obaveze Ministarstva i poslovnih banaka, uslovi i način saradnje između Ministarstva, poslovnih banaka i Uprave definisaće se ugovorom.

2. Dugoročno kreditiranje

Dugoročni krediti iz sredstava koja obezbeđuje Ministarstvo odobravaju se poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima upisanim u Registar, preko poslovnih banaka kod kojih imaju otvorene namenske tekuće račune.

Dugoročni kredit iz sredstava koja obezbeđuje Ministarstvo odobravaće se za sledeće namene:

1) izgradnju i kupovinu sistema za navodnjavanje, kao i opreme za navodnjavanje;

2) kupovinu poljoprivredne mehanizacije;

3) podizanje višegodišnjih zasada;

4) podizanje plastenika i staklenika;

5) investicije u stočarskoj proizvodnji.

Ministarstvo za ove namene obezbeđuje 90% sredstava, a poslovne banke obezbeđuju 10% sredstava iz potencijala banke, u ukupnim izvorima finansiranja po svakom odobrenom zahtevu.

Poslovna banka je dužna da 80% svog dela učešća u kreditu obezbedi garancijom Garancijskog fonda.

Poslovna banka kandiduje investicioni program podnosioca zahteva za korišćenje dugoročnih kredita Ministarstvu, koje u skladu sa ugovorom Ministarstva i poslovnih banaka, kojim se uređuju bliži uslovi, kriterijumi i način odobravanja dugoročnih kredita donosi odluku po zahtevu.

Krediti će se odobravati pod sledećim uslovima:

1) rok otplate pet godina, izuzev za podizanje zasada vinove loze i zasada jezgrastih voćnih vrsta gde je rok otplate 10 godina;

2) efektivna kamatna stopa je 2,25% na godišnjem nivou;

3) godišnja provizija Garancijskog fonda 0,75% od iznosa ostatka glavnog duga po kreditu;

4) primena valutne klauzule – utvrđivanje iznosa kredita i otplatnih anuiteta u evrima, sa obavezom korisnika da dospele anuitete plaća u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan plaćanja;

5) odloženi rok vraćanja glavnice, koji se uključuje u rok otplate kredita, iznosi do 12 meseci, izuzev kada se krediti odobravaju za:

– izgradnju i kupovinu sistema za navodnjavanje, kao i opreme za navodnjavanje odloženi rok plaćanja iznosi do tri godine,

– kreditiranje dela stočarske proizvodnje, u kojim slučajevima odloženi rok plaćanja iznosi do tri godine,

– podizanje višegodišnjih zasada gde odloženi rok plaćanja iznosi tri godine, odnosno podizanje zasada vinove loze i jezgrastih voćnih vrsta gde odloženi rok plaćanja iznosi pet godina;

6) za vreme odloženog roka vraćanja glavnice kredita, obračunava se i naplaćuje kamata i provizija;

7) otplata kredita vrši se u jednakim šestomesečnim anuitetima, izraženim u evrima, prema planu otplate koji se prilaže uz ugovor o kreditu i čini njegov sastavni deo, uplatom dinarske protivvrednosti svake rate obračunate po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan plaćanja, u roku od pet dana od isteka svakog šestomesečnog perioda;

8) najmanji iznos sredstava po ugovoru o kreditu, koji obezbeđuje Ministarstvo je 5.000 evra, a najveći 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije.

Dugoročni kredit ne može ostvariti:

1) poljoprivredno gazdinstvo – fizičko i pravno lice kome je pušten dugoročni kredit u tečaj u 2004, 2005. i 2006. godini ili koje nije izmirilo sve obaveze po kratkoročnom kreditu odobrenom u 2004, 2005. i 2006. godini;

2) povezano lice u smislu člana 34. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 125/04), ukoliko je neko od njih koristilo dugoročni kredit u 2004, 2005. i 2006. godini.

Uslovi i način odobravanja dugoročnih kredita, kao i prava i obaveze Ministarstva, poslovnih banaka i Garancijskog fonda regulisaće se posebnim ugovorom.

IV. DINAMIKA TROŠENjA SREDSTAVA

Dinamika trošenja sredstava predviđenih ovim programom vršiće se u skladu sa dinamikom ostvarivanja prihoda u budžetu Republike Srbije za 2007. godinu.

V. IZVEŠTAJ O ODOBRAVANjU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA

Ministarstvo će Vladi podneti godišnji izveštaj o odobravanju i korišćenju sredstava po ovom programu.

Ostavite komentar