Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije.

Član 2.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu sredstava podsticaja turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja (u daljem tekstu: subvencije) po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa, od najmanje 15 stranih turista, sa boravkom u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, u periodu od najmanje tri noćenja sa doručkom, na teritoriji Republike Srbije.

Subvencije se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13 /10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

Predloženi model podsticanja razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu sredstava podsticaja turističkim agencijama organizatorima turističkog putovanja, kao način podrške za promotivne i marketinške aktivnosti koje su neophodne za dostizanje potrebnog nivoa prometa stranih turista.

Mere podsticaja sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 3.

Pravo na dodelu subvencija, na osnovu realizovanog turističkog putovanja, mogu da ostvare turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu (u daljem tekstu: korisnik subvencija).

Član 4.

Korisnik subvencija je u obavezi da realizaciju dovođenja organizovanih turističkih grupa stranih turista sprovede na osnovu unapred utvrđenog programa putovanja, u skladu sa Zakonom o turizmu.

Član 5.

Program putovanja iz člana 4. ove uredbe pored usluga smeštaja u kategorisanom ugostiteljskom objektu (ili više objekata), od najmanje tri noćenja sa doručkom i usluge turističkog pratioca, odnosno turističkog vodiča, sadrži najmanje još jednu od turističkih usluga (transfer na teritoriji Republike Srbije, obilazak lokaliteta, turističko razgledanje, organizovanje izleta, vožnju brodom, usluge turističkih profesija, odnosno angažovanje dodatnog turističkog vodiča, animatora i sl) ili neke druge usluge koje su u funkciji obogaćenja turističke ponude (posete muzejima, utakmicama, manifestacijama i sl).

Korisnik subvencija za sve vreme trajanja turističkog putovanja iz stava 1. ovog člana obezbeđuje turističkog pratioca ili turističkog vodiča sa položenim stručnim ispitom.

Član 6.

Korisnik subvencija turističko putovanje može da prodaje:

neposredno stranim turistima;

preko turističke agencije iz inostranstva koja to putovanje dalje prodaje svojim državljanima, kao krajnjim korisnicima;

drugom subjektu sa sedištem u inostranstvu, koji za sopstvene potrebe (za poznate korisnike – za svoje zaposlene, članove udruženja ili asocijacija, sportiste koji organizovano dolaze na pripreme i sl) kupuje to turističko putovanje.

Član 7.

Iznos sredstava subvencija, koje može da ostvari korisnik subvencija, po jednom stranom turisti, pod uslovima propisanim ovom uredbom, iznosi 10 evra za ostvarenih tri do pet noćenja, odnosno 15 evra za ostvarenih šest i više noćenja utvrđenih programom putovanja.

Član 8.

Po završetku realizacije programa putovanja korisnik subvencije dostavlja ministarstvu popunjen zahtev na obrascu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, kao i dokumentaciju, kojom dokazuje pravo na dodelu sredstava subvencije.

Član 9.

Zahtev iz člana 8. ove uredbe naročito sadrži sledeće podatke:

naziv korisnika subvencije;

matični broj i PIB korisnika subvencije;

sedište, odnosno adresu korisnika subvencije i to: ulicu, broj, mesto, poštanski broj, opštinu;

broj i datum izdavanja licence;

telefon, faks;

e-mail adresa;

kontakt osobu;

redni broj programa putovanja (iz propisane knjige evidencije);

iz programa putovanja (mesto/a boravka, datum i mesto polaska i povratka grupe, dužina trajanja, sa ukupnim brojem noćenja);

datum završetka turističkog putovanja;

naziv ugostitelja, naziv i kategoriju ugostiteljskog objekta, u kome su pružene usluge smeštaja;

ime i prezime turističkog pratioca, odnosno turističkog vodiča i broj i datum izdavanja uverenja o položenom stručnom ispitu;

sve usluge koje je organizovana turistička grupa stranih turista koristila i nazivi subjekata, odnosno ime i prezime fizičkih lica, koji su te usluge pružili, sa iznosom plaćenih usluga;

ukupan broj stranih turista u organizovanoj turističkoj grupi;

ime i prezime stranog turiste, sa podatkom o državi koja je izdala stranu putnu ispravu;

ukupnu visinu iznosa tražene subvencije po organizovanoj turističkoj grupi i realizovanom turističkom putovanju;

broj računa korisnika subvencija, sa nazivom i sedištem poslovne banke.

Član 10.

Dokumentacija iz člana 8. ove uredbe naročito sadrži:

fotokopiju licence korisnika subvencije;

opšte uslove putovanja korisnika subvencije;

program putovanja korisnika subvencije;

ugovor ili potvrdu rezervacije sa:

– stranim turistom kao kupcem;

– stranom turističkom agencijom, koja turističko putovanje u svojoj zemlji prodaje svojim državljanima, kao krajnjim korisnicima;

– drugim stranim subjektom, koji za sopstvene potrebe (za poznate korisnike – za svoje zaposlene, članove udruženja ili asocijacije, sportiste koji organizovano dolaze na pripreme i sl) kupuje turističko putovanje;

5) naziv ugostitelja, naziv i kategoriju ugostiteljskog objekta, u kome su pružene usluge smeštaja sa fotokopijom rešenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta;

6) ugovor o zakupu smeštajnih kapaciteta, koji je korisnik subvencije zaključio sa ugostiteljem, sa podatkom o rednom broju programa putovanja;

7) uverenje o stručnom ispitu za turističke pratioce i vodiče;

8) druge ugovore u vezi sa realizacijom programa putovanja (prevoznik na teritoriji Republike Srbije, vodiči, animatori, organizovane posete muzejima i sl), sa podatkom o rednom broju programa putovanja;

9) kopiju izvoda iz propisane knjige evidencije gostiju (stranaca), koju vodi ugostitelj, sa spiskom putnika iz turističke grupe, potpisanu i overenu od strane ugostitelja;

10) kopije faktura sa pozivom na redni broj programa putovanja, za sve pružene usluge iz programa putovanja, sa dokazom o uplati faktura, odnosno o transferisanju sredstava i overen izvod poslovne banke;

11) overen izvod izdatih fiskalnih računa/faktura iz knjige evidencije prodatih turističkih putovanja;

12) overen izveštaj banke o prilivu uplaćenih sredstava (dinarskih ili deviznih), koji se odnosi na realizovano turističko putovanje po svakom putniku, sa ukupnim zbirom iznosa svih uplata za turističko putovanje.

Član 11.

Korisnik subvencija dostavlja ministarstvu zahtev sa dokumentacijom iz čl. 9. i 10. ove uredbe, za realizovano turističko putovanje, najkasnije u roku od 60 dana, od dana realizacije turističkog putovanja.

Krajnji rok za dostavu zahteva i dokumentacije iz čl. 9. i 10. ove uredbe je 20. novembar 2016. godine.

Zahtev sa kompletnom dokumentacijom predaje se na pisarnici ministarstva ili putem pošte sa upisom datuma i tačnog vremena predaje.

Na osnovu uredno popunjenog zahteva i dostavljene kompletne dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana.

Konačan iznos sredstava za refundaciju vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

Član 12.

Dodela subvencija ograničena je raspoloživim budžetskim sredstvima (do 120.000.000 dinara) i rangiranje zahteva za refundaciju će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema.

Neblagovremeni zahtevi, kao i zahtevi koji ne sadrže kompletnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Član 13.

Ministar nadležan za poslove turizma može rešenjem formirati Komisiju, sa zadatkom da vrši uvid u sve podnete zahteve i dokumentaciju i da jednom mesečno pripremi izveštaj o broju korisnika subvencija, visini traženih sredstava i dinamici realizacije dodele podsticajnih sredstava, u cilju transparentnosti i dostupnosti svih podataka.

Komisiju iz stava 1. ovog člana mogu da čine, pored zaposlenih u ministarstvu i predstavnici strukovnih, odnosno poslovnih udruženja turističkih agencija organizatora turističkih putovanja.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

OBRAZAC

ZAHTEV ZA REALIZACIJU DODELE SREDSTAVA SUBVENCIJA

PODACI O KORISNIKU SUBVENCIJA Naziv korisnika subvencije Matični broj i PIB Matični broj _____________________________PIB _____________________________________ Sedište, odnosno adresa __________________________________________________(ulica i broj)__________________________________________________(mesto)__________________________________________________(poštanski broj i opština) Broj i datum izdavanja licence Telefon, faks E-mail adresa Kontakt osoba PODACI O REALIZOVANOM PROGRAMU PUTOVANJA Redni broj programa putovanja iz propisane knjige evidencije Mesto/a boravka Mesto polaska i povratka grupe Datum polaska i povratka grupe Dužina trajanja turističkog putovanja Ukupan broj noćenja Datum završetka turističkog putovanja Podaci o ugostiteljskom objektu __________________________________________________(poslovno ime ugostitelja)__________________________________________________(vrsta i naziv ugostiteljskog objekta) __________________________________________________(kategorija, broj i datum izdavanja rešenja) Podaci o turističkom pratiocu ili vodiču __________________________________________________(ime i prezime)__________________________________________________(broj i datum izdavanja uverenja) Podaci o pruženim uslugama Vrsta usluge Subjekt/lice koje je uslugu pružilo Ukupna cena usluge (iz fakture) 1. 2. 3. 4. Ukupan broj stranih turista u organizovanoj turističkoj grupi Podaci o stranim turistima i državi koja je izdala stranu putnu ispravu(složenu hronološki prema evidenciji iz knjige gostiju ugostitelja) R.br. Ime i prezime Država koja je izdala stranu putnu ispravu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. DRUGI PODACI POTREBNI ZA REALIZACIJU SUBVENCIJE Ukupna visina iznosa tražene subvencije po organizovanoj turističkoj grupi(izražena u evrima) ___________________________ Broj računa korisnika subvencije, sa podacima o poslovnoj banci _______________________________(broj računa) _______________________________(naziv poslovne banke)_______________________________(sedište poslovne banke)

U _________________

KORISNIK SUBVENCIJE

Datum: ____________ _________________________

(potpis i pečat)

Ostavite komentar