Uredba o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se obim, opšti uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita (u daljem tekstu: kreditna podrška), kao i korisnici kreditne podrške u 2012. godini.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) do iznosa određenog posebnim aktom Vlade.

Sredstva za realizaciju mera iz ove uredbe obezbeđuju se za naredne godine budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 3.

Kreditna podrška koristi se za razvoj stočarstva, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu i za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte pod opštim uslovima propisanim ovom uredbom i posebnim uslovima utvrđenim programima koje donosi Vlada (u daljem tekstu: programi).

Član 4.

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom imaju:

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, osim fizičkog lica koje je privremeni nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

preduzetnik;

pravno lice.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje kreditne podrške ako:

1) su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12) i nalaze se u aktivnom statusu;

2) su izmirila dospele obaveze po osnovu kredita odobrenih po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/09, 21/09, 43/09 i 77/09) i Uredbi o utvrđivanju Programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/10 i 15/10) i Uredbi o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11, 38/11 i 80/11), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, broj 38/11), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, br. 38/11 i 61/11 ), Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, broj 38/11) i Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope („Službeni glasnik RS”, br. 38/11 i 61/11).

3) ispunjavaju posebne uslove i za određene namene utvrđene programima.

Član 5.

Mere utvrđene ovom uredbom sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko Uprave za agrarna plaćanja, Ministarstva finansija – Uprave za trezor, banaka koje prihvate uslove kreditiranja propisane ovom uredbom i kod kojih korisnici imaju otvorene namenske tekuće račune i društava za osiguranje.

Međusobna prava i obaveze subjekata iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom koji zaključuju ministar nadležan za poslove poljoprivrede sa ovlašćenim licima Ministarstva finansija – Uprave za trezor, banaka i društava za osiguranje.

Član 6.

Radi korišćenja kredita u skladu sa ovom uredbom lica iz člana 4. stav 1. ove uredbe podnose banci pisani zahtev za odobrenje kredita čiji se deo kamate subvencioniše na osnovu ove uredbe (u daljem tekstu: kredit) i prateću dokumentaciju propisanu programima.

Zahtevom za odobrenje kredita (u daljem tekstu: zahtev) može biti obuhvaćen veći broj namena iz člana 3. ove uredbe.

Ako je korisnik kredita fizičko lice i preduzetnik ukupno odobreni iznos kredita po korisniku kredita ne može biti veći od 5.000.000 dinara.

Ako je korisnik kredita zemljoradnička zadruga ukupno odobreni iznos kredita po korisniku kredita za sve namene ne može biti veći od 15.000.000 dinara.

Ako zemljoradnička zadruga koristi kredit za namene utvrđene posebnim programom kreditne podrške za razvoj stočarstva, odobreni iznos kredita može se povećati do 50.000.000 dinara.

Ako je korisnik kredita pravno lice ukupno odobreni iznos kredita po korisniku kredita za sve namene ne može biti veći od 5.000.000 dinara, osim za namene utvrđene posebnim programom kreditne podrške za razvoj stočarstva, koje se odnose na nabavku životinja za tov, kao i za nabavku hrane za te životinje, za koji ukupno odobreni iznos kredita ne može biti veći od 50.000.000 dinara.

Ako je korisniku kredita na osnovu zahteva odobren kredit manji od iznosa iz st. 3. 4. i 5. ovog člana, korisnik kredita ima pravo da podnese novi zahtev za odobravanje novog kredita za razliku do limita od 5.000.000 dinara ako je korisnik kredita fizičko lice i preduzetnik, odnosno za razliku do limita od 15.000.000 dinara, odnosno do limita od 50.000.000 dinara ako je korisnik kredita zemljoradnička zadruga, odnosno za razliku do limita 5.000.000 odnosno do limita od 50.000.000 dinara ako je korisnik kredita pravno lice.

Zahtevi se podnose banci do 1. novembra 2012. godine.

Član 7.

Po podnetom zahtevu banka i podnosilac zahteva parafiraju obrazac ugovora o kreditu.

Banka dostavlja Ministarstvu parafirani obrazac ugovora o kreditu sa zahtevom i podnetom dokumentacijom uz zahtev.

Ministarstvo i Ministarstvo finansija – Uprava za trezor utvrđuju ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom i programima i o tome obaveštavaju banku.

Član 8.

Po prijemu obaveštenja iz člana 7. stav 3. ove uredbe banka i podnosilac zahteva zaključuju ugovor o kreditu pod sledećim uslovima:

da rok otplate kredita bude najviše tri godine;

da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima;

da efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou ne može biti veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za dva procentna poena, osim za kredite sa rokom otplate do jedne godine kod kojih efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou ne može biti veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za tri procentna poena;

da korisnik kredita plaća fiksnu efektivnu kamatnu stopu na neotplaćeni deo kredita od 6% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita;

da banka ne naplaćuje naknadu za obradu kredita;

da banka vrši naplatu kredita u mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima, u skladu sa planom otplate, koji čini sastavni deo ugovora o kreditu;

da na zahtev korisnika kredita čiji je rok otplate tri godine, banka odobrava odloženi rok vraćanja glavnice do jedne godine koji se uključuje u rok otplate kredita.

Član 9.

Ministarstvo uplaćuje banci sredstva na ime dela kamate za prvu godinu otplate kredita u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja od banke o zaključenom ugovoru o kreditu sa korisnikom.

Za naredne godine otplate kredita, Ministarstvo uplaćuje banci sredstva na ime dela kamate na neotplaćeni deo kredita za godinu na koju se kamata odnosi, u roku od 30 dana od dana isteka prethodne godine otplate kredita.

Sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvo uplaćuje u visini efektivne kamatne stope koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za:

1) dva procentna poena i umanjenoj za šest procentnih poena – za kredite sa rokom otplate od jedne do tri godine;

2) tri procentna poena i umanjenoj za šest procentnih poena – za kredite sa rokom otplate do jedne godine.

Član 10.

Na zahtev korisnika kredita banka može odobriti prevremenu otplatu kredita bez prava na naknadu troškova prevremene otplate.

U slučaju iz stava 1. ovog člana banka:

1) u roku od pet radnih dana od dana odobrenja o tome obaveštava Ministarstvo;

2) vrši povraćaj sredstava koje je Ministarstvo uplatilo na ime preostalog dela subvencionisane kamate za godinu kada je odobrena prevremena otplata kredita na račun Ministarstva.

Član 11.

Jemac kredita može biti pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa podnosiocem zahteva.

Jemac kredita može biti samo ono pravno lice koje je u 2011. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja i ima izmirene sve obaveze prema upravi javnih prihoda zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva korisnika za kredit za koji se daje jemstvo.

Ako nije obezbeđen na način iz stava 1. ovog člana, kredit se obezbeđuje u skladu sa poslovnom politikom banke.

Član 12.

Korisnik kredita je u slučajevima, na način i pod uslovima predviđenim programima dužan da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita sa društvima za osiguranje koja prihvate osiguranja utvrđena programima.

Ministarstvo društvu za osiguranje iz stava 1. ovog člana plaća 100% iznosa premije osiguranja u roku od 30 dana od dana prijema specifikacije o zaključenim polisama.

Društvo za osiguranje polisu osiguranja vinkulira u korist banke sa kojom je korisnik kredita zaključio ugovor o kreditu nakon izvršenog plaćanja po polisi osiguranja predmeta kredita.

Član 13.

Ako se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen proglašava se dospelim tako što se celokupna glavnica, pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata koja je obračunata u skladu sa poslovnom politikom banke za ceo period korišćenja kredita naplaćuju od korisnika kredita, uključujući i ceo iznos subvencionisan od strane Ministarstva sa obračunatom zateznom kamatom u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle naplate ukupnog duga od korisnika banka prenosi Ministarstvu ukupan iznos kamate koji je subvencionisan zajedno sa zateznom kamatom obračunatom u skladu sa poslovnom politikom banke.

Član 14.

Korišćenje sredstava obezbeđenih za namene predviđene ovom uredbom vrši se u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva, do iznosa sredstava određenih posebnim aktom Vlade kojim se utvrđuje raspodela i korišćenje sredstava za te namene.

Član 15.

Narodna banka Srbije obavlja poslove u vezi sa administriranjem kredita.

Član 16.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0064.13.doc/1

Ostavite komentar