Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJA PROIZVOĐAČIMA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 20/10, 24/10 i 46/10) čl. 9a, 9b i 9v, brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827009.0063.24.Doc/1 OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Usled nepovoljnih vremenskih uslova koji su nastupili krajem vegetacionog perioda i u toku žetve, došlo je do smanjenja prosečnih prinosa pšenice, tako da je pšenica proizvedena u količini manjoj od očekivane, što je dovelo do rasta otkupne cene pšenice tokom jula meseca.

Osim toga, ukazujemo da je cena pšenice porasla i na međunarodnom tržištu.

Iz navedenih razloga, a imajući u vidu i prelazne zalihe pšenice koje će upotpuniti bilansne potrebe, ne očekuju se značajni tržišni viškovi pšenice, te je prestala potreba za subvencionisanje izvoza pšenice.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o korišćenju podsticaja proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 20/10, 24/10 i 46/10) čl. 9a, 9b i 9v brišu se.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Kako bi se sprečio nastanak troškova u vezi sa realizacijom izvozne subvenicije za pšenicu, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

4827009.0063.24.Doc/2

Ostavite komentar