Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU PREDLAGANjA PROJEKATA ČIJA JE REALIZACIJA U FUNKCIJI PODSTICANjA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE I O PRAĆENjU DINAMIKE FINANSIRANjA TIH PROJEKATA

Član 1.

U Uredbi o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata („Službeni glasnik RS”, broj 50/10), u članu 5. stav 1. reči: „i iz kredita banaka” brišu se, a posle reči u zagradi: „u daljem tekstu: Fond” dodaju se zapeta i reči: „a za sredstva koja se u visini od 80% vrednosti projekta obezbeđuju iz kredita poslovnih banaka, Fond se zadužuje kod banke koja finansira izabrani projekat, kao korisnik kredita”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:

„Sredstva iz stava 1. ovog člana Fond prenosi ovlašćenim predlagačima projekta koji su izabrani od strane Vlade, u skladu sa ovom uredbom.

Kao instrument obezbeđenja kredita kod poslovne banke, Fond će dati svoje menice ili ovlašćenje za naplatu sa računa.

Sredstva za otplatu kredita iz stava 1. ovog člana prenose Fondu Republika Srbija u celokupnom iznosu za projekte nadležnih ministarstava ili Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina u odnosu 50% : 50% za projekte Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodina ili Republika Srbija i jedinica lokalne samouprave u odnosu 50% : 50% za projekte jedinica lokalnih samouprava.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

U dosadašnjem st. 4. i 5. koji postaju st. 6. i 7. reči: „stava 3.”, zamenjuju se rečima: „stava 6.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar