Uredba o izmeni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/17 i 53/17), u članu 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) reči: „2.360.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.760.500.000 dinara”.

U podtački (1) alineja druga menja se i glasi:

„- podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.610.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 1.510.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;”.

U podtački (3) reči: „450.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „50.000.000 dinara”.

U tački 3) podtačka (3) menja se i glasi:

„(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 50.000.000 dinara, od čega za:

– uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 10.000.000 dinara;

– diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na gazdinstvu u iznosu od 40.000.000 dinara;”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-6279/2017

U Beogradu, 6. jula 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić,s.r.

Ostavite komentar