Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/17, 53/17 i 67/17), u članu 2. stav 2. reči: „20.272.453.000 dinara” zamenjuju se rečima: „19.062.453.000 dinara”.

Stav 3. menja se i glasi:

,,Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 3.847.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-1513/2017 od 18. maja 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-3011/2017 od 27. septembra 2017. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 1.210.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznose 5.957.000.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”

Član 2.

U članu 3. stav 2. reči: „2.500.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.760.000.000 dinara”.

U stavu 3. reči: „1.000.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „820.000.000 dinara”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reči: „17.772.453.000 dinara” zamenjuju se rečima: „16.302.453.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 4) reči: „1.300.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.500.000.000 dinara”.

U tački 6) reči: „400.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „550.000.000 dinara”.

U tački 8) reči: „604.744.000 dinara” zamenjuju se rečima: „94.744.000 dinara”.

U tački 9) reči: „3.861.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.551.128.000 dinara”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. reči: „3.747.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.137.000.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „2.984.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „4.150.300.000 dinara”.

U tački 1) podtačka (1) reči: „2.760.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.706.800.000 dinara”.

U podtački (1) alineja druga menja se i glasi:

„– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 3.556.800.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 1.046.300.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 1.830.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 680.000.000 dinara;”.

U tački 1) podtačka (2) reči: „173.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „393.500.000 dinara”.

U podtački (2) alineja treća reči: „170.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „390.000.000 dinara”.

U tački 2) reči: „163.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „155.500.000 dinara”.

U tački 2) podtačka (3) reči: „8.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „500.000 dinara”.

U tački 3) reči: „190.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „430.200.000 dinara”.

U tački 3) podtačka (1) reči: „20.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „100.000 dinara”.

U tački 3) podtačka (2) reči: „120.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „420.000.000 dinara”.

U tački 3) podtačka (3) reči: „50.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „10.100.000 dinara”.

U podtački (3) alineja druga reči: „40.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „100.000 dinara”.

U tački 4) reči: „10.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1. 000.000 dinara”.

U tački 4) podtačka (1) reči: „6.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „500.000 dinara”.

U tački 4) podtačka (2) reči: „4.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „500.000 dinara”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-9422/2017

U Beogradu, 28. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar