Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI

REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA

NA I U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu.

Član 2.

Državni program pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7774/2015

U Beogradu, 16. jula 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM POMOĆI

REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA

NA I U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu (u daljem tekstu: korisnik) na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica na i u poljoprivrednom zemljištu odnosi se na otklanjanje posledica usled dejstva poplava na poljoprivrednom zemljištu na kojima je potrebno izvršiti uklanjanje sedimenata i otpada sa poljoprivrednog zemljišta odnosno popravljanje fizičkog oštećenja i kvaliteta poljoprivrednog zemljišta na područjima koja su uništena ili oštećena usled dejstva poplava, dodelom bespovratnih novčanih sredstava za izvršenje usluga, radova i nabavku neophodnog materijala.

Teritorija na kojoj se sprovode mere utvrđene ovim programom jeste teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14).

2. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica poplava odnosno dejstva klizišta

Usled razornog dejstva voda tokom poplava koje su nastupile u maju i septembaru 2014. godine na poljoprivrednim površinama u pogođenim jedinicama lokalne samouprave nastale su značajne štete na i u poljoprivrednom zemljištu. S obzirom da je korisnicama poljoprivredno zemljište neophodno za poljoprivrednu proizvodnju, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija) u saradnji sa resornim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave, sprovela je aktivnosti na utvrđivanju obima štete i potreba za otklanjanje posledica na i u poljoprivrednom zemljištu kako bi korisnicima koji su prijavili štetu na poljoprivrednim površinama omogućili da nastave da se bave poljoprivrednom proizvodnjom na sopstvenom poljoprivrednom zemljištu. Nastavak pomoći poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa članom 37. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji realizovaće se dodelom bespovratnih sredstava za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu.

Površine i broj korisnika su utvrđene prema prijavama oštećenih korisnika nakon poplava, a koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Kancelariji nakon zvaničnog zahteva. Polaznim osnovama za dodelu bespovratne pomoći za otklanjanje posledica a koje se odnose na dostavljene podatke jedinica lokalne samouprave i njihove procene, a zatim i analiza stepena oštećenja i potreba za njihovo otklanjanje, određena je približna oštećena površina od 2.900 hektara i to za:

uklanjanje sedimenata i otpada sa poljoprivrednog zemljišta;

popravljanje fizičkog oštećenja i kvaliteta zemljišta.

Spisak jedinica lokalnih samouprava, koje su dostavile potrebu za ovom merom na osnovu prijavljene štete, utvrđenog na način iz stava 3. ovog odeljka, na čijoj teritoriji se nalazi poljoprivredno zemljište oštećeno usled dejstva poplava, koji sadrži, pored naziva svake jedinice lokalne samouprave i površinu poljoprivrednog zemljišta za sanaciju na teritoriji te jedinice lokalne samouprave, izražene u hektarima, dat je u prilogu ovog programa i čini njegov sastavni deo.

3. Mere koje treba preduzeti

Za sprovođenje ovog programa, odnosno za sanaciju oštećenog poljoprivrednog zemljišta koja će se vršiti uklanjanjem sedimenata i otpada sa površine poljoprivrednog zemljišta i sanacijom fizičkog oštećenja tog zemljišta odnosno popravljanjem kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, preduzima se mera dodele jednokratne bespovratne pomoći u iznosu od 20.000,00 dinara po hektaru oštećene površine poljoprivrednog zemljišta, na ime izvršenja usluga, radova i nabavke neophodnog materijala za uklanjanje sedimenata i otpada sa površine poljoprivrednog zemljišta i za popravljanje fizičkog oštećenja i kvaliteta tog zemljišta.

4. Način, obim i redosled sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje mera

Pravo na dodelu jednokratne bespovratne pomoći iz ovog programa ima poljoprivredno gazdinstvo i porodično poljoprivredno gazdinstvo, pod uslovom:

da je registrovano u skladu sa zakonom;

da je prijavilo štetu od elementarnih nepogoda komisiji za prijavu

štete jedinice lokalne samouprave;

da ima najmanje 0,10 hektara proizvodnih poljoprivrednih površina

koje su pretrpele štetu od poplava i

da se nalazi na spisku utvrđenih površina i korisnika koji je jedinica lokalne samouprave sastavila i dostavila Kancelariji i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

Proveru podataka za isplatu sprovodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), na osnovu predloga koji joj sa spiskom utvrđenih površina i korisnika iz stava 1. tačka 4) ovog odeljka dostavlja Kancelarija.

Uprava dostavlja podatke o isplaćenom iznosu sredstava ostvarenih po osnovu prava na korišćenje sredstava iz ovog programa Kancelariji i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

Pravo na dodelu jednokratne bespovratne pomoći nemaju korisnici koju su već dobili bespovratnu pomoć za uklanjanje sedimenata i otpada sa površine poljoprivrednog zemljišta i popravljanje fizičkog oštećenja i kvaliteta zemljišta od ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, jedinice lokalne samouprave kao i od drugih domaćih ili stranih donatora.

5. Rokovi za sprovođenje mera

Realizaciji ovog programa pristupiće se odmah po usvajanju ovog programa, a u skladu sa agrotehničkim rokovima.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci

sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i Kancelarija, zaduženi su za koordinaciju aktivnosti iz ovog programa, praćenje i izveštavanje o sprovođenju ovog programa.

Kancelarija je zadužena da dostavi Upravi predlog za dodelu jednokratne bespovratne pomoći sa spiskom korisnika i površina iz Odeljka 4. ovog programa, a Uprava je nadležna za isplatu sredstava na ime jednokratne bespovratne pomoći i za sprovođenje drugih mera i aktivnosti iz ovog programa.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstavai izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa u iznosu od 58.000.000,00 dinara obezbeđena su u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.20 – Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Program 1406 – Obnova zemlje od poplava, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 – Organizacija i koordinacija poslova vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Izvor finansiranja 05 – Donacije od inostranih zemalja, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Prilog: Spisak jedinica lokalnih samouprava i površina

poljoprivrednog zemljišta utvrđenog za sanaciju

Rbr Opština Površina poljoprivrednog zemljišta za čišćenje Jedinica površine 1 Boljevac 5.84 ha 2 Čačak 7.10 ha 3 Gornji Milanovac 50.80 ha 4 Kosjerić 46.83 ha 5 Ljubovija 107.09 ha 6 Lučani 50.30 ha 7 Osečina 225.00 ha 8 Petrovac na Mlavi 0.35 ha 9 Trstenik 60.00 ha 10 Užice 21.00 ha 11 Jagodina 540.00 ha 12 Mionica 1.67 ha 13 Ljig 91.73 ha 14 Sokobanja 0.26 ha 15 Malo Crniće 3.50 ha 16 Koceljeva 28.00 ha 17 Sremska Mitrovica 38.34 ha 18 Aranđelovac 35.00 ha 19 Prokuplje 0.27 ha 20 Despotovac 15.22 ha 21 Šabac 2.40 ha 22 Žitorađa 6.20 ha 23 Ivanjica 4.20 ha 24 Topola 2.10 ha 25 Mali Zvornik 25.50 ha 26 Kragujevac 33.00 ha 27 Žagubica 22.35 ha 28 Požega 39.00 ha 29 Loznica 417.86 ha 30 Kučevo 0.12 ha 31 Raška 2.53 ha 32 Lajkovac 126.00 ha 33 Brus 12.31 ha 34 Golubac 187.20 ha 35 Krupanj 163.74 ha 36 Kladovo 5.84 ha 37 Bajina Bašta 60.30 ha 38 Valjevo 393.43 ha 39 Paraćin 9.14 ha 40 Grocka 37.40 ha 41 Vrnjačka banja 2.50 ha

Ostavite komentar