Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/14, 30/14 i 116/14), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 529.420.000 dinara i u Razdelu 54d Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 580.383 dinara, koja se u ukupnom iznosu raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 1.092.336.000 dinara i u Razdelu 54d Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 54d.1 Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 7.663.844 dinara, koja se u ukupnom iznosu raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu u Razdelu 23, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.10 Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 24.795.726.000 dinara, od čega 24.601.114.000 dinara budžetskih sredstava i 194.612.000 dinara sredstava donacije Vlade Danske za sprovođenje Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji i u Razdelu 54d Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 54d.9 Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 4.297.335.879 dinara, od čega 4.279.780.571 dinara budžetskih sredstava i 17.555.308 dinara sredstava donacije Vlade Danske za sprovođenje Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji. Budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 28.880.895.000 dinara raspoređuju se u skladu sa ovom uredbom.”

Član 2.

U članu 3. stav 3. posle reči: „podizanje višegodišnjih zasada voća” reči: „i hmelja” brišu se, a reči: „primarnu poljoprivrednu proizvodnju” zamenjuju se rečima: „investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća”.

Član 3.

U članu 9. stav 2. menja se i glasi:

„Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na podsticaje u okviru Programa podrške privatnom sektoru za voće, jagodičasto i bobičasto voće u Južnoj Srbiji koji se realizuje u saradnji sa Vladom Kraljevine Danske, a koji se sprovode putem konkursa.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar