Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ INVESTICIJE U POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA PROIZVODNjU MLEKA I PROIZVODNjU MESA U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 15/10 i 33/10), u članu 1. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Sredstva za namene iz stava 1. ovog člana obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010 godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), član 7, Razdeo 16 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0063.77.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ovu uredbu je neophodno doneti iz razloga što je Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-5342/2010-1 od 29. jula 2010. godine usvojen Program o izmenama i dopunama Programa raspodele i korišćenja sredstava subvenicja u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2010. godine, kojim su obuhvaćena sredstva za sprovođenje ove uredbe.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju mleka i proizvodnju mesa u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 15/10 i 33/10), u članu 1. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Sredstva za namene iz stava 1. ovog člana obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010 godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) član 7. u okviru Razdela 16 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.”

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe finansijska sredstva obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, a planirana sredstva za ove namene iznose ukupno 300.000.000 dinara.

U poglavlju II Razdeo 16, funkcija 420, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim organizacijama iznosi 5.643.643.000 dinara, od čega za Strukturne podsticaje 600.000.000 dinara, od čega za investicije u gazdinstva za proizvodnju mleka 200.000.000 dinara, a za investicije u gazdinstva za proizvodnju mesa 100.000.000 dinara.

Raspodela i korišćenje Zakonom opredeljenih sredstava vrši se po Programu raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2010. godinu, koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj 401-127/2010 od 14. januara 2010. godine, Zaključkom Vlade 05 Broj 401-3149/2010 od 29. aprila 2010. godine i Zaključkom Vlade 05 Broj 401-5342/2010-1 od 29. jula 2010. godine.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4827010.0063.77.Doc/1

Ostavite komentar