Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledica poplava na poplavljenim područjima

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE

REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program pomoći i obnove registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledica poplava na poplavljenim područjima.

Član 2.

Državni program pomoći i obnove registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledica poplava na poplavljenim područjima odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2748/2016

U Beogradu, 8. marta 2016. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARNovak Nedić PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM POMOĆI I OBNOVE

REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program pomoći i obnove registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledica poplava na poplavljenim područjima odnosi se na otklanjanje posledica usled dejstva poplava na poljoprivrednom zemljištu na područjima koja su uništena ili oštećena usled dejstva poplava u martu 2016. godine, dodelom bespovratnih novčanih sredstava.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave obuhvaćenih odgovarajućim aktom Vlade o proglašenju elementarne nepogode.

2. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica

Usled razornog dejstva voda tokom poplava koje su nastupile u martu 2016. godine na poljoprivrednim površinama u pogođenim jedinicama lokalne samouprave nastale su značajne štete na poljoprivrednom zemljištu. S obzirom da je poljoprivrednicima poljoprivredno zemljište neophodno za poljoprivrednu proizvodnju, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) u saradnji sa resornim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave, utvrdila je obim štete i potrebu za otklanjanjem posledica poplava na poljoprivrednom zemljištu.

Pomoć poljoprivrednim proizvođačima u skladu sa čl. 2. i 29. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) realizovaće se dodelom bespovratnih novčanih sredstava za otklanjanje posledica poplava na poljoprivrednom zemljištu.

Površine i broj korisnika su utvrđene prema prvim procenama neposredno nakon poplava i iznosi oko 6.000 hektara.

3. Mere koje treba preduzeti

Za sprovođenje ovog programa, odnosno za otklanjanje posledica usled dejstva poplava na poljoprivrednom zemljištu preduzima se mera dodele jednokratne bespovratne novčane pomoći u iznosu od 12.000,00 dinara po hektaru oštećene površine poljoprivrednog zemljišta.

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera

Pravo na dodelu jednokratne bespovratne novčane pomoći iz ovog programa ima poljoprivredno gazdinstvo, pod uslovom:

da je registrovano u skladu sa zakonom;

da je prijavilo štetu od elementarnih nepogoda komisiji za prijavu

štete jedinice lokalne samouprave;

da ima najmanje 0,10 hektara proizvodnih poljoprivrednih površina

koje su pretrpele štetu od poplava.

Jedinice lokalne samouprave dostaviće Kancelariji podatke o korisnicima i površini oštećenog poljoprivrednog zemljišta na područjima koja su uništena ili oštećena usled dejstva poplava, popunjavanjem elektronske aplikacije u skladu sa uputstvom koje dostavlja Kancelarija.

Proveru podataka za isplatu sprovodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), na osnovu predloga koji joj sa spiskom registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i utvrđenom površinom oštećenog zemljišta dostavlja Kancelarija.

Uprava dostavlja podatke o isplaćenom iznosu sredstava po ovom programu Kancelariji i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.

Pravo na dodelu jednokratne bespovratne pomoći nemaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su već dobila bespovratnu pomoć za istu namenu od ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, jedinice lokalne samouprave kao i od drugih domaćih ili stranih donatora.

5. Rokovi za sprovođenje mera

Realizaciji ovog programa pristupiće se odmah po usvajanju ovog programa, a u skladu sa agrotehničkim rokovima.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci

sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i Kancelarija, zaduženi su za koordinaciju aktivnosti iz ovog programa, praćenje i izveštavanje o sprovođenju ovog programa.

Kancelarija je zadužena da dostavi Upravi predlog za dodelu jednokratne bespovratne pomoći sa spiskom registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i površinama oštećenog poljoprivrednog zemljišta, a Uprava je nadležna za isplatu sredstava na ime jednokratne bespovratne pomoći.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstavai izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa u iznosu od 72.000.000,00 dinara obezbeđena su u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), Razdeo 3 ‒ Vlada, Glava 3.23 ‒ Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 ‒ Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 ‒ Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 4001 ‒ Obnova zemlje od majskih poplava, Izvor finansiranja 15 ‒ Neutrošena sredstva iz prethodne godine, ekonomska klasifikacija 484 ‒ Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Ostavite komentar