Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10), članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11), članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODIZANJA NIVOA POLJOPRIVREDNIH KAPACITETA U REPUBLICI SRBIJI KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA ASISTENATA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNJI SA POLJOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA

ZA 2011. I 2012. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 74/11 i 82/11), u Programu podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu, glava III. NAČIN SPROVOĐENJA I KONTROLA SPROVOĐENJA PROJEKTA ANGAŽOVANJA ASISTENATA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNJI SA POLJOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ZA 2011. I 2012. GODINU, Odeljak 1. Način sprovođenja Projekta, u stavu 9. reči: „najmanje 100 km” zamenjuju se rečima: „najmanje 50 km”.

Stav 11. menja se i glasi:

„PSSS dobija sredstva za organizovanje i obezbeđivanje prevoza za asistente savetodavaca, i to u visini od 5000 dinara mesečno po asistentu savetodavca radi obavljanja posla asistenta savetodavca na području rada u skladu sa planom rada, s tim da se tako dobijena sredstva raspoređuju asistentu savetodavca srazmerno njegovim troškovima prevoza.”

Član 2.

U glavi IV. RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA, Tabela 2. Raspodela finansijskih sredstava menja se i glasi:

„Tabela 2. Raspodela finansijskih sredstava

Na 2000 ljudi, 500 van mesta boravka Maksimalan bruto iznos Savetodavni poslovi – fiksni deo naknade za asistente savetodavce 1.796.209.200 Savetodavni poslovi – stimulativni deo naknade za asistente savetodavce 395.520.000 Režijski troškovi – troškovi putovanja 126.923.520 Medijska promocija i oglašavanje 6.000.000 Kontrola sprovođenja programa 19.000.000 Usluge komunikacije 30.600.000 Štampani, promotivni i identifikacioni materijal 12.000.000 Ostali tekući poslovi 8.160.000 9. Stimulacija mentora 40.368.000 UKUPNO 2.434.780.720”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827012.0062.4.doc/1

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10),u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10 i 78/11) i članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Osnovni razlog za donošenje ove uredbe je povećanje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji sa posebnim akcentom na poljoprivredna gazdinstva. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede će kroz institucije poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi angažovati asistente poljoprivrednih savetodavaca koji će realizovati sledeće aktivnosti: vođenje evidencije odabranih poljoprivrednih gazdinstava u za to predviđene obrasce; tumačenje mera agrarne politike Vlade Republike Srbije; pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima u tumačenju i popunjavanju aplikacionih i konkursnih obrazaca; pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima u ostvarivanja prava na korišćenje subvencija, podsticajnih sredstava i kredita; izračunavanje bruto marže najvažnijih linija poljoprivredne proizvodnje na osnovu tačno definisanih parametara koje evidentira odabrano gazdinstvo; davanje stručnih saveta i preporuka poljoprivrednim proizvođačima; podsticanje poljoprivrednih proizvođača na interesno udruživanje; upućivanje poljoprivrednih proizvođača na proizvodnju koja je usklađena sa postojećim prirodnim resursima i zahtevima tržišta; upoznavanje poljoprivrednih proizvođače sa dobrom poljoprivrednom praksom i očuvanjem životne sredine.

Cilj ovih mera je povećanje nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz angažovanje asistenata poljoprivrednih savetodavaca.

Predlogom uredbe izvršene su određene izmene, iz raloga što se u toku njene primene ukazala potreba da se izvrši odgovarajuća preraspodela finansijskih sredstva, tako što će se za PSSS obezbediti i nadoknade ostalih tekućih poslova, a smanjiti iznos opredeljen za stimulativni deo za asistente savetodavaca (zbog manjeg broja angažovanih asistenata savetodavaca od planiranih), kao i izmene uredbe u pogledu uslova za dobijanje sredstava za organizovanje i obezbeđivanje prevoza, a u slučaju asistenta savetodavca i za dobijanje naknade za odvojeni život od porodice, u zavisnosti od udaljenosti prebivališta do mesta rada.

III. SADRŽINA UREDBE

U članu 1. stav 1. Predloga uredbe izvršena je izmena u Programu podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu, glava III. NAČIN SPROVOĐENJA I KONTROLA SPROVOĐENJA PROJEKTA ANGAŽOVANJA ASISTENATA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNJI SA POLJOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ZA 2011. I 2012. GODINU, Odeljak 1. Način sprovođenja Projekta, tako što se u stavu 9. reči: „najmanje 100 km” zamenjuju rečima: „najmanje 50 km”. Na taj način je izmenjen uslov u pogledu udaljenosti prebivališta do mesta rada asistenata savetodavca radi sticanja prava na naknadu za odvojeni život od porodice.

Takođe, odredbom člana 1. stav 2. Predloga uredbe izvršena je izmena stava 11. Uredbe u pogledu nadoknade troškova prevoza za asistenta savetodavca, tako što PSSS dobija sredstva za organizovanje i obezbeđivanje prevoza za asistente savetodavaca, i to u visini od 5000 dinara mesečno po asistentu savetodavca radi obavljanje posla asistenta savetodavca na području rada u skladu sa planom rada, s tim da se tako dobijena sredstva raspoređuju asistentu savetodavca srazmerno njegovim troškovima prevoza.

Odredbom člana 2. Predloga uredbe izvršena je odgovarajuća preraspodela finansijskih sredstva, tako što će se za PSSS obezbediti i nadoknade ostalih tekućih poslova, a smanjiti iznos opredeljen za stimulativni deo za asistente savetodavaca, te je u skladu sa navedenim izvršena izmena Tabele 2. Raspodela finansijskih u glavi IV. RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA. Tako utvrđena prerspodela sredstava je u okviru sredstava predviđenih budžetom Republike Srbije za 2011. i 2012. godinu i u skladu je sa posebnim aktom Vlade kojim se utvrđuje raspored i korišćenje sredstava u okviru aproprijacije 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Naime, s obzirom da se Uredba o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz Projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 74/11 i 82/11) odnosi na angažovanje asistenata savetovaca na period 2011. i 2012. godine, pri čemu je angažovan manji broj asistenata savetodavaca u prethodnoj godini, koja obuhvata kraći period primene, u tekućoj godini se očekuje realizacija Uredbe u skladu sa planiranim, odnosno utvrđenim brojem asistenata savetodavaca. Iz tih razloga nije izmenjen fiksni deo naknade za asistentente savetodavce, a smanjen je stimulativni deo naknade, za koji se realno može očekivati da neće biti ostvaren od strane svih angažovanih lica.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva za sprovođenje Predloga uredbe za 2011. godinu u iznosu od 500.000.000 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) član 7. Razdeo 19-Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, glava 19.1-Fond za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici, Funkcija 420- Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Programom raspodele i korišćenja sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici za 2011. godinu, koji je usvojen zaključkom Vlade 05 Broj: 401-7403/2011-1 od 3. novembra 2011. godine, izvršena je raspodela i korišćenje ovih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i obezbeđena su sredstva potrebna za realizaciju ove uredbe u iznosu od 500.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje Predloga uredbe za 2012. godinu u iznosu od 1.540.000.000 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), član 7. Razdeo 19, Glava 19.0, funkcija 420, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Vladi je na razmatranje i usvajanje dostavljen Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2012. godinu, sa predlogom zaključka o njegovom usvajanju, kojim se vrši raspodela i korišćenje sredstava radi unapređenja stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta, kao nosilaca razvoja poljoprivrede. Predviđena sredstva za ove namene iznose 1.640.000.000 dinara, od čega se 1.540.000.000 dinara odnosi na realizaciju Uredbe o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz Projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 74/11 i 82/11) u 2012. godini.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe nije predviđeno je Planom rada Vlade za 2011. godinu. Sprovođenjem aktivnosti utvrđenih ovom uredbom postiže se povećanje nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz angažovanje asistenata poljoprivrednih savetodavaca.

Efekat preduzetih mera jeste povećano korišćenje savetodavnih usluga od strane proizvođača, što dugoročno rezultira unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i povećanjem profitabilnosti i konkurentnosti srpske poljoprivrede.

VII. STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, zbog potrebe hitnog obezbeđivanja uslova koji se odnose na povećanje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji sa posebnim akcentom na poljoprivredna gazdinstva. Osnovne aktivnosti će se sprovoditi u cilju povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i smanjenja troškova proizvodnje. Aktivnosti će biti usmerene na povećanje osposobljenosti poljoprivrednih proizvođača i članova njihovih porodica za bolje upravljanje svojim posedom kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, odnosno povećanje proizvodnje po jedinici, poboljšanje kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova proizvodnje a sprovodiće se kroz masovnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima. Takođe, neophodno je obezbediti jačanje Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije kroz povećanje broja pružalaca usluga u oblasti poljoprivrede sa jedne strane i povećanje broja korisnika usluga – poljoprivrednih proizvođača sa druge strane.

Iz navedenih razloga stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

4827012.0062.4.doc/2

[pic]Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00- 205/2011-09 Datum: 17. januar 2012. godine Beograd

V L A D A

– Generalni sekretarijat –

BEOGRAD

U prilogu dopisa dostavljamo vam Prečišćen tekst Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podizanja nivoa poljoprivrednih kapaciteta u Republici Srbiji kroz projekat angažovanja asistenata poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za 2011. i 2012. godinu, radi objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napominjemo da je Prečišćen tekst sačinjen u neposrednoj saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo.

MINISTAR Dušan Petrović

Ostavite komentar