Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/10), u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, poglavlje I, stav 1, tačka 1. Nova investiciona i druga ulaganja, tačka 1) Uređenje poljoprivrednog zemljišta, podtačka (1) uređenje zemljišne teritorije putem komasacije, alineja prva reči: „1.250 ha” zamenjuju se rečima: „530 ha”.

U podtački (3) reči: „50 km” zamenjuju se rečima: „100 km”.

U podtački (8) reči: „10.000 ha ” zamenjuju se rečima: „15.000 ha”.

U tački 2) Zaštita poljoprivrednog zemljišta, podtačka (3) reči: „45.500 uzoraka ” zamenjuju se rečima: „52.000 uzoraka ”.

Član 2.

U poglavlju II, stav 2, Tabela 1. menja se i glasi:

„Tabela 1.

Namene ulaganja Nova ulaganja u 2010. godini Završetak započetih programa -projekata (neizmireni deo) Svega sredstva Republike Srbije (dinara) Učešće u ukupnom (%) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) 1 2 3 4 5 6=3+5 7 I.Uređenje poljoprivrednogZemljišta 1.383.435.000,00 960.300.000,00 19.465.200,00 7.517.500,00 967.817.500,00 62,15 1. Komasacija poljoprivrednog zemljišta 310.417.500,00 182.300.000,00 2.826.200,00 1.460.000,00 183.760.000,00 11,80 – investicioni radovi 199.191.500,00 112.000.000,00 – – 112.000.000,00 – – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 111.226.000,00 72.300.000,00 2.886.200,00 1.460.000,00 73.760.000,00 – 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 42.000.000,00 25.200.000,00 – – 25.200.000,00 1,62 3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 238.312.500,00 155.000.000,00 – – 155.000.000,00 9,95 4. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda – poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica i fizičkih i pravnih lica 46.155.000,00 30.000.000,00 – – 30.000.000,00 1,93 5. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje 120.000.000,00 78.000.000,00 – – 78.000.000,00 5,01 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 40.000.000,0080.000.000,00 26.000.000,0052.000.000,00 – – 26.000.000,0052.000.000,00 6. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje 205.000.000,00 100.000.000,00 16.579.000,00 6.057.500,00 106.057.500,00 6,81 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 112.500.000,00 92.500.000,00 70.000.000,0030.000.000,00 – – 76.057.500,0030.000.000,00 7. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište 90.000.000,00 49.500.000,00 – – 49.500.000,00 3,18 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 60.000.000,0030.000.000,00 36.000.000,0013.500.000,00 – – 36.000.000,0013.500.000,00 8. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta 312.000.000,00 300.300.000,00 – – 300.300.000,00 19,28 – škole, ustanove i dr.- fizička lica 32.000.000,00 280.000.000,00 20.800.000,00280.000.000,00 – – 20.800.000,00280.000.000,00 9. Melioracije livada i pašnjaka 61.550.000,00 40.000.000,00 – – 40.000.000,00 2,57 II.Zaštita poljoprivrednog zemljišta 304.190.000,00 216.200.000,00 – – 216.200.000,00 13,89 1. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektima namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju) 66.670.000,00 30.000.000,00 – – 30.000.000,00 1,93 2. Protiverozione mere na poljoprivrednom zemljištu 123.000.000,00 80.000.000,00 – – 80.000.000,00 5,13 3. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 91.520.000,00 91.520.000,00 – – 91.520.000,00 5,87 4. Opremanje za protivgradnu zaštitu poljoprivrednog zemljišta 23.000.000,00 15.000.000,00 – – 15.000.000,00 0,96 III.Korišćenje poljoprivrednog zemljišta 155.550.000,00 144.750.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 249.750.000,00 16,04 1. Davanje u petogodišnji zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 24.750.000,00 24.750.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 129.750.000,00 8,34 2. Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta 100.000.000,00 100.000.000,00 – – 100.000.000,00 6,42 3. Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 30.800.000,00 20.000.000,00 – – 20.000.000,00 1,28 IV.Studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta 111.230.000,00 104.980.000,00 29.453.000,00 8.523.400,00 113.503.400,00 7,28 a) od značaja za Republiku Srbiju 79.980.000,00 79.980.000,00 8.100.000,00 6.153.750,00 86.133.750,00 5,53 1. Izrada državne (pedološke) karte za deo južne Srbije – – 8.100.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 – 2. Realizacija makroprojekta: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” 17.500.000,00 17.500.000,00 16.650.000,00 2.913.750,00 20.413.750,00 – 3. Ispitivanje prisustva opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu na najvažnijim ratarskim i povrtarskim kulturama u zoni autoputa E-75 11.280.000,00 11.280.000,00 – – 11.280.000,00 – 4. Usklađivanje klasifikacije, vektorizacije i štampanje pedološke karte u digitalnom obliku 9.200.000,00 9.200.000,00 – – 9.200.000,00 – 5. Podloge i alati za automatsku evidenciju poljoprivrednog zemljišta RS 35.000.000,00 35.000.000,00 – – 35.000.000,00 – 6. Ostali projekti 7.000.000,00 7.000.000,00 – – 7.000.000,00 – b) od značaja za jedinice lokalne samouprave 31.250.000,00 25.000.000,00 4.703.000,00 2.369.650,00 27.369.650,00 1,75 V. Drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti – 10.000.000,00 – – 10.000.000,00 0,64 UKUPNO (I.-V.) 1.954.405.000,00 1.436.230.000,00 153.918.200,00 121.040.900,00 1.557.270.900,00 100,00”

U poglavlju V, stav 1, Tabela 3. menja se i glasi:

„Tabela 3.

Namena ulaganja Za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(% učešća) do Za ostala područja(% učešća) do 1 2 3 1. Uređenje zemljišne teritorije putem komasacija: – investicioni radovi 75 70 – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 70 60 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 65 55 3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60 4. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta 70 60 5. Odvodnjavanje 70 60 6. Navodnjavanje – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 3565 3060 7. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 5065 4055 8. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 10070 10060 9. Melioracije livada i pašnjaka 70 60 10. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta 50 40 11. Protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu 70 60 12. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 13. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 14. Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 15. Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 70 60 16. Realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju 100 100 17. Realizacija istraživačkih i aplikativnih projekata od lokalnog značaja 85 75 18. Drugi poslovi i aktivnosti 100 100”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.100.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08 i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da se poslovi od opšteg interesa finansiraju prema godišnjem programu o izvođenju radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta, koji donosi Vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Navedenim zakonom utvrđeni su poslovi od opšteg interesa kao i sredstva koja se koriste u te namene kao učešće u finansiranju u poslovima od opšteg interesa.

Na osnovu prijava jedinica lokalnih samouprava, poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi i fizičkih lica po osnovu konkursa, a zbog veoma nepovoljnih uslova za obavljanje poljoprivredne proizvodnje tokom 2010. godine, kao i veoma kratkog vremena za projektovanje i sprovođenje procedure za pojedine namene ulaganja (komasacija, odvodnjavanje i navodnjavanje) jedinice lokalne samouprave, poljoprivredne savetodavne stručne službe i fizička lica su tokom 2010. godine više zainteresovane za izvođenjem radova na poljskim putevima, poboljšanju kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i za projekte od lokalnog značaja, pa je iz tih razloga neophodno doneti ovu uredbu.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/10), u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, poglavlje I, stav 2. tačka 1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta, podtačka (1) uređenje zemljišne teritorije putem komasacije, alineja prva reči: „1.250 ha” zamenjuju se rečima: „530 ha”.

U podtački (3) reči: „50 km” zamenjuju se rečima: „100 km”.

U podtački (8) reči: „10.000 ha ” zamenjuju se rečima: „15.000 ha”.

U tački 2) Zaštita poljoprivrednog zemljišta, podtačka (3) reči: „45.500 uzoraka ” zamenjuju se rečima: „52.000 uzoraka ”.

U poglavlju II.stav 2 Tabela 1 menja se.

U poglavlju V.stav 1. Tabela 3 menja se.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za 2010. godinu sredstva za izvođenje radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije i iz dodatnih prihoda organa.

Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu, član 7. Razdeo 14 Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 542.500.000 dinara, od čega 10.000.000 dinara sredstva iz budžeta i 532.500.000 dinara izdaci iz dodatnih prihoda organa.

Iz 2009. godine preneta su sredstva u iznosu od 900.480.591 dinar, a na osnovu zaključenih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, kao i planiranih ugovora i planiranih sredstava od promene namene poljoprivrednog zemljišta očekuje se prihod od oko 1.000.000.000 dinara, što sa prenetim sredstvima čini prihod od oko 1.900.000.000 dinara.

Tako da će umesto planiranih sredstava budžetom od 532.500.000 dinara od izdataka iz dodatnih prihoda tokom 2010. godine biti ostvareno 1.900.480.591 dinar, a za realizaciju ove uredbe neophodno je 1.557.270.900 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827010.0061.100.Doc/2

PREGLED ODREDABA

UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2010. GODINU KOJE SE MENjAJU

P R O G R A M

IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2010. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2010. godini izvršiće se sledeći radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta:

1. Nova investiciona i druga ulaganja:

1) Uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) uređenje zemljišne teritorije putem komasacije:

– investicioni radovi na površini od 1.250 ha, 530 Ha,

– geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje komasacija koje nisu okončane u proteklih 15-20 godina;

(2) izgradnja sistema za odvodnjavanje koji se izvode u postupku komasacije zemljišta na površini od 250 ha;

(3) uređenje (revitalizacija) poljskih puteva u dužini od 50 km; 100 Km;

(4) dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica, odnosno fizičkih i pravnih lica na površini od 420 ha;

(5) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje na ekonomijama srednjih i viših poljoprivrednih škola, poljoprivrednih fakulteta, instituta u oblasti poljoprivrede, poljoprivrednih stručnih službi, kazneno-vaspitnih i socijalnih ustanova, crkava i verskih zajednica i zadužbina na površini od 200 ha, odnosno kod na površini od 400 ha kod registrovanih gazdinstava – fizičkih lica;

(6) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje kod korisnika navedenih u podtački 5) na površini od 250 ha, odnosno na površini od 185 ha na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica;

(7) pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište kod korisnika navedenih u podtački 5) na površini od 250 ha, odnosno na površini od 150 ha kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica ;

(8) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcifikacija, fosfatizacija, kalizacija, humizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja zemljišta) kod korisnika navedenih u podtački 5) na površini od 400 ha, odnosno na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica na površini od 10.000 ha 15.000 Ha (kalcifikacija);

(9) melioracija livada i pašnjaka na površini od 560 ha.

2) Zaštita poljoprivrednog zemljišta:

(1) biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektima namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju) na površini od 350 ha;

(2) protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu (koje ne uključuju sredstva za eksproprijaciju zemljišta);

(3) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima fizičkih lica – nosilaca komercijalnog porodičnog gazdinstva, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: registrovano poljoprivredno gazdinstvo – fizičko lice) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: Pravilnik) (“Službeni glasnik RS”, broj 111/09) na površini od 120.000 ha sa 45.500 uzoraka 52.000 UZORAKA.

II.

Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta izvršiće se u obimu iz poglavlja I. ovog programa, prema dinamici priliva podsticajnih sredstava predviđenih i obezbeđenih za te namene.

Predračunska vrednost po namenama ulaganja za realizaciju novih i završetak započetih programa – projekata iz prethodne godine, odnosno neizmirene finansijske obaveze za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta iz prethodne godine i za poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava dato u zakup iz 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godine na području AP Vojvodine i centralnog dela Republike Srbije, kao i učešće podsticajnih sredstava u 2010. godini, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1.

Namene ulaganja Nova ulaganja u 2010. godini Završetak započetih programa -projekata (neizmireni deo) Svega sredstva Republike Srbije (dinara) Učešće u ukupnom (%) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) 1 2 3 4 5 6=3+5 7 I.Uređenje poljoprivrednogZemljišta 1.383.435.000,00 960.300.000,00 19.465.200,00 7.517.500,00 967.817.500,00 62,15 1. Komasacija poljoprivrednog zemljišta 310.417.500,00 182.300.000,00 2.826.200,00 1.460.000,00 183.760.000,00 11,80 – investicioni radovi 199.191.500,00 112.000.000,00 – – 112.000.000,00 – – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 111.226.000,00 72.300.000,00 2.886.200,00 1.460.000,00 73.760.000,00 – 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 42.000.000,00 25.200.000,00 – – 25.200.000,00 1,62 3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 238.312.500,00 155.000.000,00 – – 155.000.000,00 9,95 4. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda – poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica i fizičkih i pravnih lica 46.155.000,00 30.000.000,00 – – 30.000.000,00 1,93 5. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje 120.000.000,00 78.000.000,00 – – 78.000.000,00 5,01 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 40.000.000,0080.000.000,00 26.000.000,0052.000.000,00 – – 26.000.000,0052.000.000,00 6. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje 205.000.000,00 100.000.000,00 16.579.000,00 6.057.500,00 106.057.500,00 6,81 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 112.500.000,00 92.500.000,00 70.000.000,0030.000.000,00 – – 76.057.500,0030.000.000,00 7. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište 90.000.000,00 49.500.000,00 – – 49.500.000,00 3,18 – za škole, ustanove i dr.- za fizička lica 60.000.000,0030.000.000,00 36.000.000,0013.500.000,00 – – 36.000.000,0013.500.000,00 8. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta 312.000.000,00 300.300.000,00 – – 300.300.000,00 19,28 – škole, ustanove i dr.- fizička lica 32.000.000,00280.000.000,00 20.800.000,00280.000.000,00 – – 20.800.000,00280.000.000,00 9. Melioracije livada i pašnjaka 61.550.000,00 40.000.000,00 – – 40.000.000,00 2,57 II.Zaštita poljoprivrednog zemljišta 304.190.000,00 216.200.000,00 – – 216.200.000,00 13,89 1. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta korišćenog za eksploataciju mineralnih sirovina i drugih materijala (koje je projektima namenjeno za ratarsku, odnosno povrtarsku proizvodnju) 66.670.000,00 30.000.000,00 – – 30.000.000,00 1,93 2. Protiverozione mere na poljoprivrednom zemljištu 123.000.000,00 80.000.000,00 – – 80.000.000,00 5,13 3. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 91.520.000,00 91.520.000,00 – – 91.520.000,00 5,87 4. Opremanje za protivgradnu zaštitu poljoprivrednog zemljišta 23.000.000,00 15.000.000,00 – – 15.000.000,00 0,96 III.Korišćenje poljoprivrednog zemljišta 155.550.000,00 144.750.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 249.750.000,00 16,04 1. Davanje u petogodišnji zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 24.750.000,00 24.750.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 129.750.000,00 8,34 2. Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta 100.000.000,00 100.000.000,00 – – 100.000.000,00 6,42 3. Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 30.800.000,00 20.000.000,00 – – 20.000.000,00 1,28 IV.Studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta 111.230.000,00 104.980.000,00 29.453.000,00 8.523.400,00 113.503.400,00 7,28 a) od značaja za Republiku Srbiju 79.980.000,00 79.980.000,00 8.100.000,00 6.153.750,00 86.133.750,00 5,53 1. Izrada državne (pedološke) karte za deo južne Srbije – – 8.100.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 – 2. Realizacija makroprojekta: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” 17.500.000,00 17.500.000,00 16.650.000,00 2.913.750,00 20.413.750,00 – 3. Ispitivanje prisustva opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu na najvažnijim ratarskim i povrtarskim kulturama u zoni autoputa E-75 11.280.000,00 11.280.000,00 – – 11.280.000,00 – 4. Usklađivanje klasifikacije, vektorizacije i štampanje pedološke karte u digitalnom obliku 9.200.000,00 9.200.000,00 – – 9.200.000,00 – 5. Podloge i alati za automatsku evidenciju poljoprivrednog zemljišta RS 35.000.000,00 35.000.000,00 – – 35.000.000,00 – 6. Ostali projekti 7.000.000,00 7.000.000,00 – – 7.000.000,00 – b) od značaja za jedinice lokalne samouprave 31.250.000,00 25.000.000,00 4.703.000,00 2.369.650,00 27.369.650,00 1,75 V. Drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti – 10.000.000,00 – – 10.000.000,00 0,64 UKUPNO (I.-V.) 1.954.405.000,00 1.436.230.000,00 153.918.200,00 121.040.900,00 1.557.270.900,00 100,00

V.

Visina učešća podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u zavisnosti od namene ulaganja i područja na kome će se vršiti ulaganja, prema procenjenoj, odnosno odobrenoj predračunskoj vrednosti ulaganja i iskazana je (u procentima do) u Tabeli 3.

Tabela 3.

Namena ulaganja Za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(% učešća) do Za ostala područja(% učešća) do 1 2 3 1. Uređenje zemljišne teritorije putem komasacija: – investicioni radovi 75 70 – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 70 60 2. Odvodnjavanje u postupku komasacije 65 55 3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60 4. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta 70 60 5. Odvodnjavanje 70 60 6. Navodnjavanje – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 3565 3060 7. Pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 5065 4055 8. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta – za fizička lica- za škole, ustanove i dr. 10070 10060 9. Melioracije livada i pašnjaka 70 60 10. Biološka rekultivacija poljoprivrednog zemljišta 50 40 11. Protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu 70 60 12. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 13. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 14. Kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 15. Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 70 60 16. Realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju 100 100 17. Realizacija istraživačkih i aplikativnih projekata od lokalnog značaja 85 75 18. Drugi poslovi i aktivnosti 100 100

Ostavite komentar