Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI,

UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, komasacija, dobrovoljno grupisanje zemljišta, uređenje (revitalizacija) poljskih puteva, izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje, privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioracija livada i pašnjaka, davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, studijsko-istraživački radovi i projekti, drugi radovi i aktivnosti), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, marta 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

4827013.0065.6.doc/1

PROGRAMIZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2013. godini na osnovu ovog programa izvršiće se radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju radove:

1) na zaštiti poljoprivrednog zemljišta:

(1) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta sa 86.000 uzoraka;

2) na uređenju poljoprivrednog zemljišta:

(1) komasacija i dobrovoljno grupisanje zemljišta na površini od oko 385 ha,

(2) uređenje (revitalizacija) poljskih puteva u dužini od oko 180 km,

(3) izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje na površini od oko 2.643 ha,

(4) privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta površine od oko 1.000 ha,

(5) melioracija livada i pašnjaka površine od oko 1.095 ha;

3) na korišćenju poljoprivrednog zemljišta:

(1) davanje u zakup oko 400 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta,

(2) studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava;

4) na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta po projektu „Ruralni razvoj: Efikasno upravljanje zemljištem” koji se finansira iz sredstava IPA 2010, to jest iz instrumenata za predpristupnu pomoć EU (u daljem tekstu: IPA projekat), sredstava nemačke vlade i budžeta Republike Srbije;

5) druge radove, odnosno aktivnosti.

U 2013. godini, pored novih investicionih i drugih ulaganja, na osnovu ovog programa:

1) biće isplaćen deo sredstava za izvedene radove na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta koji nije isplaćen na osnovu ugovora iz 2010, 2011. i 2012. godine, i to za:

(1) uređenje poljske putne mreže u dužini od 247 km,

(2) rehabilitaciju, revitalizaciju, rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju sistema za navodnjavanje na površini od 63.361 ha,

(3) studijsko-istraživačke radove i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju i od značaja za jedinice lokalne samouprave;

2) biće isplaćen preostali deo sredstava na osnovu propisa kojima je uređeno korišćenje sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2005, 2006. i 2007. godini, kao i godišnji iznosi sredstava na osnovu propisa kojim se utvrđuje Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2008, 2009. i 2010. godini, i to licima starijim od 60, odnosno 65 godina koja su dala u zakup obradivo poljoprivredno zemljište;

3) biće vraćena sredstva fizičkim i pravnim licima koja su zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 320-4774/2010-1 od 2. jula 2010. godine i Zaključka Vlade 05 Broj: 320-4970/2010-1 od 15. jula 2010. godine.

II.

Izvori finansiranja po vrsti radova, odnosno planirana vrednost radova, sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu i drugi izvori sredstava, kao i učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete, odnosno izvedene radove, odnosno projekte u 2013. godini, to jest za namene iz ovog programa dati su u Tabeli 1.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu za nove i započete, odnosno izvedene radove, to jest investiciona i druga ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, obezbediće se u skladu sa namenama navedenim u glavi I. ovog programa, a prema dinamici priliva sredstava predviđenih za te namene.

Tabela 1.

Vrsta radova/ Namena ulaganja Planirana vrednost za nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte(dinari) Sredstva iz budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte (dinari) Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte (dinari) Učešće sredstavabudžeta Republike Srbijeza nove i započete/izvedene radove, odnosno projekte (%) 1. Zaštita poljoprivrednog zemljišta 1.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 166.000.000 166.000.000 – 6,84 I. Ukupno: 166.000.000 166.000.000 – 6,84 2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta 2.1. Komasacija 48.384.615 31.450.000 16.934.615 1,48 2.2. Dobrovoljno grupisanje poljoprivrednog zemljišta 9.230.768 6.000.000 3. 230.768 0,24 2.3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 463.138.461 301.040.000 162.098.461 12,39 2.4. Navodnjavanje 1.673.115.790 1.589.460.000 83.655.987 65,29 2.5. Privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta 180.000.000 99.000.000 81.000.000 4,08 2.6. Melioracija livada i pašnjaka 123.076.923 80.000.000 43.076.923 3,29 II. Ukupno: 2.662.449.000 2.121. 950.000 540.499.000 86,77 3. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta 3.1. davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 50.063.000 50.063.000 – 2,06 III. Ukupno: 50.063.000 50.063.000 – 2,06 4. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju i za jedinice lokalnih samouprava 100.000.000 90.000.000 10.000.000 3,71 IV. Ukupno 100.000.000 90.000.000 10.000.000 3,71 5. IPA projekat 11.960.000 11.960.000 – 0,49 V. Ukupno: 11.960.000 11.960.000 – 0,49 6. Vraćanje sredstava u skladu sa zaključcima Vlade 110.590 110.590 – 0,01 VI. Ukupno: 110.590 110.590 – 0,01 7. Drugi radovi, odnosno aktivnosti 2.889.410 2.889.410 – 0,12 VII. Ukupno: 2.889.410 2.889.410 – 0,12 Ukupno (I-VII): 3.028.638.383 2.427.973.000 600.665.383 100

III.

Korisnik sredstava za radove na novim investicionim i drugim ulaganjima na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta iz glave I. stav 1. ovog programa može da bude:

jedinica lokalne samouprave;

fizičko lice;

poljoprivredna savetodavna i stručna služba (u daljem tekstu: Služba);

naučnoistraživačka organizacija;

ustanova i drugo pravno lice;

javno vodoprivredno preduzeće.

Lice iz stava 1. ove glave može da ostvari pravo na sredstva samo pod uslovima i za radove, odnosno namene koji su propisani ovim programom.

Jedinica lokalne samouprave, i to: opština, grad i grad Beograd, može da ostvari pravo na sredstva za sledeće radove, odnosno namene iz ovog programa:

1) komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada komisija za sprovođenje komasacije);

2) dobrovoljno grupisanje poljoprivrednog zemljišta (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada komisija za sprovođenje dobrovoljnog grupisanja zemljišta);

3) uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva;

4) studijsko-istraživačke radove i projekte od značaja za jedinicu lokalne samouprave u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta;

5) IPA projekat.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. tač. 1)-4) ove glave ako je usvojila Godišnji program za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu, kao i ako za radove iz stava 3. tač. 1)-3) ove glave dostavi odgovarajući program ili projekat, a za radove iz stava 3. tačka 4) ove glave ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica), datum planiranog početka i rok predviđen za završetak radova i dinamiku izvođenja radova.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. tačka 5) ove glave ako dostavi ugovor ili drugi dokument agencije koja implementira IPA projekat, izabranoj od EU, kojim dokazuje da je ta jedinica lokalne samouprave odabrana za izvođenje IPA projekta.

Fizičko lice može da ostvari pravo na sredstva za davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, za tri godine davanja u zakup tog zemljišta, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu, ako je starije od 65 godina i vlasnik je najmanje 0,5 ha, a najviše 10 ha zemljišta koje daje u zakup u trajanju od najmanje tri godine, i to:

1) fizičkom licu – zakupcu koji je upisan u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar parcele koje je uzeo u zakup;

2) zakupcu iz stava 6. tačka 1) ove glave koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje je uzeo u zakup;

3) zakupcu iz stava 6. tačka 2) ove glave koji je mlađi od 40 godina.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ako je kontrola plodnosti izvršena za zemljište od prve do pete katastarske klase, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi određenim u skladu sa propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za zemljište od prve do sedme katastarske klase, za jedan uzorak po parceli i/ili za dva uzorka po parceli (ako su u pitanju parcele sa zasadima voćarskih kultura i/ili vinograda), a za najviše 10 uzoraka, i to kod:

1) fizičkog lica koje je upisano u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama koje su u vlasništvu tih lica i upisane su u Registar;

2) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini čije je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstavo, upisano u Registar u aktivnom statusu i koje je upisalo u Registar parcele uzete u zakup.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ako dostavi objedinjeni izveštaj o izvršenoj kontroli plodnosti sa rezultatima agro-hemijske analize zemljišta sa preporukom za đubrenje.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini iz stava 7. tačka 2) ove glave ako pored dokumentacije iz stava 8. ove glave dostavi i obrazac o karakteristikama katastarskih parcela i primeni agrotehničih mera koje popunjava Služba i zakupac.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za radove na uređenju poljoprivrednog zemljišta, i to za:

1) melioraciju livada i pašnjaka kod zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je ugovor o zakupu zaključio u trajanju od najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva/prijave za melioraciju livada i pašnjaka Službi, čije je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstavo upisano u Registar u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar livade i pašnjake uzete u zakup;

2) melioraciju pašnjaka kod jedinice lokalne samouprave, sela ili mesne zajednice kojima je vraćeno zemljište na korišćenje po osnovu Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje („Službeni glasnik RS”, broj 16/92);

3) izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) na obradivom poljoprivrednom zemljištu kod:

(1) fizičkog lica koje je upisano u Registar kao nosilac ili član porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i koje je vlasnik zemljišta,

(2) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koji je ugovor o zakupu zaključio u trajanju od najmanje deset godina od dana podnošenja zahteva/prijave za izgradnju sistema za navodnjavanje Službi i koji je upisao u Registar parcele uzete u zakup;

(3) udruženja vodokorisnika kod kojeg je najmanje polovina članova upisana u Registar kao nosilac ili član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu i koji su upisali u Registar parcele na kojima treba da se izvrše radovi;

4) privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:

(1) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koji je ugovor o zakupu zaključio na period od najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva/prijave za privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta Službi, čije je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar parcele uzete u zakup;

(2) fizičkog lica – zakupca koji je upisan u Registar kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu i koji je ugovor o zakupu zaključio sa licem koje je starije od 65 godina u trajanju od najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva/prijave za privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta Službi i koji je upisao u Registar parcele uzete u zakup.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno namene iz stava 10. tač.1)-4) ove glave ako dostavi odgovarajući program ili projekat za izvođenje predmetnih radova, ugovor sa izvođačem radova, ugovor sa nadzornim organom i ugovor sa vlasnikom, korisnikom, zakupcem ili udruženjem vodokorisnika.

Naučnoistraživačka organizacija, i to: poljoprivredni fakultet i institut u oblasti poljoprivrede može da ostvari pravo na sredstva:

1) za izvođenje studijsko-istraživačkih radova i projekata od značaja za Republiku Srbiju ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica), datum planiranog početka i rok predviđen za završetak radova, kao i dinamiku izvođenja radova;

2) za izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) ako ima u vlasništvu poljoprivredno zemljište ili ako ima pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je upisala u Registar i ako dostavi glavni projekat za izvođenje tih radova.

Ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina može da ostvari pravo na sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) ako ima u vlasništvu poljoprivredno zemljište ili ako ima pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je upisala u Registar i ako dostavi glavni projekat za izvođenje tih radova.

Javno vodoprivredno preduzeće može da ostvari pravo na sredstva za izvođenje radova na izgradnji i/ili rekonstrukciji sistema za navodnjavanje uključujući poslove stručnog nadzora tih radova ako dostavi idejni, odnosno glavni projekat za izvođenje radova, pri čemu taj projekat ne može da se odnosi na deonice kanala i objekte na deonicama kanala koji su obuhvaćeni projektima iz Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/12), ugovor sa izvođačem radova, ugovor sa nadzornim organom, odnosno potpisanu i pečatom overenu izjavu javnog vodoprivrednog preduzeća da je ovlašćeno da vrši poslove stručnog nadzora za predmetne vrste radova u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11 i 121/12).

Jedinica lokalne samouprave, Služba, naučnoistraživačka organizacija i ustanova za radove iz stava 3. tač. 1)-4), stava 10. tač. 1) i 4), stava 12. tačka 2) i stava 13. ove glave pravo na sredstva može da ostvari ako u programu ili projektu i predlogu za izvođenje studijsko-istraživačkog rada od značaja za jedinicu lokalne samouprave obezbedi učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Jedinica lokalne samouprave, Služba, naučnoistraživačka organizacija, ustanova i javno vodoprivredno preduzeće za radove iz stava 3. tač. 1)-3), stava 10. tač. 1)-4), stava 12. tačka 2), st. 13. i 14. ovog programa pravo na sredstva može da ostvari ako u programu ili projektu dostavi predmer i predračun radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, odnosno koji je potpisan od strane stručnog lica koje je izradilo program ili projekat, datum planiranog početka, rok predviđen za završetak radova i dinamiku izvođenja radova.

IV.

Procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave I. stav 1. ovog programa na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od namene ulaganja, odnosno vrste radova dati su u Tabeli 2.

Tabela 2.

Korisnici sredstava i namene ulaganja Sredstva za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(% učešća) do Sredstva za ostala područja (% učešća) do Maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja dati u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po jedinici površine (ha) po analiziranom uzorku / obrascu po podnetoj prijavi/projektu/programu/predlogu/za sve analizirane uzorke 1 2 3 4 5 6 1. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 1.1. Komasacija: – investicioni radovi 75 70 – – – – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje komasacije 70 60 – – – 1.2. Dobrovoljno grupisanje poljoprivrednog zemljišta – investicioni radovi 70 60 – – – – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje dobrovoljnog grupisanja 70 60 – – – 1.3. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60 – – 20.000.000po podnetoj prijavi 1.4. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za jedinicu lokalne samouprave 85 75 – – 2.500.000po podnetoj prijavi 1.5. IPA projekat 100 100 – – – 2. FIZIČKO LICE 2.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta: 2.1.1. fizičkom licu 100 100 8.000 – 80.000po podnetoj prijavi 2.1.2. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca 100 100 10.000 – 100.000po podnetoj prijavi 2.1.3. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca, a mlađi je od 40 godina 100 100 10.000 – 100.000po podnetoj prijavi 3. POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA 3.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod: 3.1.1. fizičkog lica 100 100 – 1.900 po uzorku 19.000 za sve uzorke po fizičkom licu 3.1.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fizičko i pravno lice) 100 100 – 1.900 po uzorku i1.250 po obrascu 19.000 za sve uzorke po zakupcu

3.2. Melioracija livada i pašnjaka kod: 3.2.1. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fizičko i pravno lice) 70 60 30.000 – 700.000 po projektu 3.3. Melioracija pašnjaka kod: 3.3.1. jedinice lokalne samouprave, sela ili mesne zajednice kojima je vraćeno zemljište na korišćenje po zakonu 100 100 30.000 – 700.000 po projektu 3.4. Izradnja sistema za navodnjavanje kod: 3.4.1. fizičkog lica – vlasnika zemljišta 100 100 300.000 – 3.300.000 po projektu 3.4.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fizičko i pravno lice) 100 100 300.000 – 3.300.000 po projektu 3.4.3. udruženja vodokorisnika 100 100 300.000 – 10.000.000 po projektu 3.5. Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta kod: 3.5.1. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (fizičko i pravno lice) 60 50 70.000 – 700.000 po programu 3.5.2. fizičkog lica – zakupca obradivog poljoprivrednog zemljišta od lica starijeg od 65 godina 50 40 70.000 – 700.000 po programu 4. NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA 4.1. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju 100 100 – – – 4.2. Izgradnja sistema za navodnjavanje 65 60 300.000 – 10.000.000 po prijavi 5. USTANOVA I DRUGO PRAVNO LICE 5.1. Izgradnja sistema za navodnjavanje 65 60 300.000 – 10.000.000 po prijavi 6. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE 6.1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje 100 100 – – –

Služba pored maksimalnih iznosa sredstava za radove, odnosno namene iz Tabele 2. ovog programa, za radove iz glave III. stav 10. tač. 1)-4) ovog programa, po dostavljenoj fakturi, može da ostvari pravo na maksimalne iznose sredstava na ime naknade troškova za:

1) javnu nabavku odgovornog projektanta, izvođača radova i nadzornog organa ili za izradu projekta ili programa koji je sama izradila u iznosu do 150.000 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost;

2) izvedene radove po jednom projektu ili programu u iznosu od 15.000 dinara, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Javna vodoprivredna preduzeća koja na osnovu ovog programa imaju pravo na sredstva mogu da ostvare maksimalni iznos sredstava sa uračunatim porezom na dodatu vrednost u visini do 500.000.000 dinara.

V.

Lice iz glave III. stav 1. tač. 1)-5) ovog programa podnosi prijavu na konkurs, a lice iz glave III. stav 1. tačka 6) ovog programa podnosi zahtev za korišćenje sredstava na koje ima pravo u skladu sa ovim programom, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za poljoprivredno zemljište, Beograd, Nemanjina 22-26 (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Lice iz glave III. stav 1. tačka 6) ovog programa zahtev za korišćenje sredstava podnosi do 30. juna 2013. godine.

Raspodelu i dinamiku korišćenja sredstava izvršiće Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, odnosno podnetih zahteva za korišćenje sredstava u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva, ako ih ima, i način bodovanja pojedinih kriterijuma.

Ministarstvo na osnovu podnete prijave na konkurs, odnosno zahteva za korišćenje sredstava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i sa licem koje je ispunilo propisane uslove zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava, a posebno dinamika isplate sredstava.

Licima iz glave III. stav 1. tačka 6) ovog programa sredstva se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva za korišćenje sredstava.

Ostavite komentar