Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI,

UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA

2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (uređenje poljskih puteva, odvodnjavanje, navodnjavanje, privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, studijsko-istraživački radovi, drugi radovi i poslovi), predračun radova, korisnici podsticajnih sredstava, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, mart 2012. godine

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

PROGRAMIZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2012. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije u 2012. godini izvršiće se sledeći radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta:

1. Nova investiciona i druga ulaganja:

1) uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) rehabilitacija, revitalizacija, rekonstrukcija, modernizacija i izgradnja sistema za navodnjavanje.

2) drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti.

2 .Završetak započetih, nezavršenih ili isplata dela neisplaćenih radova po odobrenim programima – projektima i potpisanim ugovorima iz 2010. i 2011. godine, i to:

1) za uređenje poljske putne mreže;

2) za izgradnju i modernizaciju sistema za odvodnjavanje;

3) za izgradnju sistema za navodnjavanje;

4) za privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta;

5) za poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta;

6) za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta;

7) za opremanje za protivgradnu zaštitu;

8) za identifikaciju i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

9) za studijsko – istraživačke radove i projekte u oblasti poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju i jedinice lokalne samouprave;

10) za povraćaj sredstava u skladu sa zaključcima Vlade.

3. Isplata neisplaćenog dela podsticajnih sredstava za dato obradivo poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava u zakup registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima (fizičkim licima) u 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. i 2010. godini.

II.

Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta izvršiće se u obimu iz Glave I. ovog programa, prema dinamici priliva podsticajnih sredstava predviđenih i obezbeđenih za te namene.

Predračunska vrednost po namenama ulaganja za realizaciju novih i završetak započetih programa – projekata iz 2010. i 2011. godine, za poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava dato u zakup iz 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. i 2010. godine na području AP Vojvodine i centralnog dela Republike Srbije, kao i učešće podsticajnih sredstava u 2011. godini, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1

Namene ulaganja Nova ulaganja u 2012. godini Završetak započetih programa -projekata (neizmireni deo) Svega sredstva Republike Srbije (dinara) Učešće u ukupnom (%) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva Republike Srbije (dinara) 1 2 3 4 5 6=3+5 7 I.Uređenje poljoprivrednogzemljišta 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Tabela 2. Izvori finansijskih sredstava Iznos % (dinara) učešća 1. Izdaci iz dodatnih prihoda organa 1.839.336.869,00 99,46 2.Budžet Republike Srbije za 2012. godinu 10.000.000,00 0,54 UKUPNO: 1.849.336.869,00 100,00

V.

Povraćaj sredstava po osnovu Zaključka Vlade 05 Broj 320-4774/2010-1 od 2. jula 2010. godine i Zaključka Vlade 05 broj 320-4970/2010-1 od 15. jula 2010. godine fizičkim i pravnim licima koja su zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a u jedinicama lokalne samouprave koje su proglasile stanje elementarne nepogode usled pojave vodoleža i na kome je utvrđeno postojanje vodoleža u površini od najmanje 30%.

VI.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova na rehabilitaciji, revitalizaciji, rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji sistema za navodnjavanje korisnici sredstava ostvaruju po dostavljanju dokumentacije (elaborata ili izvoda iz tehničkog rešenja), a samo korišćenje podsticajnih sredstava nakon sprovođenja postupka javne nabavke za izvođenje radova i kupovinu opreme za navodnjavanje.

VII.

Raspodelu i dinamiku korišćenja podsticajnih sredstava vrši Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na osnovu podnetih zahteva javnih vodoprivrednih preduzeća, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

VIII.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i korisnici sredstava.

Ostavite komentar