Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 22/15), u članu 2. reči: „privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta; melioracija livada i pašnjaka;”, brišu se.

Član 2.

U Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, u glavi I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) reči: „32.800 ha” zamenjuju se rečima: „32.636 ha”.

U podtački (3) zapeta na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Podtač. (4) i (5) brišu se.

U stavu 2. tačka 1) podtačka (5) reči: „54.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „76.100.000 dinara”.

U podtački (6) reči: „986.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.986.000 dinara”.

U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) biće isplaćen preostali deo sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 73/13), u visini do 2.436.000 dinara.”

U glavi II. Tabela 1. menja se i glasi:

„Tabela 1.

Vrsta radova/Namena ulaganja Planirana vrednost za nove i započete izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima) Sredstva budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja – Razdeo 23 Glava 23.11- Uprava za poljoprivredno zemljište, Program 0102- Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, Funkcija 420- Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov po Programskim aktivnostima/po Projektima/po pojedinim ekonomskim klasifikacijama u dinarima Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima) Učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja u ukupnim sredstvima budžeta Republike Srbije za 2015. godinu (u%) po Programskim aktivnostima /po Projektima 463- Transferi ostalim nivoima vlasti 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 511- Zgrade i građevinski objekti Novi radovi, odnosno ulaganja Započeti/ izvedeni radovi Novi radovi, odnosno ulaganja Započeti /izvedeni radovi Novi radovi, odnosno ulaganja 1.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 150.000.000 0002 – Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta –  –  150.000.000  – –  2.1. Komasacija 398.571.429 0001- Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta 200.000.000 79.000.000 –   – –  3.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 5.000.000 0002-Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta – 

U glavi III. stav 8. tačka 1) tačka i zapeta na kraju zamenjuju se tačkom, a tačka 2) briše se.

Stav 9. menja se i glasi:

„Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Služba u svoje ime podnosi prijavu na konkurs i sredstva ostvaruje za svoj račun, a za radove iz stava 8. tačka 1) podtačka (2) ove glave Služba prijavu na konkurs podnosi u svoje ime, a sredstva ostvaruje za račun lica koje ostvaruje pravo na sredstva za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: korisnik), kao i za svoj račun, i to za izradu programa za radove iz stava 8. tačka 1) podtačka (2) ove glave.”

St. 14, 15, 16, 17. i 18. brišu se.

Dosadašnji stav 19. postaje stav 14.

U dosadašnjem stavu 20. koji postaje stav 15. reči: „iz stava 19.” zamenjuju se rečima: „iz stava 14.”

U dosadašnjem stavu 21. koji postaje stav 16. reči: „iz stava 19.” zamenjuju se rečima: „iz stava 14.”

Dosadašnji stav 22. postaje stav 17.

Dosadašnji stav 23. koji postaje stav 18. menja se i glasi:

„Pored namene iz stava 17. ove glave ustanova može da ostvari pravo na sredstva za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja pod uslovima iz stava 14. tačka 2) i st. 15. i 16. ove glave.”

Dosadašnji st. 24. i 25. postaju st. 19. i 20.

Glava IV. menja se i glasi:

„IV.

Procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave III. ovog programa na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od vrste radova, odnosno namene ulaganja dati su u Tabeli 2.

Tabela 2.

Korisnici sredstava i vrste radova, odnosno namene ulaganja Sredstva za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (% učešća) do Sredstva za ostala područja (% učešća) do Maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja dati u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po jedinici površine (ha) po analiziranom uzorku /obrascu po podnetoj prijavi/zahtevu/ projektu/ programu/predlogu/ za sve analizirane uzorke 1. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 1.1. Komasacija      –   – – 70 70  1.2.Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60  –  – 15.000.000 po prijavi 1.3.Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za jedinicu lokalne samouprave 85 75  –  – 2.500.000 po prijavi 2. FIZIČKO LICE 2.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje2.2. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta: 50  50   –   –  5.000.000 po prijavi   100  100  8.000   – 80.000 po prijavi 2.2.1. fizičkom licu 2.2.2. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca 100 100 10.000  – 100.000 po prijavi 2.2.3. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca, a mlađi je od 40 godina 100 100 10.000  – 100.000 po prijavi 3. SLUŽBA 3.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:  100  100  – 1.900 po uzorku  19.000 za sve analizirane uzorke 3.1.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta 3.1.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 100 100 – 1.900 po uzorku i 1.250 po obrascu 19.000 za sve analizirane uzorke 3.2. Poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:   3.2.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta 50 50 50.000 – 500.000po programu 3.2.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 50 50 50.000 – 500.000po programu 4. NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA 4.1. Studijsko – istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju 100 100 –  – 10.000.000po prijavi 4.2. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 –   – 300.000po zahtevu 5. USTANOVA I DRUGO PRAVNO LICE 5.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50 – –  5.000.000po prijavi 6. USTANOVA 6.1. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 –   – 300.000po zahtevu 7. PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZETNIK, UDRUŽENJE VODOKORISNIKA I ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA 7.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50  –  – 5.000.0000po prijavi

Služba može da ostvari pravo na sredstva za svoj račun, po dostavljenoj fakturi za namenu iz glave III. stav 8. tačka 1) podtačka (2) ovog programa po jednom programu koji je sama izradila do 15.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.”

U glavi V. stav 1. reči: „stav 19.”, zamenjuju se rečima: „stav 14.”, a reči: „stav 22.” zamenjuju se rečima: „stav 17.”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827015.0064.35.doc/3

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu sadržan je u članu 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ova uredba donosi se iz razloga što je neophodno da se izvrši preraspodela finansijskih sredstava opredeljenih za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu.

Uredbom o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, u okviru Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu bilo je popisano izvođenje radova na privođenju kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta i melioraciji livada i pašnjaka.

Imajući u vidu da sredstva koja su bila predviđena za navedene namene nisu utrošena, predlaže se preraspodela tih sredstava tako što će se ta sredstava usmeriti na isplatu dela sredstava za izvedene radove po ugovorima iz 2012, 2013. i 2014. godine (izgradnja sistema za navodnjavanje), za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte koji su izvedeni na osnovu uredbe iz 2014. godine, kao i na isplatu preostalog dela sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu uredbe iz 2013. godine.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe propisano je da se u Uredbi o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu u stavu 2. brišu reči koje se odnose na sprovođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, koji se odnose na privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta i melioraciju livada i pašnjaka, imajući u vidu da se u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini, koji je sastavni deo uredbe, ne planira finansiranje ove dve vrste radova.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se u Programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini menjaju, odnosno dopunjuju odredbe koje se odnose na isplatu dela sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 73/13), namene koje se finansiraju u skladu sa ovom uredbom (izmena Tabele 1), kao i procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalne iznose sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od vrste radova, odnosno namene ulaganja (izmena Tabele 2).

Članom 3. propisano je da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), u članu 7. predviđena su sredstva u visini od 1.417.536.000 dinara na Razdelu 23 Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.11 – Uprava za poljoprivredno zemljište, Program 0102 – Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, i to:

– Programska aktivnost 0001 – Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ogranizacijama sredstva u iznosu od 284.536.000 dinara;

– Programska aktivnost 0002 – Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ogranizacijama sredstva u iznosu od 250.000.000 dinara;

– Programska aktivnost 0003 – Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ogranizacijama sredstva u iznosu od 1.000.000. dinara;

– Programska aktivnost 0001 – Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti sredstva u iznosu od 695.000.000 dinara;

– Programska aktivnost 0002 – Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara;

– Projekat 5001 – Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti sredstva u iznosu od 182.000.000 dinara.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će ukupan iznos iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu od 1.417.536.000 dinara, u skladu sa ovom uredbom, koristiti za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja u ukupnom iznosu od 508.642.044 dinara (što sa sredstvima budžeta Republike Srbije za 2015. godinu čini ukupan iznos od 1.926.178.044 dinara) obezbeđuju se učešćem sredstava korisnika sredstava (jedinica lokalne samouprave, fizičko lice, Služba, naučnoistraživačka organizacija, ustanova i drugo pravno lice, privredno društvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga) prema nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave III. ovog programa i iskazani su u Tabeli broj 1. ovog programa.

V. STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VI. IZJAVA O USKLAĐENOSTI

SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024. godine („Službeni glasnik RS”, broj 85/14).

VII. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe je predviđeno Planom rada Vlade za 2015. godinu.

4827015.0064.35.doc/4

IZJAVA

O OSTVARENOJ SARADNJI, ODNOSNO PRIBAVLJANJU MIŠLJENJA OD ORGANA, ORGANIZACIJA I TELA

Ne postoje posebni propisi prema kojima bi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine bilo obavezno da uspostavi saradnju, odnosno pribavi mišljenja od organa, organizacija i tela u skladu sa članom 39a stav 4. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14), prilikom izrade Predloga uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu.

4827015.0064.35.doc/5 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog uredbe o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu.

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Nema takve odredbe.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoji.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoje propisi na osnovu kojih bi se vršila tražena procena.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Nema takve odredbe.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

Odgovarajući propisi EU ne postoje.

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ne postoje.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ne postoje.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

Ne postoje.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Nema.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Ne postoji.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

U ovom trenutku ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije, odnosno ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije koje se odnose na materiju koju uređuje ova uredba.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne postoje.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga uredbe o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, učestvovali su stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

MINISTAR prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković

Ostavite komentar