Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI,

UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i druga investiciona ulaganja (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta; komasacija; uređenje (revitalizacija) poljskih puteva; nabavka nove opreme za navodnjavanje; privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta; melioracija livada i pašnjaka; davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta; studijsko-istraživački radovi, programi i projekti; ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

4827015.0116.1/1

PROGRAM

IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2015. godini na osnovu ovog programa izvršiće se radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

1) radove, odnosno ulaganja na zaštiti poljoprivrednog zemljišta:

(1) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta sa 78.000 uzoraka,

(2) poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta na površini od oko 600 ha;

2) radove, odnosno ulaganja koji se odnose na uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) komasacija na površini od oko 32.800 ha,

(2) uređenje (revitalizacija) poljskih puteva u dužini od oko 450 km,

(3) nabavka nove opreme za navodnjavanje,

(4) privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta površine od oko 350 ha,

(5) melioracija livada i pašnjaka površine od oko 170 ha;

3) ulaganja u korišćenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) davanje u zakup oko 250 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta;

4) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava;

5) ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja, štampanje promotivnog materijala i obezbeđivanje prezentacije stručnih radova iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: organizacija stručnog skupa ili savetovanja).

U 2015. godini, pored novih investicionih i drugih ulaganja, na osnovu ovog programa:

1) biće isplaćen deo sredstava za izvedene radove na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta koji nije isplaćen po ugovorima iz 2012, 2013. i 2014. godine, i to za:

(1) komasaciju na površini od 14.657 ha, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 30/14 – u daljem tekstu: Uredba), u visini do 79.000.000 dinara,

(2) uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva u dužini od 80 km, na osnovu Uredbe, u visini do 43.000.000 dinara,

(3) rehabilitaciju, revitalizaciju, rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju sistema za navodnjavanje na površini od 4.173 ha, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/12), u visini do 66.000.000 dinara,

(4) izgradnju i rekonstrukciju sistema za navodnjavanje na površini od 200 ha, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 73/13), u visini do 27.000.000 dinara,

(5) izgradnju sistema za navodnjavanje na površini od 160 ha, na osnovu Uredbe, u visini do 54.000.000 dinara,

(6) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinice lokalnih samouprava, na osnovu Uredbe, u visini do 986.000 dinara;

biće isplaćen preostali deo sredstava licima starijim od 60, odnosno 65 godina koja su dala u zakup obradivo poljoprivredno zemljište koji nije isplaćen, na osnovu propisa kojima je uređeno korišćenje sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2007. godini, kao i godišnji iznosi sredstava na osnovu propisa kojim se utvrđuje Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2008, 2009, 2010, 2013. i 2014. godini, u visini do 2.500.000 dinara;

biće isplaćen preostali deo sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe, u visini do 8.000.000 dinara;

biće isplaćena sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje, na osnovu Uredbe, u visini do 160.000.000 dinara.

II.

Izvori finansiranja po vrsti radova, odnosno planirana vrednost radova, sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i drugi izvori sredstava, kao i učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete, odnosno izvedene radove, odnosno ulaganja u 2015. godini, to jest za namene iz ovog programa dati su u Tabeli 1.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu za nove i započete, odnosno izvedene radove, to jest investiciona i druga ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, obezbediće se u skladu sa namenama navedenim u glavi I. ovog programa, a prema dinamici priliva sredstava predviđenih za te namene.

Tabela 1.

Vrsta radova/ Namena ulaganja Planirana vrednost za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima) Sredstva budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja – Razdeo 23 Glava 23.11 – Uprava za poljoprivredno zemljište, Program 0102-Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov po Programskim aktivnostima/po Projektima/ po pojedinim ekonomskim klasifikacijama u dinarima Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima) Učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja u ukupnim sredstvima budžeta Republike Srbije za 2015. godinu (u %) po Programskim aktivnostima/po Projektima 463- Transferi ostalim nivoima vlasti 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 511-Zgrade i građevinski objekti 1.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 2.1. Komasacija 3.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 5.000.000 0002- Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

III.

Korisnik sredstava za radove na novim investicionim i drugim ulaganjima na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta iz glave I. stav 1. ovog programa može da bude:

jedinica lokalne samouprave;

fizičko lice;

poljoprivredna savetodavna i stručna služba (u daljem tekstu: Služba);

naučnoistraživačka organizacija;

ustanova i drugo pravno lice;

privredno društvo i preduzetnik;

udruženje vodokorisnika;

zemljoradnička zadruga.

Lice iz stava 1. ove glave može da ostvari pravo na sredstva samo pod uslovima i za radove, odnosno namene koji su propisani ovim programom.

Jedinica lokalne samouprave: opština, grad i grad Beograd, može da ostvari pravo na sredstva za sledeće radove, odnosno namene iz ovog programa:

komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada komisija za sprovođenje komasacije);

uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva;

studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. ove glave, ako je obezbedila učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. tač. 1)-3) ove glave, ako dostavi dokaz da je usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu, kao i ako za radove iz stava 3. tač. 1) i 2) ove glave dostavi odgovarajući program ili projekat sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, odnosno koji je potpisan od strane stručnog lica koje je izradilo program, a za radove iz stava 3. tačka 3) ove glave, ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada, programa i projekta i specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica).

Jedinica lokalne samouprave za radove iz stava 3. tačka 2) ove glave može da podnese samo jednu prijavu na konkurs.

Fizičko lice može da ostvari pravo na sredstva za:

1) nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2015. godini, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i ako je upisalo u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje;

2) davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, i to za najmanje tri godine davanja u zakup takvog zemljišta, ako je upisano u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu, starije je od 65 godina, vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje daje u zakup i daje u zakup najmanje 0,5 ha, a najviše 10 ha, i to:

fizičkom licu – zakupcu koji je upisan u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar parcele koje je uzeo u zakup,

zakupcu iz tačke 2) podtačka (1) ovog stava koji je vlasnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem fizičkog lica koje je dalo u zakup poljoprivredno zemljište,

zakupcu iz tačke 2) podtačka (2) ovog stava koji je mlađi od 40 godina.

Služba: privredno društvo i preduzetnik koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih poslova propisane zakonom kojim se uređuju savetodavni i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede može da ostvari pravo na sredstva za:

radove, odnosno ulaganja na zaštiti poljoprivrednog zemljišta:

kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,

poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta;

radove na uređenju poljoprivrednog zemljišta:

privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta,

(2) melioraciju livada i pašnjaka.

Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Služba u svoje ime podnosi prijavu na konkurs i sredstva ostvaruje za svoj račun, a za sve ostale radove, odnosno namene iz stava 8. ove glave Služba prijavu na konkurs podnosi u svoje ime, a sredstva ostvaruje za račun lica kod kojih se radovi izvode (u daljem tekstu: korisnik radova), odnosno za račun lica koje ostvaruje pravo na sredstva za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: korisnik), kao i za svoj račun, i to za troškove Službe za sprovođenje javne nabavke za odgovornog projektanta za izradu projekta iz stava 8. tačka 2) podtačka (2) ove glave, za stručno lice za izradu programa iz stava 8. tačka 2) podtačka (1) ove glave, za izvođača radova i za nadzorni organi za radove iz stava 8. tačka 2) ove glave, kao i za izradu programa za radove iz stava 8. tačka 1) podtačka (2) ove glave, pružanje stručnih saveta i praćenje izvođenja radova.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, ako je kontrola plodnosti izvršena za zemljište od prve do pete katastarske klase, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi određenim u skladu sa propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za zemljište od prve do sedme katastarske klase, za jedan uzorak po parceli i/ili za dva uzorka po parceli (ako su u pitanju parcele sa zasadima voćarskih kultura i/ili vinograda), za najviše 10 uzoraka po poljoprivrednom gazdinstvu, i to kod:

1) fizičkog lica koje je upisano u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na parcelama koje su u vlasništvu tih lica i upisane su u Registar;

2) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) koji je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo, upisao u Registar u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar parcele uzete u zakup na kojima se vrši kontrola plodnosti.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, ako dostavi objedinjeni izveštaj o izvršenoj kontroli plodnosti sa rezultatima agro-hemijske analize zemljišta i preporukom za đubrenje, a za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, ako pored navedene dokumentacije dostavi i obrazac o karakteristikama katastarskih parcela i primeni agrotehničkih mera koje popunjavaju Služba i zakupac.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta na poplavljenim područjima na teritoriji jedinice lokalne samouprave utvrđene u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (,,Službeni glasnik RS”, broj 75/14), kod sledećih korisnika:

fizičkog lica, ako je to lice upisano u Registar kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, vlasnik je parcela na kojima treba da se izvrši poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta ili je vlasnik član njegovog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje je upisalo u Registar te parcele;

zakupca obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), ako je zakupac upisao u Registar poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, kao i parcele koje je uzeo u zakup na kojima treba da se izvrši poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta, s tim da za komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo zahtev/prijavu Službi može da podnese samo fizičko lice – nosilac tog poljoprivrednog gazdinstva.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta, ako dostavi odgovarajući program sa definisanim vrstama radova poboljšanja hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta i specifikacijom troškova, koji su overeni i potpisani od strane odgovornog lica i stručnog lica koje je izradilo program, i to samo jedan program po poljoprivrednom gazdinstvu.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se izvodi kod sledećih korisnika radova:

1) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), ako je ugovor o zakupu zaključen u trajanju od najmanje tri godine računajući od dana od kada je zakupac podneo Službi zahtev/prijavu za navedenu namenu, kao i ako je zakupac obezbedio učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora za izvođenje radova, upisao u Registar poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu i parcele koje je uzelo u zakup i koje se privode kulturi;

2) fizičkog lica – zakupca koji je obezbedio učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora za izvođenje radova, koji je upisan u Registar kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, koji je ugovor o zakupu zaključio sa licem koje je starije od 65 godina u trajanju od najmanje tri godine računajući od početka 2015. godine i koji je upisao u Registar parcele koje je uzeo u zakup i koje se privode kulturi.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za melioraciju livada i pašnjaka koja se izvodi kod sledećih korisnika radova:

1) zakupca livada i pašnjaka u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), ako su ispunjeni uslovi iz stava 14. tačka 1) ove glave, koji se shodno primenjuju na ovog zakupca;

2) jedinice lokalne samouprave, sela ili mesne zajednice, na pašnjacima koji su vraćeni na korišćenje po osnovu Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje („Službeni glasnik RS”, broj 16/92).

Služba može za korisnika radova da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno namene iz stava 15. ove glave, ako dostavi odgovarajući projekat za izvođenje predmetnih radova sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od odgovornog projektanta, pri čemu pravo na sredstva može da ostvari samo za parcele za koje nije ostvarila pravo na sredstva za iste namene po osnovu Uredbe, kao i ugovor sa odgovornim projektantom za izradu projekta, a za radove iz stava 14. ove glave, ako dostavi odgovarajući program za izvođenje predmetnih radova sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od strane odgovornog lica i stručnog lica koje je izradilo program, kao i ugovor sa stručnim licem za izradu programa.

Pored dokumentacije iz stava 16. ove glave Služba dostavlja ugovor sa izvođačem radova, ugovor sa nadzornim organom, kao i ugovor sa vlasnikom ili zakupcem.

Ako korisnici radova dostave Službi odgovarajući program, odnosno projekat za izvođenje predmetnih radova iz stava 16. ove glave Služba može da ostvari samo sredstva za naknadu troškova javne nabavke izvođača radova i nadzornog organa.

Naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i institut u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija može da ostvari pravo na sredstva za:

1) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada, programa i projekta i specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica);

2) organizaciju stručnog skupa ili savetovanja, ako dostavi dokaz da je na skupu ili savetovanju obezbedila prezentaciju stručnih radova iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, štampani promotivni materijal i pismeni izveštaj o održanom skupu ili savetovanju.

Naučnoistraživačka organizacija može da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno namene iz stava 19. ove glave, ako je obezbedila učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Naučnoistraživačka organizacija za namene iz stava 19. tačka 2) ove glave može da podnese samo jedan zahtev za korišćenje sredstava.

Ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivreda i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2015. godini, ako je upisana u Registar u aktivnom statusu i ako je upisala u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.

Pored namene iz stava 22. ove glave ustanova može da ostvari pravo na sredstva za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja pod uslovima iz stava 19. tačka 2) i st. 20. i 21. ove glave.

Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2015. godini ako je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, ako je upisano u Registar u aktivnom statusu i ako je upisalo u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.

Fizičko lice, ustanova i drugo pravno lice, privredno društvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga može da ostvari pravo na sredstva za opremu za navodnjavanje ako za svu nabavljenu opremu podnese jednu prijavu, s tim da vrednost nabavljene opreme po prijavi iznosi minimalno 50.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

IV.

Procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave III. ovog programa na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od vrste radova, odnosno namene ulaganja dati su u Tabeli 2.

Tabela 2.

Korisnici sredstava i vrste radova, odnosno namene ulaganja Sredstva za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (% učešća) do Sredstva za ostala područja (% učešća) do Maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja dati u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po jedinici površine (ha) po analiziranom uzorku /obrascu po podnetoj prijavi/zahtevu/ projektu/ programu/predlogu/ za sve analizirane uzorke 1. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 1.1. Komasacija      –   – – 70 70  1.2. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60  –  – 15.000.000 po prijavi 1.3. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za jedinicu lokalne samouprave 85 75  –  – 2.500.000 po prijavi

2. FIZIČKO LICE 2.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50  –  – 5.000.000 po prijavi 2.2. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta:            100  100  8.000   – 80.000 po prijavi 2.2.1. fizičkom licu 2.2.2. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca 100 100 10.000  – 100.000 po prijavi 2.2.3. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca, a mlađi je od 40 godina 100 100 10.000  – 100.000 po prijavi 3. SLUŽBA 3.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:  100  100  –  1.900 po uzorku  19.000 za sve analizirane uzorke 3.1.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta 3.1.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 100 100 – 1.900 po uzorku i 1.250 po obrascu 19.000 za sve analizirane uzorke 3.2. Poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:   3.2.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta 50 50 50.000 – 500.000po programu 3.2.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 50 50 50.000 – 500.000po programu 3.3. Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta kod: 60 50 50.000  –   500.000po programu 3.3.1. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 3.3.2. fizičkog lica-zakupca obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je zaključilo ugovor o zakupu sa licem starijim od 65 godina 50 40 50.000 –  500.000po programu

3.4. Melioracija livada i pašnjaka kod:3.4.1. zakupca livada i pašnjaka u državnoj svojini 3.4.2. jedinice lokalne samouprave, sela ili mesne zajednice na pašnjacima           70  60  50.000   –  500.000po projektu 100 100 50.000 –  500.000po projektu 4. NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA 4.1. Studijsko – istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju 100 100 –  – 10.000.000po prijavi 4.2. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 –   – 300.000po zahtevu 5. USTANOVA I DRUGO PRAVNO LICE 5.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50 – –  5.000.000po prijavi 6. USTANOVA 6.1. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 –   – 300.000po zahtevu 7. PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZETNIK, UDRUŽENJE VODOKORISNIKA I ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA 7.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50  –  – 5.000.0000po prijavi

Služba može da ostvari pravo na sredstva za svoj račun, po dostavljenoj fakturi, i to za:

1) namene iz glave III. stav 8. tačka 2) ovog programa do 100.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost na ime naknade troškova sprovedene javne nabavke za odgovornog projektanta za izradu projekta, odnosno za stručno lice za izradu programa, izvođača radova i nadzornog organa ili za izradu programa koji je sama izradila;

2) izvedene radove po jednom projektu ili programu iz glave III. stav 8. tačka 2) ovog programa, odnosno namenu iz glave III. stav 8. tačka 1) podtačka (2) ovog programa po jednom programu koji je sama izradila do 15.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

V.

Lice iz glave III. stav 1. ovog programa za sve radove, odnosno namene iz ovog programa podnosi prijavu na konkurs Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za poljoprivredno zemljište, Beograd, Nemanjina 22-26 (u daljem tekstu: Ministarstvo), a naučnoistraživačka organizacija prijavu na konkurs podnosi za radove, odnosno namene iz glave III. stav 19. tačka 1) ovog programa, ustanova i drugo pravno lice za radove, odnosno namenu iz glave III. stav 22. ovog programa.

Naučnoistraživačka organizacija i ustanova podnosi Ministarstvu do 31. oktobra 2015. godine zahtev za korišćenje sredstava za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja.

Raspodelu i dinamiku korišćenja sredstava izvršiće Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, odnosno podnetih zahteva za korišćenje sredstava, u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva, ako ih ima, kao i način bodovanja pojedinih kriterijuma.

Ministarstvo na osnovu podnetog zahteva za korišćenje sredstava iz stava 2. ove glave, rešenjem utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i vrši isplatu sredstava do raspoloživog iznosa utvrđenog u Tabeli 2.

Ministarstvo na osnovu prijave na konkurs utvrđuje ispunjenost propisanih uslova, sa licem koje je ispunilo uslove zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava, a posebno dinamika isplate sredstava i rešenjem vrši isplatu sredstava.

4827015.0116.1/4

Ostavite komentar