Uredba o dopuni Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara

Na osnovu člana 123. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O POLOŽAJU POJEDINIH INSTITUCIJA BIVŠE SRBIJE I CRNE GORE I SLUŽBI SAVETA MINISTARA

Član 1.

U Uredbi o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, br. 49/06 i 63/06 – US), u članu 5. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Republička direkcija za imovinu Republike Srbije preuzete predmete Generalnog sekreterijata Saveta ministara koji se odnose na otkup stanova proslediće Ministarstvu finansija kao nadležnom organu.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3489/2006-1

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

4100307.127.doc/25

Ostavite komentar