Uredba o minimalnim zahtevima i uslovima za pružanje medicinske nege na pomorskim brodovima

Na osnovu člana 17. stav 4. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 104/13),

Vlada donosi

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se minimalni uslovi koje u zavisnosti od kategorije plovidbe, nosivosti, broja članova posade i vrste tereta koju prevoze moraju da ispunjavaju brodovi, njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske nege članova posade, zahteve u odnosu na lekarsku ordinaciju na brodu i obaveznu sadržinu brodske apoteke, način vršenja kontrole medicinskog i sanitetskog materijala, kao i obrazac i način vođenja upisnika o sadržini brodske apoteke.

Član 2.

U zavisnosti od kategorije plovidbe, pomorski brod mora da ima minimalne količine lekova i medicinske opreme radi pružanja odgovarajuće medicinske nege koji su navedeni u prilozima 1. i 2. koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Pomorski brod veći od 500 VT, koji ima više od 15 članova posade na putovanjima koja traju duže od tri dana, mora da ima lekarsku ordinaciju za pružanje medicinske nege.

Pomorski brod iz stava 1. ovog člana mora da ima i brodsku apoteku smeštenu u posebnoj prostoriji.

Brodska apoteka mora da se nalazi uz lekarsku ordinaciju i ne sme da ima direktnu vezu sa prostorijama u kojima su smešteni bolesnici.

Pomorski brod koji nema obavezu da ima lekarsku ordinaciju mora da ima ormarić sa lekovima.

Član 4.

Pomorski brod u međunarodnoj plovidbi koji ima 100 i više članova posade i drugog osoblja na putovanjima koja traju duže od tri dana, mora da ima doktora medicine na brodu.

Pomorski brod u međunarodnoj plovidbi koji nema obavezu da ima doktora medicine, a koji može da dobije potrebnu stručnu medicinsku negu i medicinska sredstva u roku od osam sati od trenutka kada se ukaže potreba, mora da ima najmanje jednog pomorca sa ovlašćenjem o posebnoj osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći, u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanju uverenja i držanje brodske straže pomoraca (STCW Konvencija). Svi drugi pomorski brodovi treba da imaju najmanje jednog pomorca sa ovlašćenjem o posebnoj osposobljenosti za pružanje medicinske nege na brodu, kome je povereno pružanje medicinske nege i davanje lekova kao deo njegovih redovnih dužnosti, i koji treba da pruži bolesnim ili povređenim licima odgovarajuću medicinsku negu tokom vremena u kojem će oni verovatno ostati na brodu.

Član 5.

Pomorski brod koji u skladu sa odredbama Međunarodnog pravilnika o prevozu opasne robe morem (IMDG Pravilnik), prevozi opasne stvari navedene u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, mora da ima antidote (protivotrove) navedene u Prilogu 3a koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, kao i minimalnu količinu lekova i medicinske opreme koji su navedeni u Prilogu 3b koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ro-Ro pomorski brod zbog čije prirode putovanja nije moguće da se unapred zna koje opasne terete može da prevozi, mora da ima antidote (protivotrove) navedene u Prilogu 3a ove uredbe.

Ako putovanje broda iz st. 1. i 2. ovog člana traje manje od dva sata, količina antidota (protivotrova) može da se ograniči.

Član 6.

Lekarska ordinacija na brodu mora da ima sledeću opremu:

1) ormarić sa lekovima koji sadrži lekove i medicinsku opremu u skladu sa kategorijom plovidbe;

2) radni sto, stolicu i stolicu na vijak;

3) grejač za vodu;

4) lavabo sa toplom i hladnom vodom;

5) rasvetu nad radnim stolom.

Član 7.

Ormarić sa lekovima mora da bude zaključan.

Ključ lekarske ordinacije, odnosno ključ ormarića sa lekovima kada brod ne podleže obavezi da ima lekarsku ordinaciju mora da se nalazi kod zapovednika, odnosno kod lica koje on odredi.

Član 8.

Na ormariću sa lekovima mora da se nalazi popis lekova koji se nalaze u ormariću/kutiji.

O utrošenim lekovima mora da se vodi evidencija o količini utrošenog leka i količini leka koja je ostala u ormariću/kutiji sa lekovima.

Član 9.

Kutija prve pomoći u čamcima za spašavanje mora da bude vodonepropusna. 

Minimalna količina lekova i medicinske opreme za čamce za spašavanje navedena je u Prilogu 5. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 10.

Ormarić sa lekovima za čamce za spašavanje, odnosno kutija prve pomoći mora da sadrži lekove i medicinsku opremu koji su navedeni u prilozima 4. i 5. koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 11.

U brodskoj apoteci čuvaju se gotovi lekovi koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance u količini nužnoj za pružanje hitne medicinske pomoći koji su navedeni u Prilogu 1. ove uredbe u posebnom zaključanom delu.

O utrošenim lekovima koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance zapovednik broda je dužan da vodi evidenciju.

Evidencija mora da sadrži naziv leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance, ime i prezime lica koje je dobilo lek koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance, datum primene i dijagnozu, odnosno razlog primene leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance.

Inspekcija ministarstva nadležnog za poslove zdravlja koja vrši pregled brodske apoteke, vodi evidenciju o količinama gotovih lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance koje se čuvaju u brodskim apotekama, u skladu sa zakonom.

Član 12.

Kontrolu brodske apoteke, odnosno ormarića/kutije sa lekovima vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u skladu sa zakonom.

Prilikom kontrole brodske apoteke, odnosno ormarića/kutije sa lekovima, kontroliše se da li je brodska apoteka, ormarić/kutija sa lekovima opremljena lekovima i medicinskom opremom u skladu sa kategorijom plovidbe, količina utrošenog leka, da li se lekovi i medicinska oprema ispravno čuvaju, kao i da li se poštuju rokovi važenja lekova.

Kontrola kutije prve pomoći za čamce za spašavanje vrši se prilikom redovnog godišnjeg pregleda čamaca za spašavanje.

O količini lekova i medicinske opreme na pomorskom brodu vodi se evidencija na upisnicima koji su dati u prilozima 6, 7. i 8. koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo. 

O obavljenoj kontroli iz st. 2. i 3. ovog člana, izdaje se potvrda na obrascu koji je dat u Prilogu 9. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 13.

Lekovi i medicinska oprema čuvaju se uz poštovanje rokova važenja lekova.

Član 14.

O pravovremenoj dopuni, odnosno zameni lekova i medicinske opreme stara se zapovednik broda.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-11388/2013

Beograd, 10. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

4100114.024/1

PRILOG 1.

MINIMALNE KOLIČINE LEKOVA ZA POMORSKE BRODOVE

Terapijska grupa Lek, oblik i doza Preporučene količine prema kategorijama plovidbe Indikacije Doze A B C      1. Preparati sa uticajem na kardiovaskularni sistem  

a) Srčani stimulatori adrenergici, dopaminergici i srčani glikozidi ADRENALIN/EPINEFRINamp. 10×1 mg/ml 10 5 0 anafilaktički šok, iznenadni prestanak rada srca od udara struje ili utapanja, pri trovanju hipnoticima, jak napad bronhijalne astme 0,5 – 1,0 ml intramuskularno injekcije Nuspojave: uznemirenost, drhtanje, povišeni krvni pritisak, nepravilan puls. Upotrebiti samo u slučaju kolapsa pacijenta i jakog pada krvnog pritiska ili u slučaju napada bronhijalne astme. METILDIGOKSINtbl. 50×0,1 mg 2 1 0 insuficijencija (zastoj srca) 1 tbl. na dan ili po uputu lekara

 

b) Vazodilatatori za lečenje bolesti srca GLICERILTRINITRAT 2 2 1 akutni napad angine pektoris 1 – 2 puta raspršiti pod jezik aeorosol za sublingvalnu primenu boč. 12,2 ml = 200 doza; 1 doza = 0,4 mg Nuspojave: glavobolja, crvenilo lica, vrtoglavica, pad krvnog pritiska. OPREZ! Uvek primeniti u sedećem ili ležećem položaju pacijenta.

 

v) Diuretici FUROSEMIDtbl. 12×40 mg 10 5 0 diuretik – podstiče izlučivanje mokraće, za sve vrste edema (kardijalni, renalni, edemi posle operacija) 40 mg(1 tbl./dan) amp. 5×20 mg/2ml injekcija 10 5 0 2 ml intra muskulatorno injekcije

 

g) Antihemoragici (uterotonici) ukoliko su na brodu žene* FITOMENADIONamp. pedijatrijski (vit.K1)injekciji INT 5×0,2 ml/2 mg 1* 1* 0 sprečavanje krvarenja kod novorođenog deteta 0,2 ml (1 amp. u intramuskularnoj injekciji) ERGOMETRINamp. 50×0,2 mg/1 mltbl. 20×0,20 mg 1* 1* 0 uterotonik, sprečavanje krvarenja neposredno nakon porođaja 1 ml (1 amp. u intramuskularnoj injekciji) 1 tbl./svaka 4 sata OKSITOCINamp. 10×1 ml/5 i.j. 1* 1* 0 uterotonik 1 aktiviranje spreja (4 i.j.) u jednu nozdrvu 5 min. pre dojenja

 

d) Antihipertenzivi ATENOLOL tbl. 30×50 mg 5 2 0 povišeni krvni pritisak uz visok puls, efikasan u lečenju angine pektoris 50 mg (1 tbl. na dan) Nuspojave: umor, usporeni puls, nizak krvni pritisak, srčani zastoj OPREZ! Ne povećavati dozu ako je puls manji od 60 u minuti.

 

2. Preparati sa uticajem na probavni sistem 

a) Preparati za lečenje peptičkog ulkusa             –Antagonisti H2 receptora RANITIDIN tbl. 20×150 mgtbl. 10×300 mg 1010 1010 55 blokator H2 receptora 2×1 tableta ujutro i uveče ili 1 tableta uveče od 300 mg   – Inhibitori protonske pumpe OMEPRAZOL kaps.14×20 mg 10 5 0 ulkusna bolest želuca i dvanaestopalačnog creva, refluksni ezofagitis 1 kaps. ujutro pre jela – Antacidi Kombinovani preparati sa spojevima Al, Ca i Mg 5 5 0 gastritis 1 tbl. po potrebi, otopiti u ustima

 

b) Antiemetici i preparati za suzbijanje mučnine i povraćanja TIETILPERAZIN       antiemetici, kod mučnine, povraćanja 1 – 3×1 tbl. ili čepići ili 1 amp. u intramuskularnoj injekciji amp. 50×1 ml/6,5 mg 1 1 1 drag. 50×6,5 mg 1 1 1 čepić 6×6,5 mg 1 1 0 METOKLOPRAMIDtbl. 40×10 mg 1 1 0 gastroregulator, mučnina, povraćanje 3×1 tbl./dan 30 min. pre jela i pre spavanja

 

v) Laksativi GLICEROL ČEPIĆIsupp. 4 mg 10 5 2 zatvor 1 čepić po potrebi

 

g) Antidijaroici LOPERAMIDkaps. 20×2 mg 10 5 0 neinfektivni funkcionalni proliv 1 kaps. nakon svake neformirane stolice, maks. doza 16 mg na dan (OPREZ!) MEDICINSKI UGLJENtbl. 30×150 mg 10 10 0 proliv, nadutost, akutno oralno trovanje tbl. razmutiti u čaju ili vodi, 4 – 7 tbl. 4× na dan/ početna doza 2 tbl. doza održavanja

 

d) Crevni antiseptici CIPROFLOKSACINtbl.10×500 mg 10 10 0 infektivni proliv, proliv na putovanju, antimikotik, trihomonacid 2×125 – 250 mg, teški slučajevi 3×750 mg/dan3× na dan po 1 tbl. METRONIDAZOLtbl. 20×400 mg 10 10 0

 

đ) Preparati za lečenje hemoroida preparati koji sadrže lokalne anestetike po izboru (polikrezulen + cinhokain) supp.10 (1 supp./100 + 2,5 mg) 10 10 1 upaljeni hemoroidi 1 – 3× dnevno stavljati čepić

3. Analgetici i spazmolitici

 

a) Analgetici, antipiretici i protivupalni lekovi PARACETAMOL tbl. 20×500 mg 5 3 2 analgoantipiretik, sve vrste blagog do umerenog bola, povišena temperatura 1 – 2 tbl. 3× dnevno, maks. 8 tbl./24 h Nuspojave: retke u slučaju pravilnog doziranja. OPREZ kod prekoračenja doze, može izazvati ozbiljno oštećenje jetre. IBUPROFENtbl. 30×400 mg 5 3 2 protivupalni analgetik, za lečenje glavobolje, bolovi u karlici 3×1 tbl./dan Nuspojave: bolovi u stomaku, mučnina. OPREZ! Ne primenjivati kod pacijenata s peptičkim/duodenalnim ulkusom = čirom na želucu. DIKLOFENAK NATRIJtbl. 10×50 mg 2 2 1 protivupalni analgetik, za lečenje glavobolje, bolovi u karlici 3×1 tbl./dan Nuspojave: bolovi u stomaku, mučnina. OPREZ! Ne primenjivati kod pacijenata sa peptičkim/duodenalnim ulkusom ili astmom.

 

b) Snažni analgetici TRAMADOLamp. 5×1 ml/50 mg 2 1 0 neopijatni narkoanalgetik, za terapiju umerenog do jakog bola 2 – 3×1 – 2 kapsule/dan, maks. 400 mg/dan amp. 50 – 100 mg intravenski, intramuskularno ili subkutano kaps. 20×50 mg 2 1 0   MORFIN SULFAT tbl. 60×10 mg 1 1 0 jaki bolovi, naročito praćeni strahom i nemirom, kada se ne mogu suzbiti ostalim analgeticima 1 tbl. svakih 12 sati OBAVEZNO LEK ČUVATI POD KLJUČEMVODITI EVIDENCIJU MORFIN HIDROKLORID amp. 10×1 ml/4 mg 2 1 0 10 mg (1 amp. svakih 6 h intramuskularna injekcija)   Nuspojave: mučnina, povraćanje, respiratorna depresija kod predoziranja, izbegavati primenu kod povrede glave i grudnog koša. OPREZ u doziranju

4. Preparati sa dejstvom na nervni sistem 

a) Anksiolitici DIAZEPAMin.amp.10×2 ml/10 5 2 0 anksioznost, nesanica, apstinenski sindrom, konvulzije, mišićni spazmi 5 – 10 mg intramuskularno.in./ 1 – 2 tbl. 3× na dan, maks. 30 mg/dan mg tbl. 30×5 mg 5 2 0 Nuspojave: pospanost, konfuzija, glavobolja, respiratorna depresija, izbegavati upotrebu istovremeno sa jakim analgeticima.

 

b) Neuroleptici PROMAZINamp. 10×1 ml/50 mg       neuroleptici 3 – 4× 50 – 100 mg/dan intramuskularno3 – 4× na dan 25 – 200 mg  2 1 0 drag. 50×25 mg 3 1 0

 

v) Lekovi protiv morske bolesti DIMENHIDRINAT tbl. 10×50 mg 10 5 2 „morska bolest”, vrtoglavica, za prevenciju bolesti kretanja poč. doza 1 tbl. (50 mg, zatim 1 – 3 tbl.3× na dan, pola sata pre puta)

 

g) Antiepileptici DIAZEPAM rektalne mikroklizme 5×2,5 ml/5 mg 1 1 1 epileptički napadi, febrilne konvulzije deca 1 klizma od 5 mg, odrasli 2 klizme od 10 mg

5. Antialergetici i lekovi za lečenje anafilatičkog šoka 

a) Antihistamici za sistemsku primenu LORATADIN tbl. 30×10 mg 1 1 0 za alergijsku reakciju, alergijski osip 1×1 tbl./dan odrasli sirup 120 ml (5 mg/5ml) 1 1 0 deca 1 kašičica 1× dnevno Nuspojave: pospanost, usporene reakcije. OPREZ ne prekoračiti dozu.

 

b) Glukokortikoroidi za sistemsku primenu HIDROKORTIZONlio amp. 1×2 ml/100 mg 5 2 0 u slučaju ozbiljnih alergijskih reakcija ili alergijskog kolapsa 100 mg intramuskularno in. METILPREDNIZOLONtbl. 30×4 mg 1 1 0 u slučaju alergije ili napada bronhijalne astme odrasli 12 – 80 mg na dan, doza održavanja 4 – 8 mg na dan

 

6. Preparati sa uticajem na respiratorni sistem 

a) Lekovi za opstruktivne bolesti disajnih puteva– antiastmatici SALBUTAMOLaerosol 200 doza(1 doza = 100 mikrog) 5 3 1 antiastmatik, za lečenje akutnog napada i alergijskog bronhospazma 200 mikrograma (2 udaha 3-4× dnevno) Nuspojave: drhtanje, glavobolja, ubrzani puls. Samo u lečenju akutnog napada!

 

b) Antitusici (preparati za suzbijanje suvog kašlja) BUTAMIRAT sirup 200 ml (5 ml/4 mg) tbl. 10×50 mg 3 2 1 neprolazni,nadražajni suvi kašalj 2 – 3×1 tbl. na dan (odrasli), deci prilagoditi dozu u zavisnosti od tel. težine

 

v) Preparati za lečenje prehlade i sinusa PARACETAMOL 500 mg tbl. ili kombinovani preparati paracetamol + pseudoefedrin 1 1 0 obična prehlada, za snižavanje temperature, blagi analgetik 1 – 2 tbl. 3 – 4× dan (maks. 4 g/dan)

7. Preparati za lečenje sistemskih infekcija 

a) Sistemski antiinfektivi antibioticiSAMO AKO JE NA BRODU LEKAR BENZATIN-FENOKSIMETIL PENICILIN tbl. 30×1500 mg 3 2 0 infekcije disajnih puteva, infekcije tkiva, profilaksa velikih rana 3× 1 tbl./1500 mg na dan sirup 1000 ml 2 1 0 3× 1 kašičica sirupa deca Nuspojave: moguća alergijska reakcija. Obavezno proveriti pre davanja. OPREZ – Alergije na penicilin CIPROFLOKSACINtbl. 10 × 500 mg 2 1 0 infekcije kože i tkiva, uroinfekcije 2× 1 tbl. dnevno Nuspojave: mučnina, proliv, bol u stomaku, alergijske reakcije. CEFUROKSIM in.lio bočice 5×750 mg 5 5 0 razne infekcije, gonoreja 3×750 mg/dan u intramuskularnoj injekciji Nuspojave: mučnina, proliv, bol u stomaku, alergijske reakcije. OPREZ potreban kod pacijenata alergičnih na penicilin. AZITROMICINtbl. 3×500 mg 10 5 0 infekcije disajnih puteva, kože, polno prenosive bolesti 1 tbl./dan Nuspojave: mučnina, proliv, osip, daje se u slučaju alergije na penicilin. DOKSICIKLINkaps. 25×100 mg 2 1 0 respiratorne infekcije, gonoreični uretitis 100 mg/dan(1 kaps/dan) Nuspojave: mučnina, proliv, osip, glavobolja.

b) Antibakterijski i urinarni antiseptici TRIMETOPRIM + SULFAMETOKSAZOLtbl. 20×480 mg 10 10 0 infekcija mokraćnih puteva, infektivni proliv 2×1 – 2 tbl./dan

 

v) Uroantiseptici NITROFURANTOINkaps. 30×50 mg 2 2 0 infekcije mokraćnih puteva 1-2 kapsule/svakih 6 sati akutne upale, blaže upale 1 kaps. svakih 8 sati

g) Antiparazitici MEBENDAZOLtbl. 6×100 mg 5 2 0 enterobijaza i ostale parazitske crevne bolesti 1×1 tbl. jednokratno

 

d) Intestinalni antiinfektivi KLOROKINtbl. 250 mg 5 0 0 terapija malarije i u slučaju putovanja u područja sa endemskom malarijom 2 tbl. odjednom, nakon 6 sati 1 tbl, drugi i treći dan po 1 tbl.     METRONIDAZOL        anaerobne infekcije, trihomonas, gingivitis 3×400 – 500 mg/dan tbl. 20×250 mg 10 5 0 tbl. 10×400 mg 10 5 0 Nuspojave: mučnina, povraćanje, osip. OPREZ izbegavati alkohol!

 

đ) Anti-tetanus vakcina i imunoglobulin TETANUS VAKCINA (0,5 ml AMP.) 5 2 0 u slučaju težih povreda i dubokih rana po uputstvu

8. Preparati za rehidrataciju, unos energije

a) Rastvori za rehidrataciju ORALNA REHIDRACIJSKA SOL 20 5 0 otopljen u vodi nadoknađuje izgubljene elektrolite 1 kesicu praška rastvoriti u 500 ml prokuvane vode NaCl FIZIOLOŠKI RASTVOR 500 ml 10 3 0 9 % -tna za infuziju, nadoknađuje gubitak vode i NaCl kod dehidratacije po uputstvu GLUKOZA 5% 500 ml 10 3 0 kod dehidratacije kada je uzimanje vode i hrane ograničeno po uputstvu

 

9. Lekovi za spoljnu upotrebu 

a) Preparati sa dejstvom na kožu             Anitiseptici i dezinficijensi ALKOHOL 70% 500 ml 10 5 1 dezinficijens po uputstvu   CETAVLON 20% 1000 ml 3 1 100 ml za ispiranje rana po uputstvu Antibiotske masti oksitetraciklin + hidrokortizon mast 5 3 1 lečenje rana po uputstvu Antimikotici MIKONAZOL krema 30 g 5 3 0 antimikotik za gljivična oboljenja kože i noktiju 2× dnevno naneti na kožu Preparati za lečenje rana i ulkusa DEKSAPANTENOL25 g krema i mast 5 3 1 lečenje rana i ulkusa 2 – 4 × naneti na obolelo mesto, bez utrljavanja

 

b) Preparati za lečenje opekotina SULFADIAZIN SREBROkrema 50 g 5 3 1 lečenje opekotina 1× dnevno naneti na opekotinu, kod teških opekotina nekoliko puta na dan

 

v) Preparati za lečenje bolesti oka (oftalmici)         lečenje infekcije oka   Antibiotske masti i kapi TOBRAMICIN mast za oči 3,5 g (1 g/3 mg) 4 1 1 naneti u bolesno oko 2 – 5× na dan   Oftalmici TETRAKAIN 0,5% kapi za oči 10 ml 5 5 0 lokalni anestetik 1 – 2 kapi u spojnu kesicu oka po potrebi ponoviti nakon 1/2 – 1 min.   Preparati za lečenje glaukoma PILOKARPIN sol 1%, 2 % 5 3 0 miotik 1 kap 1 – 2× dnevno     TIMOLOL 0.25%, 0.5 % 5 3 0 oftalmik, beta blokator 1 kap 1 – 2× dnevno

 

d) Preparati za lečenje bolesti uha (otologici) hidrokortizon + oksitetraciklin, kapi za oko i uho(1 ml/5 + 15 mg) 5 3 0 kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji 1 – 2 kapi u obolelo uho svakih 1 – 2 sata, kasnije 3 – 4 sata

 

đ) Stomatološki preparati         oralni antiseptik 2 – 3× na dan 1 veliku kašičicu nerazređenog rastvora grgljati po 30 sekundi Antiinfektivi za lokalnu oralnu terapiju HEKSETIDIN sol 200 ml 5 3 0

 

e) Lokalni anestetici LIDOKAIN sprej 50 ml(LIDOKAIN) 5 3 1 lokalni anestetik po uputstvu

 

 PRILOG 2.

MINIMALNA KOLIČINA MEDICINSKE OPREME ZA POMORSKE BRODOVE

  Medicinska oprema Preporučene količine prema kategoriji plovidbe     A B C1           1. Oprema za oživljavanje   – Maska za oživljavanje – ručna 2 2 0   – Naprava za davanje kiseonika – boca sa maskom, regulatorom i pratećom opremom 1 1 0   – Mehanički aspirator za čišćenje gornjih disajnih puteva 2 1 0   – Tubus za oživljavanje „usta na usta” 5 3 0   – Infuzijski set (sistem za infuziju) 5 3 0   – Nosila 1 1 0

2. Sanitetski materijali i oprema za ušivanje   – Sterilne hiruške rukavice (L, M), pakovanje 100 kom 5 3 1   – naprsci gumeni 30 20 10   – Sterilni set za ušivanje 1 1 0   – Sterilni set za previjanje rane 1 1 0   – Elastični zavoj 5×5 10 5 2   – Elastični zavoj 8×5 10 5 2   – Sterilne gaze 1 m 10 5 3   – Sterilne gaze 1/2 m 10 5 3   – Sterilne gaze 1/4 m 10 5 3   – Trouglasta marama + sigurnosne kopče 8 6 2   – Higijenska vata 100 gr. 10 5 1   – Mikropore 2,5×9,1 samolepljivi flaster 10 5 1   – Samolepljivi flasteri         VIRPLAST 1×1 5 3 3   VIRPLAST 5×2 3 2 3   – Mrežica (Virfix) 5 3 1   – Hanzaplasti a 20/5 20 10 5   – Vazelinske gaze 10 5 3   – Kaliko zavoj 8×5 20 10 5   – Kaliko zavoj 10×5 20 10 5   – Gipsani zavoj 10 5 1   – Celulozna vata a 1000 g 2 1 0

 

3. Instrumenti   – Kaseta sa sterilnim hirurškim instrumentima (makaze, pinceta, peani, držači za skalpele, skalpeli, makaze za rezanje gipsa, kompleti igle sa svilom raznih veličina) 2 1 0   – Skalpeli za jednokratnu upotrebu 20 10 0   – Anatomska klešta za zaustavljanje krvarenja i hemostaza, anatomska klešta za zaustavljanje krvarenja – ravna i zakrivljena 1 1 0   – Britvice za jednokratnu upotrebu 10 5 0   – Pean i pincete 2 1 1   – Osnovni stomatološki pribor 1 1 0

 

4. Oprema za pregled i kontrolu   – Drveni štapići za pregled usne šupljine 20 10 5   – Test trakice za analizu urina 50 25 0   – Test trakice za merenje šećera u krvi 50 25 0   – Termometar za merenje telesne temperature 5 3 3   – Stetoskop 2 1 1   – Merač pritiska (svingomanometar) 2 1 0   – Hipotermički termometar 2 1 0   – Otoskop 1 1 0   – Predmetno i pokrovno stakalce 10 10 0

 

5. Oprema za ubrizgavanje, infuziju, punktiranje i kateterizaciju   – Urinarni kateteri, raznih veličina CH 12 i CH14 30 10 0   – Kesice za urin 10 5 0   – Set za infuziju (jednokratni špricevi PVC 10 ml, 2 ml i igle raznih veličina) 5 3 0   – Oprema za klistir 2 1 0   – Aspiracijski kateter 2 1 0

 

6. Medicinska oprema za spoljašnu upotrebu – Noćna posuda 2 1 0 – Termofor 2 2 1 – Teglice za urin 2 1 0 – Kesica za led 3 3 0

7. Oprema za imobilizaciju i učvršćivanje 2 1 0

8. Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa   – Preparati za dezinfekciju vode 3 1 0   – Izosan granule 100 g         – Insekticidi u prahu, Neopitroid plv. 5 2 0

 

9. Priručnik za pružanje prve pomoći 1 1 0

PRILOG 3.

OPASNE STVARI KOJE PREVOZI POMORSKI BROD

– Eksplozivne stvari i predmeti;– Kompresovani gasovi, tekući ili razređeni pod pritiskom;– Zapaljive stvari;– Samozapaljive stvari;– Stvari koje u kontaktu sa vodom stvaraju zapaljive gasove;– Organski peroksidi;– Toksične stvari;– Infektivne stvari;– Korozivne stvari;– Radioaktivne stvari;– Različite stvari koje potencijalno mogu da budu opasne. 

 

PRILOG 3a 

ANTIDOTI (PROTIVOTROVI) KOJE MORA DA IMA POMORSKI BROD

1. LEKOVI1.1. Opšti1.2. Specifični– Kardiovaskularni;– Gastrointestinalni;– Za nervni sistem;– Za respiratorni sistem;– Antiinfekcijski;– Za spoljnu upotrebu;– Antišok komplet;– Antiseptici (rastvori za dezinfekciju oštećene kože).

2. MEDICINSKA OPREMA– Oprema za davanje kiseonika/Reanimacijski komplet.  

PRILOG 3b

MINIMALNA KOLIČINA LEKOVA I MEDICINSKE OPREME ZA POMORSKE BRODOVE KOJI PREVOZE OPASNE STVARI

Lek Oblik Preporučene minimalne količine Doza A B C amoksicilin kaps. 2 kutije 0 0 3×1 kaps. na dan 16×500 mg Tetrakain kapi za oči kapi za oči 0,5% (bočica) 5 bočica 5 bočica 5 bočica 1 – 2 kapi u oko po potrebi tobramicin mast za oči mast za oči 3, 5 g (1 g/3 mg) 5 tuba 5 tuba 0 2 – 4 puta na dan naneti u bolesno oko atropin inj. rastvor1 ili 0,5mg/ml1 ml amp. 30 amp. 15 amp. 0 1 mg – po potrebi ponoviti salbutamol aerosol 200 doza (1doza = 100 mikrograma 5 komada 5 komada 0 200 mikrograma (2 udaha 3 – 4× dnevno) cefuroksin inj. 5×750 mg 10 injekcija 0 0 3×750 mg/dan diazepam inj. 10 mg 5 injekcija 5 injekcija 0 10 mg×1 – 5 azitromicin kaps. 3×500 mg 2 kutije 0 0 1 kaps./dan/3 dana etilni alkohol rast. 70 % 500 ml 3 1 0 dezinficijens fluorescein kapi za oči 1 % 0, 5 ml 1 bočica 0 0 dijagnostičko sredstvo za otkrivanje stranog tela u oku furosemid amp. 5×20 mg/2 ml inj. 5 amp. 0 0 diuretik – 2 ml intramuskularno metoklopramid amp. 30×2 ml/10 mg 30 amp. 20 amp. 5 amp. 10 mg×3 metronidazol 20×400 mg 2 kutije 0 0 3×1 tbl. morfin sulfat tbl. 60×10 mg 1 kutija 1 kutija 1 kutija 1 tbl./svakih 12 sati oralna rehidracijska so prašak za rastvaranje 20 komada 5 komada 0 1 kesicu praška rastvoriti u 500 ml prokuvane vode paracetamol tbl. 500 mg 30 tbl. 30 tbl. 0 1 – 2 tbl. 3 – 4× dan (maks. 4 g/dan) fitomenadion (10 mg)(vit. K1) inj. za oralnu, intramuskularnu i intravenoznu primenu 5×0,2 ml/2 mg) 10 amp. 0 0 0,2 ml (1 amp. u intramuskularnoj injekciji) NaCl fiziološki rastvor 500 ml 5 litara 3 litra 1 litar   Set za infuziju(jednokratni špricevi* i igle raznih veličina)   10 10 0   *Špricevi           2 ml   100 50 10   5 ml   10 10 0   Maska za oživljavanje – ručna   10 10 2   Naprava za davanje kiseonika – boca sa maskom, regulatorom i pratećom opremom   1 1 1   Mehanički aspirator za čišćenje gornjih disajnih puteva   1 1 1   Tubus za oživljavanje „usta na usta”   2 2 2   Oprema za klistir   1 0 0   Nosila   1 1 0   medicinski ležaj   1 0 0  

KOLONA A – minimalne količine medicinske opreme za brodove koji prevoze opasni teret kada nije moguća hospitalizacija u periodu od 24 sata;KOLONA B – minimalne količine medicinske opreme za brodove koji prevoze opasni teret kada je moguća hospitalizacija u periodu od 24 sata;KOLONA C – minimalne količine medicinske opreme za brodove koji prevoze opasni teret kada je moguća hospitalizacija u periodu od 2 sata. 

PRILOG 4.

MINIMALNI SADRŽAJ KUTIJE PRVE POMOĆI

Alkohol 70% 100 ml                                         1 komAcetilsalicilna kiselina tbl. 20×500 mg                2 ugaoParacetamol tbl. 20×500 mg                              1 ugaoGliceriltrinitrat aerosol                                         1 ugaoLoratadin tbl. 10×10 mg                                    1 ugaoTobramicin ung. 3,5 g                                         1 ugaoSulfadiazin srebro ung. 50 g                                 1 ugaoOralna rehidracijska so                                        1 komVata od 50 g                                                       1 komGaze sterilne komprese od 10 kom                      1 komGaze od 1 m                                                       1 komGaze od 1/2 m                                                    1 komKaliko zavoj 5×5 cm                                            5 komKaliko zavoj 8×5 cm                                            3 komZavoj za prvu pomoć tip 2                                    1 komElastični zavoj 8×5                                               1 komMikropore 2,5×9,1                                              1 komFlaster 10×8                                                         2 komHanzaplast trake a 10                                           2 komTrouglasta marama 100×100×140                       1 komMakaze                                                                   1 komZihernadle 4 kom

PRILOG 5.

MINIMALNA KOLIČINA LEKOVA I MEDICINSKE OPREME ZA ČAMCE ZA SPAŠAVANJE

Glicerilnitrat aerosol                                               1 ugaoParacetamol tbl. 20×500 mg                                  1 ugaoAcetilsalicilna kiselina tbl. 20×500 mg                     1 ugaoIbuprofen tbl. 30×400 mg                                       1 ugaoDiazepam tbl. 30×5 mg                                           1 ugao Dimenhidrinat tbl. 10×50 mg                                   1 ugaoSulfadiazin srebro ung. 50 mg                                  1 ugaoVazelinske gaze                                                    5 komZavoj tip I 8×300 cm, jastučić 9×11 cm                1 komZavoj tip II 10×500 cm, jastučić 10×12 cm           1 komKaliko zavoj 10×5, 8×5 cm i 5×5 cm                    1 komHanzaplast trake a 20                                           1 komFlaster 10×8                                                         5 komSterilne komprese 8×5 a 10                                   1 komTrouglasta marama 100×100×140                        2 komKopče sigurnosne                                                10 komMakaze                                                                    1 komPinceta                                                                  1 komGaze a 1 m i 1/2 m, sterilne                                    3 komEsmarhov povez                                                    1 komSalbutamol sprej                                                    1 komOksitetraciklin + hidrokortizon ung. 20 g                   1 ugao 

PRILOG 6.

UPISNIK LEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA POMORSKOM BRODU

KATEGORIJA PLOVIDBE A

I. PODACI O BRODUIme:Zastava:Luka upisa:

I. LEKOVI Minimalni zahtevi Zatečena količina Rok važenja leka Količina utrošenog leka 1. Preparati sa dejstvom na kardiovaskularni sistem       a) Srčani stimulatori, adrenergici, dopaminergici i srčani glikozidi       b) Vazodilatatori za lečenje bolesti srca       v) Diuretici       g) Antihemoragici (uterotonici) ukoliko su na brodu žene       d) Antihipertenzivi       2. Preparati sa dejstvom na probavni sistem       a) Preparati za lečenje peptičkog ulkusa         – Antagonisti H2 receptora         – Inhibitori protonske pumpe         – Antacidi       b) Antiemetici i preparati za suzbijanje mučnine       v) Laksativi       g) Antidijaroici       d) Crevni antiseptici       đ) Preparati za lečenje hemoroida       3. Analgetici i spazmolitici       a) Analgetici, antipiretici i protivupalni lekovi       b) Snažni analgetici       v) Spazmolitici       4. Preparati sa dejstvom na nervni sistem       a) Anksiolitici       b) Neuroleptici       v) Lekovi protiv morske bolesti       g) Antiepileptici       5. Antialergetici i lekovi za lečenje anafilaktičkog šoka       a) Adrenalin       b) Antihistaminici za sistemsku primenu       v) Glukokortikoidi za sistemsku primenu       6. Preparati sa dejstvom na respiratorni sistem       a) Preparati za lečenje bolesti nosa – nazalni dekongestivi       b) Preparati za lečenje bolesti grla       v) Lekovi za opstruktivne bolesti disajnih puteva – antiastmatici       g) Preparati za lečenje kašlja i prehlade       7. Preparati za lečenje sistemskih infekcija       Sistemski antiinfektivi       a) Antibiotici (najmanje 2 generacije)       b) Urinarni antiseptici       v) Antiparazitici       g) Intestinalni antiinfektivi       d) Vakcina protiv tetanusa i imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa       8. Preparati za rehidrataciju, unos energije i povećanja volumena plazme       9. Lekovi za spoljnu primenu       a) Preparati sa dejstvom na kožu         – Antiseptici i dezinficijensi         – Antibiotske masti         – Antimikotici         – Preparati za lečenje rana i ulkusa         – Preparati za lečenje opekotina       b) Preparati za lečenje bolesti oka (oftalmici)         – Kombinacije protivupalnih i antiinfektivnih agenasa         – Lokalni anestetici         – Preparati za lečenje glaukoma       v) Preparati za lečenje bolesti uha (otologici)         – Antiinfektivi         – Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji       g) Stomatološki preparati         – Antiinfektivi za lokalnu oralnu terapiju       d) Lokalni anestetici      

II. MEDICINSKA OPREMA Minimalni zahtev Zatečena količina Rok važenja leka 1. Oprema za oživljavanje         – Maska za oživljavanje – ručna         – Naprava za davanje kiseonika – boca sa maskom, regulatorom i pratećom opremom         – Mehanički aspirator za čišćenje gornjih disajnih puteva         – Tubus za oživljavanje „usta na usta”         – Infuzijski set (sistem za infuziju)         – Nosila       2. Sanitetski materijali i oprema za šivenje         – Sterilne rukavice (hirurške)         – Sterilni set za šivenje         – Sterilni set za previjanje rane         – Elastični zavoj         – Sterilne gaze         – Trouglasta marama + zihernadle         – Vata         – Samoljepivi flasteri         – Mrežica         – Sterilne komprese         – Lepljivi materijali za šivenje ili povoji sa cinkovim oksidom         – Materijali za ručno šivenje         – Vazelinske gaze       3. Instrumenti         – Kaseta sa sterilnim hirur škim instrumentima (makaze, pinceta, peani, držači za skalpele, skalpeli, makaze za rezanje svile, kompleti igle sa svilom raznih veličina         – Skalpeli za jednokratnu upotrebu         – Anatomska klešta za zaustavljanje krvarenja i hemostazu – ravna i zakrivljena         – Britvice za jednokratnu upotrebu         – Pean i pincete         – Osnovni stomatološki pribor       4. Oprema za pregled i kontrolu         – Drveni štapići za pregled usne šupljine         – Test trakice za analizu urina         – Test trakice za merenje šećera u krvi         – Termometar za merenje telesne temperature         – Stetoskop         – Merač pritiska (svingomanometar)         – Hipotermički termometar         – Otoskop       5. Oprema za ubrizgavanje, infuziju, punktiranje i kateterizaciju               – Urinarni kateteri, raznih veličina         – Kesice za urin         – Set za infuziju (jednokratni, plastične i igle raznih veličina)         – Oprema za klistir         – Aspiracijski kateter       6. Spoljna medicinska oprema         – Noćna posuda         – Termofor         – Posuda za urin         – Kesica za led       7. Oprema za imobilizaciju i učvršćivanje       8. Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa         – Preparati za dezinfekciju vode         – Tekući insekticidi         – Insekticidi u prahu       III ANTIDOTI (PROTIVOTROVI)

1. LEKOVI1.1. Opšti1.2. Specifični– Kardiovaskularni;– Gastrointestinalni;– Za nervni sistem;– Za respiratorni sistem;– Antiinfekcijski;– Za spoljnu upotrebu;– Anti-šok komplet;– Antiseptici (rastvori za dezinfekciju oštećenje kože).

2. MEDICINSKA OPREMA– Oprema za davanje kiseonika/Reanimacijski komplet.

IV OPASNE STVARI– Eksplozivne stvari i predmeti;– Plinovi komprimirani, tekući ili razređeni pod pritiskom;– Zapaljive stvari;– Samozapaljive stvari;– Stvari koje u dodiru sa vodom stvaraju zapaljive gasove;– Organski peroksidi;– Toksične stvari;– Infektivne stvari;– Korozivne stvari;– Radioaktivne stvari;– Različite stvari koje potencijalno mogu biti opasne.

Datum:Potpis zapovednika:Potpis ovlašćenog lica: 

PRILOG 7.

UPISNIK LEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA POMORSKOM BRODU

KATEGORIJA PLOVIDBE B

I. PODACI O BRODUIme:Zastava:Luka upisa:

I. LEKOVI Minimalni zahtevi Zatečena količina Rok važenja leka Količina utrošenog leka 1. Preparati sa dejstvom na kardiovaskularni sistem       a) Srčani stimulatori, adrenergici, dopaminergici i srčani glikozidi       b) Vazodilatatori za lečenje bolesti srca       v) Diuretici       g) Antihemoragici (uterotonici) ukoliko su na brodu žene       2. Preparati sa dejstvom na probavni sistem       a) Preparati za lečenje peptičkog ulkusa         – Antagonisti H2 receptora         – Inhibitori protonske pumpe         – Antacidi       b) Antiemetici i preparati za suzbijanje mučnine       v) Laksativi       g) Antidijareici       d) Crevni antiseptici       đ) Preparati za lečenje hemoroida       3. Analgetici i spazmolitici       a) Analgetici, antipiretici i protivupalni lekovi       b) Snažni analgetici       v) Spazmolitici       4. Preparati sa dejstvom na nervni sistem       a) Anksiolitici       b) Neuroleptici       v) Lekovi protiv morske bolesti       5. Antialergetici i lekovi za lečenje anafilaktičkog šoka             a) Antihistaminici za sistemsku primenu       b) Glukokortikoidi za sistemsku primenu       6. Preparati sa dejstvom na respiratorni sistem       a) Preparati za lečenje bolesti nosa – nazalni dekongestivi       b) Preparati za lečenje bolesti grla       v) Lekovi za opstruktivne bolesti disajnih puteva         – antiastmatici       g) Preparati za lečenje kašlja i prehlade       7. Preparati za lečenje sistemskih infekcija       Sistemski antiinfektivi       a) Antibiotici (najmanje 2 generacije)       b) Urinarni antiseptici       v) Antiparazitici       g) Vakcina protiv tetanusa i imunoglobulin (ljudski) protiv tetanusa       8. Preparati za rehidrataciju, unos energije i povećanja volumena plazme             9. Lekovi za spoljnu upotrebu       a) Preparati sa dejstvom na kožu         – Antiseptici i dezinficijensi         – Antibiotske masti         – Antimikotici         – Preparati za lečenje rana i ulkusa         – Preparati za lečenje opekotina       b) Preparati za lečenje bolesti oka (oftalmici)         – Kombinacije protivupalnih i antiinfektivnih agenasa         – Lokalni anestetici         – Preparati za lečenje glaukoma       v) Preparati za lečenje bolesti uha (otologici)         – Antiinfektivi         – Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji       g) Stomatološki preparati         – Antiinfektivi za lokalnu oralnu terapiju       d) Lokalni anestetici      

 

II. MEDICINSKA OPREMA Minimalni zahtevi Zatečena količina Rok važenja leka 1. Oprema za oživljavanje         – Maska za oživljavanje – ručna         – Uređaj za davanje kiseonika – boca sa maskom, regulatorom i pratećom opremom         – Mehanički aspirator za čišćenje gornjih disajnih puteva         – Tubus za oživljavanje „usta na usta”         – Infuzijski set (sistem za infuziju)         – Nosila       2. Sanitetski materijali i oprema za šivenje         – Sterilne rukavice (hirurške)         – Sterilni set za šivenje         – Sterilni set za previjanje rane         – Elastični zavoj         – Sterilne gaze         – Trouglasta marama + zihernadle         – Vata         – Samolepljivi flasteri         – Mrežica         – Sterilne komprese         – Lepljivi materijali za šivenje ili povoji sa cinkovim oksidom         – Materijali za ručno šivenje         – Vazelinske gaze       3. Instrumenti         – Kaseta sa sterilnim hirurškim instrumentima (makaze, pinceta, peani, držači za skalpele, skalpeli, makaze za rezanje svile, kompleti igle sa svilom raznih veličina)         – Skalpeli za jednokratnu upotrebu         – Anatomska klešta za zaustavljanje krvarenja i hemostazu – ravna i zakrivljena         – Britvice za jednokratnu upotrebu         – Pean i pincete       4. Oprema za pregled i kontrolu         – Drveni štapići za pregled usne šupljine         – Test trakice za analizu urina         – Test trakice za merenje šećera u krvi         – Termometar za merenje telesne temperature         – Stetoskop         – Merač pritiska (sfingomanometar)         – Hipotermički termometar         – Otoskop       5. Oprema za ubrizgavanje, infuziju, punktiranje i kateterizaciju               – Set za infuziju (jednokratni, plastične i igle raznih veličina)       6. Spoljna medicinska oprema         – Noćna posuda         – Termofor         – Posuda za urin         – Kesica za led       7. Oprema za imobilizaciju i učvršćivanje       8. Dezinfekcija, dezinsekcija i profilaksa         – Preparati za dezinfekciju vode         – Tekući insekticidi         – Insekticidi u prahu      

III ANTIDOTI (PROTIVOTROVI)

1. LEKOVI1.1. Opšti;1.2. Specifični;– Kardiovaskularni;– Gastrointestinalni;– Za nervni sistem;– Za respiratorni sistem;– Antiinfekcijski;– Za spoljnu upotrebu;– Anti-šok komplet;– Antiseptici (rastvor za dezinfekciju oštećenje kože).

2. MEDICINSKA OPREMA– Oprema za davanje kiseonika/Reanimacijski komplet.

Datum:Potpis zapovednika:Potpis ovlašćenog lica: 

PRILOG 8.

UPISNIK LEKOVA I MEDICINSKE OPREME NA POMORSKOM BRODU

KATEGORIJA PLOVIDBE C

I PODACI O BRODUIme:Zastava:Luka upisa:

I. LEKOVI Minimalni zahtevi Zatečena količina Rok važenja leka Količina utrošenog leka 1. Preparati sa dejstvom na kardiovaskularni sistem       a) Vazodilatatori za lečenje bolesti srca       b) Antihemoragici (uterotonici) ukoliko su na brodu žene       2. Preparati sa dejstvom na probavni sistem       a) Antidijareici       b) Preparati za lečenje hemoroida       3. Analgetici i spazmolitici       a) Analgetici, antipiretici i protivupalni lekovi       4. Preparati sa dejstvom na nervni sistem       a) Lekovi protiv morske bolesti       5. Lekovi za spoljnu upotrebu       a) Preparati sa dejstvom na kožu         – Antiseptici i dezinficijensi         – Antibiotske masti      

II MEDICINSKA OPREMA Minimalni zahtevi Zatečena količina Rok važenja leka 1. Oprema za oživljavanje         – Maska za oživljavanje – ručna       2. Sanitetski materijali i oprema za šivenje          – Sterilne rukavice (hirurške)         – Elastični zavoj         – Trouglasta marama + sigurnosne kopče         – Samolepljivi flasteri         – Sterilne komprese         – Lepljivi materijali za šivenje ili povoji sa cinkovim oksidom      

III ANTIDOTI (PROTIVOTROVI)1. LEKOVI1.1. Opšti1.2. Specifični– Kardiovaskularni;– Gastrointestinalni;– Za nervni sistem;– Za respiratorni sistem;– Antiinfekcijski;– Za spoljnu primenu;– Anti-šok komplet;– Antiseptici (rastvori za dezinfekciju oštećenje kože).2. MEDICINSKA OPREMA– Oprema za davanje kiseonika/Reanimacijski komplet.

Datum:Potpis zapovednika:Potpis ovlašćenog lica:

PRILOG 9.

Potvrda o obavljenoj kontroli brodske apoteke, ormarića/kutije sa lekovima i kutije prve pomoći za čamce za spašavanje

Redni broj Potvrda o obavljenoj kontroli Popunjava inspektor 1. ime i prezime inspektora koji je izvršio pregled 2. datum i mesto izdavanja potvrde 3. ime luke upisa broda kojem se izdaje potvrda 4. Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su posle pregleda i popunjavanja, brodska apoteka, ormarić/kutija sa lekovima i kutija prve pomoći za čamce za spašavanje u zadovoljavajućem stanju, opremljeni za period od jedne godine, u skladu sa Pravilnikom o minimalnim zahtevima i uslovima pružanja medicinske nege na pomorskim brodovima, koji je usklađen sa propisima Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne pomorske organizacije. I hereby certificate that, after examination and replenishment, the Medical check and the first aid kits in the life boats are in satisfactory condition, for period of one year, according to the regulations of Republic of Serbia, By law on Minimal Requests Regarding Medical Care on Ships, Boats and Yahts, National Gazette, No 14/08., that is in line with WHO/IMO regulations. 5. potpis ovlašćenog lica i pečat

Ostavite komentar