Uredba o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta

Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13 i 18/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi i način za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prevoz rasutog tereta, dužnosti i odgovornost zapovednika broda za prevoz rasutog tereta, kao i postupak u slučaju štete nastale tokom ukrcavanja ili iskrcavanja brodova za prevoz rasutog tereta.

Član 2.

Ova uredba se primenjuje na:

1) pomorske brodove za rasuti teret koji viju zastavu Republike Srbije, koji pristaju na lučke terminale radi ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta;

2) luke, odnosno lučke terminale na teritoriji Republike Srbije kod kojih postoji mogućnost pristajanja pomorskih brodova iz tačke 1) ovog stava.

Ova uredba se ne primenjuje na lučku opremu koja se samo izuzetno koristi za ukrcavanje i iskrcavanje suvog rasutog tereta na pomorske brodove za rasuti teret, kao i kada se ukrcavanje ili iskrcavanje sprovodi isključivo upotrebom opreme pomorskog broda za rasuti teret.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) brod/obala bezbednosna kontrolna lista je kontrolna lista koja je u skladu sa odeljkom 4. BLU Pravilnika, u obliku koji je u skladu sa Dodatkom 3. BLU Pravilnika;

2) BLU Pravilnik je Pravilnik o praksi za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje pomorskih brodova za rasuti teret, koji je sadržan u Prilogu Rezolucije Skupštine Međunarodne pomorske organizacije (IMO) A.862(20) od 27. novembra 1997. godine;

3) deklaracija o gustini tereta je podatak o gustini tereta koji se daje u skladu sa Pravilom XII./10. SOLAS Konvencije;

4) žito obuhvata pšenicu, kukuruz, ovas, raž, ječam, pirinač, semena i prerađevine žita sličnih prirodnih svojstava kao žito;

5) zapovednik broda je lice koje zapoveda brodom za rasuti teret ili brodski oficir koga je zapovednik broda odredio za postupke ukrcavanja ili iskrcavanja;

6) lučki terminal je svako čvrsto, plutajuće ili pokretno sredstvo koje je opremljeno i koristi se za ukrcavanje ili iskrcavanje suvog tereta u rasutom stanju na pomorske brodove za rasuti teret i iz njih;

7) međunarodne konvencije su međunarodne pomorske konvencije koje su na snazi od 4. decembra 2001. godine, i to: Međunarodna konvencija o teretnim linijama, Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, sa naknadnim izmenama i dopunama i protokolima uz ovu konvenciju (u daljem tekstu: SOLAS Konvencija), Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova, sa Protokolom iz 1978. godine (u daljem tekstu: MARPOL 73/78 Konvencija), Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca, sa naknadnim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: STCW Konvencija), Konvencija o međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru (u daljem tekstu: COLREG 72), Međunarodna konvencija o baždarenju pomorskih brodova i Konvencija Međunarodne organizacije rada o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima (u daljem tekstu: MOR Konvencija br. 147);

8) nadležni organ države čiju zastavu brod vije je organ države čiju zastavu brod vije koji je nadležan za vođenje upisnika i vršenje nadzora nad brodovima koji viju zastavu te države;

9) plan ukrcavanja ili iskrcavanja je plan koji se priprema u skladu sa Pravilom VI./7.3. SOLAS Konvencije, u obliku koji je u skladu sa Dodatkom 2. BLU Pravilnika;

10) podaci o teretu su podaci o teretu koji se zahtevaju u skladu sa Pravilom VI./2. SOLAS Konvencije;

11) pomorski brod za rasuti teret je:

(1) pomorski brod sa jednom palubom, gornjim i donjim bočnim tankovima u teretnom području, prevashodno namenjen za prevoz suvog tereta u rasutom stanju;

(2) pomorski brod za prevoz rude, odnosno brod sa jednom palubom, dve uzdužne pregrade i dvodnom u teretnom području, namenjen za prevoz rude samo u središnjim skladištima;

(3) pomorski brod za mešovite terete u skladu sa Pravilom II.-2/3.27. SOLAS Konvencije;

12) predstavnik lučkog terminala je lice koje imenuje lučki operater, koje ima odgovornost i ovlašćenje za kontrolu nad pripremom, izvođenjem i završetkom postupka ukrcavanja ili iskrcavanja određenog pomorskog broda za rasuti teret koji se obavljaju na terminalu;

13) suvi teret u rasutom stanju, odnosno kruti rasuti teret je kruti rasuti teret u skladu sa Pravilom XII./1.4. SOLAS Konvencije, osim žita.

Član 4.

U cilju bezbednog ukrcavanja i iskrcavanja pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta, lučki operater utvrđuje ispunjenost uslova u pogledu operativne usklađenosti pomorskog broda za rasuti teret za ukrcavanje ili iskrcavanje krutih rasutih tereta koji su dati u Prilogu 1 – Uslovi u pogledu operativne usklađenosti pomorskih brodova za rasuti teret za ukrcavanje i iskrcavanje krutih rasutih tereta, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

U cilju bezbednog ukrcavanja i iskrcavanja pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta, lučki operater je dužan da ispuni sledeće uslove:

1) da lučki terminal kojim upravlja ispunjava uslove iz Priloga 2 – Uslovi u pogledu usklađenosti lučkih terminala za ukrcavanje i iskrcavanje krutih rasutih tereta, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

2) da ima najmanje jednog imenovanog predstavnika lučkog terminala;

3) da ima knjigu podataka koja sadrži zahteve lučkog terminala i nadležnih državnih organa, kao i podatke o luci i terminalu, u skladu sa Dodatkom 1. stav 1.2. BLU Pravilnika, kao i da su te knjige na raspolaganju zapovednicima pomorskih brodova za rasuti teret koji pristaju na lučki terminal radi ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta;

4) da usvoji, sprovodi i održava sistem upravljanja kvalitetom koji se sertifikuje u skladu sa standardom ISO 9001:2000 ili ekvivalentnim standardom koji ispunjava sve elemente standarda ISO 9001:2000 i dopunjuje u skladu sa smernicama standarda ISO 10011:1991 ili ekvivalentnog standarda koji ispunjava sve elemente standarda ISO 10011:1991;

5) da po prijemu prvog obaveštenja broda o procenjenom vremenu njegovog dolaska, preko predstavnika lučkog terminala dostavi zapovedniku broda podatke koji su dati u Prilogu 3 – Podaci koje lučki terminal dostavlja zapovedniku broda, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

6) da preko predstavnika lučkog terminala utvrdi da li je zapovednik broda bio upoznat sa podacima sadržanim u obrascu deklaracije o teretu;

7) da preko predstavnika lučkog terminala bez odlaganja obavesti zapovednika broda i nadležnu lučku kapetaniju, o nedostacima uočenim na brodu za rasuti teret koji bi mogli da ugroze bezbednost ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta;

8) da pre početka i tokom ukrcavanja ili iskrcavanja predstavnik lučkog terminala ispunjava dužnosti navedene u Prilogu 4 – Postupanje predstavnika lučkog terminala pre i za vreme postupaka ukrcavanja, odnosno iskrcavanja.

Za lučke terminale koji se osnivaju nakon stupanja na snagu ove uredbe, organ nadležan za upravljanje lukama izdaje privremeno odobrenje za obavljanje delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama, u trajanju od najduže 12 meseci, pod uslovom da lučki terminal dostavi organu nadležnom za upravljanje lukama plan za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa normom ISO 9001:2000 ili ekvivalentnim standardom.

Član 6.

U cilju bezbednog ukrcavanja i iskrcavanja pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta, zapovednik broda je dužan da:

1) dovoljno pre procenjenog vremena dolaska broda na lučki terminal, dostavi lučkom terminalu podatke koji su dati u Prilogu 5 – Podaci koje zapovednik broda dostavlja lučkom terminalu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

2) pre ukrcavanja bilo kog krutog rasutog tereta, obezbedi prijem podataka o teretu koji se zahtevaju u skladu sa Pravilom VI./2.2. SOLAS Konvencije i, prema potrebi, deklaraciju o gustini krutog rasutog tereta. Ovaj podatak mora da se nalazi na obrascu deklaracije o teretu, u skladu sa Dodatkom 5. BLU Pravilnika;

3) pre početka i tokom ukrcavanja ili iskrcavanja, ispunjava dužnosti koje su date u Prilogu 6 – Dužnosti zapovednika broda pre i za vreme postupaka ukrcavanja, odnosno iskrcavanja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zapovednik broda je u svakom trenutku odgovoran za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje pomorskog broda za rasuti teret pod njegovim zapovedništvom.

Član 7.

Pre ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta, zapovednik broda je dužan da sa predstavnikom lučkog terminala utvrdi plan ukrcavanja ili iskrcavanja, u skladu sa odredbama Pravila VI./7.3. SOLAS Konvencije.

Plan ukrcavanja ili iskrcavanja iz stava 1. ovog člana se priprema u obliku utvrđenom u Dodatku 2. BLU Pravilnika i sadrži IMO broj pomorskog broda za rasuti teret, a zapovednik i predstavnik lučkog terminala ga potvrđuju stavljanjem svog potpisa.

Zapovednik broda je dužan da sa predstavnikom lučkog terminala, u obliku izmenjenog plana, pripremi, prihvati i usaglasi svaku izmenu plana koja bi, prema mišljenju bilo koje od strana, mogla da utiče na bezbednost broda ili posade.

Zapovednik broda je dužan da čuva na brodu plan ukrcavanja ili iskrcavanja i sve naknadno dogovorene izmene ovog plana u periodu od šest meseci, radi bilo kakve potrebne provere od strane nadležnih državnih organa.

Plan ukrcavanja ili iskrcavanja i sve naknadno dogovorene izmene ovog plana se čuvaju i na lučkom terminalu u periodu iz stava 4. ovog člana.

Pre početka ukrcavanja ili iskrcavanja, zapovednik broda je dužan da, zajedno sa predstavnikom lučkog terminala, ispuni i potpiše bezbednosnu kontrolnu listu brod/obala, u skladu sa smernicama Dodatka 4. BLU Pravilnika.

Zapovednik broda sprovodi postupak ukrcavanja ili iskrcavanja u skladu sa dogovorenim planom sa predstavnikom lučkog terminala koji kontroliše ukrcavanje ili iskrcavanje krutog rasutog tereta u odnosu na redosled teretnih skladišta, količinu i stepen ukrcavanja ili iskrcavanja, kako je navedeno u dogovorenom planu, od koga može da se odstupi samo u slučaju prethodnog savetovanja i pismenog dogovora sa zapovednikom broda.

Po završetku ukrcavanja ili iskrcavanja, zapovednik broda, na osnovu pismene saglasnosti koju potpisuje zajedno sa predstavnikom lučkog terminala, potvrđuje da je ukrcaj ili iskrcaj izveden u skladu sa planom ukrcavanja ili iskrcavanja. U slučaju iskrcaja, ta saglasnost mora da sadrži i belešku o tome da su skladišta tereta ispražnjena i očišćena prema zahtevima zapovednika, kao i zapisnik o štetama koje je brod pretrpeo, kao i obavljenim popravkama.

U cilju bezbednog ukrcavanja i iskrcavanja pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta, zapovednik broda je dužan da u svakom trenutku održava efikasnu komunikaciju između pomorskog broda i lučkog terminala, koja omogućava postupanje po zahtevima za dostavljanjem podataka o postupku ukrcavanja ili iskrcavanja i obezbeđuje momentalno usklađivanje ako zapovednik broda ili predstavnik lučkog terminala naloži zaustavljanje postupaka ukrcavanja ili iskrcavanja.

Član 8.

Ako za vreme ukrcavanja ili iskrcavanja dođe do oštećenja brodske strukture ili opreme, predstavnik lučkog terminala o tome obaveštava zapovednika broda i oštećenje se, ako je potrebno, popravlja.

Ako bi šteta mogla nepovoljno da utiče na strukturnu nosivost ili vodonepropusnost trupa ili glavne brodske pogonske mašine, predstavnik lučkog terminala i/ili zapovednik pomorskog broda o tome obaveštavaju nadležni organ države čiju zastavu brod vije ili priznatu organizaciju koja je priznata od države čiju zastavu brod vije, kao i nadležnu lučku kapetaniju.

Odluku o tome da li je popravku broda neophodno odmah obaviti ili može da se odloži, donosi lučka kapetanija, vodeći računa o mišljenju, ako je dobijeno, nadležnog organa države čiju zastavu brod vije ili priznate organizacije koja je priznata od države čiju zastavu brod vije, kao i o mišljenju zapovednika broda. Ako se smatra da popravku broda treba izvesti odmah, ona se izvodi prema zahtevima zapovednika broda i nadležnog državnog organa pre nego što brod napusti luku.

Pri donošenju odluke iz stava 3. ovog člana, lučka kapetanija može na priznatu organizaciju da prenese sprovođenje aktivnosti koje se odnose na pregled štete i savetovanje o potrebi izvođenja popravki ili njihovog odlaganja.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo).

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo preko inspektora bezbednosti plovidbe, koji:

1) utvrđuje da li lučki terminali ispunjavaju propisane uslove u pogledu usklađenosti za ukrcavanje i iskrcavanje krutih rasutih tereta;

2) proverava efikasnost usklađenih postupaka saradnje i komunikacije između pomorskih brodova za rasuti teret i lučkih terminala u skladu sa ovom uredbom;

3) sprečava ili zaustavlja ukrcavanje ili iskrcavanje krutih rasutih tereta kada postoji jasna naznaka da bi tim postupkom mogla da bude ugrožena bezbednost broda ili posade.

Provera iz stava 2. tačka 2) ovog člana uključuje izvođenje nenajavljenih pregleda tokom postupaka ukrcavanja ili iskrcavanja.

Član 10.

Novčanom kaznom od 150.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice – lučki operater:

1) ako ne ispunjava uslove u pogledu usklađenosti lučkih terminala za ukrcavanje i iskrcavanje krutih rasutih tereta (član 5. stav 1. tačka 1);

2) ako ne imenuje najmanje jednog predstavnika lučkog terminala (član 5. stav 1. tačka 2);

3) ako ne pripremi knjigu podataka (član 5. stav 1. tačka 3);

4) ako ne usvoji, sprovodi i održava sistem upravljanja kvalitetom (član 5. stav 1. tačka 4);

5) ako ne dostavi podatke koje lučki terminal dostavlja zapovedniku broda (član 5. stav 1. tačka 5);

6) ako ne obavesti bez odlaganja zapovednika broda i nadležnu lučku kapetaniju o nedostacima uočenim na brodu za rasuti teret koji bi mogli da ugroze bezbednost ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta (član 5. stav 1. tačka 7).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Član 11.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – zapovednik broda:

1) ako ne dostavi lučkom terminalu propisane podatke (član 6. stav 1. tačka 1);

2) ako ne ispunjava propisane dužnosti zapovednika broda pre i za vreme postupaka ukrcavanja, odnosno iskrcavanja (član 6. stav 1. tačka 3);

3) ako pre ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta ne utvrdi sa predstavnikom lučkog terminala plan ukrcavanja ili iskrcavanja (član 7. stav 1);

4) ako ne ispuni i ne potpiše bezbednosnu kontrolnu listu brod/obala (član 7. stav 6);

5) ako ne održava efikasnu komunikaciju između pomorskog broda i lučkog terminala (član 7. stav 9).

Član 12.

Ministarstvo dostavlja Evropskoj komisiji izveštaj o sprovođenju ove uredbe, najkasnije do 30. aprila za tri prethodne godine.

Član 13.

Ova uredba je usklađena sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2001/96/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 4. decembra 2001. godine o utvrđivanju usklađenih zahteva i postupaka za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za rasuti teret.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 12, koja se primenjuje od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije.

Broj:

Beograd, 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

PRILOG 1

USLOVI U POGLEDU OPERATIVNE USKLAĐENOSTI POMORSKIH BRODOVA ZA RASUTI TERET ZA UKRCAVANJE I ISKRCAVANJE KRUTIH RASUTIH TERETA

Pomorski brodovi za rasuti teret koji na lučkim terminalima pristaju radi ukrcavanja ili iskrcavanja krutih rasutih tereta proveravaju se u odnosu na ispunjenost sledećih uslova:

1) moraju da imaju teretna skladišta i otvore skladišnog prostora dovoljne veličine i tako izgrađene da omogućavaju odgovarajući način ukrcavanja, skladištenja, trimovanja (raspoređivanja) i iskrcavanja krutog rasutog tereta;

2) poklopci skladišnog prostora moraju da imaju brojeve koji odgovaraju brojevima iz plana ukrcavanja, odnosno iskrcavanja. Smeštaj, veličina i boja ovih brojeva moraju da budu jasno vidljivi i prepoznatljivi licu koje upravlja opremom lučkog terminala za ukrcavanje ili iskrcavanje tereta;

3) poklopci skladišnog prostora, sistemi upravljanja poklopcima skladišnog prostora i sigurnosni uređaji moraju da budu u dobrom stanju i moraju da se upotrebljavaju samo za svrhu za koju su namenjeni;

4) svetla za indikaciju nagiba, ako su ugrađena, moraju da se ispitaju pre ukrcavanja ili iskrcavanja kako bi se dokazala njihova ispravnost;

5) ako se zahteva odobreni instrument za proračun stabiliteta na brodu, taj instrument mora da bude sertifikovan i mora da ima mogućnost izrade proračuna naprezanja za vreme ukrcavanja ili iskrcavanja;

6) pogonske i pomoćne mašine moraju da budu u ispravnom stanju;

7) palubna oprema za vez i sidrenje mora da bude ispravna i u dobrom stanju.

PRILOG 2

USLOVI U POGLEDU USKLAĐENOSTI LUČKIH TERMINALA ZA UKRCAVANJE I ISKRCAVANJE KRUTIH RASUTIH TERETA

Lučki terminali za ukrcavanje ili iskrcavanje krutih rasutih tereta prihvataju samo one pomorske brodove za rasuti teret koji mogu na bezbedan način da pristanu uz opremu za ukrcavanje ili iskrcavanje, uzimajući u obzir dubinu pristupnog plovnog puta luke, najveću veličinu broda, uređaje za vez, odbojnike (fendere), bezbedan prilaz i moguće prepreke za postupke ukrcavanja ili iskrcavanja.

Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje lučkog terminala mora da bude ispravno sertifikovana i mora da se održava u ispravnom stanju, a njom može da upravlja isključivo stručno osposobljeno i, prema potrebi, sertifikovano osoblje.

Osoblje lučkog terminala mora da bude osposobljeno u pogledu svih aspekata bezbednog ukrcavanja i iskrcavanja pomorskih brodova za rasuti teret. Osposobljavanje mora da bude planirano i koncipirano tako da osigura upoznavanje sa opštim rizicima ukrcavanja i iskrcavanja krutih rasutih tereta, kao i sa nepovoljnim posledicama koje nepravilni postupci ukrcavanja i iskrcavanja mogu da imaju na bezbednost pomorskog broda.

Osoblje lučkog terminala zaduženo za postupke ukrcavanja i iskrcavanja mora da ima na raspolaganju i da upotrebljava ličnu zaštitnu opremu, kao i da ima dovoljno vremena za odmor, kako bi se izbegle nesreće usled umora.

PRILOG 3

PODACI KOJE LUČKI TERMINAL DOSTAVLJA ZAPOVEDNIKU BRODA

1) Ime veza na kojem će se sprovesti ukrcavanje ili iskrcavanje i procenjeno trajanje veza, kao i vreme završetka ukrcavanja ili iskrcavanja.

2) Karakteristike opreme za ukrcavanje ili iskrcavanje, uključujući nominalnu normu ukrcavanja ili iskrcavanja terminala, kao i broj ruku ukrcavanja, odnosno iskrcavanja, kao i procenjeno vreme potrebno za završetak svakog pojedinačnog ukrcaja tereta ili, u slučaju iskrcavanja, procenjeno vreme za svaku fazu iskrcavanja.

3) Karakteristike veza ili lukobrana koje bi zapovednik broda trebalo da poznaje, uključujući položaje fiksnih ili pokretnih prepreka, odbojnika, bitvi i opreme za vez.

4) Minimalna dubina vode u području sidrišta i kanala za prilaz i odlazak.

5) Gustina vode u luci.

6) Najveća udaljenost od vodne linije do vrha poklopaca ili pražnica otvora skladišnog prostora, koja je bitna za postupak ukrcavanja ili iskrcavanja, kao i najveća visina broda nad vodom.

7) Smeštaj prelaznih mostića i prilaza.

8) Strana broda koja mora da bude okrenuta uzdužno prema vezu.

9) Najveća dopuštena brzina prilaza lukobranu, kao i raspoloživost, vrsta i snaga tegljača.

10) Redosled krcanja za različite delove tereta, kao i druga ograničenja ako nije moguće uzimati teret onim redom ili iz onih skladišta kako bi to odgovaralo za brod.

11) Sva svojstva tereta koji se krca, koja mogu predstavljati rizik u slučaju kontakta sa teretom ili ostacima tereta na brodu.

12) Prethodno dostavljeni podaci o predloženim postupcima ukrcavanja ili iskrcavanja ili izmene postojećih planova ukrcavanja, odnosno iskrcavanja.

13) Informaciju da li je oprema lučkog terminala za ukrcavanje, odnosno iskrcavanje fiksna i da li postoje bilo kakva ograničenja njene pokretljivosti.

14) Potrebna užad za vez.

15) Upozorenje o neuobičajenim rešenjima veza.

16) Ograničenja u vezi sa balastiranjem ili debalastiranjem.

17) Najveći dozvoljeni gaz pri isplovljavanju koji dopušta lučka kapetanija.

18) Bilo koji drugi podatak u vezi sa lučkim terminalom koji traži zapovednik broda.

PRILOG 4

POSTUPANJE PREDSTAVNIKA LUČKOG TERMINALA PRE I ZA VREME POSTUPAKA UKRCAVANJA, ODNOSNO ISKRCAVANJA

Pre početka i za vreme postupaka ukrcavanja ili iskrcavanja predstavnik lučkog terminala treba da:

1) zapovedniku broda pruži podatke o imenima i postupcima za kontaktiranje osoblja lučkog terminala koji će biti odgovorni za postupak ukrcavanja ili iskrcavanja i sa kojim će zapovednik broda biti u kontaktu;

2) preduzme mere predostrožnosti za izbegavanje štete koju bi oprema za ukrcavanje ili iskrcavanje mogla da proizvede na brodu, kao i da obavesti zapovednika ako dođe do štete;

3) obezbedi uspravan položaj broda, ili ako je iz operativnih razloga potreban nagib, da taj nagib bude što je manji mogući;

4) obezbedi da se iskrcavanje skladišta na levoj strani broda približno podudara sa iskrcavanjem istog skladišta na desnoj strani, kako bi se izbeglo uvijanje brodske strukture;

5) u slučaju tereta visokih gustina, ili kada su pojedinačni zahvati tereta veliki, upozori zapovednika da može da dođe do visokih, lokalizovanih opterećenja na brodsku strukturu sve dok teret u potpunosti ne prekrije pokrov dvodna, posebno kada je dozvoljeno slobodno ispuštanje tereta sa velike visine, uz posebnu pažnju prilikom sprovođenja početne faze ukrcavanja u svakom skladištu tereta;

6) obezbedi dogovor sa zapovednikom broda u svim fazama i u pogledu svih aspekata postupaka ukrcavanja ili iskrcavanja, kao i da obezbedi upoznavanje zapovednika broda sa svakom izmenom dogovorene količine ukrcaja i sa ukrcanom težinom po završetku svakog usipavanja;

7) vodi evidenciju o težini i razmeštaju ukrcanog ili iskrcanog tereta, kao i da obezbedi da težine u skladištima ne odstupaju od dogovorenog plana ukrcavanja ili iskrcavanja;

8) obezbedi raspoređivanje tereta pri ukrcavanju, odnosno iskrcavanju prema zahtevima zapovednika broda;

9) obezbedi da količine tereta koje su potrebne za postizanje gaza i trima u odlasku omogućavaju da se po završetku ukrcavanja potroši i isprazni celokupan teret sa konvejerskog sistema lučkog terminala. U tu svrhu, predstavnik lučkog terminala mora da obavesti zapovednika broda o nominalnoj tonaži konvejerskog sistema lučkog terminala, kao i o svakom zahtevu za pražnjenjem konvejerskog sistema po završetku ukrcavanja;

10) u slučaju iskrcavanja, blagovremeno upozori zapovednika broda o nameri povećavanja ili smanjivanja broja korišćenih ruku iskrcavanja, kao i da obavesti zapovednika broda o završetku iskrcavanja svakog teretnog skladišta;

11) obezbedi da se u vreme dok je brod privezan ne sprovode nikakvi radovi sa otvorenim plamenom na brodu ili u njegovoj blizini, osim uz dozvolu predstavnika lučkog terminala i u skladu sa zahtevima nadležnog organa.

PRILOG 5

PODACI KOJE ZAPOVEDNIK BRODA DOSTAVLJA LUČKOM TERMINALU

1) Procenjeno vreme dolaska broda do luke, što je ranije moguće. Ovaj podatak treba ažurirati prema potrebi.

2) Prilikom prvog obaveštenja o vremenu dolaska pomorskog broda treba dati:

(a) ime, pozivni znak, IMO broj, zastavu, luku upisa;

(b) plan ukrcavanja ili iskrcavanja u kojem se navodi količina tereta, smeštaj po skladištima, redosled ukrcavanja ili iskrcavanja, kao i količina tereta koja će biti ukrcana ili iskrcana po skladištu u svim fazama;

(v) gaz pri dolasku i predviđeni gaz u odlasku;

(g) vreme potrebno za balastiranje ili debalastiranje;

(d) dužinu broda preko svega, maksimalnu širinu, dužinu teretnog područja od prednje pražnice najudaljenijeg prednjeg otvora skladišnog prostora do zadnje pražnice poslednjeg zadnjeg otvora skladišnog prostora u koji će se teret ukrcati ili će se iz njega iskrcati;

(đ) udaljenost od vodne linije do otvora skladišnog prostora koji će se prvo ukrcavati, odnosno iskrcavati, kao i udaljenost od boka broda do otvora skladišnog prostora;

(e) položaj brodskih merdevina;

(ž) vazdušni gaz;

(z) pojedinosti i kapacitete brodskog uređaja za rukovanje teretom, ako postoji;

(i) broj i vrstu užadi za vez;

(j) posebne zahteve, kao što su zahtev za dobrim raspoređivanjem ili neprekidnim merenjem količine vode u teretu;

(k) pojedinosti o svim potrebnim popravkama koje mogu da produže vreme na vezu, odlože početak ukrcavanja ili iskrcavanja, ili mogu da odlože isplovljenje broda po završetku ukrcavanja ili iskrcavanja;

(l) bilo koji drugi podatak koji lučki terminal zahteva u odnosu na brod.

PRILOG 6

DUŽNOSTI ZAPOVEDNIKA BRODA PRE I ZA VREME POSTUPAKA UKRCAVANJA, ODNOSNO ISKRCAVANJA

Pre i za vreme postupaka ukrcavanja ili iskrcavanja zapovednik broda treba da obezbedi:

1) da je ukrcavanje ili iskrcavanje tereta, kao i ispuštanje ili uzimanje balastne vode pod kontrolom odgovornog brodskog oficira koji je za to zadužen;

2) da se tokom postupka ukrcavanja ili iskrcavanja nadgleda razmeštaj tereta i balasta kako bi se osiguralo da ne dođe do prenaprezanja strukture broda;

3) da je brod u uspravnom položaju, ili ako se iz operativnih razloga zahteva nagib, da taj nagib bude što je moguće manji;

4) da je brod stalno u bezbednom vezu, uzimajući u obzir lokalne vremenske prilike i prognoze;

5) da dovoljan broj oficira i posade ostane na brodu radi prilagođavanja užadi za vez, ili zbog bilo koje uobičajene ili vanredne situacije, uzimajući u obzir potrebe posade za dovoljnim vremenom za odmor, kako bi se izbegao umor;

6) da je predstavnik lučkog terminala upoznat sa zahtevima dobrog raspoređivanja tereta, koji moraju da budu usklađeni sa postupcima iz IMO Pravilnika o bezbednom postupanju sa krutim teretima u rasutom stanju;

7) da je predstavnik lučkog terminala upoznat sa zahtevima za usklađivanjem količina debalastiranja ili balastiranja i ukrcavanja, odnosno iskrcavanja tereta broda, kao i sa bilo kakvim odstupanjem od plana debalastiranja ili balastiranja ili sa bilo kojom drugom pojedinošću koja može da utiče na ukrcavanje ili iskrcavanje tereta;

8) da se balast ispušta u količinama koje odgovaraju dogovorenom planu ukrcavanja i ne dovode do poplavljivanja operativne obale ili susednog plovila. Kada nije moguće da brod u potpunosti ispusti balastne vode pre određene faze raspoređivanja tereta i dovođenja u ravnotežu tokom postupka ukrcavanja, zapovednik broda se dogovara sa predstavnikom lučkog terminala o vremenu tokom koga bi ukrcavanje moglo da bude prekinuto, kao i trajanju toga prekida;

9) dogovor sa predstavnikom lučkog terminala oko aktivnosti koje treba preduzeti u slučaju kiše, ili druge promene vremena, kada bi zbog prirode tereta takva promena mogla da predstavlja rizik;

10) da se u vreme dok je brod privezan u luci ne sprovode nikakvi radovi sa otvorenim plamenom na brodu ili u njegovoj blizini, osim uz dozvolu predstavnika lučkog terminala i u skladu sa zahtevima nadležnog organa;

11) detaljno nadgledanje postupaka ukrcavanja ili iskrcavanja i samog broda u završnim fazama ukrcavanja, odnosno iskrcavanja;

12) da je predstavnik lučkog terminala odmah upozoren u slučaju da je postupak ukrcavanja ili iskrcavanja prouzrokovao štetu, rizičnu situaciju ili postoji opasnost da do toga dođe;

13) da je predstavnik lučkog terminala upoznat sa vremenom početka završnog raspoređivanja tereta broda kako bi se omogućilo potpuno pražnjenje konvejerskog sistema;

14) da se iskrcavanje skladišta na levoj strani broda približno podudara sa iskrcavanjem istog skladišta na desnoj strani, kako bi se izbeglo uvijanje brodske strukture;

15) da se kod balastiranja jednog ili više skladišta vodi računa o mogućnosti ispuštanja zapaljivih para iz skladišta, kao i da se preduzmu mere predostrožnosti pre nego što se dozvole bilo kakvi radovi sa otvorenim plamenom u blizini ili iznad ovih skladišta.

Ostavite komentar