Uredba o uslovima za ostvarivanje prava na posebnu penziju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU PENZIJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za ostvarivanje prava na posebnu penziju i prava na zdravstveno osiguranje zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova čije je mesto rada na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a kojima usled organizacionih promena prestane radni odnos 31. decembra 2013. godine i koji nastave da žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

1. Pravo na posebnu penziju

Uslovi za ostvarivanje prava na posebnu penziju

Član 2.

Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova čije je mesto rada na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a kome usled organizacionih promena prestane radni odnos u tom ministarstvu 31. decembra 2013. godine može ostvariti pravo na posebnu penziju (u daljem tekstu: penzija).

Spisak zaposlenih koji sadrži podatke neophodne za utvrđivanje prava iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Utvrđivanje visine penzije

Član 3.

Penzija se utvrđuje u iznosu od 60% prosečne mesečne plate koju je zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova iz člana 2. ovog zakona ostvario u 2013. godini.

Zaposlenom iz stava 1. ovog člana koji je navršio preko 20 godina efektivnog staža osiguranja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, iznos penzije iz stava 1. ovog člana uvećava se za 2% za svaku navršenu godinu efektivnog staža osiguranja.

Usklađivanje penzije

Član 4.

Penzija iz člana 3. ove uredbe se usklađuje na način predviđen za usklađivanje penzije prema propisima o budžetskom sistemu i penzijskom i invalidskom osiguranju.

Postupak za ostvarivanje prava na penziju

Član 5.

Postupak za ostvarivanje prava na penziju pokreće se na osnovu zahteva koji se podnosi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala za grad Beograd.

Pravo na penziju obezbeđuje se u postupku predviđenom zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak.

Pravo na penziju je lično pravo i ne može se prenositi na drugo lice.

Utvrđivanje i isplata prava na penziju

Član 6.

Penzija se utvrđuje u mesečnom iznosu, a isplaćuje je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, unazad za prethodni mesec.

Prestanak prava na penziju

Član 7.

Korisniku iz člana 2. ove uredbe, pravo na penziju prestaje u slučaju:

– da prestane da živi na teritoriji AP Kosovo i Metohija, odnosno ako prijavi prebivalište izvan teritorije AP Kosovo i Metohija;

– da stekne svojstvo osiguranika u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju u Republici Srbiji van teritorije AP Kosovo i Metohija;

– da ostvari pravo na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

– smrti.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana proverava Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa svojim nadležnostima.

Finansiranje

Član 8.

Sredstva za isplatu penzije iz člana 3. ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

2. Zdravstveno osiguranje

Član 9.

Korisnik iz člana 2. ove uredbe ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i korisnici koji su pravo na penziju ostvarili u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11250/2013

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar