Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 79. stav 7. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11 i 15/12), u članu 4. stav 2. posle reči: „vodi se” dodaju se reči: „u pisanom i/ili elektronskom obliku.”

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj iz stava 4. ovog člana direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.”

Član 2.

U članu 12. stav 9. reči: „Fondu za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond)” zamenjuju se rečima: „Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).”

Član 3.

U članu 13. stav 1. reč: „Fondu” zamenjuje se rečju: „Ministarstvu.”

U stavu 2. reč: „Fond” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo.”

U stavu 5. reči: „ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, preko Fonda” zamenjuju se rečima: „Vladi, preko Ministarstva.”

U stavu 6. reč: „Fond” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo.”

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Ministarstvo vodi listu obveznika plaćanja naknade kojima je utvrđena obaveza plaćanja i obveznika kojima je izdato rešenje za plaćanje naknade.”

Član 4.

U članu 14. st. 1 – 3. reč: „Fond” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo.”

Član 5.

Posle člana 14. dodaje se član 14a, koji glasi:

„Član 14a

U slučaju prestanka poslovanja, statusne promene i/ili promene delatnosti obveznik je dužan da dostavi izveštaj o količini proizvoda stavljenim na tržište Republike Srbije za period kraći od kalendarske godine za koju se izrađuje godišnji izveštaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastupanja promene.

Ministarstvo donosi rešenje za plaćanje naknade za obračunski period kraći od kalendarske godine u slučaju prestanka poslovanja, statusne promene koja dovodi do prestanka rada obveznika ili promene delatnosti obveznika plaćanja naknade.

Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi se na osnovu podataka Agencije za privredne registre, Agencije, odnosno izveštaja republičkog inspektora nadležnog za poslove životne sredine.”

Član 6.

Posle člana 15. dodaje se novi član 15a, koji glasi:

„Član 15a

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

ne dostavi Agenciji redovni godišnji izveštaj, odnosno ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda (član 4);

ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, specifikiciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena (član 12. stav 9).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.”

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj:

U Beogradu,…………..2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar