Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu

Obrazac

PRIJAVA PROJEKTA ZA PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

MERE

1.1 MERA INFRASTRUKTURNOG OPREMANjA POSLOVNIH ZONA 1.2 MERA UNAPREĐENjA INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA U CILjU POVEZIVANjA POSLOVNIH ZONA SA OKRUŽENjEM

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

2.1 PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA Grad Opština Naziv Okrug Odgovorno lice(Gradonačelnik/Predsednik) Adresa Kontakt telefon (fiksni i mobilni) Internet stranica Adresa elektronske pošte

Napomena: Ukoliko je u pitanju projekat koji zajedno realizuje više jedinica lokalne samouprave, polje 2.1 iskopirati i popuniti za svaku jedinicu lokalne samouprave koja učestvuje u realizaciji projekta.

2.2 ODGOVORNO LICE ZA PRAĆENjE REALIZACIJE PROJEKTA – KOORDINATOR PROJEKTA Ime i prezime Kontakt telefon (fiksni i mobilni) Adresa elektronske pošte

2.3 NAZIV PROJEKTA

2.4 MESTO ULAGANjA

2.5 UKUPNA VREDNOST PROJEKTA Vrednost projekta bez PDV PDV (20%) Vrednost projekta sa PDV

2.6 UČEŠĆE MINISTARSTVA PRIVREDE U visini do 60% vrednosti projekta bez PDV Preostala vrednost projektabez PDV (A) % u odnosu na ukupnu vrednost projekta bez PDV PDV na ukupnu vrednost celog projekta (B) Ukupno učešće podnosioca prijave projekta (A+B)

Napomena: Iznosi u tabeli upisuju se u dinarima (RSD).

3. OPIS PROJEKTA

3.1 OPIS TRENUTNOG STANjA – RAZLOZI ZA REALIZACIJU PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

3.2 TEHNIČKI OPIS PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

3.3 DETALjNE INFORMACIJE O PROJEKTU (maksimalno 1/2 strane)

3.4 CILjEVI PROJEKTA Opšti cilj Rb Specifični ciljevi 1. 2. …

3.5 USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA Rb Naziv dokumenta Veza sa dokumentom(Kratko i jasno navesti veze sa navedenim dokumentima, uključujući i oznaku dela/ poglavlja/ odeljka) 1. 2. …

3.6 OČEKIVANI REZULTATI Rb Rezultat Izvor provere 1. 2. …

4. EFEKTI I ODRŽIVOST PROJEKTA, NAMERA INVESTITORA I NOVA RADNA MESTA

4.1 OČEKIVANI EFEKTI PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

4.2 ODRŽIVOST PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

4.3 POSTOJANjE NAMERE INVESTITORA ZA INVESTIRANjE (maksimalno 1/2 strane)

4.4 PLANIRANI BROJ NOVIH RADNIH MESTA NAKON REALIZACIJE PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

5. DOKUMENTACIJA

5.1 Rb Naziv dokumenta DA NE Zavodni broj i datum 2. Projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi 3. CD sa dokumentacijom iz projekta za izvođenje ili iz glavnog projekta 4. Akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava 5. Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili akt nadležnog organa da studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna 6. List nepokretnosti 7. Izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone 8. Fotografije lokacije gde će se izvoditi radovi 9. Ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom 10. Pisana namera potencijalnog investitora 11. Izjava podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta 12. CD sa svom traženom dokumentacijom

Datum: Gradonačelnik/Predsednik opštine

________________ M.P _________________________

Ostavite komentar