Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „mesec borbe protiv raka“

Republika Srbija

6.maj 2004. godine

Beograd

BEOGRAD

U prilogu vam dostavljamo Predlog Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka, s molbom da nam hitno dostavite vaše stručno mišljenje, a najkasnije do 7. maja 2004. godine.

MINISTAR

Mlađan Dinkić

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJE

Broj: 500-01-001/2004-02

7. maj 2004. godine

Beograd

BEOGRAD

U prilogu vam dostavljamo Predlog Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“, radi razmatranja na prvoj narednoj sednici Vlade Republike Srbije.

Tekst uredbe usaglašen je sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo.

MINISTAR

Mlađan Dinkić

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„MESEC BORBE PROTIV RAKA “

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Mesec borbe protiv raka“ od 16. avgusta do 14. septembra 2004. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u mesečnom tiražu od 1.800.000 komada, u apoenu u visini 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija“ uplaćuje petnaestodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke – „Mesec borbe protiv raka“.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Društvu Srbije za borbu protiv raka, u visini 75% prikupljenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, u visini 25% prikupljenih sredstava, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Ministarstvo zdravlja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije»

05 Broj:

U Beogradu, maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 49. Zakona o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03) kojim je utvrđeno da se na pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, može uvoditi porez na promet usluga u vidu doplatne poštanske marke u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Republike Srbije i to najviše do 50% iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

2. Razlozi za donošenje uredbe

U skladu sa zdravstvenom politikom, a u cilju promocije zdravlja, odnosno povećanju svesti građana o zdravlju i odgovornosti za sopstveno zdravlje, zdravstvenom vaspitanju, povećanju znanja o faktorima rizika za nastanak oboljenja, kao osnovnom preduslovu za jačanje zdravstvenog potencijala nacije, uključujući i podatke o kontinuiranom povećanju broja obolelih od malignih bolesti već duži niz godina, izdavanjem doplatne poštanske marke obezbeđuju se sredstva za aktivnosti koje sprovodi Društvo Srbije za borbu protiv raka, na sprovođenju programa prevencije, ranog otkrivanja oboljenja i pomoć obolelima.

Ministastvo zdravlja daje saglasnost na godišnji program Društva za borbu protiv raka i predlaže da se prikupljena sredstva po ovom osnovu usmere i to: iznos od 75% uplate na račun Društva Srbije za borbu protiv raka a iznos od 25% na račun Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka. U 2004. godini predlaže se da se doplatna poštanska marka za ove potrebe izdaje u periodu od 16. avgusta do 14. septembra 2004. godine u tiražu od 1.800.000 komada.

Prema sadašnjim procenama, pri vrednosti doplatne poštanske marke (50%) od 8 dinara i tiražu od 1.800.000 komada, obezbedilo bi mesečni prihod od oko 14,4 miliona dinara.

Za uvođenje doplatne poštanske marke, pored značaja namene za koje će se prikupljena sredstva upotrebiti, treba imati u vidu da doplatna poštanska marka opterećuje privredu i građane, odnosno korisnike poštanskih usluga.

3. Rešenja koja se predlažu uredbom

U članu 1. uredbe predlaže se plaćanje doplatne poštanske marke za namenu: „Mesec borbe protiv raka“ u periodu od 16. avgusta do 14. septembra 2004. godine.

Marke se izdaju u mesečnom tiražu od 1.800.000. komada, u apoenu u visini 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

U članu 2. uredbe propisano je da se sredstva od prodaje doplatne poštanske marake uplaćuju petnaestodnevno na propisane račune za uplatu javnih prihoda budžeta Republike i usmeravaju Društvu Srbije za borbu protiv raka u visini od 75% prikupljenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka u visini od 25% prikupljenih sredstava.

Sredstva od prodatih doplatnih poštanskih maraka koristiće se prema programima koje donose korisnici tih sredstava, na koje saglasnost daje Ministarstvo zdravlja.

U članu 3. propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana

objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4. Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarnih prodajom doplatne poštanske marke.

———————–[pic]

[pic]

Ostavite komentar