Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „borba protiv raka”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BORBA

PROTIV RAKA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka” od 13. do 31. oktobra 2008. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 2.100.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke – „Borba protiv raka”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Društvu Srbije za borbu protiv raka, u visini od 75% prikupljenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, u visini od 25% prikupljenih sredstava, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stavu 2. navedenog zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Povećanje broja obolelih od raka iz godine u godinu u našoj zemlji, zahteva u oblasti zdravstvene politike pojačano angažovanje na podizanju svesti građana o zdravlju i odgovornosti za sopstveno zdravlje, jačanju zdravstvenog vaspitanja i širenju znanja o faktorima rizika za nastanak oboljenja, što je i osnovni preduslov za jačanje zdravstvenog potencijala nacije. U skladu sa zdravstvenom politikom Republike, a radi ostvarenja navedenih aktivnosti, Društvo Srbije za borbu protiv raka i Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka, preduzimaju niz konkretnih mera i aktivnosti na sprovođenju programa prevencije, ranog otkrivanja oboljenja i pomoć obolelima. Društva za borbu protiv raka su humanitarne neprofitne društvene organizacije sa socijalno humanitarnim ciljevima. Sredstva koja su ovim društvima neophodna za sprovođenje planiranih aktivnosti, skoro u celini se obezbeđuje po osnovu prihoda ostvarenih tradicionalnim izdavanjem doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”.

Vlada je na predlog Ministarstva zdravlja, na sednici od 19. juna 2008. godine, donela Rešenje o davanju saglasnosti na Program aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka za 2008. godinu, 05 Broj: 022-2321/2008 („Službeni glasnik RS”, broj 61/2008). U odnosu na dosadašnje aktivnosti, u 2008. godini predviđeno je da se formiraju dva nova odbora Društva (u Boru i Negotinu), da se pruži podrška Nacionalnom programu skrininga za rak grlića materice, i u tom kontekstu sprovede Program edukacije za lekare primarne zdravstvene zaštite po domovima zdravlja. Programom aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka za 2008. godinu, predviđena su sredstva u ukupnom bruto iznosu od 20.753129 dinara, pri čemu je Ministarstvo zdravlja opredelilo da se iznos od 75% usmeri Društvu Srbije za borbu protiv raka, a iznos od 25% Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka. Radi ostvarenja Programom planiranih aktivnosti i obezbeđenja sredstava za njihovu realizaciju, predlaže se da se doplatna poštanska marka „Borba protiv raka”, izdaje u periodu od 13. do 31. oktobra 2008. godine, u tiražu od 2.100.000 komada, što bi pri visini apoena od 10 dinara, i realizacijom ukupnog tiraža, omogućilo ostvarenje bruto prihoda od 21.000.000 dinara.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Borba protiv raka” u periodu od 13. do 31. oktobra 2008. godine, i to u tiražu od 2.100.000 komada, u apoenu u visini od 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 20 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke – „Borba protiv raka”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke usmeravaju se Društvu Srbije za borbu protiv raka, u visini 75% prikupljenih sredstava i Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka, u visini 25% prikupljenih sredstava.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar