Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Škola bez nasilja”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „ŠKOLA BEZ NASILjA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Škola bez nasilja” od 21. do 27. novembra 2011. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Škola bez nasilja”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Dečijem fondu Ujedinjenih nacija – UNICEF za Srbiju, Beograd, ul. Svetozara Markovića br. 58, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, novembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Bezbednost dece u školama je prioritet Ministarstva prosvete i nauke i jedan od partnera u ostvarenju tog cilja je UNICEF kroz Program „Škola bez nasilja”.

UNICEF je Dečiji fond svetske organizacije Ujedinjenih nacija koji više od 60 godina deluje na osnovu Konvencije o pravima deteta sa zadatkom da u saradnji sa vladama, civilnim i privatnim sektorom pomogne promociju, zaštitu i ostvarenje prava dece i mladih. Ove zadatke sprovodi u 155 zemalja širom sveta među kojima se nalazi i Republika Srbija.

Organizacija zastupa zaštitu dečijih prava čime pomaže da se zadovolje osnovne potrebe dece i prošire mogućnosti da razviju svoje pune potencijale. Takođe, mobiliše političke snage i materijalna sredstva u cilju pružanja pomoći državama da decu stave na prvo mesto, promoviše jednaka prava žena i devojčica podržavajući njihovo puno učešće u razvoju svojih zajednica i zalaže se za postizanje ciljeva ljudskog razvoja, mira i društvenog napretka sadržanih u Povelji Ujedinjenih nacija.

Kancelarija UNICEF-a za Srbiju je 2005. godine, a na osnovu pozitivnih iskustava u više zemalja, zajedno sa nadležnim ministarstvima i timom stručnjaka započela sveobuhvatni Program „Škola bez nasilja”. Cilj Programa je stvaranje bezbedne i podsticajne sredine za učenje, rad i razvoj kroz pružanje potrebnih znanja i veština za zaustavljanje vršnjačkog nasilja, negovanje atmosfere tolerancije i razumevanja u školama, kreativno i konstruktivno izlaženje iz situacija nasilja (pravila i restitucija – nadoknada štete, vršnjački timovi u akciji, školski forum pozorište i sl.). Program je namenjen pre svega deci ali i nastavnicima i zaposlenima u školama, roditeljima kao i čitavoj lokalnoj zajednici.

Nasilje je u Programu definisano kao svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namerno nanošenje psihičkog ili fizičkog bola drugome. Istraživanjem na uzorku od 50 škola, 26.947 učenika i 3.397 odraslih došlo se do podataka da je 65% učenika bar jednom, a 24% više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od tri meseca pri čemu je najzastupljenije bilo verbalno nasilje, širenje laži, spletkarenje, pretnje i zastrašivanja. Programom je trenutno obuhvaćeno 300 škola.

Sprovođenjem Programa „Škola bez nasilja” ostvaruje se širi društveni značaj na taj način što se znanja i veštine stečena kroz ovaj program odražavaju na pozitivno ponašanje devojčica i dečaka u smislu zaustavljanja vršnjačkog nasilja, kreativnog izlaženja iz situacija nasilja i stvaranja atmosfere međusobnog razumevanja i tolerancije, čime istovremeno, sredina za učenje, rast i razvijanje potencijala svih učenika zajedno sa učiteljima, nastavnicima i roditeljima postaje bezbednija i stimulativnija.

Programom je predviđeno da se u školskoj 2011/2012. godini obuhvati još 37 škola u Republici Srbiji za čije uključivanje nedostaju finansijska sredstva u iznosu od 11.286.000 dinara (u proseku oko 300.000 dinara po školi). U tom smislu Ministarstvo prosvete i nauke je dostavilo Inicijativu da se u 2011. godini izdaje doplatna poštanska marka „Škola bez nasilja”. Predlaže se da se prodaja doplatne poštanske marke vrši u periodu od 21. do 27. novembra 2011. godine u tiražu od 750.000 komada, u vrednosti od 10 dinara po komadu, čime bi pri prodaji ukupnog tiraža bilo moguće da se ostvari bruto prihod od 7.500.000 dinara, i finansiranje sprovođenja navedenog programa u još oko 20 škola.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Škola bez nasilja” u periodu od 21. do 27. novembra 2011. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Škola bez nasilja”.

Korisnik sredstava je Dečiji fond Ujedinjenih nacija – UNICEF za Srbiju, Beograd, ul. Svetozara Markovića br. 58. Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke, u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM

DANA

Predlaže se da Uredba stupi na snagu u roku kraćem od osam dana, s obzirom da je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanje iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar