Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„NEDELJA CRVENOG KRSTA”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „NEDELJA CRVENOG KRSTA” od 8. do 15. maja 2016. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „NEDELJA CRVENOG KRSTA”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Crvenom krstu Srbije, Beograd, Simina br. 19, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke iz člana 2. stav 2. ove uredbe i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada i u članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) uređeno je da je Crveni krst Srbije humanitarna, nezavisna, neprofitna dobrovoljna organizacija koja vrši javna ovlašćenja utvrđena zakonom i obavlja druge poslove od javnog interesa u skladu sa odgovarajućim propisima i pri njihovom vršenju ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim državnim organima u humanitarnoj oblasti.

Crveni krst Srbije sprovodi programe i aktivnosti koji proizlaze iz zadataka Međunarodnog pokreta, tj. razvija solidarnost među ljudima i organizuje različite vidove međusobne pomoći građana, zastupa Osnovne principe Međunarodnog pokreta, donosi plan za delovanje u nesrećama, sprovodi programe pomoći deci, hendikepiranim, starim i nemoćnim licima, sprovodi akcije zaštite životne okoline i dr.

Zakonom o Crvenom krstu Srbije utvrđeno je da Crveni krst Srbije svake godine u periodu od 8. do 15. maja, obeležava posebnu manifestaciju „NEDELJA CRVENOG KRSTA”, kada se u korist ove organizacije obavezno naplaćuje, pored propisanih iznosa na cene karata za različite namene, i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa). Ostvarena sredstva koriste se za realizaciju programom utvrđenih ciljeva i zadataka.

U cilju sprovođenja ovog zakona, nadležno Ministarstvo zdravlja je dostavilo inicijativu da se u 2016. godini izdaje doplatna poštanska marka „NEDELJA CRVENOG KRSTA” u periodu od 8. do 15. maja.

Sredstva prikupljena od prodaje navedene doplatne poštanske marke koristiće se za finansiranje delatnosti Crvenog krsta Srbije za realizaciju Programa: „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće – 2016. godina”, kojim su predviđene konkretne aktivnosti delovanja ove organizacije, a koji je usvojio Upravni odbor Crvenog krsta Srbije na sednici od 28. januara 2016. godine.

Predloženi program definiše pripreme Crvenog krsta Srbije za odgovor na nesreće, obezbeđivanje minimuma humanitarnih potreba, postizanje minimuma standarda u opremanju i obučavanju struktura Crvenog krsta Srbije za obavljanje zadataka evakuacije i zbrinjavanja, kao i jačanje kapaciteta zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih i drugih tipova nesreće.

Delovanjem u nesrećama u proteklom periodu Crveni krst Srbije je utvrdio da su najčešće nesreće koje pogađaju Srbiju poplave, klizišta, zemljotresi i ekstremni meteorološki uslovi, i da je nedovoljna informisanost građana Republike Srbije o sistemu zaštite i spasavanja, kao i o merama koje mogu preduzeti u cilju prevencije samih događaja i smanjenja rizika od nesreća, doprinosila da posledice takvih nesreća budu još veće. Kako različite analize i studije slučaja domaćih i stranih institucija pokazuju da će klimatske promene u bliskoj budućnosti dodatno prouzrokovati elementarne nepogode Crveni krst Srbije je sagledao neophodnost edukacije građana o oblastima koje se odnose na elementarne nepogode, nesreće i katastrofe.

Glavni cilj Programa jeste rad na prevenciji, tj. edukacija 1.000 dece uzrasta 9-11 godina o smanjenju rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih vrsta nesreća u 10 sredina u Republici Srbiji (Kikinda, Subotica, Zrenjanin, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Užice, Kraljevo, Leposavić i Kosovska Mitrovica). Ovo je primarna ciljna grupa Programa jer predstavlja uzrasnu kategoriju stanovništva koja je u trenutku nesreće jedna od najugroženijih kategorija stanovništva, dok bi sveukupan obuhvat ovim programom bio preko 5.000 lica (pored dece uzrasta 9-11 godina, bili bi obuhvaćeni roditelji, članovi porodica, mladi volonteri Crvenog krsta, prosvetni radnici i dr.). Takođe, Program ima za cilj da, kada je reč o elementarnim nepogodama i drugim vrstama nesreća, ojača kapacitete lokalne zajednice podizanjem svesti o sistemu ranog upozoravanja i spremnosti za sprovođenje mera samozaštite i međusobne zaštite.

Predlaže se da se doplatna poštanska marka izdaje u tiražu od 750.000 komada što bi pri visini apoena od 10 dinara, i realizacijom ukupnog tiraža omogućilo ostvarenje bruto prihoda od 7.500.000 dinara.

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi uređeno je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća. Razlog za donošenje Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELJA CRVENOG KRSTA” je sprovođenje zakona. Naime, imajući u vidu da je članom 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije utvrđeno da Crveni krst Srbije svake godine u periodu od 8. do 15. maja, obeležava posebnu manifestaciju „NEDELJA CRVENOG KRSTA”, kada se u korist ove organizacije obavezno naplaćuje, pored ostalog, i iznos na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (osim na pošiljke novina i časopisa), i da je Ministarstvo zdravlja shodno tome dostavilo Ministarstvu finansija inicijativu da i u 2016. godini pripremi Predlog uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELJA CRVENOG KRSTA”, čijom realizacijom treba da se obezbede finansijska sredstva Crvenom krstu Srbije za sprovođenje Programa „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće – 2016. godina”, to se predlaže da Vlada usvoji navedeni predlog uredbe.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. ove uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „NEDELJA CRVENOG KRSTA” od 8. do 15. maja 2016. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 43,4% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 23 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. ove uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke, Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „NEDELJA CRVENOG KRSTA”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke „NEDELJA CRVENOG KRSTA” namenjuju se Crvenom krstu Srbije, kao korisniku sredstava.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. ove uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da se ova uredba donese u roku kraćem od osam dana iz razloga što je neophodno da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti, odnosno štampanje i distribucija predmetne doplatne poštanske marke, kako bi se obezbedilo da realizacija, odnosno izdavanja iste otpočne u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u visini od 7.500.000 dinara planirana su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) u okviru Razdela 25 – Ministarstvo zdravlja, Glava 25.0 – Ministarstvo zdravlja, program 1806 – Podrška udruženjima i organizacijama, funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, programska aktivnost 0002 – Javna ovlašćenja poverena Crvenom krstu Srbije, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

Ostavite komentar