Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 42, 43, 44, 45. i 47. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje),

Vlada donosi

UREDBU

O POSTUPANJU LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju mere koje preduzima i poslovi koje obavlja lice koje je imenovano za privremenog zastupnika kapitala (u daljem tekstu: zastupnik kapitala) u subjektima privatizacije nakon raskida ugovora o prodaji kapitala (u daljem tekstu: ugovor o prodaji), u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija.

Član 2.

Zastupnik kapitala saziva skupštinu subjekta privatizacije na način i u rokovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava u slučaju da organ upravljanja subjekta privatizacije nakon raskida ugovora o prodaji nije postupio u skladu sa odredbama člana 47. stav 1. Zakona o privatizaciji.

Član 3.

U slučaju promene zastupnika kapitala, novoimenovani zastupnik kapitala, nakon imenovanja, obavlja sledeće poslove:

1) vrši primopredaju sa prethodnim zastupnikom kapitala, sačinjava zapisnik o primopredaji, izdaje nalog organima upravljanja subjekta privatizacije da se izradi vanredni popis i sačini izveštaj o poslovanju subjekta privatizacije i o svemu dostavlja dokaz ministarstvu nadležnom za poslove privatizacije (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2) sačinjava izveštaj o postupanju prethodnog zastupnika kapitala i organa upravljanja subjekta privatizacije u kome se navode mere i radnje predviđene ovom uredbom, a koje nisu preduzete od strane prethodnog zastupnika kapitala;

3) po potrebi, saziva skupštinu subjekta privatizacije radi razrešenja postojećih i izbora novih članova organa upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i osnivačkim aktom subjekta privatizacije i drugim aktima subjekta privatizacije;

4) preduzima i druge mere u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija i ovom uredbom.

Član 4.

Zastupnik kapitala, osim poslova iz čl. 2. i 3. ove uredbe, obavlja i sledeće poslove:

1) upravlja subjektom privatizacije srazmerno učešću prenetog kapitala u Registar akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Registar), uključujući i ostvarivanje prava glasa u skupštini subjekta privatizacije;

2) preduzima sve faktičke i pravne radnje radi registracije sledećih podataka u Registru privrednih subjekata:

zabeležbe odluke o imenovanju zastupnika kapitala;

upisa i promene lica ovlašćenog za zastupanje subjekta privatizacije (ako se imenuje direktor, odnosno direktori);

upisa i promene članova organa upravljanja društva;

promene u strukturi kapitala subjekta privatizacije;

ostalih bitnih podataka za poslovanje privrednog društva;

3) stara se o upisu akcija u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHOV), kao i listiranju na Beogradskoj berzi, radi obezbeđenja uslova za trgovanje akcijama subjekta privatizacije organizovanog kao akcionarsko društvo na organizovanom tržištu hartija od vrednosti;

4) podnosi prijave nadležnim organima i organizacijama (tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi, Upravi za sprečavanje pranja novca i dr.) i tužbe nadležnom sudu radi zaštite imovine i interesa subjekta privatizacije;

5) preduzima neophodne mere za uspešno okončanje postupka privatizacije;

6) na zahtev Ministarstva dostavlja finansijske izveštaje, plan poslovanja za narednu godinu, izveštaj o realizaciji poslovnog plana za prethodnu godinu i druge izveštaje i podatke u određenim rokovima;

7) po potrebi, obavlja i druge poslove.

Član 5.

Zastupnik kapitala sačinjava i dostavlja Ministarstvu:

1) izveštaj o stanju u subjektu privatizacije na dan imenovanja privremenog zastupnika kapitala, u roku od 14 dana od dana imenovanja;

2) izveštaj i podatke o izvršenom popisu celokupne imovine subjekta privatizacije u roku od 45 dana od dana imenovanja;

3) izveštaj o ekonomsko-finansijskom stanju subjekta privatizacije u roku od 45 dana od dana imenovanja;

4) predlog mera u vezi sa daljom privatizacijom subjekta privatizacije u roku od 45 dana od dana imenovanja;

5) mesečni izveštaj o stanju imovine i poslovanju subjekta privatizacije, najkasnije do dvadesetog u mesecu za prethodni mesec, i to popunjavanjem u posebnoj internet aplikaciji.

Član 6.

Radi pripreme i podnošenja izveštaja Ministarstvu o poslovanju i stanju imovine subjekta privatizacije, zastupnik kapitala neposredno angažuje stručna lica koja su zaposlena u subjektu privatizacije.

Ukoliko zastupnik kapitala ne može angažovati stručna lica na način predviđen stavom 1. ovog člana, zastupnik kapitala može angažovati i lica izvan subjekta privatizacije koja imaju ovlašćenja i/ili licence za obavljanje odgovarajućih poslova, na teret troškova subjekta privatizacije.

Član 7.

Zastupnik kapitala u subjektu privatizacije, koji nije bio u postupku restrukturiranja, a u kome većinski kapital čine akcije i udeli koji su evidentirani u Registru, podnosi Ministarstvu zahtev za davanje saglasnosti (u daljem tekstu: zahtev) na odluke novih organa upravljanja subjekta privatizacije, koji su konstituisani nakon raskida ugovora o prodaji kapitala, a koje se odnose na:

sticanje, povećanje ili smanjenje učešća u kapitalu drugog subjekta;

smanjenje, odnosno povećanje osnovnog kapitala subjekta privatizacije;

zalaganje stvari, uspostavljanje hipoteke i na druge slučajeve opterećivanja imovine;

davanje ili uzimanje imovine u zakup;

poravnanje sa dužnicima i poveriocima;

sticanje imovine velike vrednosti;

druge vidove raspolaganja imovinom subjekta privatizacije;

investiciono ulaganje u osnovna sredstva;

uzimanje kredita, odnosno uzimanje ili davanje zajma;

izdavanje garancija ili jemstva;

preuzimanje obaveza drugog pravnog ili fizičkog lica;

statusne promene;

isplate dividende akcionarima, odnosno dobiti članovima subjekta privatizacije;

prijem zaposlenih u radni odnos.

O zahtevima odlučuje komisija za razmatranje zahteva zastupnika kapitala (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar nadležan za poslove privatizacije.

Komisija ima pet članova i čine je predstavnici Ministarstva, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Komisija donosi odluke u formi rešenja ili zaključka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Odluke komisije iz stava 4. ovog člana su konačne.

Odluke organa upravljanja subjekta privatizacije iz stava 1. ovog člana, donete

bez saglasnosti Komisije ništave su.

Troškove postupka po zahtevu snosi subjekt privatizacije u visini koja je određena posebnim propisom.

Član 8.

Zahtev sa obrazloženjem o ekonomskoj opravdanosti pravnog posla, koji je predmet zahteva, zastupnik kapitala podnosi na memorandumu subjekta privatizacije na kojem se nalazi štambilj, koji sadrži broj i datum pod kojim je zahtev zaveden kod subjekta privatizacije i koji je overen pečatom, uz supotpis ovlašćenog lica subjekta privatizacije, sa dokumentacijom koja se odnosi na pravni posao koji je predmet davanja saglasnosti.

Uz svaki zahtev, podnosilac zahteva podnosi sledeću dokumentaciju:

1) odluku nadležnog organa subjekta privatizacije iz člana 7. ove uredbe, o predmetu zahteva, koja sadrži odredbu o stupanju na snagu danom dobijanja saglasnosti Komisije Ministarstva;

2) izjavu zastupnika kapitala kojom se potvrđuje:

(1) da su podaci navedeni u zahtevu tačni;

(2) da pravni posao koji je predmet zahteva, nije započet pre podnošenja zahteva za davanje saglasnosti Komisije, odnosno da pravni posao koji je predmet zahteva nije izvršen pre podnošenja zahteva;

3) dokaz o uplati troškova za postupanje po zahtevima.

U zavisnosti od vrste pravnog posla koji je predmet zahteva, uz zahtev se, osim dokumentacije iz stava 2. ovog člana, podnosi i druga dokumentacija koja se odnosi na svaki predmetni pravni posao, koja je neophodna za realizaciju tog pravnog posla, odnosno koja je određena posebnim propisima za svaku vrstu pravnog posla.

Izuzetno, zastupnik kapitala ne podnosi zahtev, u sledećim slučajevima:

1) ako je Vlada posebnim aktom, prethodno, dala saglasnost za preduzimanje pravnih poslova iz člana 7. stav 1. ove uredbe;

2) ako je pravni posao predviđen ugovorom o strateškom partnerstvu;

3) ako je pravni posao predviđen kao mera realizacije pravnosnažno potvrđenog unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Član 9.

Zahtev za prijem zaposlenih u radni odnos iz člana 7. tačka 14) ove uredbe obavezno mora da sadrži podatke o broju lica sa kojima se zasniva radni odnos, opis i naziv radnog mesta na koja se primaju, kao i da li se ta lica primaju na upražnjena radna mesta predviđena važećim aktom o sistematizaciji radnih mesta u subjektu privatizacije.

Zastupnik kapitala je dužan da preduzme sve potrebne mere na pribavljanju potrebnih saglasnosti i odobrenja drugih nadležnih organa u cilju zakonitog postupanja subjekta privatizacije prilikom zapošljavanja u subjektu privatizacije, kao i da obezbedi da zasnivanje radnog odnosa bude u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 10.

Kontrolu rada zastupnika kapitala vrši Ministarstvo na svakih šest meseci počev od dana imenovanja zastupnika kapitala.

Kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu dokumentacije koju zastupnik kapitala dostavlja Ministarstvu, i to za:

organe subjekta privatizacije:

pregled sednica skupštine održanih od dana imenovanja privremenog zastupnika kapitala do dana kontrole sa zapisnicima i pripadajućim odlukama;

pregled odluka direktora, izvršnog odbora i drugih lica ovlašćenih za zastupanje od dana imenovanja zastupnika kapitala, odnosno od dana prethodne kontrole;

aktivnosti zastupnika kapitala u vezi sa raskidom ugovora o prodaji:

obaveštenja poslovnim bankama, Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi i drugim nadležnim institucijama o raskidu ugovora o prodaji;

promenu zastupnika kapitala:

izveštaj/zapisnik o primopredaji novoimenovanog i prethodnog zastupnika kapitala;

izveštaj i izjava zastupnika kapitala o postupanju prethodnog zastupnika kapitala i organa upravljanja subjekta privatizacije;

Registar:

(1) rešenja Agencije za privredne registre o upisu promena organa upravljanja (članova nadzornog odbora/odbora direktora, zakonskih zastupnika i lica ovlašćenih za zastupanje);

(2) izvod iz CRHOV;

zaštitu imovine subjekta privatizacije:

pregled prijava podnetih nadležnim organima i institucijama (tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi i Upravi za sprečavanje pranja novca), protiv bivšeg kupca odnosno bivših organa upravljanja subjekta privatizacije, ukoliko su takve prijave podnošene nakon raskida ugovora o prodaji uz dostavljanje izjave ukoliko takve prijave nisu podnošene;

raspolaganje imovinom:

specifikacija sa podacima o stanju imovine na dan kontrole, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica subjekta i privremenog zastupnika kapitala, u odnosu na predat izveštaj o ekonomskom finansijskom stanju subjekta privatizacije;

imovinskopravna dokumentacija za svu nepokretnu imovinu, ne starija od 15 dana, a koju subjekt privatizacije koristi kao imalac prava svojine, prava korišćenja ili prava državine, sa pregledom eventualno evidentiranih neizvršnih isprava, odnosno dn. brojeva i promena evidentiranih u predmetnim javnim ispravama, koja sadrži podatke o eventualnim teretima ili nepostojanju istih (prepise/izvode listova nepokretnosti);

uverenje nadležnog poreskog organa o stanju obaveza subjekta privatizacije po osnovu javnih prihoda i poreza i doprinosa na zarade, ne starije od 15 dana ili poslednji zapisnik Ministarstva finansija – Poreske uprave o stanju poreskog duga;

izjavu i osnov o menicama izdatim od imenovanja zastupnika kapitala odnosno od prethodne kontrole;

osnovni izveštaj kreditnog biroa za subjekt privatizacije ne stariji od 15 dana;

finansijske kartice glavne knjige – konta grupe 57 i 67 za period od imenovanja zastupnika kapitala odnosno od prethodne kontrole;

zaključni list na dan kontrole;

tabelarni pregled obaveza na dan kontrole;

odluke organa upravljanja o usvajanju izveštaja o izvršenom poslednjem popisu, kao i sam izveštaj popisne komisije.

zaposlene:

izjava zastupnika kapitala i direktora o broju zaposlenih (na određeno i neodređeno vreme) na dan raskida ugovora o prodaji, povećanju ili smanjenju broja zaposlenih od imenovanja zastupnika kapitala, odnosno od prethodne kontrole rada zastupnika kapitala;

izjavu zastupnika kapitala i direktora subjekta privatizacije da li su nakon imenovanja zastupnika kapitala sprovođene sledeće radnje:

smanjenje, odnosno povećanje kapitala subjekta privatizacije;

reorganizacija subjekta privatizacije;

sticanje imovine velike vrednosti;

investiciona ulaganja.

Član 11.

Ukoliko je vršeno raspolaganje imovinom subjekta privatizacije od dana imenovanja privremenog zastupnika kapitala, odnosno u periodu od prethodne kontrole, potrebno je da zastupnik kapitala dostavi izjavu i specifikaciju koja treba da obuhvati sledeće:

pregled hipoteka uspostavljenih na imovini subjekta;

pregled ručnih zaloga uspostavljenih na imovini subjekta;

3) pregled aktivnih ugovora o zakupu u kojima je subjekt zakupac ili zakupodavac sa pregledom poslovnih prihoda/rashoda ostvarenih po tom osnovu, sa ugovorima u prilogu;

4) pregled zaključenih sudskih i vansudskih poravnanja, sa poravnanjima u prilogu;

5) pregled prodatih nematerijalnih ulaganja, sa ugovorima u prilogu;

6) pregled prodate nepokretne i pokretne imovine (osnovna sredstva) sa Ugovorima o prodaji ili drugim osnovom prenosa imovine sa pripadajućim odlukama;

7) pregled prodatih finansijskih plasmana (akcije, udeli i dr.);

8) pregled aktivnih kredita i zajmova sa naznačenim instrumentima obezbeđenja;

9) pregled datih garancija i jemstava.

Član 12.

Za vrste raspolaganja iz člana 11. ove uredbe zastupnik kapitala dostavlja Ministarstvu:

knjigovodstvenu vrednost imovine (analitičke kartice);

osnov raspolaganja (ugovori, fakture i odluke);

3) izvode sa poslovnog računa o prilivu i utrošku sredstava ostvarenih raspolaganjem imovinom subjekta.

Član 13.

O kontroli rada zastupnika kapitala Ministarstvo sačinjava izveštaj u skladu sa Prilogom, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 3. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar