Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA I TURISTIČKIH PUTOVANjA U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 28/09, 29/09, 34/09 i 81/09) u naslovu posle reči: „kredite” dodaju se reči: „i kredite za pravna lica”.

Član 2.

U članu 1. posle reči: „kredite” dodaju se reči: „i kredite za pravna lica”.

Član 3.

U članu 2. posle reči: „kredite” dodaju se reči: „i kredite za pravna lica”

Član 4.

U članu 3. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Krediti za pravna lica odobravaju se preko poslovne banke za kamione i građevinske mašine, pod uslovima iz stava 1. ovog člana koji se odnose na potrošačke kredite za kupovinu automobila, traktora, građevinskih mašina i kamiona.”

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6. i 7. postaju st. 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar