Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabaku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 120/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA I TURISTIČKIH PUTOVANjA U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09 i 28/09) u članu 3. stav 5. posle reči: „automobil” dodaje se zapeta i reč: „traktor”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-597/2009-3

U Beogradu, 23. aprila 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIK GENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar