Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA I TURISTIČKIH PUTOVANjA U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 6/10 i 20/10), u članu 3. stav 2. posle reči: „kućne aparate” dodaju se zapeta i reči: „računare sa monitorom i zvučnicima”.

U stavu 7. posle reči: „kućne aparate” dodaju se zapeta i reči: „računare sa monitorom i zvučnicima”.

U stavu 10. u uvodnoj rečenici posle reči: „kućne aparate” dodaju se zapeta i reči: „računare sa monitorom i zvučnicima”, a tačka 1. menja se i glasi:

„1) prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, dostavi banci, odnosno lizing kući, profakturu prodavca iz koje se može utvrditi da su dobra iz st. 1 i 2. ovog člana, osim monitora i zvučnika, proizvedena u Republici Srbiji, odnosno da su turistička putovanja iz stava 2. ovog člana realizovana u Republici Srbiji, a računari iz stava 2. ovog člana sastavljeni u Republici Srbiji;”.

U stavu 11. posle reči: „kućne aparate” dodaju se zapeta i reči: „računare sa monitorom i zvučnicima”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar