Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13- US i 50/13-US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) ,

Vlada donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA „JUŽNI TOK”

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), u Prostornom planu područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” vrše se Izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” (u daljem tekstu: Izmene i dopune Prostornog plana), koje su odštampane uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 2.

Izmenama i dopunama Prostornog plana utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” na delovima teritorija gradova: Zaječara, Smedereva, Pančeva, Beograda – gradska opština Palilula, Zrenjanina, Novog Sada, Sombora, Sremske Mitrovice, Šapca, Loznice i opština: Boljevac, Paraćin, Ćuprija, Despotovac, Svilajnac, Žabari, Velika Plana, Kovin, Opovo, Titel, Žabalj, Temerin, Srbobran, Vrbas, Kula, Stara Pazova, Inđija, Ruma, Bogatić, Bačka Palanka i Bač.

Član 3.

Izmene i dopune Prostornog plana sastoje se iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Izmena i dopuna Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte) su:

Referalna karta broj 1 – Posebna namena prostora, izrađena u razmeri

1: 200.000,

Referalna karta broj 2 – Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja,

izrađena u razmeri 1: 5 000 i to:

teritorije grada Zaječara (listovi 1.1, 1.2, 1.3);

teritorija grada Zaječara – list 1.4 i teritorija opštine Boljevac – list 2.1;

teritorija opštine Boljevac – list 2.1 i teritorija grada Zaječara – list 1.4;

teritorija opštine Boljevac-list 2.5;

teritorija opštine Boljevac- list 2.6 i teritorija opštine Paraćin -list 3.1;

teritorija opštine Paraćin- list 3.1 i teritorija opštine Boljevac -list 2.6;

teritorija opštine Paraćin- list 3.2;

teritorija opštine Paraćin- list 3.3 i teritorija opštine Ćuprija – list 4.1;

teritorija opštine Ćuprija – list 4.1 i teritorija opštine Paraćin- list 3.3;

teritorija opštine Despotovac – list 6.2, teritorija grada Jagodine -list 5.3

i teritorija opštine Svilajnac – list 7.1;

teritorija opštine Svilajnac – list 7.5, teritorija opštine Žabari -list 9.1

i teritorija opštine Velika Plana – list 8.3;

teritorija opštine Velika Plana – list 8.3, teritorija opštine Svilajnac – list 7.5 i teritorija opštine Žabari – list 9.1;

teritorija opštine Velika Plana – list 8.5 i teritorija grada Smedereva- list 10.1;

teritorija opštine Žabari – list 9.1, teritorija opštine Svilajnac -list 7.5 i teritorija opštine Velika Plana – list 8.3;

teritorija grada Smedereva – list 10.1 i teritorija opštine Velika Plana – list 8.5;

teritorija grada Smedereva  (listovi – 10.2, 10.3, 10.4);

teritorija opštine Kovin  (listovi – 11.1, 11.2);

teritorija grada Pančeva  (listovi – 12.1, 12.2);

teritorija opštine Opovo – list 13.2;

teritorija grada Zrenjanina (listovi 13.3, 13.4);

teritorija grada Beograda, gradska opština Palilula, KO Besni Fok – list 13.3;

teritorija opštine Titel (listovi 14.1, 14.2, 14.3);

teritorija opštine Žabalj – list 15.2;

teritorija opštine Temerin  (listovi 15.3, 15.4);

teritorija opštine Srbobran – list 15.5;

teritorija opštine Vrbas (listovi – 16.1, 16.2);

teritorija opštine Kula (listovi – 16.4, 16.5);

teritorija opštine Kula i grada Sombora – list 16.6;

teritorija grada Sombora (listovi – 17.2, 17.3, 17.6),

Referalna karta broj 2 – Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja, izrađena u razmeri 1: 2 500, i to:

otpremno čistačko mesto 2 i blok stanica 10, opština Kovin KO Kovin;

blok stanica 11/1 i blok stanica 11/2, grad Pančevo KO Pančevo;

blok stanica 12/1 i blok stanica 12/2, opština Opovo KO Opovo;

blok stanica 13, grad Zrenjanin KO Knićanin;

blok stanica 14, opština Titel, KO Šajkaš;

merna stanica 4 i blok stanica 15, opština Žabalj KO Gospođinci;

blok stanica 16, opština Srbobran KO Turija;

blok stanica 17, opština Vrbas KO Bačko Dobro Polje;

kompresorska stanica 2 i blok stanica 18, opština Vrbas

KO Bačko Dobro Polje;

blok stanica 19, opština Kula KO Crvenka;

blok stanica 20, grad Sombor KO Sombor;

prijemno otpremno čistačko mesto, grad Sombor KO Bački breg,

Referalna karta broj 3 – Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja za odvojak ka Republici Srpskoj, izrađena u razmeri 1: 5 000, i to:

teritorija grada Beograda, gradska opština Palilula KO Besni Fok – list 1.1 i teritorija opštine Stara Pazova – list 2.1;

teritorija opštine Stara Pazova – list 2.1 i teritorija gradske opštine Palilula KO Besni Fok – list 1.1;

teritorija opštine Stara Pazova- list 2.2 i teritorija opštine Inđija-list 3.1;

teritorija opštine Stara Pazova – list 2.3 i teritorija opštine Inđija-list 3.2;

teritorija opštine Stara Pazova – list 2.4 i teritorija opštine Inđija-list 3.3;

teritorija opštine Stara Pazova – list 2.5 i teritorija  opštine  Ruma-list 4.1;

teritorija opštine Inđija – list 3.1 i teritorija opštine Stara Pazova -list 2.2;

teritorija opštine Inđija – list 3.2 i teritorija opštine Stara Pazova -list 2.3;

teritorija opštine Inđija – list 3.3 i teritorija opštine Stara Pazova -list 2.4;

teritorija opštine Ruma – list 4.1 i teritorija opštine Stara Pazova -list 2.5;

teritorija opštine Ruma (listovi – 4.2, 4.3);

teritorija grada Sremska Mitrovica – list 5.1;

teritorija grada Sremska Mitrovica – list 5.2 i teritorija grada Šapca -list 6.1;

teritorija grada Šapca – list 6.1 i teritorija grada Sremska Mitrovica -list 5.2;

teritorija grada Šapca – list 6.2;

teritorija grada Šapca – list 6.3 i teritorija opštine Bogatić – list 7.1;

teritorija grada Šapca – list 6.4 i teritorija opštine Bogatić – list 7.2;

teritorija grada Šapca – list 6.5 i teritorija opštine Bogatić – list 7.3;

teritorija grada Šapca – list 6.6 i teritorija opštine Bogatić – list 7.4;

teritorija opštine Bogatić – list 7.1 i teritorija grada Šapca- list 6.3;

teritorija opštine Bogatić – list 7.2 i teritorija grada Šapca- list 6.4;

teritorija opštine Bogatić – list 7.3 i teritorija grada Šapca- list 6.5;

teritorija opštine Bogatić – list 7.4 i teritorija grada Šapca- list 6.6;

teritorija grada Loznice – list 8.1,

Referalna karta broj 4 – Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja za odvojak ka Republici Hrvatskoj, izrađena u razmeri 1: 5 000, i to:

teritorija opštine Vrbas – list 1.1;

teritorija opštine Vrbas i opštine Bačka Palanka (listovi – 1.2, 1.3);

teritorija opštine Bačka Palanka (list – 1.4, 1.5);

teritorija opštine Bač i opštine Bačka Palanka  (listovi – 1.6, 1.7),

Referalna karta broj 4 – Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja za odvojak ka Republici Hrvatskoj, izrađena u razmeri 1: 2 500, i to:

blok stanica 2, opština Bačka Palanka KO Parage;

merna stanica 5, opština Bač KO Bačko Novo Selo;

otpremno čistačko mesto, opština Vrbas KO Bačko Dobro Polje.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u 12 kompleta grafičkih prikaza i 31 primerak pripadajućih grafičkih prikaza, svojim potpisom overava ministar nadležan za poslove prostornog planiranja. Pripadajući komplet grafičkih prikaza sadrži referalnu kartu broj 1 i odgovarajuće karte detaljne razrade sa elementima sprovođenja za svaku jedinicu lokalne samouprave iz obuhvata Izmena i dopuna Prostornog plana.

Član 4.

Izmene i dopune Prostornog plana se sprovode neposredno lokacijskom dozvolom, i po potrebi urbanističkim planovima, kao i razvojnim planovima i programima, programima uređenja građevinskog zemljišta i programima zaštite životne sredine i prirode.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. stava 3. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (tri kompleta), Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (dva kompleta), Ministarstvu građevinarstva i urbanizma (jedan komplet), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (jedan komplet), privrednom društvu „South Stream”, d.o.o, Novi Sad (dva kompleta), skupštinama gradova: Zaječara (jedan pripadajući komplet), Smedereva (jedan pripadajući komplet), Pančeva (jedan pripadajući komplet), Beograda (jedan pripadajući komplet), Zrenjanina (jedan pripadajući komplet), Novog Sada (jedan pripadajući komplet), Sombora (jedan pripadajući komplet), Sremske Mitrovice (jedan pripadajući komplet), Šapca (jedan pripadajući komplet), Loznice (jedan pripadajući komplet) i skupštinama opština: Boljevac (jedan pripadajući komplet), Paraćin (jedan pripadajući komplet), Ćuprija (jedan pripadajući komplet), Despotovac (jedan pripadajući komplet), Svilajnac (jedan pripadajući komplet), Žabari (jedan pripadajući komplet), Velika Plana (jedan pripadajući komplet), Kovin (jedan pripadajući komplet), Opovo (jedan pripadajući komplet), Titel (jedan pripadajući komplet), Žabalj (jedan pripadajući komplet), Temerin (jedan pripadajući komplet), Srbobran (jedan pripadajući komplet), Vrbas (jedan pripadajući komplet), Kula (jedan pripadajući komplet), Stara Pazova (jedan pripadajući komplet), Inđija (jedan pripadajući komplet), Ruma (jedan pripadajući komplet), Bogatić (jedan pripadajući komplet), Bačka Palanka (jedan pripadajući komplet) i Bač (jedan pripadajući komplet), kao i Republičkoj agenciji za prostorno planiranje (dva kompleta).

Dokumentaciona osnova na kojoj se zasnivaju Izmene i dopune Prostornog plana čuva se u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje.

Član 6.

Pravo na neposredan uvid u grafičke prikaze iz člana 3. stav 3. ove uredbe imaju pravna i fizička lica, pod uslovima i na način koje bliže propisuje ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen ovom uredbom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanistički projekti, kao i planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 8. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar