Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US i 50/13- US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE- PRELJINA

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate- Preljina (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene područja infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate- Preljina na delovima teritorija gradova Kraljeva, Kruševca i Čačka, i opština Varvarin, Vrnjačka Banja, Trstenik i Ćićevac.

Član 3.

Prostorni plan sastoji se iz tekstualnog dela, grafičkih prikaza i priloga koji se odnose na posebne mere, uslove i zahteve za prilagođavanje potrebama odbrane zemlje, kao i podacima o područjima i zonama objekata od posebnog značaja i interesa za odbranu zemlje.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte) izrađeni su u razmeri 1: 50.000, i to: referalna karta br. 1 – Posebna namena prostora; referalna karta br. 2A – Mreža naselja i infrastrukturni sistemi- saobraćajna infrastruktura; referalna karta br. 2B – Mreža naselja i infrastrukturni sistemi- hidrotehnička infrastruktura; referalna karta br. 2V – Mreža naselja i infrastrukturni sistemi- energetska infrastruktura; referalna karta br. 2G – Mreža naselja i infrastrukturni sistemi- telekomunikaciona infrastruktura, referalna karta br. 3 – Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara, referalna karta br. 4 – Karta sprovođenja.

Grafički prikazi (detaljne referalne karte) izrađene u razmeri 1: 2.500, i to: D1: denivelisana raskrsnica „Pojate”, grafički prilog D2: denivelisana raskrsnica „Ćićevac”, grafički prilog D3: denivelisana raskrsnica „Kruševac – istok”, grafički prilog D4: denivelisana raskrsnica „Kruševac – zapad”, grafički prilog D5: denivelisana raskrsnica „Velika Drenova”, grafički prilog D6: denivelisana raskrsnica „Trstenik”, grafički prilog D7: denivelisana raskrsnica „Vrnjačka Banja”, grafički prilog D8: denivelisana raskrsnica „Ratina”, grafički prilog D9: denivelisana raskrsnica „Kamidžora”, grafički prilog D10: denivelisana raskrsnica „Adrani”, grafički prilog D11: zona denivelisane raskrsnice Katrga”, grafički prilog D12: denivelisana raskrsnica „Preljina”, grafički prilog D13: parkiralište „Moravište”.

Grafičke prikaze iz st. 3. i 4. ovog člana, izrađene u 15 primeraka, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Prostorni plan se sprovodi neposredno lokacijskom dozvolom, i po potrebi urbanističkim planovima, kao i razvojnim planovima i programima, programima uređenja građevinskog zemljišta i programima zaštite životne sredine i prirode.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (jedan komplet), Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva i urbanizma (jedan komplet), Ministarstvu saobraćaja (jedan komplet), Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave (jedan komplet), gradu Kraljevu (jedan komplet), gradu Kruševcu (jedan komplet), gradu Čačku (jedan komplet), opštini Varvarin (jedan komplet), opštini Vrnjačka Banja (jedan komplet), opštini Trstenik (jedan komplet), opštini Ćićevac (jedan komplet) i Republičkoj agenciji za prostorno planiranje (dva kompleta).

Dokumentaciona osnova na kojoj se zasniva Prostorni plan čuva se u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje.

Član 6.

Pravo na neposredan uvid u grafičke prikaze iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe imaju pravna i fizička lica, pod uslovima i na način koje bliže propisuje ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanistički projekti, kao i planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, _____________

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar