Uredba o Pravno-informacionom sistemu Republike Srbije

Na osnovu člana 32. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje način na koji se uspostavlja i vodi Pravno-informacioni sistem Republike Srbije (u daljem tekstu: Pravno-informacioni sistem), a posebno: bliža sadržina Pravno-informacionog sistema, upravljanje podacima i dokumentacijom, razmena i dostavljanje podataka i dokumentacije, pristup tom sistemu i način njegovog korišćenja.

II. BLIŽA SADRŽINA PRAVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

Zbirka podataka u elektronskom obliku

Član 2.

Pravno-informacioni sistem kao zbirka podataka u elektronskom obliku sadrži:

1) elektronski oblik „Službenog glasnika Republike Srbije” (u daljem tekstu: Službeni glasnik);

2) arhivu službenih glasila;

3) bazu koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku;

4) bazu koja sadrži sudsku praksu;

5) druge podatke o pravnom sistemu Republike Srbije;

6) vezu sa pravnim aktima Evropske unije.

Pravno-informacioni sistem, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranama Javnog preduzeća „Službeni glasnik” (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

Elektronski oblik Službenog glasnika

Član 3.

Elektronski oblik osnovnog izdanja Službenog glasnika sadrži, u PDF i HTML formatu, sve akte, prečišćene tekstove propisa, ispravke akata, javne konkurse, oglase, javne pozive i druga obaveštenja organa, pravnih i fizičkih lica, koji su, u skladu sa zakonom, objavljeni u odgovarajućem broju osnovnog izdanja Službenog glasnika.

Elektronski oblik posebnog izdanja Službenog glasnika „Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori” sadrži, u PDF i HTML formatu, sve potvrđene međunarodne ugovore i druge međunarodne sporazume i akte, koji su, u skladu sa zakonom, objavljeni u odgovarajućem broju tog posebnog izdanja Službenog glasnika.

Elektronski oblik posebnog izdanja Službenog glasnika „Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik” sadrži, u PDF i HTML formatu, sve republičke propise kojima se uređuju nastavni planovi i programi obrazovanja, prostor, oprema i nastavna sredstva, program pripravničkog staža i programi usavršavanja i osposobljavanja nastavnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama, kao i druge akte, koji su, u skladu sa zakonom, objavljeni u odgovarajućem broju tog posebnog izdanja Službenog glasnika.

U skladu sa zakonom, elektronski oblik Službenog glasnika mora imati isti datum kao i štampani oblik Službenog glasnika i mora biti sa štampanim oblikom sadržinski usaglašen.

Arhiva službenih glasila

Član 4.

Arhiva službenih glasila sadrži, u PDF i HTML formatu, zbirku svih brojeva osnovnog i posebnih izdanja Službenog glasnika objavljenih nakon uspostavljanja Pravno-informacionog sistema.

Arhiva službenih glasila sadrži i zbirku, u PDF formatu, osnovnog i posebnih izdanja Službenog glasnika objavljenih pre uspostavljanja Pravno-informacionog sistema, kao i zbirku službenih glasila državne zajednice Srbija i Crna Gora i službenih glasila bivše savezne države.

Baza koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata

Član 5.

Baza koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku sadrži:

1) registar zasnovan na klasifikaciji propisa i drugih akata koja je utvrđena na osnovu materije, pravnog osnova za donošenje propisa i drugih akata i na osnovu hijerarhije opštih pravnih akata;

2) tekst važećih propisa i drugih akata objavljenih u Službenom glasniku;

3) zvanično prečišćene tekstove propisa, kao i nezvanično prečišćene tekstove propisa sačinjene u Javnom preduzeću;

4) službena glasila u kojima su objavljeni osnovni tekstovi propisa i drugih akata i službena glasila u kojima su objavljene njihove izmene, dopune i ispravke, u PDF formatu.

Baza koja sadrži sudsku praksu

Član 6.

Baza koja sadrži sudsku praksu obuhvata:

1) odabrane sudske odluke i pravne stavove Ustavnog suda, sudova opšte i posebne nadležnosti, kao i presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Republiku Srbiju;

2) vezu sa službenim glasilima u kojima su objavljeni propisi bitni za donošenje sudskih odluka;

3) vezu sa zvanično i nezvanično prečišćenim tekstovima važećih propisa koji su bitni za donošenje sudskih odluka;

4) vezu sa drugim aktima koji su bitni za donošenje sudskih odluka.

Baza koja sadrži sudsku praksu vodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje prikupljanje i objedinjavanje sudske prakse.

Drugi podaci o pravnom sistemu Republike Srbije

Član 7.

Pravno-informacioni sistem sadrži i zbirke podataka u elektronskom obliku u kojima su sistematizovani: odabrana mišljenja i drugi akti nastali u radu državnih organa i državnih i drugih organizacija, pravna literatura, modeli akata, prevodi propisa Republike Srbije na engleski jezik i drugi podaci značajni za tumačenje i primenu pravnih normi.

Veza sa pravnim aktima Evropske unije

Član 8.

Veza sa pravnim aktima Evropske unije uspostavlja se povezivanjem Pravno-informacionog sistema sa odgovarajućim bazama Evropske unije koje omogućavaju pristup pravnoj regulativi Evropske unije.

III. VOĐENJE PRAVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

Član 9.

Pravno-informacioni sistem, u skladu sa zakonom, vodi Javno preduzeće.

Pravno-informacioni sistem ima Odbor urednika Pravno-informacionog sistema, koji, u skladu sa zakonom, usmerava i nadzire razvoj Pravno-informacionog sistema.

Odbor urednika Pravno-informacionog sistema ima predsednika i deset članova, koji se imenuju iz reda funkcionera i državnih službenika u ministarstvu nadležnom za pravosuđe i državnu upravu, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, ministarstvu nadležnom za prosvetu, ministarstvu nadležnom za informaciono društvo, Službi Narodne skupštine, Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, Generalnom sekretarijatu Vlade i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, kao i iz reda zaposlenih u Javnom preduzeću i stručnjaka iz oblasti prava i informatike.

U skladu sa zakonom, predsednika i članove Odbora urednika Pravno-informacionog sistema imenuje Vlada na predlog Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Način rada Odbora urednika Pravno-informacionog sistema podrobnije se uređuje poslovnikom Odbora urednika Pravno-informacionog sistema.

IV. UPRAVLJANJE PODACIMA I DOKUMENTACIJOM

Član 10.

Javno preduzeće upravlja podacima i dokumentacijom koji čine sadržaj Pravno-informacionog sistema.

Upravljanje obuhvata unos, obradu i objavljivanje u elektronskom obliku podataka i dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

V. RAZMENA I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Član 11.

Državni organi i državne i druge organizacije koji raspolažu podacima i dokumentacijom potrebnim za vođenje Pravno-informacionog sistema (uključujući i podatke i dokumentaciju koji se odnose na akte koji nastanu u njihovom radu, a od značaja su za vođenje tog sistema) dužni su, u skladu sa zakonom, da Javnom preduzeću blagovremeno, a najmanje jednom u tri meseca, dostavljaju te podatke i dokumentaciju.

Dostavljanje podataka i dokumentacije vrši se u elektronskom obliku.

Podatke i dokumentaciju iz stava 1. ovog člana koje državni organi i državne i druge organizacije učine javno dostupnim Javno preduzeće može preuzeti u istovetnoj sadržini, na način na koji su učinjeni javno dostupnim.

Ako Odbor urednika Pravno-informacionog sistema prilikom praćenja da li državni organi i državne i druge organizacije blagovremeno pružaju podatke i dokumentaciju potrebnu za vođenje Pravno-informacionog sistema utvrdi da ti organi i organizacije nisu podatke i dokumentaciju dostavljali Javnom preduzeću blagovremeno, obavestiće o tome te organe i organizacije, a po potrebi i organe nadležne za vršenje nadzora nad njihovim radom.

VI. PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU

Član 12.

U bazi koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku svim korisnicima interneta dostupni su, u skladu sa zakonom, bez naknade: nezvanično prečišćeni tekstovi propisa, originalna službena glasila u PDF formatu u kojima su objavljeni osnovni tekstovi propisa i službena glasila u kojima su objavljene njihove izmene i dopune.

Za pristup ostalim podacima koje sadrži Pravno-informacioni sistem plaća se, u skladu sa zakonom, naknada čija se visina određuje aktom Javnog preduzeća, na koji saglasnost daje Vlada.

Baza koja sadrži sudsku praksu dostupna je bez naknade organima i organizacijama za koje je to određeno zakonom.

VII. NAČIN KORIŠĆENJA PRAVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

Član 13.

Javno preduzeće obezbeđuje korišćenje Pravno-informacionog sistema bez ograničenja i podnošenja posebnog zahteva ako se taj sistem koristi u delu koji obuhvata bazu koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata.

Javno preduzeće obezbeđuje korišćenje Pravno-informacionog sistema u delu koji obuhvata bazu koja sadrži sudsku praksu svim organima i organizacijama za koje je to određeno zakonom, bez ograničenja, dostavljanjem posebnih pristupnih šifara, i bez naknade.

Radi obezbeđivanja korišćenja Pravno-informacionog sistema u delu za koji se, u skladu sa zakonom, pristup obezbeđuje uz plaćanje posebne naknade, Javno preduzeće sa korisnikom zaključuje ugovor.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2014. godine.

05 Broj: 110-10657/2013

U Beogradu, 18. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar