Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj privrednih društava i preduzetništva u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave u 2013. godini

Na osnovu člana 10. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10 i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIŠTVA U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način za podsticaj i razvoj privrednih društava i preduzetnika u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, koji su registrovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije privrednih društava i preduzetnika u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Cilj ulaganja je podsticanje: ravnomernog regionalnog razvoja, poslovanja privrednih subjekata, konkurentnosti i likvidnosti privrede i zapošljavanja u 2013. godini (u daljem tekstu: krediti).

Član 2.

Sredstva u iznosu od 4.500.000.000,00 dinara za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđuju se iz sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) koja nisu plasirana u prethodnim godinama, a koja su vraćena po osnovu odobrenih kredita po ranije važećim uredbama za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva i koje Fond plasira u 2013. godini na osnovu akta Vlade.

Međusobni odnosi između Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe mogu se koristiti za: izgradnju novih objekata; proširenje kapaciteta postojećih objekata (rekonstrukciju i adaptaciju); nabavku opreme; kredite za trajna obrtna sredstva za projekte u nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva su namenjena za privredna društva i preduzetnike kod kojih je, od ukupnog broja zaposlenih, 75% zaposleno na teritoriji nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave – treća i četvrta grupa razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 51/09 i 30/10).

Član 4.

Nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ove uredbe, smatraju se nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju.

Nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ove uredbe, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstne u treću grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samuprave, u smislu ove uredbe, smatraju se jedinice lokalne samuprave koje su razvrstne u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Član 5.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe ne mogu se koristiti za:

proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata;

kreditiranje infrastrukture;

3) proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;

4) organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

5) proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Član 6.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe usmeravaju se odobravanjem kredita u vidu dugoročnih kredita i izdavanja garancija od strane Fonda.

Osnovni kriterijum za odobravanje kredita i/ili izdavanje garancija je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika kredita ili garancija, pri čemu će prednost imati programi u kojima korisnici učestvuju sa sopstvenim sredstvima i/ili koji u prethodne dve godine nisu smanjili broj zaposlenih ili koji planiraju da obezbede nova radna mesta licima evidentiranim kod Nacionalne službe za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave na kojoj se realizuje ova uredba.

Reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita za namene iz člana 1. ove uredbe može se vršiti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.

Član 7.

Visinu kredita i iznos garancije Fonda određuju sledeći elementi:

1) ocena finansijskog stanja i kreditne sposobnosti korisnika kredita;

2) ekonomska ocena programa;

3) validnost i vrednost instrumenata obezbeđenja.

Član 8.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita i izmirenja obaveza po garancijama su:

1) menica i menično ovlašćenje dužnika;

2) i/ili menica i menično ovlašćenje jemca (ukoliko postoji jemstvo drugog pravnog lica);

3) i/ili menica i menično ovlašćenje pristupioca duga (ukoliko postoji pristupanje dugu);

4) i/ili menica i menično ovlašćenje vlasnika dužnika;

5) i/ili garancija poslovne banke ili avalirana menica;

6) i/ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima;

7) i/ili zaloga na opremi;

8) i/ili zaloga na akcijama preduzeća koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi;

9) i/ili zaloga na obveznicama stare devizne štednje.

Prilikom odobravanja kredita moguće je kombinovati više navedenih instrumenata obezbeđenja.

Tržišna vrednost instrumenata obezbeđenja iz stava 1. ovog člana u odnosu na vrednost kredita i garancije mora da bude 1:1.

Član 9.

Krediti za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i nabavku opreme (u daljem tekstu: investicioni krediti) će se odobravati sa rokom otplate od šest godina i periodom počeka od jedne godine za privredna društva. Investicioni krediti odobravaće se sa rokom otplate od četiri godine i periodom počeka od jedne godine za preduzetnike.

Krediti za trajna obrtna sredstva za privredna društva i preduzetnike će se odobravati sa rokom otplate od dve godine i periodom počeka od jedne godine.

U predračunsku vrednost ulaganja računaju se samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, a za koja je korisnik u obavezi da dostavi odgovarajući dokaz o visini i periodu takvih ulaganja.

Krediti se odobravaju sa valutnom klauzulom.

Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima.

Minimalni iznos kredita/garancije je 2.000.000,00 dinara za pravna lica, 500.000,00 dinara za preduzetnike, a maksimalni iznos za kredite/garancije po jednom klijentu (uključujući i povezana lica) je 100.000.000,00 dinara za mala privredna društva, 200.000.000,00 dinara za srednja privredna društva, 300.000.000 dinara za velika privredna društva i 5.000.000,00 dinara za preduzetnike.

Član 10.

Kamatna stopa je 1,0% na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,0% na godišnjem nivou fiksno za ulaganja na području treće i četvrte grupe nerazvijenosti.

Član 11.

Za izdavanje garancija Fond će naplaćivati proviziju u visini od 1,5% godišnje od iznosa koji se garantuje.

Izdavanje garancija prema finansijskim institucijama, za investicione kredite odobravaće se sa rokom važnosti do sedam godina, a za trajna obrtna sredstva sa rokom važnosti do tri godine.

Za garantovanje potraživanja sa valutnom klauzulom za obračun provizije primeniće se valutna klauzula.

Član 12.

Fond će jednom godišnje izveštavati Ministarstvo o realizaciji ove uredbe.

Ministarstvo će jednom godišnje izveštavati Vladu o realizaciji ove uredbe.

Član 13.

Obradu kreditinih zahteva i predlog odobravanja kredita vrši Fond.

Odluku o raspodeli sredstava u skladu sa ovom uredbom donosi Upravni odbor Fonda.

Član 14.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar