Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

Na osnovu člana 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12)

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se raspodela i korišćenje sredstava Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2012).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar