Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje

Na osnovu člana 72. stav 9. tač. 1), 2), 3), 4), 6) i 7) Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANjE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE PREKOGRANIČNO KRETANjE OTPADA SA UPUTSTVIMA ZA NjIHOVO POPUNjAVANjE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se: lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen; lista opasnog otpada koji se može uvoziti; lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen; lista neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada.

Član 2.

Opasan otpad čiji je uvoz zabranjen, opasan otpad koji se može uvoziti i opasan otpad čiji je izvoz i tranzit dozvoljen dati su u Listi IA – Opasan otpad, koja je odštampana kao Prilog 1. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Listu IA – Opasan otpad čine:

1) Lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen;

2) Lista opasnog otpada koji se može uvoziti;

3) Lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen.

Neopasan otpad čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen dat je u Listi IIV – Neopasan otpad, koja je odštampana kao Prilog 2. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Listu IIV – Neopasan otpad čini Lista neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen.

Član 3.

Sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada dati su na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada dati su na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2009. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Prilog 2.

LISTA II B – NEOPASAN OTPAD

LISTA NEOPASNOG OTPADA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ I TRANZIT DOZVOLjEN

Oznaka otpada Naziv otpada B1. B1010 B1. OTPADI OD METALA I METALNIH LEGURA U METALNOJ NEDISPERGOVANOJ FORMI B1-1 B1010 GA010 GA020 GA030 Plemeniti metali (zlato, srebro, grupa platinskih metala, ali ne i živa) B1-2 B1010 GA430 Otpaci i ostaci od gvožđa i čelika B1-3 B1010 GA120 Otpaci bakra B1-4 B1010 GA130 Otpaci nikla B1-5 B1010 GA140 Otpaci alumijuma B1-6 B1010 GA160 Otpaci i ostaci od cinka B1-7 B1010 GA170 Otpaci i ostaci od kalaja B1-8 B1010 GA180 Otpaci i ostaci od volframa B1-9 B1010 Otpaci i ostaci od molibdena B1-10 B1010 GA200 Otpaci tantala B1-11 B1010 GA210 Otpaci magnezijuma B1-12 B1010 GA220 Otpaci kobalta B1-13 B1010 GA230 Otpaci bizmuta B1-14 B1010 GA250 Otpaci titana B1-15 B1010 GA260 Otpaci cirkonijuma B1-16 B1010 GA280 Otpaci mangana B1-17 B1010 GA310 Otpaci germanijuma B1-18 B1010 GA320 Otpaci vanadijuma B1-19 B1010 GA330GA340GA350GA360GA370 Otpaci hafnijuma, indijuma, niobijuma, renijuma galijuma B1-20 B1010 GA 410 Otpaci torijuma B1-21 B1010 GA420 Otpaci retkih zemalja B1-22 B1010 GA300 Otpaci hroma B1 B1020 Čist, nezagađen metalni otpad, uključujući legure u masivnom završnom obliku (limovi, ploče, grede, šipke, itd.) od: B1-23 B1020 GA270 Otpaci od antimona B1-24 B1020 GA290 Otpaci od berilijuma B1-25 B1020 GA240 Otpaci od kadmijuma B1-26 B1020 GA150 Otpaci od olova (izuzevolovnih akumulatora) B1-27 B1020 GA400 Otpaci od selena B1-28 B1020 GA410 Otpaci telura B1-29 B1030 Teško topivi metali kojisadrže ostatke B1-30 B1031 Molibden, volfram, titan, tantal, niobijum i renijum i metalne legure u metalnoj dispergovanoj formi (metalni prah), isključujući onaj koji je specificiran u listi I, A-A1050 (galvanski talozi) B1 GC090 Molibden B1 GC100 Volfram B1 GC120 Titan B1 GC110 Tantal B1 GC130 Niobijum B1 GC140 Renijum B1-31 B1040 GC010 Otpadni sklopovi iz sistemaza proizvodnju električne energije, a koji nisu zagađeni uljem za podmazivanje, PCB ili PCT u takvoj meri da pokazuju opasne karakteristike B1-32 B1050 Mešani obojeni metali, teški otpadni komadići koji ne sadrže materije iz Aneksa I Bazelske konvencije u dovoljnoj koncentraciji, da bi ispoljili svojstva iz Aneksa III Bazelske konvencije B1-33 B1060 GA400GA410 Otpad od selena i telura umetalnom elementarnom obliku, uključujući prah B1-34 B1070 AA040 Otpad od bakra i bakarnihlegura u dispergovanoj formi, osim ako sadrže opasne materije u takvoj meri da ispoljava opasna svojstva, iz Aneksa III Bazelske konvencije B1-35 B1080 AA020 Pepeo i ostaci cinka, uključujući ostatke legura cinka, u dispergovanom obliku, osim onih koji sadrže opasne materije u koncentracijama da ispoljavaju opasne karakteristike, iz Aneksa III Bazelske konvencije B1-36 B1090 AA180 Otpadne baterije proizvedene prema nekoj specifikaciji, isključujući one koje sadrže olovo, kadmijum ili živu B1 B1100 Otpad koji sadrži metale koji potiču od topljenja, rastapanja ruda i rafinacije metala B1-37 B1100 GB010 Cink nižeg stepena čistoće B1-38 B1100 GB020GB021 Cink koji sadrži nečistoće: šljaka sa vrha galvanizacije pocinkovanih ploča (>90%Zn) B1-39 B1100 GB022 Šljaka sa dna iz galvanizacije pocinkovanih ploča (>92%Zn) B1-40 B1100 GB023 Šljaka iz kalupa za livenje cinka (>85%Zn) B1-41 B1100 GB024 Šljaka od pocinkovanih ploča iz vrućih galvanizatora (>92%Zn) B1-42 B1100 GB025 Cink koji sadrži otpad od površinske obrade cinka B1-43 B1100 GB030 Otpadi od površinske obrade aluminijuma, izuzimajući slanu šljaku B1-44 B1100 GB040 Otpaci procesiranja bakra, koji se mogu upotrebiti za dalje procesiranje ili prečišćavanje, a koji ne sadrže arsen, olovo ili kadmijum u takvoj meri da ispoljavaju opasna svojstva B1-45 B1100 Otpadi od vatrostalnih prevlaka, uključujući topioničke lonce, koji potiču od topljenja bakra B1-46 B1100 GB040 Šljaka plemenitih metala koja se koristi za dalju rafinaciju B1-47 B1100 GB050 Šljaka tantala sa kalajem sa manje od 0.5% kalaja V1 B1110 GC010 Električni i elektronski sklopovi: B1-48 B1110 GC010 Električni i elektronski sklopovi koji sadrže samo metale ili legure B1-49 B1110 GC020 Otpadni električni i elektronski sklopovi ili ostaci (ne uključujući otpatke koji nastaju proizvodnjom električne energije), a uključujući ploče štampanih kola, koji ne sadrže komponente kao što su akumulatori i ostale baterije navedene u Listi IA, releje sa živom, staklo katodnih cevi i drugo aktivirano staklo i PCB kondenzatore, odnosno koji nisu kontaminirani. Opasnim materijama sa Liste IA (npr. Kadmijumom, živom, olovom ili hlorovanim bifenilima), odnosno koji su očišćeni od navedenih supstanci u takvoj meri da ne poseduju opasne karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije (obratiti pažnju na Listu IA – A1180) B1-50 B1110 GC010 Električni i elektronski sklopovi (uključujući štampane ploče, elektronske komponente i žice) namenjeni za direktno ponovo korišćenje, a ne za recikliranje ili konačno odlaganje B1-51 B1115 Otpadni metalni kablovi presvučeni ili izolirani sa plastikom, koji nisu uključeni na Listi IA – A1190, isključujući one koje su za operacije tretiranja ili odlaganja, kao i nekontrolisane termičke procese, kao što je spaljivanje na otvorenom B1120 Istrošeni katalizatori isključujući tečne katalizatore, koji sadrže: B1120 GC060 Korišćeni katalizatori sa sadržajem prelaznih metala B1-52 B1120 Skandijum B1-53 B1120 Banadijum B1-54 B1120 Mangan B1-55 B1120 Kobalt B1-56 B1120 Bakar B1-57 B1120 Itrijum B1-58 B1120 Niobijum B1-59 B1120 Hafnijum B1-60 B1120 Bolfram B1-61 B1120 Titan B1-62 B1120 Hrom B1-63 B1120 Gvožđe B1-64 B1120 Nikl B1-65 B1120 Cink B1-66 B1120 Cirkonijum B1-67 B1120 Molibden B1-68 B1120 Tantal B1-69 B1120 Renijum V1 B1120 Lantanidi (metali retkih zemalja): B1-70 B1120 Lantan B1-71 B1120 Prazeodijum B1-72 B1120 Samarijum B1-73 B1120 Gadolinijum B1-74 B1120 Disprozijum B1-75 B1120 Erbijum B1-76 B1120 Iterbijum B1-77 B1120 Cerijum B1-78 B1120 Neodimijum B1-79 B1120 Europijum B1-80 B1120 Terbijum B1-81 B1120 Holmijum B1-82 B1120 Tulijum B1-83 B1120 Lutecijum B1-84 B1130 GC060 Očišćeni, korišćeni katalizatori koji sadrže plemenite metale B1-85 B1140 AA150 Ostaci koji sadrže plemenite metale u čvrstom obliku, sa tragovima neorganskih cijanida B1-86 B1150 AA160 Otpaci dragocenih metala i legura (zlato, srebro, grupa platinskih metala, ali ne i živa) u rasejanom, netečnom obliku, uz odgovarajuće pakovanje i obeležavanje B1-87 B1160 AA161 Pepeo plemenitih metala nastao spaljivanjem štampanih ploca, odnosno štampanih kola (neobuhvaćen Listom IA – A1150) B1-88 B1170 AA162 Pepeo od plemenitih metala nastao spaljivanjem fotografskog filma B1-89 B1180 GO040 Otpadni fotografski film koji sadrži halide srebra i metalno srebro B1-90 B1190 GO040 Otpadna fotografska hartija koja sadrži halogenide srebra i metalno srebro B1-91 B1200 GC080 Granulisana šljaka koja potiče od obrade gvožđa i čelika B1-92 B1210 GC070 Šljaka koja ostaje posle obrade gvožđa ili čelika – ovde su obuhvaćene vrste šljake koje su izvor titanijum dioksida i vanadijuma B1-93 B1220 AA020 Otpaci proizvodnje cinka, hemijski stabilizovani, sa visokim sadržajem gvožđa (preko 20%) i procesirani u skladu sa industrijskim specifikacijama (npr. DIN4301), uglavnom za građevinsku industriju B1-94 B1230 AA010 Drobljena kovarina koja nastaje u proizvodnji gvožđa i čelika B1-95 B1240 Piljevina bakar oksida B1-96 B1250 GC040 Olupine motornih vozila iz kojih je ispuštena tečnost (benzin, dizel ulja, tečnost za kočnice, akumulatorska tečnost, kontrolisane supstance koje uništavaju ozonski omotač, i sl.) B1-97 00000 GC030 Brodovi i drugi plovni objekti koji ne služe nameni, prikladno ispražnjeni od bilo kakvog tereta i drugih materijala nastalih eksploatacijom brodova, koji mogu biti klasifikovani kao opasna supstanca ili otpad B2. B2. OTPADI KOJI UGLAVNOM SADRŽE NEORGANSKE SASTOJKE, A MOGU DA SADRŽE METALE I ORGANSKE MATERIJE B2010 GD010 Otpad iz eksploatacije rudnika u nedispergovanoj formi: B2-1 Otpaci prirodnog grafita B2-2 GD020 Otpad škriljaca, bilo da jesu ili nisu grubo tesani ili samo rezani, testerisani i sl. B2-3 GD030 Otpaci od liskune B2-4 GD040 Otpaci leucit, nefelin i nefelin sijenit B2-5 GD050 Otpaci feldspata B2-6 GD060 Otpaci fluorita B2-7 GD070 Otpaci silicijum oksida u čvrstom stanju, osim onih koji se koriste u procesima livenja B2020 GE010 Otpaci stakla u nedispergovanom obliku: B2-8 B2020 Stakleni krš i drugi otpaci i krhotine stakla, osim stakla od katodnih cevi i drugih aktiviranih stakala V2-9 GE020 Vlaknasti otpaci stakla B2030 Keramički otpad u nedispergovanom obliku: B2-10 B2030 GF010 Otpaci od keramike žareni posle oblikovanja, uključujući keramičke sudove (pre i/ili posle upotrebe) B2-11 GF020 Otpaci i ostaci od kermeta(kompozitna metalokeramika) B2-12 B2030 GF030 Vlakna na bazi keramike koja nisu navedena ili uključena na drugom mestu B2040 Ostali otpad koji uglavnom čine neorganski sastojci: B2-13 B2040 GG010 Delimično rafinisani kalcijum sulfat-produkt desulfurizacije izduvnog gasa (FGD) B2-14 B2040 GG020 Otpad gipsanih ploča ili pregradnih zidova koji ostaje posle rušenja zgrade V2-15 GG030 Pepeo sa dna i šljaka is termoelektrana na ugalj V2-16 GG040 Leteći pepeo iz termoelegtrana na ugalj, ukoliko nije obuhvaćeno na drugo mesto B2-17 B2040 GG080 Šljaka iz proizvodnje bakra, hemijski stabilizovana, sadrži veliki procenat gvožđa (preko 20%), prema industrijskim standardima (din 4301 i din 8201), a služi uglavnom u građevinarstvu i za abrazivne primene B2-18 B2040 GG090 Sumpor u čvrstom stanju B2-19 B2040 GG100 Krečnjak iz proizvodnje kalcijum cijanamida (pH manje od 9) B2-20 B2040 GG120 Natrijum; kalijum; kalcijum hloridi B2-21 B2040 GG130 Karborundum (silicijum karbid) B2-22 B2040 GG140 Izlomljeni beton B2-23 B2040 GG150 Krhotine stakla koje sadrže litijum tantal i litijum-niobijum B2-24 B2050 GG040 Leteći pepeo iz termoelektrana na ugalj koji nije na Listi IA – A2060 B2-25 B2060 GG060 Istrošeni aktivni ugalj, koji nastaje preradom vode za piće, kao i u procesima prehrambene industrije i indsutrijske proizvodnje vitamina, ako nije naveden na na Listi IA – A4160 B2-26 B2070 AB050 Otpaci kalcijum fluorida B2-27 B2080 AB140 Otpadni gips koji nastaje u procesima hemijske industrije, a nije obuhvaćen Listom IA – A2040 B2-28 B2090 GG050 Anodni otpaci iz proizvodnje čelika i aluminijuma od koksa ili bitumena, prečišćeni prema uobičajenim industrijskim specifikacijama (isključujući anodne otpatke koji nastaju alkalnom elektrolizom hlora u metalurškoj industriji) B2-29 B2100 Otpadni hidrati aluminijuma i otpadni aluminijum i ostaci proizvodnje aluminijuma isključujući takve materijale koji se koriste za procese prečišćavanja gasova, flokulacije i filtriranja B2-30 B2110 GG110 Ostaci boksita („crveno blato“) (sa pH vrednošću svedenom na ispod 11,5 B2-31 B2120 Otpadni kiseli ili bazni rastvori sa pH vrednošću između 2 i 11,5 koji nisu korozivni ili imaju neko drugo opasno svojstvo (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A4090 B2-32 B2130 Bitumenski materijal (otpadni asfalt) od izgradnje puteva i održavanja, koji ne sadrži tar (obratiti pažnju na odgovarajući stav u Listi IA – A3200) B3. B3. OTPADI KOJI UGLAVNOM SADRŽE NEORGANSKE SASTOJKE, A MOGU DA SADRŽE METALE I NEORGANSKE MATERIJE B3010 Čvrsti otpad plastike: B3 B3010 Sledeći materijali od plastike ili mešavine plastičnih materijala, pod uslovom da nisu mešani sa drugim otpadom i da su izrađeni prema nekoj specifikaciji: Otpaci plastike nehalogenizovanih polimera i kopolimera, uključujući, ali ne ograničavajući se na:a) otpad koji neće biti mešanb) treba uzeti u obzir B3-1 B3010 GH010 ETILEN B3-2 B3010 GH011 STIROL B3-3 B3010 GH012 POLIPROPILEN B3-4 GH013 POLIMERI OD VINIL HLORIDA B3-5 B3010 GH014 POLIETILEN TEREFTALAT B3-6 B3010 GH014 AKRILONITRIL B3-7 B3010 GH014 BUTADIEN B3-8 B3010 GH014 POLIACETALI B3-9 B3010 GH014 POLIAMIDI B3-10 B3010 GH014 POLIBUTILEN TEREFTALAT B3-11 B3010 GH014 POLIKARBONATI B3-12 B3010 GH014 POLIETRI B3-13 B3010 GH014 POLIFENIL SULFIDI B3-14 B3010 AKRILNI POLIMERI B3-15 B3010 ALKANI S10-S13(PLASTIFIKATORI) B3-16 B3010 GH014 POLIURETANI (KOJI NE SADRŽE HLORO-FLUORO UGLjOVODONIKE-FREONE) B3-17 B3010 GH014 POLISILOKSANI(SILIKONI) B3-18 B3010 GH014 POLIMETIL METAKRILAT B3-19 B3010 GH014 POLIVINIL ALKOHOL B3-20 B3010 GH014 POLIVINIL BUTIRAL B3-21 B3010 POLIVINIL ACETAT B3 B3010 GH015 OTPADNE OTVRDNjENE SMOLE ILI PRODUKTI KONDENZACIJEUKLjUČUJUĆI SLEDEĆE: B3-22 B3010 UREA FORMALDEHIDNE SMOLE (KARBAMIDNE) B3-23 B3010 FENOL FORMALDEHIDNE SMOLE B3-24 B3010 MELAMIN FORMALDEHIDNE SMOLE B3-25 B3010 EPOKSI SMOLE B3-26 B3010 ALKIDNE SMOLE B3-27 B3010 POLIAMIDI B3 B3010 SLEDEĆI OTPADI FLUOROVANIH POLIMERA: B3-28 B3010 PERFLUORO ETILEN/PROPILEN (FEP) B3-29 B3010 PERFLUOROKSI-ALKAN (PFA) B3-30 B3010 Tetrafluoroetilen/perfluorovinil etar (PFA) B3-31 Tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil etar (MFA) B3-32 B3010 POLIVINILFLUORID (PVF) B3-33 B3010 POLIVINILIDEN-FLUORID (PVDF) B3 B3020 Otpad papira, kartona i proizvoda od papiraSledeći materijali, pod uslovom da nisu pomešani sa opasnim otpadom: B3 B3020 Otpaci i ostaci papira i kartona od: B3-34 B3020 GI010 Nebeljenog papira ili kartona ili od talasastog papira ili kartona B3-35 B3020 GI011 Ostalih papira i kartona, napravljenih uglavnom od beljene hemijske celuloze, neobojene u masi B3-36 B3020 GI012 Papira i kartona, napravljenih uglavnom od mehaničke celuloze (npr. novine, žurnali i sl. štampani materijali) B3-37 B3020 GI013 Ostalih, uključujući, ali ne i ograničavajući na:laminirani kartonnesortirane otpadke B3 B3030 GI014 TEKSTILNI OTPADSledeći materijali, pod uslovom da nisu pomešani sa drugim otpadom ili su pripremljeni po specifikaciji: V3-38 B3030 Otpad od svile (uključujući i čaure nepogodne za odmotavanje, otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) B3-39 B3030 GJ010 Nevlačeni ili nečešljani B3-40 B3030 GJ011 Ostali B3-41 B3030 GJ012 Otpaci vune i fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpadke prediva, ali isključujući raščupane tekstilne materijale B3-42 B3030 GJ020 Iščešak vune ili fine životinjske dlake B3-43 B3030 GJ021 Ostali otpad od vune ili fine životinjske dlake B3-44 B3030 GJ022 Otpad od grube životinjske dlake B3-45 B3030 GJ023 Otpad od pamuka (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) B3-46 B3030 GJ030 Otpaci od prediva B3-47 B3030 GJ031 Raščupani tekstilni materijali B3-48 B3030 GJ032 Ostalo B3-49 B3030 GJ033 Kučina i otpaci od lana B3-50 B3030 GJ040 Kučina i otpaci (uključujući i otpadke prediva) od konoplje (Cannabis sativa L.) B3-51 B3030 GJ050 Kučina i otpaci od jute i drugih tekstilnih likastih vlakana (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) B3-52 B3030 GJ060 Kučina i otpaci (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) od sisal i ostalih tekstilnih vlakana roda agave B3-53 B3030 GJ070 Kučina, iščešak i otpaci od kokosovog vlakna (uključujući otpadke prediva i raščupane tekstilne materijale) B3-54 B3030 GJ080 Kučina, iščešak i otpaci od abake (manila ili musa textiles nee), (uključujući otpadke prediva i raščupanih tekstilnih materijala) B3-55 B3030 GJ090 Kučina, iščešak i otpaci od ramije i ostalih biljnih tekstilnih materijalam, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena (uključujući otpadke prediva i raščupanih tekstilnih materijala) B3-56 B3030 GJ100 Otpad (uključujući iščešak, otpad od prediva i raščupani tekstilni materijali) od veštačkih i sintetičkih vlakana B3-57 B3030 GJ111 Od sintetičkih vlakana B3-58 B3030 GJ112 Od veštačkih vlakana B3-59 B3030 GJ 120 Iznošena – dotrajala odeća i drugi dotrajali proizvodi od tekstila. B3-60 B3030 Korišćene krpe, otpaci konca, užadi i gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od tekstilnih mateijala B3-61 B3030 GJ 130 Korišćeni dronjci, otpadi od konca, užadi, gajtani i iznošeni artikli od konca, užadi i gajtana od tekstilnih materijala B3-62 B3030 GJ 131 Sortirani B3-63 B3030 GJ 132 Ostali B3-64 B3035 Otpad tekstilnih podnih prekrivača, ćilimi, tepisi B3 B3040 Otpaci gume Sledeći materijali, pod uslovom da nisu mešani sa drugim otpadom: B3-65 B3040 Otpaci i ostaci od tvrde gume i strugotine (npr. ebonit) B3-66 B3040 Ostali otpad od gume (isključujući specificirane na drugom mestu) B3 B3050 GL010 Netretirani otpaci plute i drveta B3-67 B3050 Otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblike, brikete, palete i slične oblike B3-68 B3050 GL020 Otpaci od plute: drobljeni, granulisani ili mleveni B3 B3060 GM070 Otpaci poljoprivredno – prehrambene industrije, pod uslovom da nisu infektivni: B3-69 B3060 Talog od vina B3-70 B3060 GM080 Osušeni i sterilizovani biljni otpaci, ostaci i sporedni produkti, bilo da jesu ili nisu u obliku peleta, u obliku koji se koristi za ishranu životinja, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mestu B3-71 B3060 GM090 Degra: ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla B3-72 B3060 GM100 Otpad od kosti i spržirogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali ne isečeni u oblike) tretirani kiselinom ili deželatinisani B3-73 B3060 GM110 Riblji otpad B3-74 B3060 GM120 Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa B3-75 B3060 Ostali otpad iz poljoprivredno prehrambene industrije, isključujući nus produkte koji zadovoljavaju nacionalne i međunarodne standarde za ljudsku ili životinjsku hranu B3-76 B3065 GM 130 Otpad od jestivih ulja i masti biljnog ili životinjskog porekla (npr. ulje od prženja), ako ne pokazuju opasne karakteristike iz Aneksa III Bazelske konvencije B3-77 GN010 Otpaci od čekinja i dlake svinja, krmača ili veprova ili jazavca i drugih vrsta čekinjaste dlake. Ostali otpad agro prehrambene industrije, isključujući sporedne proizvode koji ispunjavaju nacionalne i međunarodne zahteve i standarde za ljudsku i životinjsku ishranu B3-78 GN020 Otpad od konjske dlake bilo da jeste ili nije uvaljana, sa podlogom ili bez podloge B3-79 GN030 Otpad od koža i drugih delova ptica, sa perjem i delovima perja (opkrojenog ili ne) i paperjem, koje nije prerađivano posle čišćenja, dezinfekcije ili konzervacije B3 B3070 Ostali otpad B3-80 B3070 GO010 Otpad od ljudske kose B3-81 B3070 GO020 Otpad slame B3-82 B3070 GO030 Deaktivirane fungus micelijum iz proizvodnje penicilina, namenjene ishrani životinja B3-83 B3080 GK 010 Otpadna strugotina i otpaci gume B3-84 B3090 GN040 Strugotina i ostali otpad kože ili mešane kože koji nisu pogodni za proizvodnju kožnih artikala, isključujući kožni mulj koji ne sadrži šestovalentna jedinjenja hroma i biocide (obratite pažnju na odgovarajući stav u Listi IA- A3100) B3-85 B3100 AC 180 Kožna prašina, pepeo, talog ili fini prah, koji ne sadrže jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide (ne oni sa Liste IA – A3090) B3-86 B3110 Krznarski otpad koji ne sadrži jedinjenja šestovalentnog hroma i biocide, ili infektivne supstance (ne oni koji su povezani sa Listom IA – A3110) B3-87 B3120 Otpad koji se sastoji od boje za hranu B3-88 B3130 Otpadni etri polimera i otpadni etri monomera koji nisu opasni i nisu u stanju da grade perokside B3-89 B3140 GK 020 Istrošene pneumatske gume (isključujući i one predviđene za operacije iz Aneksa IVA Bazelske konvencije) B4. B4. OTPADI KOJI MOGU DA SADRŽE ILI ORGANSKE ILI NEORGANSKE SASTOJKE B4-1 B4010 AC090 Otpadi koji se prvenstveno sastoje od boja, mastila i čvrstih lakova na bazi vode ili lateksa koji ne sadrže organske rastvarače, teške metale ili biocide u takvoj meri da imaju opasne karakteristike (obratiti pažnju na Listu IA-A4070) B4-2 B4020 Otpadi proizvodnje, formulacije i korišćenja smola, lateksa, plastifikatora, lepaka, adheziva, koji nisu specificirani na Listi IA, koji ne sadrže rastvarače i druge opasne materije u takvoj meri da ispoljavaju opasne karakteristike, iz Aneksa III Bazelske konvencije, odnosno bazirani na vodi, ili lepkovi bazirani na kazeinskom skrobu, dekstrinu, celuloznim etrima, polivinil alkoholima. (obratiti pažnju na Listu IA-3050) B4-3 B4030 GO 050 Upotrebljavani fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija (sa baterijama koje nisu uključene u Listi IA)

Kategorije otpada koji nije opasan prema Bazelskoj Konvenciji o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju (Aneks IX Konvencije, odnosno Lista IIB ove odluke) koji može biti opasan ako ima neko od opasnih karakteristika iz Aneksa III Konvencije, Evropskom katalogu otpada 2000/532/EC i Uputstvu Evropskog Parlamenta i Saveta 2006/1013/EC o kretanju otpada (Aneks V – Lista V).

Obrazac 1

SADRŽINA, IZGLED I UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE

OBAVEŠTENjA O PREKOGRANIČNOM KRETANjU OTPADA

Obaveštenje (Notifikacija) o prekograničnom kretanju otpada

1. Izvoznik – notifikaciono lice Registracija br. 3.Obaveštenje br: Naziv: Obaveštenje u vezi Adresa: A.(i) jednokratna isporuka: ( (ii) Višekratne isporuke: ( B.(i) Odlaganje bez procesiranja (1): ( (ii) Operacija procesiranja ( Lice za kontakt: C. Predhodno ovlašćeni objekat/postrojenje (2,3) Da ( Ne ( Tel: Faks: 4. Ukupan planirani broj pošiljki: e-mail: 5. Ukupna planirana količina (4): 2. Uvoznik- primalac Registracija br. Tona (Mg): Naziv: m3: Adresa: 6. Planirani datum ili vremenski period isporuke(a) (4): Prva isporuka: Poslednja isporuka: Lice za kontakt: 7. Pakovanje tip (ovi) (5): Tel Faks: 8. Planirani prevoznik (ci) Registracija br: Šifra-D/šifra-R (5): Naziv (7): Tehnologija koja se primenjuje (6): Adresa: Lice za kontakt: Razlozi izvoza (1;6): Tel: Faks: e-mail 12.Naziv i sastav otpada (6): Načini transporta (5) 9. Proizvođač (i) otpada (1; 7; 8) Registracija br: Naziv: Adresa: 13. Fizička svojstva (5): Lice za kontakt: Tel: Faks: 14. Identifikacija otpada (popuniti odgovarajućim oznakama) e-mail: (i)Bazel prilog VIII (ili IX ako je primenjljiv): Mesto i proces u kome se stvara otpad (6) (ii) OECD oznaka (ako je drugačija od (i)): (iii) EC lista otpada: 10. Odlagač (2): ( Prerađivač (2): ( (iv) nacionalna oznaka u zemlji izvoza: Registracija br: (v) Nacionalna oznaka u zemlji uvoza: Naziv: (vi) Druge oznake (specificiraj): Adresa: (vii) Y-oznaka: (viii) H-oznaka(5): Lice za kontakt: (ix) UN klasa (5): Tel: Faks: (x) UN broj: e-mail: (xi) UN naziv pošiljke: Aktuelno mesto odlaganja/procesiranja: (xii) Carinski broj(evi) (HS): 15. (a) Uključene zemlje/države, (b) oznaka nadležnih organa prema potrebi, (c) Konkretni punktovi ulaska i izlaska (granični prelaz ili luka) Država izvoza – otpreme Država(e) tranzita (ulaska i izlaska) Država uvoza – odredište (a) (b) (c) 16.Carinske ispostave ulaska i/ili izlaska (Evropska unija): Ulazak: Izlazak: Izvoz: 17. Izjava izvoznika/ notifikacionog lica – proizvođača otpada (1): Ovim potvrđujem da su dati podaci, prema mojim najboljim saznanjima, tačni i potpuni. Takođe potvrđujem da su preuzete zakonski primenjljive ugovorne obaveze i da prekogranično kretanje jeste ili će biti pokriveno svim potrebnim osiguranjima ili drugim finansijskim garancijama. 18. Broj priloga: Ime izvoznika/ notifikacionog lica: Datum: Potpis: Ime proizvođača: Datum: Potpis: POPUNjAVAJU NADLEŽNI ORGANI 19. Potvrđivanje od relevantnog nadležnog organa zemlje uvoza-odredišta/tranzita (1)/izvoza –otpreme (9): 20. Pismena saglasnost (1; 8) za kretanje izdata od strane nadležnog organa (zemlje): Zemlja: Saglasnost data: Obaveštenje primljeno dana: Saglasnost važi od: do: Potvrda prijema poslata dana: Specifični uslovi: Ne: Da: U slučaju Da, pogledajte kućicu 21 (6): ( Naziv nedležnog organa: Naziv nadležnog organa: Pečat i/ili potpis: Pečat i/ili potpis: 21. Posebni uslovi uz saglasnost na dokumenat o kretanju ili razlozi za odbijanje (1) Zahteva Bazelska Konvencija(2) U slučaju da je R12/R13 ili D13-D15 postupak, isto priložiti odgovarajuće informacije za bilo kakvu R12/R13 ili D13-D15 postrojenja i za naredne R1-R11 ili D1-D12 postrojenja kad je potrebno(3) Da bude popunjeno za kretanja u okviru OECD oblasti i ako se B(ii) primenjuje(4) Priložiti detaljnu listu ako je višekratno kretanje (5) Pogledajte listu skraćenica i oznaka na sledeđoj strani(6) Priložiti još podatke ako je potrebno(7) Priložiti listu ako su više od jednog(8 Ako je potrebno po nacionalnoj legisativi(9) Ako je primenljiva OECD odluka Lista skraćenica i oznaka korišćenih u notifikacionom dokumentu

Operacije odlaganja (Polje 11)D1 Odlaganje u zemljište ili na zemljište (npr. deponija)D2 Izlaganje procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnosti ili taložnih otpada u zemljištu) D3 Duboko ubrizgavanje (npr. ubrizgavanje otpada koji se mogu pumpati u bunare, slane kupole ili prirodnih depoa, itd.)D4 Površinsko zatvaranje (npr. stavljanje tečnih ili taložnih otpada u jame, basene ili lagune, itd.) D5 Posebno projektovane deponije (npr. stavljanje u linearno poređane zasebne ćelije koje su poklopljene i međusobno izolovane i izolovane od životne sredine)D6 Ispuštanje u vodu osim u mora odnosno okeaneD7 Ispuštanje u mora odnosno okeane, uključujući umetanje u morsko dnoD8 Biološki tretman koji nije naznačen drugde u ovoj listi, a rezultira konačnim jedinjenjima ili mešavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija D1 i D12D9 Fizičko-hemijska obrada koja nije naznačena drugde u ovoj listi, a rezultira konačnim jedinjenjima ili mešavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija D1 i D12 (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija, itd.)D10 Spaljivanje na tluD11 Spaljivanje na moruD12 Trajno skladištenje (npr. smeštanje kontejnera u rudnik, itd.)D13 Mešanje pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12D14 Prepakivanje pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12D15 Skladištenje koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D12 Operacije tretmana (Polje 11)R1 Korišćenje kao goriva (osim u direktnom spaljivanju) ili na drugi način za proizvodnju energije (Basel/OECD) – Korišćenje uglavnom kao gorivo ili na drugi način za proizvodnju energije R2 Prerada/regeneracija rastvarača R3 Recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvaračiR4 Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metalaR5 Recikliranje/prerada ostalih neorganskih materijaR6 Regeneracija kiselina ili bazaR7 Procesiranje komponenata koje se koriste za ublažavanje zagađenjaR8 Procesiranje komponenata katalizatoraR9 Ponovno rafinisanje korišćenog ulja ili drugo ponovno korišćenje prethodno korišćenog ulja R10 Izlaganje procesima u zemljištu koji daju korist za poljoprivredu ili ekološki napredakR11 Korišćenje rezidualnih materija dobijenih bilo kojom operacijom pod brojevima R1- R10R12 Razmena otpada za podvrgavanje bilo koje od operacija pod brojevima R1- R11R13 Akumuliranje materija namenjenih za bilo koju operaciju sa liste NAČINI PAKOVANjA (Polje 7)BačvaDrveno bureKanisterSandukKesaKompozitno pakovanjePosuda pod pritiskomU rasutom stanjuOstalo (precizirati) H – OZNAKA I UN KLASA (Polje 14)UN Klasa H- oznaka Svojstva1 H1 Eksplozivno3 H3 Zapaljive tečnosti4.1 H4.1 Zapaljive čvrste materije4.2 H4.2 Supstance ili otpadci podložni spontanom sagorevanju4.3 H4.3 Supstance ili otpaci koji u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove5.1 H5.1 Oksidacijske supstance5.2 H5.2 Organski peroksidi6.1 H6.1 Otrovne supstance (akutne)6.2 H6.2 Infektivne supstance8 H8 Korozivne supstance9 H10 Oslobađanje otrovnih gasova u kontaktu sa vazduhom ili vodom9 H11 Toksične supstance (sa odloženim ili hroničnim delovanjem)9 H12 Ekotoksične supstance9 H13 Supstance koje su u stanju da nakon procesiranja nagrade neku drugu materiju, npr. procedna tečnost, koja poseduje bilo koja od navedenih svojstva NAČINI TRANSPORTA (Polje 8)R = DrumskiT = Voz/železnicaS = MorskiA = VazdušniW = Unutrašnjim plovnim putevima FIZIČKA SVOJSTVA (Polje13) Praškasto/PrahČvrsta materijaViskozna/pastaTalogTečna materijaGasovitaOstalo (precizirati)

Uputstvo za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada

Uvod

Ovo uputstvo daje potrebna objašnjenja za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada. Oba dokumenta su u skladu sa Bazelskom konvencijom i OECD Odlukom i Odlukom EU. Dokumenti obuhvataju zahteve sva tri instrumenta, iako sva polja u dokumentima nije potrebno popunjavati u datom slučaju. Specifični zahtevi koja se odnose samo na jedan kontrolni sistem su dati u fusnotama. Moguće je da se po nacionalnom zakonodavstvu upotrebljava terminologija koja se razlikuje od Bazelske konvencije i Odluke OECD.

Dokumenti uključuju oba izraza „odlaganje”i „prerada”, zato što se ovi izrazi definišu različito u sva tri instrumenta. Odluka EU i OECD Odluka upotrebljavaju izraz „odlaganje” da bi prikazali operacije odlaganja prikazane u Prilogu IV.A Bazelske konvencije i Prilogu 5.A iz Odluke OECD. U Bazelskoj konvenciji izraz „odlaganje” se upotrebljava da bi prikazao i operacije odlaganja i operacije prerade.

Nacionalni nadležni organ odgovoran je za obezbeđenje i izdavanje notifikacije i dokumenta o kretanju (i u papirnoj i u elektronskoj formi). U cilju ovoga koristi se numerički sistem, koji omogućava da se uđe u trag svakoj posebnoj pošiljci. Numerički sistem nosi prefiks oznake države koji može da se nađe u ISO standardu, lista 3166 sa skraćenicama. Države mogu da izdaju dokumenta u veličini papira i formata koji zahteva njihovo nacionalno zakonodavstvo (obično ISO A4, kako je i preporučeno od Ujedinjenih nacija). Sa ciljem da se omogući njihova internacionalna upotreba, uzimajući u obzir razlike između ISO A4 i veličine papira koji je u upotrebi u Severnoj Americi, okvirne veličine formulara ne bi smele biti veće od 183 x 262 mm sa obodima označenim na vrhu i na levoj strani papira.

Svrha upotrebe Obaveštenja (Notifikacije) i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada

Notifikacioni dokument treba da omogući nadležnim organima zemalja da imaju pristup informacijama koje su potrebne za procenu prihvatljivosti predloženog kretanja otpada. Ovaj dokument uključuje prostor za nadležne organe da potvrde prijem notifikacije i ako je potrebno da se da pisana saglasnost za predloženo kretanje otpada.

Dokument o prekograničnom kretanju otpada prati pošiljku otpada sve vreme od trenutka kada napušta proizvođača otpada do mesta prispeća za odlaganje ili postrojenja za tretman u drugoj zemlji. Svako lice koje je uključeno u prekogranično kretanje otpada treba da potpiše ovaj dokument bilo da je uključeno u isporuku ili prijem predmetnog otpada. U Dokumentu o prekograničnom kretanju otpada takođe postoji prostor za detaljne informacije o prolazu pošiljke kroz granične prelaze u svim zemljama. Konačno, ovaj dokument se koristi od strane relevantnog postrojenja za odlaganje ili tretman, radi potvrde da je otpad primljen i da su operacije tretmana ili odlaganja završene.

Opšti zahtevi

Planirana isporuka koja je predmet postupka, pre pisane notifikacije i dozvole može se pokrenuti samo posle Obaveštenja (Notifikacije) i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada koji su popunjeni u skladu sa ovim propisom.

Popunjavanje štampanih kopija ovih dokumenata treba da bude na pisaćoj mašini ili štampanim slovima upotrebljavajući hemijsku olovku čije se mastilo ne briše. Potpisi uvek moraju biti pisani sa trajnom olovkom, ime nadležnog prestavnika koje sledi potpis treba da bude velikim slovima.

U slučaju manje greške, na primer u oznaci otpada, korekciju ili ispravku greške mora da potvrdi nadležni organ. Novi tekst koji se unosi prilikom ispravke treba da se označi i da se potpiše ili overi. Ako su ispravke ili korekcije veće ili ih ima više, treba da se popuni novi obrazac.

Obrasci treba da su urađeni tako da mogu lako da se popunjavaju i elektronski. Tamo gde je je ovo izvodljivo, trebalo bi da budu preduzete odgovarajuće mere bezbednosti koja će sprečiti zloupotrebu obrazaca. Svaka izmena koja se napravi u obrascu sa potvrdom nadležnih organa treba da bude jasno vidljiva. Kada se koristi elektronska forma obrasca poslata preko elektronske pošte, potreban je elektronski potpis.

Da bi se pojednostavio prevod, dokument treba da sadrži više oznaka umesto teksta za popunjavanje nekoliko polja. Tamo gde je tekst potreban, treba da bude na jeziku koji je prihvatljiv nadležnim organima u zemlji uvoza, a ako je potrebno i u ostalim zainteresovanim stranama nadležnih organa. Šest brojeva treba da se koriste da bi se naznačio datum. Na primer, 29. jaunar 2006. treba da bude upisan u obliku 29.01.2006. (Dan, mesec, godina).

Tamo gde je potrebno da se dodaju prilozi u vezi dokumenta iz kojih se mogu videti dodatne informacije, svaki dodati prilog treba da ima referentni broj koji ga povezuje sa glavnim dokumentom i navesti na koje polje se odnosi taj prilog.

Posebna uputstva za popunjavanje Obaveštenja (Notifikacije)

Izvoznik ili nadležni organ države izvoza, kompletira odgovarajuća polja 1-18 (osim broja Notifikacije u Polju 3). Proizvođač otpada, gde je izvodljivo, treba da se potpiše u Polju 17.

Polje 1. i 2: Navesti broj registracije (gde je primenljiv), pun naziv, adresu (uključujući i ime države), brojeve telefona i faksa (uključujući i pozivni broj države) i e-mail adresu izvoznika ili nadležnog organa države izvoza, gde je moguće i podatke uvoznika* podatke i ime kontakt osobe odgovorne za prekogranično kretanje.

Uvoznik je lice koji vrši tretman ili odlaganje navedeno u Polju 10. U nekim slučajevima, uvoznik može biti i drugo lice, kao na primer poznati trgovac, diler, posrednik ili drugo pravno lice, kao što je direkcija, ili e-mail adresa postrojenja za odlaganje ili tretman u Polju 10. Sa ciljem da se ukaže da je uvoznik i da angažuje prepoznatljivog posrednika ili pravno lice koji su pod nadležnostima države uvoza i da poseduju ili imaju pravnu kontrolu za otpad od momenta kad isporuka stigne u državu uvoza. U ovakvim slučajevima, potrebne informacije za ugovorenog posrednika ili drugo pravno lica treba da se popuni u Polju 2.

Polje 3: Kada se izdaje notifikacioni dokumenat, nadležni organ, u skladu sa svojim sistemom, izdaje notifikacioni broj koji će biti naznačen u ovom polju. Odgovarajuća polja treba označiti:

da li je notifikacija za jednu isporuku (jednokratno obaveštenje) ili za više isporuka (opšte obaveštenje);

da li se otpad isporučuje za odlaganje (moguće je da se u slučaju isporuke odvijaju prema Bazelskoj konvenciji ili po Uredbi EU, ali ne i po OECD Odluci) ili za tretman.

Polja 4, 5. i 6: Za jednokratnu ili višekratne isporuke, dati broj isporuka u Polju 4 i planirani datum jednokratne isporuke ili za višekratne isporuke, datum prve i poslednje isporuke, u Polju 6. U Polju 5. upisati težinu u tonama ili zapreminu u kubnim metrima otpada. Druge jedinice metričkog sistema, kao što su kilogrami ili litri, su isto tako prihvatljivi. Kada se upotrebljavaju, jedinične mere treba da se naznače, jedinica koja je naznačena u dokumentu da se precrta. Neke države traže da se naznači i određena kvota. Za višekratne isporuke, ukupna količina koja će se isporučiti ne sme da pređe naznačenu količinu za koja je naglašena u Polju 5. Nameravani ili planirani vremenski period za kretanja u Polju 6, ne može biti veći od jedne godine, sa izuzetkom kada se radi o višekratnim isporukama za postrojenje kojem trebaju dozvole i predhodna saglasnost za tretman u skladu sa OECD Odlukom za koje nameravani period isporuke ne može da bude veći od 3 godine. U slučaju da se višekratne isporuke odvijaju u skladu sa Bazelskom konvencijom očekivani datumi ili očekivana frekvencija kretanja i procenjena količina svake isporuke treba da se navede u poljima 5. i 6. ili da se da u prilogu. Tamo gde nadležni organi izdaju pismenu saglasnost o kretanju i o vremenu trajanju te saglasnosti u Polju 20 razlikuje se od perioda koji je nazveden u Polju 6, odluka nadležnog organa prelazi preko informacije iz Polja 6.

Polje 7: Načini pakovanja treba da se navedu kako je dato u prilogu u listi skraćenica notifikacionog dokumenta. Ako su potrebni posebni uslovi rukovanja sa otpadom, kao što su navedeni u instrukcijama rukovanja proizvođača za zaposlene, u vezi zdravlja i sigurnosne mere, uključujući informacije o tome kako postupiti u slučaju prolivanja, i u vezi sa transportnim karticama, označiti odgovarajuću kockicu i dodati potrebne informacije u prilogu.

Polje 8: Navesti potrebne informacije o prevozniku ili prevoznicima koji su uključeni u isporukama: registracioni broj (ako je dostupan), pun naziv, adresa (uključujući ime države), telefon i brojevi faksa (uključujući i pozivni broj države), adrese internet pošte i imena kontakt osobe koje su odgovorne za isporuke. Ako je više prevoznika uključeno, dodati u Obaveštenju kompletnu listu sa potrebnim informacijama za svakog prevoznika. Tamo gde se transport organizuje preko posrednika, treba navesti potrebne podatke istog u Polju 8 i detalje koje se odnose na stvarnog prevoznika dati u prilogu. Način transporta treba navesti sa skraćenicama koje su date u dodatku skraćenica i listi oznaka u notifikacionom dokumentu.

Polje 9: Podneti odgovarajuće podatke o proizvođaču otpada. Ova informacija se zahteva od Bazelske konvencije i mnoge države je mogu tražiti po njihovom nacionalnom zakonodavstvu. Ovakve informacije nisu potrebnme za kretanja otpada namenjenog tretmanu po Odluci OECD. Broj registracije proizvođača upisuje se ako je dostupan. Ako je izvoznik istovremeno i proizvođač otpada, onda se piše: „Isto kao u Polju 1”. Ako otpad potiče od više proizvođača, treba napisati: „Videti priloženu listu” i dodadi listu uz dokument kao prilog sa informacijama za svakog proizvođača otpada. Tamo gde proizvođač nije poznat, dati ime vlasnika otpada ili sakupljača ili onoga koji kontroliše taj otpad. Definicija „proizvođača” u Bazelskoj konvenciji dopušta da, u slučaju kad je proizvođač otpada nepoznat, da je to lice koje je vlasnik otpada ili lice koje ga kontroliše. Takođe, dostaviti informacije o tome kako nastaje otpad i mesto gde se generiše otpad. Neke države mogu prihvatiti takvu informaciju za proizvođača otpada, odvojeno u prilogu i to će biti dostupno samo nadležnim organima.

Polje 10: Dati potrebne informacije (mesto prijema isporuke, bilo da se radi o postrojenju za odlaganje ili tretman, broj registracije, ako je dostupan i mesto odlaganja ili tretmana ukoliko je različito od adrese postrojenja. Ako je lice koje vrši odlaganje ili tretman istovremeno i uvoznik, označiti „Isto kao u Polju 2”. Ako su operacije odlaganja ili tretmana D13–D15 ili R12 ili R13 (u skladu sa definicijama operacija iz liste skraćenica i oznaka u prilogu notifikacionog dokumenta), postrojenje koje izvodi operacije potrebno je spomenuti u Polju 10, kao i lokaciju gde će se operacije odvijati. U tom slučaju, odgovarajuće informacije za svako naredno postrojenje ili postrojenja, gde se odvijaju operacije D13–D15 ili R12 ili R13 i D1–D12 ili R1–R11, ili operacije koje se odvijaju ili će se odvijati, treba dati u prilogu. Dostaviti i informacije o stvarnom mestu za odlaganje ili tretman ako se razlikuje od adrese postrojenja.

Polje 11: Navesti tip tretman ili odlaganja upotrebljavajući R-oznake ili D-oznake koje su date u listama skraćenica. Odlukom OECD pokrivaju se samo prekogranična kretanja otpada koja su namenjena za operacije tretmana R-oznaka u oblasti OECD. Ako su operacije odlaganja ili tretmana D13–D15 ili R12 ili R13, treba dati odgovarajuću informaciju o narednim operacijama (bilo koja R12/R13 ili D13–D15 kao i D1–D12 or R1–R11). Takođe, treba prikazati tehnologiju koja će biti primenjena. Specificirati i razloge izvoza (ovo nije potrebno, međutim, po OECD Odluci)

Polje 12: Dati naziv ili nazive materijala sa imenom pod kojim se najčešće koristiti, komercijalnim imenom i nazivima glavnih sastojaka (u smislu količine i/ili opasnosti) i njihove relativne koncentracije (izraziti u procentima), ako su dostupne. U slučaju da se radi o smeši otpada, dostaviti iste informacije za svaku različitu frakciju i označiti koja frakcija je namenjena za tretman. Hemijska analiza o sastavu otpada može se tražiti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Priložiti i druge informacije ako su potrebne.

Polje 13: Označiti fizičke karakteristike otpada na normalnim temperaturama i pritiscima upotrebljavajući skraćenice i oznake date u prilogu notifikacionog dokumenta.

Polje 14: Potvrditi oznaku otpada u skladu sa Bazelskom konvencijom (u podnaslovu (i) u Polju 14, i ako je dostupno, sistem usvojen OECD Odlukom (u podnaslovu (ii) i druge prihvaćene sisteme klasifikacije (u podnaslovima (iii) do (xii). U skladu sa OECD odlukom, dovoljno je dati samo jednu oznaku otpada (od sistema Bazela ili OECD), osim za otpade koji su mešani i za koje ne postoji jedinstvena oznaka. U ovom slučaju oznake svake frakcije mešanog otpada treba dati po redosledu važnosti (i ako je potrebno i njih priložiti).

(a) Podnaslov (i): Oznake iz Aneksa VIII Bazelske konvencije, mogu se upotrebiti za predmetni otpad koji je pod kontrolom Bazelske konvencije i OECD Odluke. Oznake iz Aneksa IX Bazelske konvencije mogu se upotrebiti za otpade koji nisu pod kontrolom u skladu sa Bazelskom konvencijom i OECD Odlukom, ali koji zbog specifičnih razloga kao što su kontaminacija opasnim supstancama ili drugačija klasifikacija u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom koji su predmet kontrole. Aneksi VIII i IX Bazelske konvencije se mogu naći u tekstu konvencije kao i instrukcije dostupne u Sekretarijatu Bazelske konvencije. Ako se otpad ne nalazi ni na jednoj listi Bazelske konvencije onda treba upisati „Nije na listi”.

(b) Podnaslov (ii): Članice zemalja OECD upotrebljavaju OECD oznake za otpade koji su na listi u Delu II, poglavlja 3. i 4. iz Odluke OECD. kao na primer, ako otpad koji nema istu ili odgovarajuću oznaku u Bazelskoj listi ili ima drugačiji stepen kontrole u skladu sa Odlukom OECD od one koje se zahteva u Bazelskoj konvenciji. Ako u delovima Odluke OECD nema oznake za predmetni otpad onda napisati „Nije na listi”.

(c) Podnaslov (iii): Države članice EU upotrebljavaju oznake otpada koje su date u Evropskom katalogu otpada (pogledati Odluku komisije br. 2000/532/EC).

(d) Podnaslov (iv) i (v): Tamo gde je dostupno, mogu se primeniti nacionalne oznake otpada u državi izvoza i ako je poznato iz države uvoza.

(e) Podnaslov (vi): Ako je korisno ili ako se zahteva od nadležnih organa, ovde dodati i druge oznake ili dodatne informacije koje bi bolje okarakterisale otpad.

(f) Podnaslov (vii): Priložiti odgovarajuće Y –oznake ili oznaku u skladu sa „kategorijama otpada koji se kontrolišu” (videti u Aneksu I Bazelske konvencije i Dodatak 1 iz OECD Odluke), ili u skladu sa „Kategorijama otpada za koje je potrebno posebno razmatranje” dati u Aneksu II Bazelske konvencije. Y-oznake nisu potrebne po Odluci OECD, osim u slučajevima gde je potrebno da za isporuke otpada koji spadaju u jednu od dve Kategorije za koje je potreno posebno razmatranje (Y46 i Y47 ili Aneks II –otpada), u tom slučaju Bazelska Y-oznaka, treba da se navede.

(g) Podnaslov (viii): Ako je primenljivo, uneti odgovarajuće H-oznake ili oznaku, kojima se navode opasne karakteristike otpada (videti u listi skraćenica datih u prilogu notifikacionog dokumenta).

(h) Podnaslov (ix): Ako je primenljivo uneti UN klasu ili klase koje označavaju opasne karakteristike otpada u skladu sa klasifikacijom UN) videti skraćenice i oznake u prilogu notifikacionog dokumenta), ako se traži da je u skladu sa međunarodnim propisima za transport opasnih materija (pogledajte Preporuke UN za transport opasnih roba, Model Uredbe (Narandžasta knjiga), poslednje izdanje) .

(i) Podnaslov (x i xi): Ako je primenljivo, uneti odgovarajuće brojeve za nazive ili naziv isporuka prema UN. Oni se upotrebljavaju da identifikuju otpad u skladu sa klasifikacionim sistemom UN, koji je u skladu sa međunstodnim propisima za transport opasnih materija i Preporuke UN za transport opasnih roba, Model Uredbe (Narandžasta knjiga), poslednje izdanje) .

(j) Podnaslov (xii): Ako je primenljivo, uneti carinsku oznaku ili oznake, koje omogućavaju carinskim ispostavama da identifikuju otpad (videti listu oznaka u dokumentu „Harmonizovan opis roba i sistem oznaka”, koji je izdala Svetska Carinska organizacija).

Polje 15: Bazelska konvencija upotrebljava izraz „Države”, a OECD Odluka upotrebljava „ Zemlje članice” i Evropska unija upotrebljava „Države članice“. U liniji (a), polja 15, potrebno je navesti naziv zemalja ili država izvoza, tranzita i uvoza ili oznake svake zemlje ili države upotrebljavajući skraćenice iz ISO standarda 3166. U liniji (b), navesti oznaku nadležnih organa svake zemlje gde je potrebno, po nacionalnom zakonodavstvu i liniji (c) uneti nazive graničnih prelaza ili graničnih luka, ako je dostupno, granične ispostave sa oznakama kao tačke ulaska ili izlaska iz određene zemlje. Za tranzitne zemlje navesti informacije u liniji (c) za ulazne i izlazne tačke. Ako je više od tri tranzitne zemlje uključeno u predmetno kretanje, dostaviti potrebne informacije u prilogu.

Polje 16: Ovo polje se popunjava za kretanja u kojima postoji ulaz, tranzit ili napuštanje države članice Evropske unije.

Polje 17: Svaka kopija –primerak notifikacije treba da je potpisana i overena od strane izvoznika (ili prepoznatljivog trgovca, posrednika, dilera ili brokera ako se prijavljuje kao izvoznik) ili nadležnog organa države izvoza, gde je potrebno, pre nego što se pošalje ostalim nadležnim organima koji su uključeni. U skladu sa Bazelskom konvencijom, u obavezi je i proizvođač da dostavi potpisanu izjavu, uz napomenu da to nije praktično moguće kada postoji više od jednog proizvođača otpada (definicije koje se odnose na praktičnost mogu biti sadržane u nacionalnom zakonodavstvu). Takođe, ako proizvođači nisu poznati, potpisuje lice koje poseduje otpad ili ga kontroliše. Pojedine države mogu tražiti izjave i potvrde o osiguranjima i garancijama i ugovor koji prati notifikacioni dokumenat.

Polje 18: Navesti broj priloga koji su dostavljeni sa dodatnim informacijama uz notifikacioni dokument (pogledati polja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20. ili 21). Svaki prilog treba da ima vezu i sa brojem notifikacije na koji se odnosi, a koji je naznačen u uglu Polja 3.

Polje 19: Ovo polje je za potrebe nadležnih organa da bi potrvrdili prijem notifikacije. U skladu sa Bazelskom konvencijom, nadležni organi ili organ države izvoza (tamo gde je dostupno) u države tranzita izdaju takvu potvrdu da su primili Obaveštenje. U skladu sa OECD Odlukom, nadležni organ države uvoza izdaje potvrdu o prijemu. Pojedine države, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, mogu da traže da nadležni organ države izvoza izda potvrdu.

Polje 20. i 21: Polje 20 je predviđeno da se koristi za nadležne organe, kada daju pismenu saglasnost za prekogranično kretanje otpada. Bazelskom konvencijom (osim ako država odluči da ne daje pisanu saglasnost kada se radi o tranzitu i o tome informiše Strane u skladu sa članom 6(4), Bazelske konvencije) i propisima određenih država uvek se traži pisana saglasnost tamo gde nije na snazi OECD Odluka, koja ne zahteva pisanu saglasnost. Navesti naziv države (ili oznaku države upotrebljavajući skraćenice iz ISO standarda 3166), datum kada je saglasnost data i datum kada ističe. Ako je kretanje predmet specifičnih uslova, predmetni nadležni organ će označiti odgovarajuće polje i navesti uslove posebnog rukovanja u Polju 21 ili u prilogu notifikacionog dokumenta. Ako se nadležni organ ne slaže sa kretanjem može da upiše „Ne odobrava (ne slaže se, ima primedbu)“ u Polju 20. U Polju 21, ili posebnim pismom se objašnjavaju razlozi za neslaganje ili primedbu.

Obrazac 2

SADRŽINA, IZGLED I UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE DOKUMENTA O PREKOGRANIČNOM KRETANjU OTPADA

Dokument o prekograničnom kretanju otpada

1.U skladu sa obaveštenjem/notifikacijom br: 2. Serijski/ ukupan broj isporuke: / 3. Izvoznik – Notifikaciono lice Registracija br: 4.Uvoznik – primalac Registracija br: Naziv: Naziv: Adresa: Adresa: Lice za kontakt: Lice za kontakt: Tel: Faks: Tel: Faks: e-mail: e- mail 5.Stvarna količina: Tone (Mg): m3: 6. Stvarni datum isporuke: 7. Pakovanje Tip (ovi) (1): Broj pakovanja: Posebni zahtevi za rukovanje (2): Da: ( Ne: ( 8.(a) Prvi prevoznik (3): 8.(b) Drugi prevoznik: 8.(c) Poslednji prevoznik: Registracija br: Registracija br: Registracija br: Naziv: Naziv: naziv: Adresa: Adresa: Adresa: Tel: Tel: Tel: Faks: Faks: Faks: e-mail: e-mail: e-mail: —Popunjava predstavnik prevoznika—– Više od 3 prevoznika (2) ( Način transporta (1): Način transporta (1): Način transporta (1): Datum prevoza: Datum prevoza: Datum prevoza: Potpis: Potpis: Potpis: 9. Proizvođač( i) otpada (4;5;6): 12. Naziv i sastav otpada (2): Registracija br: Naziv: Adresa: Lice za kontakt: 13. Fizička svojstva (1): Tel: faks: e-mail: 14. Identifikacija otpada (popuniti odgovarajućim oznakama) Mesto nastajanja generisanja otpada (2): (i) Bazel prilog VIII (ili IX ako je primenjljiv): 10. Odlagač: ( Prerađivač: ( (ii) OECD oznaka (ako je drugačija od (i)): Registracija br: (iii) EC lista otpada: Naziv: (iv) Nacionalna oznaka u zemlji izvoza: Adresa: (v) Nacionalna oznaka u zemlji uvoza: (vi) druge oznake (specificirati): Lice za kontakt: (vii) Y- oznaka: Tel: Faks: (viii) H-oznaka (1): e-mail: (ix) UN klasa (1): Stvarno mesto odlaganja/procesiranja: (2) (x) UN broj: 11. Operacija(e) odlaganja/prerađivanja (xi) UN naziv pošiljke: e-mail: Stvarno mesto odlaganja/procesiranja: (2) D-oznaka / R-oznaka (1): (xii) Carinski broj(evi) (HS): 15. Izjava izvoznika-notifikacionog lica/proizvođača (4):Ovim potvrđujem da su dati podatci, prema mojim najboljim saznanjima, tačni i potpuni. Takođe potvrđujem da su preuzete zakonski primenjljive ugovorne obaveze i da prekogranično kretanje jeste ili će biti pokriveno svim potrebnim osiguranjima ili drugim finansijskim garancijama, kao i da saglasnosti koji su potrebni od nadležnih organa uključenih država, dobijeni. Datum: Potpis: Naziv: 16. Popunjava osoba koja je na bilo koji način povezana sa prekograničnim kretanjem u slučaju da su potrebne dodatne informacije 17. Isporuka je primljena od uvoznika-primaoca (ako ne postrojenje): Datum: Naziv: Potpis: POPUNjAVA SE NA ODLAGALIŠTU/ POSTROJENjU ZA TRETMAN 18. Isporuka primljena na odlagalištu ( ili postrojenju za tretman ( 19. Datum prijema: Prihvaćeno ( Odbijeno*: ( Potvrđujem da je odložen/izvršena prerada gore opisanog otpada. Primljena količina: Tona (Mg): m3: *odmah nazvati nadležne organe Naziv: Približan datum odlaganja/procesiranja: Odlaganje/ Opracija procesiranja (1): Datum: Naziv: Potpis i pečat: Datum: Potpis: (1) Pogledajte listu skraćenica i oznaka na sledećoj strani(2) Priložiti detalje ako je potrebno(3) Ako su više od 3 prevoznika, priložiti informaciju kako je traženo u polju 8 (a,b,c) (4) Zahteva Bazelska Konvencija(5) Priložiti listu ako je više od jedan(6) Ako je potrebno po Nacionalnom zakonodavstvu POPUNjAVA CARINA ( ako je potrebno po nacionalnom zakonodavstvu) 20. Zemlja izvoza- otpreme ili izlazna carinska ispostava 21. Zemlja uvoza – odredište ili ulazna carinska ispostava Predmetni otpad u ovom dokumentu o kretanju je napustio zemlju dana: Predmetni otpad iz ovog dokumenta o kretanju je ušao u zemlju dana: Potpis: Potpis: Pečat: Pečat: 22. Pečati carinskih ispostava zemlje tranzita Naziv države: Naziv države: Ulazak: Izlazak: Ulazak: Izlazak: Naziv države: Naziv države: Ulazak: Izlazak: Ulazak: Izlazak:

Lista skraćenica i oznaka koje se koriste u Dokumentu o prekograničnom kretanju otpada

Operacije odlaganja (Polje 11)D1 Odlaganje u zemljište ili na zemljište (npr. deponija)D2 Izlaganje procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnosti ili taložnih otpada u zemljištu, itd.) D3 Duboko ubrizgavanje (npr. ubrizgavanje otpada koji se mogu pumpati u bunare, slane kupole prirodnih depoa, itd.)D4 Površinsko zatvaranje (npr. stavljanje tečnih ili taložnih otpada u jame, basene ili lagune, itd.) D5 Posebno projektovane deponije (npr. stavljanje u linearno poređane zasebne ćelije koje su poklopljene i međusobno izolovane i izolovane od životne sredine, itd.)D6 Ispuštanje u vodu osim u mora odnosno okeaneD7 Ispuštanje u mora odnosno okeane, uključujući umetanje u morsko dnoD8 Biološki tretman koji nije naznačen drugde u ovoj listi, a rezultira konačnim jedinjenjima ili mešavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija sa ove listeD9 Fizičko-hemijska obrada koja nije naznačena drugde u ovoj listi, a rezultira konačnim jedinjenjima ili mešavinama koje se odbacuju bilo kojom od operacija sa ove liste (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija, itd.)D10 Spaljivanje na tluD11 Spaljivanje na moruD12 Trajno skladištenje (npr. smeštanje kontejnera u rudnik, itd.)D13 Mešanje pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija sa ove listeD14 Prepakivanje pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od ove listeD15 Skladištenje koje prethodi bilo kojoj od operacija sa ove liste Operacije procesiranja (Polje 11)R1 Korišćenje kao goriva (osim u direktnom spaljivanju) ili na drugi način za proizvodnju energije (Basel/OECD) – Korišćenje uglavnom kao gorivo ili na drugi način za proizvodnju energijeR2 Prerada/regeneracija rastvarača R3 Recikliranje/prerada organskih supstanci koje se ne koriste kao rastvaračiR4 Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metalaR5 Recikliranje/prerada ostalih neorganskih materijaR6 Regeneracija kiselina ili bazaR7 Procesiranje komponenata koje se koriste za ublažavanje zagađenjaR8 Procesiranje komponenata katalizatoraR9 Ponovno rafinisanje korišćenog ulja ili drugo ponovno korišćenje prethodno korišćenog ulja R10 Izlaganje procesima u zemljištu koji daju korist za poljoprivredu ili ekološki napredakR11 Korišćenje rezidualnih materija dobijenih bilo kojom operacijom pod brojevima R1- R10R12 Razmena otpada za podvrgavanje bilo koje od operacija pod brojevima R1- R11R13 Akumuliranje materija namenjenih za bilo koju operaciju sa liste NAČINI PAKOVANjA(Polje 7)BačvaDrveno bureKanisterSandukKesaKompozitno pakovanjePosuda pod pritiskomU rasutom stanjuOstalo (precizirati) H- OZNAKA I UN KLASA (Polje 14) UN Klasa H- oznaka Svojstva1 H1 Eksplozivno3 H3 Zapaljive tečnosti4.1 H4.1 Zapaljive čvrste materije4.2 H4.2 Supstance ili otpadci podložni spontanom sagorevanju4.3 H4.3 Supstance ili otpaci koji u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove5.1 H5.1 Oksidacijske supstance5.2 H5.2 Organski peroksidi6.1 H6.1 Otrovne supstance (akutne)6.2 H6.2 Infektivne supstance8 H8 Korozivne supstance9 H10 Oslobađanje otrovnih gasova u kontaktu sa vazduhom ili vodom9 H11 Toksične supstance (sa odloženim ili hroničnim delovanjem)9 H12 Ekotoksične supstance9 H13 Supstance koje su u stanju da nakon procesiranja nagrade neku drugu materiju, npr. procedna tečnost, koja poseduje bilo koja od navedenih svojstva NAČINI TRANSPORTA (Polje 8)R = DrumskiT = Voz/železnicaS = MorskiA = VazdušniW = Unutrašnjim plovnim putevima FIZIČKA SVOJSTVA (Polje13) Praškasto/PrahČvrsta materijaViskozna/pastaTalogTečna materijaGasovitaOstalo (precizirati)

Dalje informacije, pogotovo u vezi identifikacije otpada (Polje14), oznake u prilozima Bazelske konvencije VIII i IX, OECD oznakama i Y-oznakama, mogu se naći u priručnicima iz OECD i Sekretarijata Bazelske konvencije

Uputstvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada

Uvod

Ovo uputstvo daje potrebna objašnjenja za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada i Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada. Oba dokumenta su u skladu sa Bazelskom konvencijom i OECD Odlukom i Odlukom EU. Dokumenti obuhvataju zahteve sva tri instrumenta, iako sva polja u dokumentima nije potrebno popunjavati u datom slučaju. Specifični zahtevi koja se odnose samo na jedan kontrolni sistem su dati u fusnotama. Moguće je da se po nacionalnom zakonodavstvu upotrebljava terminologija koja se razlikuje od Bazelske konvencije i Odluke OECD.

Dokumenti uključuju oba izraza „odlaganje”i „prerada”, zato što se ovi izrazi definišu različito u sva tri instrumenta. Odluka EU i OECD Odluka upotrebljavaju izraz „odlaganje” da bi prikazali operacije odlaganja prikazane u Prilogu IV.A Bazelske konvencije i Prilogu 5.A iz Odluke OECD. U Bazelskoj konvenciji izraz „odlaganje” se upotrebljava da bi prikazao i operacije odlaganja i operacije prerade.

Nacionalni nadležni organ odgovoran je za obezbeđenje i izdavanje notifikacije i dokumenta o kretanju (i u papirnoj i u elektronskoj formi). U cilju ovoga koristi se numerički sistem, koji omogućava da se uđe u trag svakoj posebnoj pošiljci. Numerički sistem nosi prefiks oznake države koji može da se nađe u ISO standardu, lista 3166 sa skraćenicama. Države mogu da izdaju dokumenta u veličini papira i formata koji zahteva njihovo nacionalno zakonodavstvo (obično ISO A4, kako je i preporučeno od Ujedinjenih nacija). Sa ciljem da se omogući njihova internacionalna upotreba, uzimajući u obzir razlike između ISO A4 i veličine papira koji je u upotrebi u Severnoj Americi, okvirne veličine formulara ne bi smele biti veće od 183 x 262 mm sa obodima označenim na vrhu i na levoj strani papira.

Svrha upotrebe notifikacije i dokumenta o kretanju

Notifikacioni dokument treba da omogući nadležnim organima zemalja da imaju pristup informacijama koje su potrebne za procenu prihvatljivosti predloženog kretanja otpada. Ovaj dokument uključuje prostor za nadležne organe da potvrde prijem notifikacije i ako je potrebno da se da pisana saglasnost za predloženo kretanje otpada.

Dokument o prekograničnom kretanju otpada prati pošiljku otpada sve vreme od trenutka kada napušta proizvođača otpada do mesta prispeća za odlaganje ili postrojenja za tretman u drugoj zemlji. Svako lice koje je uključeno u prekogranično kretanje otpada treba da potpiše ovaj dokument bilo da je uključeno u isporuku ili prijem predmetnog otpada. U Dokumentu o prekograničnom kretanju otpada takođe postoji prostor za detaljne informacije o prolazu pošiljke kroz granične prelaze u svim zemljama. Konačno, ovaj dokument se koristi od strane relevantnog postrojenja za odlaganje ili tretman, radi potvrde da je otpad primljen i da su operacije tretmana ili odlaganja završene.

Opšti zahtevi

Planirana isporuka koja je predmet postupka, pre pisane notifikacije i dozvole može se pokrenuti samo posle notifikacije o dokumenta o kretanju koji su popunjeni u skladu sa ovim propisom.

Popunjavanje štampanih kopija ovih dokumenata treba da bude na pisaćoj mašini ili štampanim slovima upotrebljavajući hemijsku olovku čije se mastilo ne briše. Potpisi uvek moraju biti pisani sa trajnom olovkom, ime nadležnog prestavnika koje sledi potpis treba da bude velikim slovima.

U slučaju manje greške, na primer u oznaci otpada, korekciju ili ispravku greške mora da potvrdi nadležni organ. Novi tekst koji se unosi prilikom ispravke treba da se označi i da se potpiše ili overi. Ako su ispravke ili korekcije veće ili ih ima više, treba da se popuni novi obrazac.

Obrasci treba da su urađeni tako da mogu lako da se popunjavaju i elektronski. Tamo gde je je ovo izvodljivo, trebalo bi da budu preduzete odgovarajuće mere bezbednosti koja će sprečiti zloupotrebu obrazaca. Svaka izmena koja se napravi u obrascu sa potvrdom nadležnih organa treba da bude jasno vidljiva. Kada se koristi elektronska forma obrasca poslata preko elektronske pošte, potreban je elektronski potpis.

Da bi se pojednostavio prevod, dokument treba da sadrži više oznaka umesto teksta za popunjavanje nekoliko polja. Tamo gde je tekst potreban, treba da bude na jeziku koji je prihvatljiv nadležnim organima u zemlji uvoza, a ako je potrebno i u ostalim zainteresovanim stranama nadležnih organa. Šest brojeva treba da se koriste da bi se naznačio datum. Na primer, 29. jaunar 2006. treba da bude upisan u obliku 29.01.2006. (Dan, mesec, godina).

Tamo gde je potrebno da se dodaju prilozi u vezi dokumenta iz kojih se mogu videti dodatne informacije, svaki dodati prilog treba da ima referentni broj koji ga povezuje sa glavnim dokumentom i navesti na koje polje se odnosi taj prilog.

Posebna uputstva za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada

Izvoznik ili nadležni organ države izvoza popunjava polja 2. do 16, izuzev sredstava transporta, datuma isporuke i potpisa, koji se pojavljuju u Polju 8.(a) i 8. (c) i koje treba da popuni prevoznik ili njegov predstavnik. Uvoznik popunjava Polje 17. i u slučaju da nije lice koje vrši odlaganje ili tretman, preuzima odgovornost isporuke otpada posle pristizanja otpada u zemlju uvoza i ako je potrebno populjava Polje 16.

Polje 1: Uneti broj notifikacije o isporuci otpada. Ovo je kopirano iz Polja 3. u notifikacionom dokumentu.

Polje 2: Za opšte obaveštenje o višekratnim isporukama otpada, uneti serijski broj isporuke otpada i ukupan broj nameravanih isporuka, kako je naznačeno u Polju 4. u notifikaciji (npr. napišite „4” i „11” za četvrtu isporuku otpada od jedanaest nameravanih isporuka kako je navedeno u opštom obaveštenju). U slučaju da je jednokratna isporuka, uneti 1/1.

Polje 3. i 4: Daju iste odgovarajuće informacije o izvozniku ili nadležnom organu države izvoza, i o uvozniku, kako je dato u Polju 1. i 2. u notifikacionom dokumentu.

Polje 5: Unesite stvarnu količinu otpada u tonama ili zapremine u kubnim metrima. Druge jedinice mere, kao što su kilogrami ili litri, su isto tako prihvatljivi, a kada se upotrebe treba da se naznače iako je jedinica u formularu precrtana. Pojedine države mogu tražiti kopiju potvrde sa kolske (mostne) vage ako su kvote u pitanju. Priložiti ih, ako je moguće.

Polje 6: Uneti stvarni datum kada isporuka započinje. Datum polaska svih isporuka treba da je u skladu sa periodom koji su odobrili nadležni organi. Kada različiti nadležni organi daju saglasnost za različite periode, isporuka ili isporuke mogu se odvijati u periodu koji traje i za koji su se saglasili svi nadležni organi.

Polje 7: Tipovi pakovanja se mogu označiti upotrebljavajući oznake koje su date u listi skraćenica i oznaka u prilogu dokumenta o kretanju. Ako su potrebni posebni uslovi rukovanja, kao što su oni koje proizvođači daju u instrukcijama zaposlenima, zaštita zdravlja i sigurnosne mere, uključujući i informacije o postupanju sa prosutim materijalom, i karte za hitne slučajeve, označiti odgovarajuću kućicu i dati potrebne informacije u prilogu. Isto tako staviti broj paketa koji čini isporuku.

Polje: 8 (a), (b) i (c): Uneti broj registracije (gde je dostupan), naziv, adresu (uključujući i zemlju), telefon i brojeve faksa (uključujući pozivni broj zemlje) i e-mail adresu za svakog prevoznika. Kada je uključeno više od tri prevoznika, odgovarajuće informacije o svakom prevozniku dati u prilogu zajedno sa dokumentom o kretanju. Kada vid transporta organizuje posrednik, onda se njegovi podaci daju u Polju 8, a u prilogu se daju informacije oko prevoznika koji će prevoziti. Način transporta, datum prelaska i potpise će dati ovlašćeni predstavnik prevoznika koji će vršiti isporuke. Kopiju potpisanih dokumenata o kretanju čuva izvoznik. Po svakoj sledećoj isporuci, novi prevoznik ili predstavnik prevoznika treba da se složi sa zahtevom i isto tako da potpiše dokumenat o kretanju. Kopiju potpisanih dokumenata isto treba da sačuva predhodni prevoznik.

Polje 9: Ponoviti informacije date u Polju 9. u notifikacionom dokumentu.

Polje 10. i 11: Ponoviti informacije u polju 10 i 11. u notifikacionom dokumentu. Ako su operacije odlaganja ili tretmana D13–D15 ili R12 ili R13 (u skladu sa definicijama operacija koje su date u prilogu skraćenica i oznaka u dokumentu o kretanju), onda su dovoljne informacije koje treba pružiti iz postrojenja za tretman date u Polju 10. Druge informacije koje uključuju izvođenje R12/R13 ili D13–D15 operacija i naknadne operacije postrojenja za izvođenje D1–D12 ili R1–R11 ne moraju biti uključene u Dokument o prekograničnom kretanju otpada.

Polje 12, 13. i 14: Ponoviti informacije date u poljima 12, 13. i 14. u notifikacionom dokumentu.

Polje 15: U vreme isporuke, izvoznik (ili poznati trgovac ili posrednik ili broker u ulozi izvoznika) ili nadležni organ države izvoza, kako odgovara, ili proizvođač otpada u skladu sa Bazelskom konvencijom, će potpisati i staviti datum na dokumentu o kretanju. Pojedine države mogu tražiti kopije ili originale dokumenata o kretanju koji sadrže datu saglasnost, uključujući i neke posebne uslove, od nadležnih organa koji su uključeni u prekogranično kretanje.

Polje 16: Ovo polje može da popuni bilo koje lice koje je uključeno u predmetno prekogranično kretanje (izvoznik ili nadležni organ države izvoza, odgovarajući učesnik, uvoznik, bilo koji nadležni organ, prevoznik) u specifičnim slučajevima gde je potrebno više informacija u vezi nacionalnog zakonodavstva za konkretnu tačku (npr. informacije o luci gde se menja način transporta, broj kontejnera i njihovi identifikacioni brojevi, ili druge dodatne dokaze da bi se naznačilo da je kretanje odobreno od nadležnih organa).

Polje 17: Ovo polje treba da popuni uvoznik iako on nije lice koje vrši odlaganje ili tretman i u slučaju da on preuzima odgovornost za otpad koji je stigao u državu uvoza.

Polje 18: Ovo polje popunjava ovlašćeni predstavnik postrojenja za odlaganje ili tretman po prijemu poslate robe. Označiti kućicu za odgovarajuće postrojenje. U odnosu na primljenu količinu, navesti posebna uputstva u Polju 5. Potpisana kopija Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada se daje poslednjem prevozniku. Ako se isporuka odbija iz nekog razloga, predstavnik postrojenja mora odmah da kontaktira nadležni organ. U skladu sa OECD Odlukom, potpisane kopije dokumenta o kretanju moraju biti poslate u roku od tri radna dana izvozniku i nadležnim organima koji su uključeni (sa izuzetkom onih OECD tranzitnih zemalja koje su se izjasnile da neće primati takve informacije). Original Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada će zadržati postrojenje za odlaganje ili tretman. Prijem isporučenog otpada potvrđuje postrojenje koje obavlja operacije odlaganja ili tretmana, uključujući D13–D15 ili R12 ili R13. Postrojenje koje izvodi bilo koju operaciju D13(D15 ili R12/R13 ili D1–D12 ili R1–11, a zatim operacije D13–D15 ili R12 ili R13 u istoj zemlji, o tome ne izdaje potvrde. U tom slučaju poslednji primalac isporuke ne popunjava Polje 18. Označiti takođe, tipove operacije odlaganja ili tetmana, koristeći D ili R oznake koje su date u prilogu Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada i približni datum kada će isporuke biti kompletirane (ovo nije potrebno po OECD Odluci).

Polje 19: Ovo polje popunjava lice koje vrši odlaganje ili tretman da bi potvrdilo da su odlaganje ili tretman izvršeni. U skladu sa Bazelskom konvencijom potpisane kopije u Polju 19. treba da se pošalju izvozniku i nadležnom organu države izvoza. U skladu sa OECD Odlukom potpisane kopije dokumenta o kretanju sa popunjenim Poljem 19, treba da se pošalju izvozniku i nadležnom organu zemlje izvoza i uvoza što je pre moguće, a ne kasnije od 30 dana posle završetka operacije tretmana ili odlaganja, i ne kasnije od jedne kalendarske godine nakon prijema otpada. Za operacije odlaganja i tretmana D13–D15 ili R12ili R13, informacije koje se prilažu u Polju 10. su dovoljne i nisu potrebne naknadne potvrde o tretmanu koji obuhvata operacije R12/R13 ili D13–D15, a naknadne operacije D1–D12 ili R1–R11, potrebno je da se uključe (prikažu) u ovom dokumentu. Odlaganje ili tretman otpada mora biti u ovlašćenom postrojenju u kome se izvode operacije odlaganja ili tretmana, uključujući i operacije D13–D15 ili R12 ili R13. Prema tome, postrojenja koja izvode operacije D13–D15 ili R12 ili R13 ili D1–D12 ili R1- R11, kao sledeće operacije na D13–D15 ili R12 ili R13 u istoj zemlji, ne treba da koriste Polje 19. da bi potvrdili operaciju tretmana ili odlaganje otpada, zato što je ovo polje već popunjeno od strane lica koje vrši tretman ili odlaganje D13–D15 ili R12 ili R13. Način potvrđivanja odlaganja ili tretmana svaka zemlja u ovom slučaju mora da potvrdi.

Polje 20, 21. i 22: Nije potrebno po Bazelskoj konvenciji niti po Odluci OECD. Ova polja se mogu koristiti za kontrolu na carinskim ispostavama na granici države izvoza, tranzita i uvoza ako je potrebno po nacionalnom zakonodavstvu.

Ostavite komentar