Uredba o bližim uslovima za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza

Na osnovu člana 34. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU MERA

ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNOG UVOZA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) i propisima Evropske unije.

Član 2.

Mera za zaštitu od prekomernog uvoza u smislu člana 34. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon) se može primeniti na neki proizvod samo ukoliko se utvrdi da se takav proizvod uvozi u tako povećanim količinama, u apsolutnim ili relativnim vrednostima u odnosu na domaću proizvodnju i pod uslovima da prouzrokuje ili preti da izazove ozbiljnu štetu domaćoj industriji, koja proizvodi slične ili direktno konkurentne proizvode.

Član 3.

Mera za zaštitu od prekomernog uvoza ne primenjuje se na uvoz proizvoda koji potiče iz država u razvoju članica STO, sve dok je udeo uvoza posmatranog proizvoda iz te države u Republiku Srbiju manji od 3%, pod uslovom da države u razvoju članice STO sa manje od 3% udela u uvozu, zajedno ne čine više od 9% ukupnog uvoza posmatranog proizvoda u Republiku Srbiju.

Uslovi za uvođenje mera za zaštitu od prekomernog uvoza

Član 4.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i po okončanju postupka ispitivanja koje sprovodi Ministarstvo, može da uvede mere za zaštitu od prekomernog uvoza u cilju, otklanjanja ili sprečavanja posledica ozbiljne štete ili omogućavanja domaćoj industriji da se prilagodi tržišnim uslovima, ako utvrdi:

da se posmatrani proizvod uvozi u Republiku Srbiju u tako povećanim količinama, bilo u apsolutnim ili relativnim vrednostima u odnosu na domaću proizvodnju i pod uslovima da prouzrokuje ili preti da izazove ozbiljnu štetu domaćoj industriji, koja proizvodi slične ili direktno konkurentne proizvode i

postojanje uzročne veze između povećanog uvoza posmatranog proizvoda i ozbiljne štete ili opasnosti od njenog nastajanja.

U smislu ove uredbe:

„ozbiljna šteta“ iz člana 34. stav 2. tačka 1. Zakona, je značajno opšte pogoršanje položaja domaće industrije koje se, utvrđuje naročito na osnovu:

povećanja uvoza posmatranog proizvoda,

povećanje udela uvoza posmatranog proizvoda na tržištu Republike Srbije,

smanjenja prodaje, proizvodnje, produktivnosti, korišćenja kapaciteta, profita, zaposlenosti domaćih proizvođača posmatranog proizvoda ili nekih drugih relevantnih faktora.

„opasnost od nastajanja ozbiljne štete“ iz člana 34. stav 2. tačka 2. Zakona, je nedvosmislena pretnja da će nastati ozbiljna šteta.

„domaća industrija“ iz člana 34. stav 2. tačka 3. Zakona, je ukupna proizvodnja svih domaćih proizvođača sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda ili onih proizvođača čija ukupna zajednička proizvodnja takvih proizvoda, čini pretežni deo ukupne domaće proizvodnje tih proizvoda.

„sličan proizvod“ je proizvod koji je identičan ili sličan u svim aspektima sa posmatranim proizvodom.

„direktno konkurentan proizvod“ je proizvod koji predstavlja apsolutnu zamenu posmatranom proizvodu.

Utvrđivanje ozbiljne štete ili opasnosti od ozbiljne štete

Član 5.

Ministarstvo analizira sve relevantne faktore objektivne i merljive prirode koji utiču na stanje domaće industrije, a naročito stepen i iznos povećanja uvoza posmatranog proizvoda u apsolutnim i relativnim vrednostima, deo domaćeg tržišta koji je preuzeo povećani uvoz, promene u nivou prodaje, proizvodnje, produktivnosti, iskorišćenosti kapaciteta, profita, gubitaka i zaposlenosti.

Postojanje uzročne veze između povećanog uvoza i ozbiljne štete ili opasnosti od njenog nastajanja u domaćoj industriji, mora biti nesumnjivo dokazano. Za utvrđivanje ove uzročne veze, neće se uzimati u obzir ostali faktori koji prouzrokuju štetu domaćoj industriji.

Utvrđivanje postojanja opasnosti od nastanka ozbiljne štete u smislu člana 34. stav 2. tačka 2. Zakona, kao i dokaza o daljem rastu uvoza, biće zasnovano na činjenicama, a ne na izjavama, nagađanju ili eventualnoj mogućnosti.

II. SPROVOĐENjE POSTUPKA ISPITIVANjA

Član 6.

Ministarstvo sprovodi postupak ispitivanja ako su ispunjeni uslovi iz člana 4. i 5. ove uredbe :

po službenoj dužnosti, na osnovu dovoljno dokaza o postojanju povećanog uvoza, ozbiljne štete ili opasnosti od njenog nastajanja i uzročne veze ili

na osnovu zahteva domaće industrije.

Zahtev za pokretanje postupka ispitivanja podnosi se u pismenoj formi i sadrži dokaze o:

povećanom uvozu,

ozbiljnoj šteti ili opasnosti od nastajanja ozbiljne štete saglasno članu 4. ove uredbe i

uzročnoj vezi između povećanog uvoza i ozbiljne štete ili opasnosti od nastajanja ozbiljne štete.

Zahtev koji ne sadrži relevantne dokaze ne smatra se potpunim. Smatra se da je zahtev podnet danom dostavljanja Ministarstvu.

Član 7.

Pre pokretanja postupka ispitivanja, Ministarstvo može da obavi konsultacije sa zainteresovanim stranama koje mogu da podnesu dokaze o povećanom uvozu, okolnostima u kojima se takav uvoz odvija, ozbiljnoj šteti ili opasnosti od njenog nastajanja i uzročnoj vezi između povećanog uvoza i ozbiljne štete.

Vlada, na predlog Ministarstva, ukoliko postoji dovoljno dokaza o postojanju okolnosti iz člana 4. i 5. ove uredbe, donosi odluku o pokretanju postupka ispitivanja radi utvrđivanja tih okolnosti.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

tarifna oznaka, trgovački naziv i opis proizvoda koji su predmet postupka ispitivanja;

ime države ili država izvoza iz kojih potiče pretežni deo proizvoda koji su predmet postupka ispitivanja i

rok, koji ne može biti kraći od petnaest dana od dana objavljivanja, u kom zainteresovane strane treba da dostave podatke na osnovu kojih zahtevaju da učestvuju u postupku.

Vlada će, u skladu sa članom 12. Sporazuma STO o merama za zaštitu od prekomernog uvoza („Sporazum o zaštitnim merama“), obavestiti nadležno telo u STO o pokretanju postupka ispitivanja i svim drugim proceduralnim fazama i obezbediće odgovarajuću priliku za konsultacije sa članicama STO koje imaju bitan interes kao izvoznice datog proizvoda.

Odluka iz stava 2. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Zainteresovane strane

Član 8.

Zainteresovane strane u smislu ove uredbe su:

izvoznici ili strani proizvođači posmatranog proizvoda, njihova trgovačka ili poslovna udruženja u kojima proizvođači ili izvoznici tih proizvoda čine većinu članstva;

uvoznici posmatranog proizvoda ili njihova trgovačka ili poslovna udruženja u kojima uvoznici čine većinu na teritoriji Republike Srbije;

vlade država izvoza;

proizvođači sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda ili njihova trgovačka ili poslovna udruženja u kojima proizvođači tih proizvoda čine većinu na teritoriji Republike Srbije.

Zainteresovana strana može, u roku navedenom u članu 7. stav 3. tačka 3. ove uredbe, da podnese relevantne podatke i dokaze o potrebi da se uvede mera za zaštitu od prekomernog uvoza.

Neistiniti podaci ili podaci dostavljeni po isteku roka iz člana 7. stav 3. tačka 3.ove uredbe ne uzimaju se u obzir, a odluka Ministarstva zasniva se na raspoloživim podacima.

Usmena rasprava

Član 9.

Zainteresovane strane dužne su da dostave dokaze o mogućem uticaju ishoda postupka na njih a mogu da zahtevaju i da na te okolnosti iznesu dokaze na usmenoj raspravi.

Ministarstvo omogućava zainteresovanim stranama da brane svoje interese u toku postupka ispitivanja i da na njihov zahtev, da na usmenoj raspravi kojoj prisustvuju i strane sa suprotnim interesima, iznesu svoje stavove, vodeći pri tome računa da se očuva poverljivost podataka svih učesnika u postupku.

Informacije iznete usmeno, uzimaju se u obzir samo ako su potkrepljene dokazima, naknadno dostavljene u pismenoj formi i stavljene na uvid ostalim zainteresovanim stranama, vodeći računa o zaštiti poverljivosti podataka.

Prisustvo zainteresovanih strana na raspravi nije obavezno, a neprisustvovanje raspravi ne može imati štetne posledice.

III. UVOĐENjE MERA ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNOG UVOZA

Predlog Vladi

Član 10.

Ministarstvo obaveštava Vladu o rezultatima postupka ispitivanja.

Obaveštenje iz stava 1.ovog člana sadrži analizu domaće industrije, procenu povećanja uvoza i njegovog uticaja na ozbiljnu štetu ili na opasnost od njenog nastajanja, kao i predlog u vezi s potrebom uvođenja mera za zaštitu od prekomernog uvoza.

Predlog iz stava 2. ovog člana sadrži naročito podatke o:

obimu uvoza proizvoda koji je predmet ispitivanja,

uslovima uvoza i uticaju prekomernog uvoza na domaću industriju,

delu domaćeg tržišta koji je preuzeo povećani uvoz,

uzročnoj vezi između uvoza i ozbiljne štete ili opasnosti od njenog nastajanja,

okolnostima koje ukazuju na dugotrajnost pojave i

drugim okolnostima koje mogu da budu od uticaja na donošenje odluke o uvođenju mera za zaštitu.

Količinska ograničenja

Član 11.

Mera za zaštitu od prekomernog uvoza ima restriktivan efekat samo u meri neophodnoj da bi se sprečila ili otklonila ozbiljna šteta i da bi se omogućilo prilagođavanje. Mera za zaštitu od prekomernog uvoza može biti uvedena u vidu dodatne uvozne dažbine ili količinskog ograničenja.

Ako se kao mera za zaštitu od prekomernog uvoza uvede količinsko ograničenje, uvoz ne može da se ograniči na količinu manju od prosečne količine uvoza u trogodišnjem periodu, koji prethodi periodu prekomernog uvoza na koji se odnosi postupak ispitivanja ili perioda za koji postoje statistički podaci, osim ako je nesumnjivo utvrđeno da je za sprečavanje ili otklanjanje posledica ozbiljne štete neophodan viši nivo zaštite.

Kada se kvota raspoređuje po državama izvoza, Vlada može da traži da se postigne sporazum oko udela u kvoti sa svim državama koje imaju poseban interes za izvoz tih proizvoda u Republiku Srbiju.

Vlada, na predlog Ministarstva, državama, odnosno državi sa kojom sporazum iz stava 3. ovog člana nije postignut, dodeljuje kvotu srazmerno količini ili vrednosti uvoza posmatranog proizvoda iz te države, odnosno tih država u prethodnom reprezentativnom periodu.

Privremene mere

Član 12.

Vlada, na predlog Ministarstva, u hitnim slučajevima može da uvede privremenu meru u obliku dodatne uvozne dažbine, u trajanju od najduže od 200 dana, ako je u postupku ispitivanja utvrđeno:

da je povećani uvoz prouzrokovao ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu, i

da bi odlaganje prouzrokovalo nastupanje teško otklonjivih štetnih posledica.

Odluka Vlade o uvođenju privremene mere za zaštitu od prekomernog uvoza sadrži i:

tarifnu oznaku, trgovački naziv i opis proizvoda koji su predmet mere za zaštitu od prekomernog uvoza,

trajanje primene mere i

stopu dodatne dažbine.

Odluka iz stava 2. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Povraćaj sredstva naplaćenih po osnovu privremene mere shodno stavu 1. ovog člana, izvršiće se bez odlaganja ukoliko se kasnije u postupku ispitivanja utvrdi da povećani uvoz nije prouzrokovao niti je postojala opasnost da prouzrokuje ozbiljnu štetu domaćoj industriji.

Odluka o uvođenju konačnih mera za zaštitu od prekomernog uvoza

Član 13.

Vlada, na predlog Ministarstva, donosi odluku o uvođenju mera za zaštitu od prekomernog uvoza, kada postoji dovoljno dokaza da povećani uvoz posmatranog proizvoda prouzrokuje ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu domaćoj industriji.

Odluka Vlade o uvođenju mere za zaštitu od prekomernog uvoza sadrži naročito:

1) tarifnu oznaku, trgovački naziv i opis proizvoda koji su predmet mere za zaštitu od prekomernog uvoza;

2) procenu uticaja prekomernog uvoza na nastanak ozbiljne štete ili opasnosti od njenog nastajanja u domaćoj industriji;

3) vrstu i nivo mere za zaštitu od prekomernog uvoza u slučaju uvođenja dodatne uvozne dažbine, odnosno obim i način određivanja kvota u slučaju količinskog ograničenja;

4) trajanje mere za zaštitu od prekomernog uvoza i

5) način postepene liberalizacije.

Odluka iz stava 2. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Okončanje postupka ispitivanja bez uvođenja mera za zaštitu

od prekomernog uvoza

Član 14.

Postupak ispitivanja okončava se bez uvođenja mera za zaštitu od prekomernog uvoza kada:

rezultati postupka ispitivanja ne sadrže dovoljno dokaza da prekomerni uvoz izaziva ili preti da izazove ozbiljnu štetu domaćoj industriji ili

to zahteva interes Republike Srbije.

Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Međuresorska saradnja

Član 15.

Nadležna ministarstva i drugi organi dužni su da na zahtev Ministarstva, dostave podatke vezane za uvođenje, sprovođenje, primenu i preispitivanje mera za zaštitu od prekomernog uvoza.

PRIMENA, TRAJANjE I PREISPITIVANjE MERA ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNOG UVOZA

Primena mera

Član 16.

Mere za zaštitu od prekomernog uvoza primenjuju se na uvoz proizvoda u smislu člana 4. stav 1. tač. 1.ove uredbe, nezavisno od države porekla.

Mere za zaštitu od prekomernog uvoza primenjuju se samo u meri koja je potrebna da se spreči ili otkloni ozbiljna šteta ili da se omogući prilagođavanje domaće industrije tržišnim uslovima.

Član 17.

Mere za zaštitu od prekomernog uvoza ne primenjuju se na proizvod čija je isporuka u toku u trenutku stupanja na snagu odluke o uvođenju mere, pod uslovom da je krajnje odredište takvih proizvoda u Republici Srbiji i da ne može da bude promenjeno.

Trajanje

Član 18.

Mera za zaštitu od prekomernog uvoza ostaje na snazi koliko je potrebno da se otkloni ili spreči ozbiljna šteta, a najduže četiri godine od njenog uvođenja, uključujući i period primene privremene mere.

Vlada, u redovnim vremenskim periodima postepeno smanjuje stepen mere za zaštitu koja se primenjuje duže od jedne godine.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, Vlada, na predlog Ministarstva, može da produži period primene mere za zaštitu od prekomernog uvoza ako utvrdi da:

je primena mere za zaštitu od prekomernog uvoza i dalje neophodna za sprečavanje ili otklanjanje posledica ozbiljne štete i

postoje dokazi da se domaća industrija prilagođava tržišnim uslovima.

Ukupan rok primene mere za zaštitu od prekomernog uvoza ne može da bude duži od osam godina od dana njenog uvođenja, uključujući i period primene privremene mere.

Merom za zaštitu od prekomernog uvoza čija je primena produžena u skladu sa stavom 3. i 4. ovog člana, ne može da se uvede viši stepen zaštite od stepena pre produženja.

Preispitivanje

Član 19.

Član 20.

Mera za zaštitu od prekomernog uvoza ne može da se uvede na uvoz proizvoda koji je prethodno bio predmet takve mere, pre isteka roka jednakog periodu primene takve mere.

Rok iz stava 1. ovog člana ne može da bude kraći od dve godine.

Izuzetno od odredbe iz stava 2. ovog člana, ako posmatrani proizvod nije bio predmet mere za zaštitu od prekomernog uvoza više od dva puta u periodu od pet godina pre uvođenja mere, mera za zaštitu od prekomernog uvoza u trajanju od najduže 180 dana može da se uvede po isteku roka od godinu dana.

Upravni spor

Član 21.

Protiv odluke Vlade zainteresovana strana može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Poverljivi podaci

Član 22.

Podaci koji su po prirodi poverljivi ili su pribavljeni od strana u postupku ispitivanja kao poverljivi, na obrazložen zahtev, tretiraju se kao poverljivi.

Poverljivi podatak iz stava 1. ovog člana obuhvata podatak čije otkrivanje bi dalo prednost konkurenciji ili bi imalo značajan negativan uticaj na stranu koja je dostavila podatak ili izvor iz kojeg je podatak pribavljen.

Ministarstvo odnosno službena lica ne mogu davati na uvid podatke koji su pribavljeni u skladu sa ovom uredbom za koje je strana koja je podatke dostavila zahtevala da budu tretirani kao poverljivi, bez izričite saglasnosti te strane u postupku.

Sažeti prikaz podataka nepoverljive prirode

Član 23.

Strane u postupku ispitivanja koje dostavljaju poverljive podatke, dužne su da dostave i sažeti prikaz tih podataka koji nije poverljivog karaktera, koji sadrži dovoljno pojedinosti za razumevanje suštine podataka koji su označeni kao poverljivi.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, strane u postupku mogu da naznače da takve podatke nije moguće sažeto prikazati, uz navođenje razloga zbog kojih sačinjavanje sažetog prikaza nije moguće.

Ako Ministarstvo oceni da zahtev za poštovanje poverljivosti nije opravdan, a strana koja dostavlja podatak odbije da podatke učini dostupnim ili da omogući otkrivanje podataka u opštem ili sažetom obliku, takav podatak se ne uzima u obzir, osim ako se na zadovoljavajući način može dokazati iz drugih izvora da je podatak tačan.

Uvid u podatke

Član 24.

Podaci pribavljeni u skladu sa ovom uredbom mogu se koristiti isključivo u svrhe za koje su traženi.

Ministarstvo može da omogući uvid u opšte podatke, naročito razloge i dokaze na kojima su zasnovane odluke donete u skladu sa ovom uredbom. Prilikom svakog uvida u podatke moraju se uzeti u obzir legitimni interesi strana u postupku da se ne otkrivaju njihove poslovne tajne.

U toku postupka ispitivanja, na zahtev bilo koje strane u postupku (uvoznika, izvoznika i predstavnika države izvoza), Ministarstvo daje na uvid podatke sadržane u sažetom prikazu nepoverljive prirode na osnovu kojih je doneta odluka da se:

uvede privremena mera ili

uvede konačna mera ili

da se obustavi postupak ispitivanja bez uvođenja mera.

Zahtev za uvid u podatke podnosi se pismeno, najkasnije 30 dana od objavljivanja odluke o uvođenju privremenih mera, konačnih mera ili o obustavljanju postupka ispitivanja bez uvođenja mera.

V. NAPLATA DAŽBINA

Član 25.

Naplatu privremenih, odnosno konačnih dažbina uvedenih kao mera za zaštitu od prekomernog uvoza, vrše carinski organi u iznosu, odnosno po stopi utvrđenoj odlukom o uvođenju mere, u skladu sa carinskim propisima.

Carinski organi dužni su da dostavljaju Ministarstvu mesečne izveštaje o uvozu proizvoda koji su predmet mera za zaštitu od prekomernog uvoza, kao i o iznosima dodatnih naplaćenih dažbina.

Povraćaj iznosa naplaćenog po osnovu privremene mere iz člana 12. stav 4. ove uredbe, kao i naknadna naplata i povraćaj više naplaćenih dodatnih uvoznih dažbina, vrši se u skladu sa carinskim propisima.

VI. TROŠKOVI POSTUPKA

Obaveza plaćanja troškova

Član 26.

Kada se postupak ispitivanja pokrene po službenoj dužnosti, svi troškovi nastali u postupku ispitivanja i u vezi sa tim postupkom, pokrivaju se iz budžeta.

Kada se postupak ispitivanja pokrenut na zahtev domaćeg proizvođača, okonča uvođenjem konačne mere zaštite od prekomernog uvoza, svi troškovi nastali u postupku ispitivanja i u vezi sa tim postupkom, pokrivaju se iz budžeta.

Kada se u postupku ispitivanja pokrenutom na zahtev domaćeg proizvođača, ustanovi da nisu ispunjeni uslovi za uvođenje konačne mere, sve troškove nastale u postupku ispitivanja i u vezi sa tim postupkom, snose podnosilac ili podnosioci zahteva.

Visina troškova

Član 27.

Visinu troškova postupka utvrđuje Ministarstvo, u skladu sa članom 16. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Kada zahtev podnosi više podnosilaca, ili je podnet u ime više podnosilaca, svaki podnosilac je solidarno odgovoran za plaćanje troškova postupka.

Troškovi izvođenja pojedinih dokaza

Član 28.

Izuzetno od odredbe člana 26. stav 2. ove uredbe, sve vanredne troškove u postupku, a naročito troškove koji su nastali u vezi sa izvođenjem dokaza van sedišta Ministarstva, snosi podnosilac ili podnosioci zahteva.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, podnosilac ili podnosioci, imaju obavezu da, na zahtev Ministarstva, u roku od mesec dana od prijema zahteva za plaćanje, uplate predujam kojim pokrivaju troškove izvođenja dokaza.

Kada se plaćanje na ime troškova iz stava 2. ovog člana ne izvrši u roku, dokaz za čije izvođenje je traženo plaćanje neće biti izveden.

Naplata troškova

Član 29.

U slučajevima na koje se ukazuje u članu 26. stav 3. ove uredbe, pošto odluka o okončanju postupka ispitivanja postane konačna i izvršna, Ministarstvo obaveštava podnosioca/podnosioce zahteva o kalkulaciji troškova postupka.

Podnosilac/podnosioci zahteva su dužni da izvrše plaćanje iznosa iz stava 1. ovog člana u roku od mesec dana od prijema obračuna.

Obezbeđenje

Član 30.

Kada je doneta odluka o pokretanju postupka ispitivanja, Ministarstvo može da zahteva od podnosioca ili podnosilaca zahteva, da polože obezbeđenje u iznosu koji odgovara procenjenom iznosu troškova koji mogu nastati u postupku odnosno u vezi sa postupkom.

Obezbeđenje može da bude u obliku jemstva ili depozita položenog na poseban račun, u skladu sa carinskim propisima.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 31.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima za primenu mera zaštite od prekomernog uvoza („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Stupanje na snagu

Član 32.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

VLADA

Predsednik

Ostavite komentar