Uredba o premiji za duvan u listu za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA DUVAN U LISTU ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu za 2008. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Pravo na korišćenje premije za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu, u zavisnosti od tipa i klase duvana, imaju pravna i fizička lica i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici premije) koji se bave proizvodnjom duvana i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08-u daljem tekstu: Uredba) pod sledećim uslovima:

1) da su prijavili površine pod duvanom do 31. marta 2008. godine, u skladu sa Uredbom;

2) da su izmirili svoje obaveze ostvarene po osnovu kratkoročnih kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06).

Član 3.

Lica koja ispunjavaju uslove iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na premiju za količinu proizvedenog duvana u listu uzgajanog na poljoprivrednim površinama prijavljenim u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 1) Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava i ako su na tim površinama postigli prinos jednak ili veći od propisane proizvedene količine duvana po hektaru (u daljem tekstu: referentni prinos), i to:

TIP DUVANA VIRDžINIJA ORIJENTAL BERLEJ Referentni prinosi (kg/ha) 1.800 700 1.300

Član 4.

Korisnici premije koji su ispunili uslov iz člana 3. ove uredbe ostvaruju pravo na premiju za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu, u zavisnosti od tipa i klase, i to:

KLASE TIP DUVANA VIRDžINIJA ORIJENTAL BERLEJ I klasa (din/kg) 80 110 60 II klasa (din/kg) 75 100 50 III klasa (din/kg) 72 95 45 IV klasa (din/kg) 45 85 25

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje premije za duvan tipa berlej i orijental podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), na Obrascu broj 1 – Zahtev za isplatu premije za duvan tipa berlej i orijental za 2008. godinu, do 29. februara 2008. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje premije za duvan tipa virdžinija podnosi se Upravi, na Obrascu broj 2 – Zahtev za isplatu premije za duvan tipa virdžinija za 2008. godinu, do 30. novembra 2008. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, jednokratno za ukupno otkupljene količine duvana.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži:

1) datum podnošenja zahteva;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj građana (JMBG) za fizičko lice-nosioca poljoprivrednog gazdinstva, poreski identifikacioni broj (PIB) za pravna lica i preduzetnike;

3) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) iz legitimacije poljoprivrednog gazdinstva, odnosno iz potvrde o registraciji za pravna lica;

4) naziv katastarske opštine i broj katastarske parcele na kojoj je zasađen duvan, tip duvana i površina.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana prilažu se kopije dokumenata, a originali se dostavljaju na uvid, i to:

1) ugovor o proizvodnji duvana zaključen sa pravnim licem proizvođačem duvana, odnosno obrađivačem duvana koji obavlja delatnost prerade ili otkupa duvana u listu sa podacima o broju ugovora, tipu duvana, zasađenim površinama, katastarskoj opštini i katastarskoj parceli;

2) potvrdu proizvođača, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji, za količinu preuzetog semena, odnosno rasada duvana;

3) potvrda proizvođača duvana, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji o primljenim količinama duvana (kantarske potvrde – otkupni listovi).

Svaka kantarska potvrda mora da ima broj.

Član 6.

Uprava posle upoređivanja podataka iz zahteva sa podacima o prijavljenim površinama pod duvanom, podacima iz priložene dokumentacije, izmirenim obavezama po kratkoročnim kreditima, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka o površinama za koje se ostvaruje premija iz člana 2. ove uredbe, vrši obračun sredstava i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu premije za proizvodnju duvana na namenski račun korisnika premije.

Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se sa posebnog podračuna Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima premije i visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 8.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik premije.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik premije.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.051.doc/1

Obrazac broj 1.

ZAHTEV ZA ISPLATU PREMIJE ZA DUVAN TIPA BERLEJ I ORIJENTAL

ZA 2008. GODINU

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca, članapoljoprivrednog gazdinstva Naziv pravnog licaNaziv preduzetnika JMBG(Jedinstveni matični broj građana)PIB (Poreski identifikacioni broj) Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

II Podaci o proizvodnji

Red. br PROIZVODNjA TIP DUVANA BERLEJ ORIJENTAL 1 2 3 4 1. Površina zasejanog duvana (ha, ar, m2) 2. Katastarska opština 3. Katastarska parcela 4. Predato suvih listova I klase (kg) 5. Predato suvih listova II klase (kg) 6. Predato suvih listova III klase (kg) 7. Predato suvih listova IV klase (kg) 8. Predato suvih listova V klase (kg) 9. Predato suvih listova VI klase (kg) 10. Predato suvih listova VII klase (kg) UKUPAN PRINOS:

Datum i mesto___________________ M.P. Podnosilac zahteva_______________________

4427008.051.doc/2

Obrazac broj 2.

ZAHTEV ZA ISPLATU PREMIJE ZA DUVAN TIPA VIRDžINIJA

ZA 2008. GODINU

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca, članapoljoprivrednog gazdinstva Naziv pravnog licaNaziv preduzetnika JMBG(Jedinstveni matični broj građana)PIB (Poreski identifikacioni broj) Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

II Podaci o proizvodnji

Red. br PROIZVODNjA TIP DUVANA VIRDžINIJA 1 2 3 1. Površina zasejanog duvana (ha, ar, m2) 2. Katastarska opština 3. Katastarska parcela 4. Predato suvih listova I klase (kg) 5. Predato suvih listova II klase (kg) 6. Predato suvih listova III klase (kg) 7. Predato suvih listova IV klase (kg) 8. Predato suvih listova V klase (kg) 9. Predato suvih listova VI klase (kg) 10. Predato suvih listova VII klase (kg) UKUPAN PRINOS:

Datum i mesto___________________ M.P. Podnosilac zahteva_______________________

4427008.051.doc/3 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o premiji za duvan u listu za 2008. godinu sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Premiranjem ratarske proizvodnje duvana podstiče se proizvodnja, odnosno povećanje površina pod duvanom, a naročito kvalitet što utiče na rast proizvodnje. S obzirom da su prinosi kod nas još uvek niski u odnosu na zemlje evropske unije premiranjem duvana prema kvalitetu i klasama stimuliše se prvenstveno kvalitet, a takođe i konkuretnost našeg duvana u odnosu na region i evropsku uniju. Unapređenjem proizvodnje duvana u Republici Srbiji možemo postati jedan od lidera u regionu s obzirom da kod nas posluje četiri proizvođača duvanskih proizvoda od čega su tri svetske multinacionalne kompanije.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu za 2008. godinu.

Pravo na korišćenje premije za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu, u zavisnosti od tipa i klase duvana imaju pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom duvana i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava pod sledećim uslovima:

1) da su prijavili površine pod duvanom do 31. marta 2008. godine, u skladu sa Uredbom;

2) da su izmirili svoje obaveze ostvarene po osnovu kratkoročnih kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06).

Zahtev za ostvarivanje premije za duvan tipa berlej i orijental podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor, na Obrascu broj 1 – Zahtev za isplatu premije za duvan tipa berlej i orijental za 2008. godinu, do 29. februara 2008. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje premije za duvan tipa virdžinija podnosi se Upravi, na Obrascu broj 2 – Zahtev za isplatu premije za duvan tipa virdžinija za 2008. godinu, do 30. novembra 2008. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev se podnosi Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, jednokratno za ukupno otkupljene količine duvana.

Zahtev sadrži:

1) datum podnošenja zahteva;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj (JMBG) fizičkog lica-nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) iz legitimacije poljoprivrednog gazdinstva, odnosno iz potvrde o registraciji za pravna lica;

4) naziv katastarske opštine i broj katastarske parcele na kojoj je zasađen duvan, tip duvana i površina.

Uz zahtev se podnosi i:

1) ugovor o proizvodnji duvana zaključen sa pravnim licem proizvođačem duvana, odnosno obrađivačem duvana koji obavlja delatnost prerade ili otkupa duvana u listu sa podacima o broju ugovora, tipu duvana, zasađene površine, katastarskoj opštini i katastarskoj parceli;

2) potvrdu proizvođača, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji, za količinu preuzetog semena, odnosno rasada duvana;

3) potvrda proizvođača duvana, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji o primljenim količinama duvana (kantarske potvrde – otkupni listovi).

Svaka kantarska potvrda mora da ima broj.

Za navedenu dokumentaciju dostaviti kopije, a originale na uvid.

Uprava posle upoređivanja podataka iz zahteva sa podacima o prijavljenim površinama pod duvanom, podacima iz priložene dokumentacije, izmirenim obavezama po kratkoročnim kreditima, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka o površinama za koje se ostvaruje premija, vrši obračun sredstava i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu premije za proizvodnju duvana na namenski račun korisnika premije.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima premije i visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za premiju za duvan za 2008. godinu iznose 255.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.220.000.000.

Raspored i korišćenje zakonom predviđenih sredstava od 15.220.000.000 dinara izvršen je po posebnom aktu koji je donela Vlada, od čega za premiju za duvan 255.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.051.doc/4

Ostavite komentar