Uredba o premiji za duvan u listu tipa „Berlej“ i „Orijental“ za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA DUVAN U LISTU TIPA BERLEJ I

ORIJENTAL ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za duvan u listu tipa berlej i orijental za 2009. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Pravo na korišćenje premije za ugovoren i isporučen duvan u listu tipa berlej i orijental po kilogramu, u zavisnosti od tipa i klase duvana, imaju pravna i fizička lica i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici premije) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) koji se vodi u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08, 21/09 i 36/09), pod uslovom da su:

1) prijavili površine pod duvanom do 30. aprila 2008. godine;

2) izmirili svoje obaveze ostvarene po osnovu kratkoročnih kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06).

Član 3.

Lica koja ispunjavaju uslove iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na premiju za količinu proizvedenog duvana u listu tipa berlej i orijental ako su na prijavljenim površinama postigli prinos jednak ili veći od propisane proizvedene količine duvana po hektaru (u daljem tekstu: referentni prinos), i to:

TIP DUVANA BERLEJ ORIJENTAL Referentni prinosi (kg/ha) 1.800 1.100

Član 4.

Korisnici premije koji su ispunili uslov iz člana 3. ove uredbe ostvaruju pravo na premiju za ugovoren i isporučen duvan u listu tipa berlej i orijental po kilogramu, u zavisnosti od tipa i klase, i to:

KLASE TIP DUVANA BERLEJ ORIJENTAL I klasa (din/kg) 60 110 II klasa (din/kg) 50 100 III klasa (din/kg) 45 95 IV klasa (din/kg) 25 85

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje premije podnosi se do 30. septembra 2009. godine Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), na Obrascu – Zahtev za isplatu premije za duvan u listu tipa berlej i orijental za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar, jednokratno za ukupno otkupljene količine duvana.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se kopije dokumenata, a originali se dostavljaju na uvid, i to:

1) ugovor o proizvodnji duvana zaključen sa pravnim licem proizvođačem duvana, odnosno obrađivačem duvana koji obavlja delatnost prerade ili otkupa duvana u listu sa podacima o broju ugovora, tipu duvana, zasađenim površinama, katastarskoj opštini i katastarskoj parceli;

2) potvrdu proizvođača, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji, za količinu preuzetog semena ili rasada duvana;

3) potvrda proizvođača duvana, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji o primljenim količinama duvana (kantarske potvrde – otkupni listovi).

Svaka kantarska potvrda – otkupni list mora da ima broj.

Član 6.

Uprava posle upoređivanja podataka iz zahteva sa podacima o prijavljenim površinama pod duvanom i izmirenim obavezama po kratkoročnim kreditima, kao i podacima iz priložene dokumentacije, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka o površinama za koje se ostvaruje premija, vrši obračun sredstava i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu premije na namenski račun korisnika premije.

Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se sa posebnog podračuna Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima premije i visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 8.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik premije.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik premije.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4427008.051.doc/1

Obrazac

ZAHTEV ZA ISPLATU PREMIJE ZA DUVAN U LISTU TIPA BERLEJ I ORIJENTAL

ZA 2009. GODINU

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca, članapoljoprivrednog gazdinstva Naziv pravnog licaNaziv preduzetnika JMBG(Jedinstveni matični broj građana)PIB (Poreski identifikacioni broj) Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

II Podaci o proizvodnji

Red. br Tipovi duvana BERLEJ ORIJENTAL 1 2 3 4 1. Površina zasejanog duvana (ha, ar, m2) 2. Predato suvih listova I klase (kg) 3. Predato suvih listova II klase (kg) 4. Predato suvih listova III klase (kg) 5. Predato suvih listova IV klase (kg) 6. Predato suvih listova V klase (kg) 7. Predato suvih listova VI klase (kg) UKUPAN PRINOS:

Datum i mesto___________________ M.P. Podnosilac zahteva_______________________

4427009.0014.81.Doc/2

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o premiji za duvan tipa berlej i orijental za 2009. godinu sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Donošenjem ove uredbe izjednačiće se položaj proizvođača duvana tipa Berlej i Orijental sa proizvođačima tipa Virdžinija, s obzirom da je trajanje tehnološkog procesa proizvodnje ova dva tipa duvana duže, pa se otkup roda 2008. godine mora vršiti u prva dva meseca 2009. godine. Tako su proizvođači duvana tipa Virdžinija za rod 2008. godine ostvarili pravo na premiju u toj kalendarskoj godini, dok su proizvođači druga dva tipa ostali uskraćeni za istu. Ovom uredbom uvodi se referentni prinos koji predstavlja propisanu količinu proizvedenog duvana po jednom hektaru, što znači da se neće isplaćivati premije za niže ostvarene prinose po hektaru.

S obzirom da se površine pod duvanom smanjuju Vlada je 2007. godine donela Zaključak o Akcionom planu za implementaciju CEFTA sporazuma („Službeni glasnik RS”, broj 29/07) kojim se usvaja Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda. Iz Akcionog plana proizlaze mere i aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vidu izrade srednjoročnih mera u oblasti poljoprivredne proizvodnje duvana kojim će se podržati razvoj primarne proizvodnje potrebnih tipova duvana, kao i poboljšanje njegovog kvaliteta.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za duvan u listu tipa berlej i orijental za 2009. godinu.

Pravo na korišćenje premije za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu i u zavisnosti od tipa i klase duvana imaju pravna i fizička lica i preduzetnici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji se vodi u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08, 21/09 i 36/09), pod uslovom da su:

1) prijavili površine pod duvanom do 30. aprila 2008. godine;

2) izmirili svoje obaveze ostvarene po osnovu kratkoročnih kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06).

Zahtev za ostvarivanje premije za duvan u listu tipa berlej i orijental podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor, na Obrascu – Zahtev za isplatu premije za duvan u listu tipa berlej i orijental za 2009. godinu, do 30. septembra 2009. godine.

Zahtev za ostvarivanje premije podnosi se Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, jednokratno za ukupno otkupljene količine duvana.

Uz zahtev za ostvarivanje premije podnosi se:

1) ugovor o proizvodnji duvana zaključen sa pravnim licem proizvođačem, odnosno obrađivačem duvana koji obavljaju delatnost prerade ili otkupa duvana u listu;

2) potvrdu proizvođača, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji, za preuzeto seme ili rasad duvana;

3) potvrda proizvođača, odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji, o primljenim količinama duvana (kantarske potvrde – otkupni listovi).

Za navedenu dokumentaciju dostaviti kopije, a originale na uvid.

Uprava posle upoređivanja podataka iz zahteva sa podacima o prijavljenim površinama pod duvanom, podacima iz priložene dokumentacije, izmirenim obavezama po kratkoročnim kreditima, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka o površinama za koje se ostvaruje premija, vrši obračun sredstava i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu premije za proizvodnju duvana na namenski račun korisnika premije.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima premije i visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09), u okviru razdela 15 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 17.212.360.000 dinara, od čega sredstva iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 12.612.360.000 i izdaci iz dodatnih prihoda organa u iznosu od 4.600.000.000 dinara, od čega za Tržišne mere 12.897.360.000 dinara, u okviru kojih za premiju za duvan 86.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar