Uredba o premiji za mleko za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA MLEKO ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za mleko za 2008. godinu.

Član 2.

Pravna lica i poljoprivrednici (u daljem tekstu: korisnici premije) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08), ostvaruju pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozije mleko iz sopstvene proizvodnje isporučeno pravnim licima ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka.

Premija za mleko se isplaćuje korisnicima iz stava 1. ovog člana koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da kvalitet odgovara propisima o kvalitetu mleka i da je mleko isporučeno pravnim licima ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Korisnici premije ostvaruju premiju za mleko preko pravnih lica ili preduzetnika, koji se bave preradom mleka.

Član 4.

Premija se isplaćuje za jedan litar isporučenog mleka u visini od:

1) 2,40 dinara za mleko proizvedeno na brdsko-planinskim područ-jima;

2) 1,40 dinara za mleko proizvedeno na ravničarskom području.

Brdsko-planinskim područjima, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatraju se katastarske opštine u kojima je više od jedne polovine zemljišta iznad 400 metara nadmorske visine.

Član 5.

Pravna lica ili preduzetnici, preko kojih korisnici premije ostvaruju pravo na premiju za mleko, dužni su da sredstva ostvarena po tom osnovu isplate korisnicima premije na namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 6.

Sredstva za premiju za mleko isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisaće način utvrđivanja i isplate premije za mleko i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju i odrediti katastarske opštine u smislu člana 4. stav 2. ove uredbe najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko za 2008. godinu pravna lica ili preduzetnici, koji se bave preradom mleka, podnose najkasnije do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec, osim za mesec decembar 2007. godine i januar 2008 godine za koji se zahtev podnosi do 1.marta 2008. godine.

Član 9.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje u roku iz člana 5. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači korisniku premije na namenski račun.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.017.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o premiji za mleko za 2008. godinu sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Premiranjem proizvodnje sirovog mleka podstiče se ukupna proizvodnja govedarske i ovčarske proizvodnje, što ima neposredan uticaj na razvoj i stabilnost cele poljoprivredne proizvodnje. Dugogodišnjim premiranjem mleka značajno se povećao otkup mleka u mlekarama i u značajnoj meri smanjila prerada na farmi i direktna prodaja mleka konzumentima sa farme, koje nije kontrolisano na higijensku ispravnost. Međutim, niska mlečnost krava u poređenju sa mlečnošću krava u zemljama Evropske unije i nizak kvalitet proizvedenog mleka uslovljava nekonkurentnost naše proizvodnje u poređenju sa proizvođačima u okruženju. Zato je potrebno tokom 2008. godine, a u cilju povećanja kvaliteta i konkurentnosti, obezbediti podršku proizvođačima mleka na brdsko-planinskom području u iznosu od 2,40 dinara po litru, a u ravničarskom području u iznosu od 1,40 dinara po litru. Otkup mleka obavlja se kontinuirano i svakodnevno.

III. SADRŽINA UREDBE

Uredbom o premiji za mleko za 2008. godinu detaljno su razrađeni uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko. Korisnici premije za mleko su pravna lica i poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Visina premije je utvrđena u iznosu od 1,40 dinara po litru za ravničarska područja, odnosno 2,40 dinara po litru za brdsko-planinska područja.

Ovom uredbom je predviđeno da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisati način isplate premije i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko za 2008. godinu pravna lica ili preduzetnici, koji se bave preradom mleka, podnose najkasnije do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec, osim za mesec decembar 2007. godine za koji se zahtev podnosi do 20. februara 2008. godine.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za premiju za mleko za 2008. godinu iznose 1.250.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.220.000.000.

Raspored i korišćenje zakonom predviđenih sredstava od 15.220.000.000 dinara izvršen je po posebnom aktu koji je donela Vlada, od čega za premiju za mleko 1.250.000.000 dinara.

V. RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Uredba o premiji za mleko za 2008. godinu stupa na snagu narednog dana od dana obavjljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Otkup mleka se obavlja kontinuirano i svakodnevno, pa iz tih razloga su se stekli uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

4427008.017.doc/2

Ostavite komentar