Uredba o izmenama u dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA MLEKO ZA 2012. GODINU

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 24/12), u članu 5. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „osim u trećem i četvrtom kvartalu, kada se isplaćuje u iznosu od 7 dinara po litru isporučenog mleka.”

Član 2.

U članu 7. tačka 3) broj: „15.” zamenjuje se brojem: „20.”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827012.0062.62.doc/1

Ostavite komentar