Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2010. godinu

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, broj 72/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU SREDNjOROČNOG PROGRAMA RADOVA

REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2010. DO

31. DECEMBRA 2014. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Srednjoročni program radova Republičkog geodetskog zavoda za period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2014. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 11. februara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar