Uredba o premiji za mleko za januar-mart 2007. godine

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06),

Vlada donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA MLEKO ZA PERIOD JANUAR-MART 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za mleko za period januar-mart 2007. godine.

Član 2.

Pravna lica i poljoprivrednici (u daljem tekstu: korisnici premije) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava ( „Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), ostvaruju pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozije mleko iz sopstvene proizvodnje isporučeno pravnim licima ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka.

Premija za mleko se isplaćuje korisnicima iz stava 1. ovog člana koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da kvalitet odgovara propisima o kvalitetu mleka i da je mleko isporučeno pravnim licima ili preduzetnicima, koji se bave preradom mleka na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Korisnici premije ostvaruju premiju za mleko preko pravnih lica ili preduzetnika, koji se bave preradom mleka.

Član 4.

Premija se isplaćuje za jedan litar isporučenog mleka u visini od:

1) 4 dinara za mleko proizvedeno na brdsko-planinskim područ-jima;

2) 3 dinara za mleko proizvedeno na ravničarskom području.

Brdsko-planinskim područjima, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatraju se katastarske opštine u kojima je više od jedne polovine zemljišta iznad 400 metara nadmorske visine.

Član 5.

Pravna lica ili preduzetnici, preko kojih korisnici premije ostvaruju pravo na premiju za mleko, dužni su da sredstva ostvarena po tom osnovu isplate korisnicima premije na namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 6.

Sredstva za premiju za mleko isplaćivaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisaće način utvrđivanja i isplate premije za mleko i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju i odrediti katastarske opštine u smislu člana 4. stav 2. ove uredbe najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko za period januar-mart 2007. godine pravna lica ili preduzetnici, koji se bave preradom mleka, podnose najkasnije do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Član 9.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje u roku iz člana 5. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači korisniku premije na namenski račun.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o premiji za mleko za period januar-mart 2007. godine sadržan je u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi i čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Stočarska proizvodnja u narednom periodu treba da postane dominantna grana u strukturi poljoprivredne proizvodnje. Premiranjem proizvodnje sirovog mleka podstiče se ukupna proizvodnja govedarske i ovčarske proizvodnje, što ima neposredan uticaj na razvoj i stabilnost cele poljoprivredne proizvodnje. Dugogodišnjim premiranjem mleka značajno se povećao otkup mleka u mlekarama i u značajnoj meri smanjila prerada na farmi i direktna prodaja mleka konzumentima sa farme, koje nije kontrolisano na higijensku ispravnost. Međutim, niska mlečnost krava u poređenju sa mlečnošću krava u zemljama Evropske unije i nizak kvalitet proizvedenog mleka, uslovljava nekonkurentnost naše proizvodnje u poređenju sa proizvođačima u okruženju.

U cilju povećanja kvaliteta mleka i konkurentnosti potrebno je tokom 2007. godine obezbediti podršku proizvođačima mleka na brdsko-planinskom području u iznosu od 4 dinara/lit, a u ravničarskom području u iznosu od 3 dinara/lit.

III. SADRŽINA UREDBE

Uredbom o premiji za mleko za period januar-mart 2007. godine detaljno su razrađeni uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko. Korisnici premije za mleko su pravna lica i poljoprivrednici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Visina premije je utvrđena u iznosu od 3 dinara po litru za ravničarska područja, odnosno 4 dinara po litru za brdsko-planinska područja.

Ovom uredbom je predviđeno da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede propisati način isplate premije i vrstu dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za ostvarivanje prava na premiju.

Zahtev za ostvarivanje prava na premiju za mleko za period januar-mart 2007. godine pravna lica ili preduzetnici, koji se bave preradom mleka, podnose najkasnije do 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za premiju za mleko za period januar-mart 2007. godine iznose 659.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period janur-mart 2007. godine, Razdeo 14, Funkcija 420, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije za unapređenje poljoprivrede u iznosu od 1.520.000.000, od čega za premiju za mleko 659.000.000 dinara.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Otkup mleka se obavlja kontinuirano, svakodnevno, pa iz tih razloga su se stekli uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar