Uredba o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 – dr. zakon, 80/02 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAčINU UVOZA I PRERADE NAFTE, ODNOSNO DERIVATA NAFTE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte.

Član 2.

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) „derivati nafte” jesu proizvodi dobijeni preradom nafte;

2) „osnovni derivati nafte” jesu sve vrste motornog benzina, sve vrste dizel goriva, ulje za loženje EL, ulje za loženje LS i sve vrste mazuta;

3) „proizvođači derivata nafte” jesu Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS) i lica koja prerađuju naftu u skladu sa ovom uredbom.

4) „naftovodi” jesu cevovodi sa uređajima, postrojenjima i objektima koji služe za transport nafte i derivata nafte;

5) „licencirani skladištar” je pravno lice ili preduzetnik koji ima licencu za obavljanje delatnosti skladištenja nafte i derivata nafte.

II. UVOZ NAFTE

Član 3.

Naftu mogu da uvoze NIS, druga pravna lica i preduzetnici.

Druga pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana mogu da uvoze naftu ako imaju zaključen ugovor o preradi nafte sa NIS-om i ako imaju licencu za obavljanje delatnosti trgovine naftom i derivatima nafte.

NIS je dužan da se pridržava opšteg principa nediskriminacije u primeni propisa u vezi sa izvozom i uvozom, u skladu sa obavezama iz međunarodnih sporazuma koje je zaključila Republika Srbija.

U spoljnotrgovinskom prometu naftom NIS će se rukovoditi principom slobodne konkurencije, tržišnim uslovima, a naročito u pogledu cene, kvaliteta, troškova transporta i drugih uslova kupovine ili prodaje, i omogućiće svim zainteresovanim licima, domaćim i stranim, da pod jednakim uslovima učestvuju u spoljnoj trgovini, u skladu sa uobičajenim trgovinskim uzansama.

Transport uvezene nafte vrši se naftovodom i plovnim putem.

III. PRERADA NAFTE

Član 4.

NIS je dužan da zainteresovanim pravnim licima i preduzetnicima omogući korišćenje svojih kapaciteta za preradu nafte, pod tržišnim uslovima, transparentno i bez diskriminacije, u skladu sa Opštim uslovima o preradi sirove nafte (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Opšte uslove donosi Skupština NIS-a.

NIS i lica iz stava 1. ovog člana zaključuju pojedinačni ugovor o preradi nafte.

Pojedinačni ugovor o preradi nafte zaključuje se u skladu sa Opštim uslovima.

Član 5.

Osnovni derivati nafte kao i ostali derivati nafte propisani Pravilnikom o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C („Službeni glasnik RS”, broj 63/07), ne mogu se izneti iz prostorija NIS-a pre nego što proizvođač derivata nafte na njih ne uplati propisane dažbine (akcize, PDV i posebne takse).

Ako se derivati iz stava 1. ovog člana iznesu iz prostorija NIS-a bez plaćenih dažbina, NIS je dužan da naknadi sve neplaćene dažbine.

Proizvođaču derivata nafte se može odobriti akcizno skladište u skladu sa propisima kojim se uređuju akcize.

IV. UVOZ DERIVATA NAFTE

Član 6.

Osnovne derivate nafte uvozi NIS radi obezbeđenja redovne snabdevenosti domaćeg tržišta.

NIS je dužan da se pridržava opšteg principa nediskriminacije u primeni propisa u vezi sa izvozom i uvozom, u skladu sa obavezama iz međunarodnih sporazuma koje je zaključila Republika Srbija.

U spoljnotrgovinskom prometu osnovnim derivatima nafte NIS će se rukovoditi principom slobodne konkurencije, tržišnim uslovima, a naročito u pogledu cene, kvaliteta, troškova transporta i drugih uslova kupovine ili prodaje, i omogućiće svim zainteresovanim licima, domaćim i stranim, da pod jednakim uslovima učestvuju u spoljnoj trgovini u skladu sa uobičajenim trgovinskim uzansama.

Član 7.

Uvoz osnovnog derivata nafte tipa EVRO dizel najmanje kvaliteta JUS EN 590:2005 je slobodan, a mogu ga vršiti pravna lica i preduzetnici, koji imaju:

licencu za obavljanje delatnosti trgovine naftom i derivatima nafte i raspolažu skladištima u vlasništvu ili u zakupu kod licenciranog skladištara za period od najmanje 12 meseci;

licencu za obavljanje delatnosti trgovine naftom i derivatima nafte i licencu za obavljanje delatnosti skladištenja nafte i derivata nafte.

Lica iz stava 1. ovog člana moraju imati u vlasništvu ili zakupu skladišta koja ispunjavaju uslove iz propisa kojima se uređuju minimalni tehnički uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe.

V. NADZOR

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrše ministarstvo nadležno za poslove finansija, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove energetike.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 9.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se pravno lice za prekršaj ako:

1) uveze naftu, a nema zaključen ugovor o preradi nafte sa NIS-om i nema licencu za delatnost trgovine naftom i derivatima nafte (član 3. stav 2);

2) transport uvezene nafte ne vrši naftovodom ili plovnim putem (član 3. stav 5);

3) ne omogući korišćenje svojih kapaciteta za preradu nafte svim zainteresovanim licima u skladu sa ovom uredbom (član 4. stav 1);

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. tačka 1) i 2) ovog člana.

Uz kaznu za prekršaje iz stava 1. ovog člana, može se izreći i zaštitna mera zabrane uvoza nafte, odnosno derivata nafte u trajanju od šest meseci do jedne godine.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata („Službeni glasnik RS”, br. 37/03, 90/03, 56/05, 76/05, 8/06 i 51/06).

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se po isteku 30 od dana stupanja na snagu.

Ova uredba prestaje da važi 31. decembra 2010. godine.

Broj:

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

OBRAZLOžENJE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije prema kome Vlada donosi uredbe, odluke i druge akte za izvršavanje zakona, a u vezi sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01- dr. zakon, 80/02 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Tokom devedesetih godine uvoz nafte i derivata nafte bio je uređen propisima o spoljnotrgovinskom poslovanju koji je predviđao različita ograničenja (dozvole za uvoz, kontingenti).

U toku NATO bombardovanja 1999. godine, domaći rafinerijski kapaciteti bili su preko 70 % uništeni. U ovakvoj situaciji država je bila prinuđena da u potpunosti liberalizuje uvoz nafte i derivata nafte. Liberalizacija uvoza trajala je od 1999. do 2001. godine, u kom periodu se nastojalo da se osposobe za rad porušene rafinerije i pokrene domaća naftna industrija. Raspoloživi nivo investicionih ulaganja nije bio dovoljan za uspešan oporavak domaće naftne industrije, s obzirom na to da je direktna materijalna šteta u Rafineriji nafte Pančevo procenjena na više od 360 miliona dolara, dok je materijalna šteta u Rafineriji nafte Novi Sad procenjena na oko 320 miliona dolara. Ovaj sektor energetike, za razliku od ostalih, nikada nije bio primalac donacija i pored ogromnih šteta koje su učinjene tokom NATO bombardovanja. Obnova sektora naftne i gasne privrede odvijala isključivo na osnovu finansijskih sredstava sredstava koja se generišu u ovom sektoru.

U 2001. godini Vlada Srbije je bila suočena sa visokom stopom kriminaliteta kojim se u to vreme odlikovalo liberalizovano tržište nafte i derivata nafte. Crno tržište iznosilo je oko 85% od ukupne potrošnje u Republici Srbiji. Priliv sredstva po osnovu carinskih stopa i ostalih fiskalnih davanja je bio minimalan i prema procenama kretao se ispod 30% očekivane naplate.

Imajući u vidu dominantan uticaj crnog tržišta Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte (u daljem tekstu: Uredba), sa ciljem uvođenja reda na ovo tržište.

Pored značajnih rezultata koji su postignuti primenom Uredbe u oblasti naplate fiskalnih obaveza i suzbijanju crnog tržišta, značajan napredak ostvaren je i u smislu upošljavanja delimično obnovljenih rafinerijskih kapaciteta. Istovremeno, Uredba je omogućila da se kroz cenu prerade delimično obezbede sredstva za neophodne investicije u obnavljanje naftne industrije.

Tokom pregovora u okviru postojećih međunarodnih integracija (CEFTA, STO, EU) javilo se otvoreno pitanje u vezi sa primenom Uredbe o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, s obzirom da se njene odredbe kose sa principima zemalja EU i STO, a vezano za poslove trgovine.

S obzirom da je započet proces privatizacije «Naftne industrije Srbije» a.d, te da je predloženom Strategijom privatizacije «Naftne industrije Srbije», od strane privatizacionog savetnika za «NIS» a.d. (a na osnovu razgovora sa potencijalnim strateškim investitorima), preporučena dalja zaštita tržišta derivata nafte u periodu koji je neophodan za kapitalna ulaganja u cilju modernizacije kompanije radi povećanja njene konkurentnosti na regionalnom tržištu i obezbeđivanja proizvodnje goriva u skladu sa standardima EU, javila se neophodnost dalje zaštite državni kompanije u procesu privatizacije.

S tim u vezi, izvršene su konsultacije sa predstavnicima Evropske komisije. S obzirom na postojeće procese međunarodnih integracija (CEFTA, STO, EU), kao i već uspostavljene parametre u pregovorima, kao najizgledniji način zaštite domaće naftne kompanije javilo se rešenje da Republika Srbija zadrži monopol «Naftne industrije Srbije» a.d do kraja 2010. godine, uz prilagođavanje ovog monopola pravilima Svetske trgovinske organizacije (The General Agreement on Tarifs and Trade, article XVII State Trading Enterprises). Predstavnici EU su izrazili mišljenje da je zadržavanje monopolske pozicije prihvatljivo rešenje, s tim da je neophodno poštovati principe nediskriminacije prilikom nabavki koje vrše državni monopoli. Također, predstavnici Evropske komisije su istakli da je prilikom uvoza derivata nafte neophodno precizno definisati procedure koje se u tom slučaju primenjuju.

U Sporazumu o izmeni i pristupanju sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006. godine, koji je potpisan 19. decembra 2006. godine u Bukureštu, i čija se ratifikacija očekuje u septembru 2007. godinu, članom 19. Državni monopoli i državna trgovinska preduzeća, omogućeno je dodeljivanje monopolskog položaja nacionalnoj kompaniji radi zaštite državnog interesa, ali i propisano da će strane prilagoditi svoje državne monopole pravilima STO-a.

S obzirom da je usklađivanje postojeće Uredbe sa pravilima STO-a i EU zahtevalo značajnije korekcije teksta, Ministarstvo rudarstva i energetike predlaže novu Uredbu o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte.

Na izradi teksta nove Uredbe o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte i derivata nafte pored Ministarstva rudarstva i energetike učestvovali su i Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo finansija, Agencija za energetiku Republike Srbije i predstavnici «Naftne industrije Srbije» a.d. Nacrt teksta nove Uredbe dostavljen je predstavnicima Evropske komisije na mišljenje, a sve primedbe i sugestije ugrađene su u predlog Uredbe o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno derivata nafte.

Predloženom Uredbom o uslovima i načinu uvoza i prerade sirove nafte, vezano za preradu sirove nafte, pružena je mogućnost privrednim društvima koja se bave uvozom sirove nafte da sa Naftnom industrijom Srbije sklope ugovor o preradi sirove nafte, bez kvantitativnih ograničenja, a na osnovu uzajamnih ekonomskih interesa.

Predloženom Uredbom o uslovima i načinu uvoza i prerade sirove nafte, vezano za uvoz derivata nafte, radi obezbeđenja redovne snabdevenosti domaćeg tržišta Republike Srbije dozvoljava se uvoz EVRO dizela najmanje kvaliteta JUS EN 590:2005, kao i uvoz ostalih derivata nafte, a uvoz osnovnih derivata nafte na teritoriju Republike Srbije obavlja Akcionarsko društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i derivata nafte i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa.

Ovom odredbom ispunjen je jedan od osnovnih zahteva u okviru postojećih procesa međunarodnih integracija – da nema kvantitativnih ograničenja uvoza, s tim da se po pitanju uvoza uspostavlja monopolski položaj Naftne industrije Srbije.

Zemlje EU, STO i CEFT-e u okviru svojih sporazuma priznaju postojanje monopola (u ovom slučaju monopola na uvoz osnovnih derivata nafte) kao vid zaštite državnog interesa.

Takođe, radi uočenih nepravilnosti i manipulacija prilikom uvoza naftnih derivata koji su prema važećoj Uredbi o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata slobodni za uvoz, novom Uredbom (član 7.) je predloženo rešenje koje uvodi dodatnu kontrolu prilikom uvoza EVRO dizela najmanje kvaliteta JUS EN 590:2005.

Da bi navedeno rešenje imalo efekta neophodno je da druga nadležna ministarstva donesu sledeće:

Ministarstvo finansija – Uredba o uslovima tranzita nafte, odnosno derivata nafte čiji je nacrt pripremljen;

Ministarstvo trgovine – dopuna Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe («Službeni glasnik RS» br. 47/96, 22/97, 6/99 i 99/05);

Uprava carina – nalog direktora Uprave carina o obaveznom skladištenju uvezenog EVRO dizela pre carinjenja.

Ovom rešenjem zadržan je postojeći stepen liberalizacije uvoza derivata nafte na domaćem tržištu, a u isto vreme omogućena je adekvatna kontrola kvantiteta i kvaliteta uvezenog goriva. Takođe, omogućena je precizna naplata pratećih dažbina na uvezeni derivat.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. predloga Uredbe određeno je da se ovom uredbom uređuju način uvoza i prerade nafte i dervata nafte.

Članom 2. definisano je značenje izraza koji su upotrebljeni u predlogu Uredbe.

Članom 3. i 4. pružena je mogućnost privrednim društvima koja se bave uvozom sirove nafte da pod jednakim uslovima sa Naftnom industrijom Srbije sklope ugovor o preradi sirove nafte, bez kvantitativnih ograničenja, i na osnovu uzajamnih ekonomskih interesa.

U vezi sa nabavkom sirove nafte uneta je odredba usaglašena sa predstavnicima Evropske komisije i pravilima Svetske trgovinske organizacije, a u vezi sa radom državnih monopola.

Članom 5. obezbeđena je redovna uplata propisanih dažbina (akcize, PDV i posebne takse).

Članom 6. dodeljen je monopolski položaj «NIS»a.d. u vezi sa uvozom osnovnih derivata nafte.

U vezi sa nabavkom osnovnih naftnih derivata uneta je odredba usaglašena sa predstavnicima Evropske komisije i pravilima Svetske trgovinske organizacije, a u vezi sa radom državnih monopola.

Članom 7. obezbeđena je kontrola uvoza EVRO dizela na način da lica koja se bave uvozom EVRO dizela najmanje kvaliteta JUS EN 590:2005 moraju imati licencu za obavljanje delatnosti trgovine naftom i derivatima nafte (licencu u skladu sa Zakonom o energetici izdaje Agencija za energetiku Republike Srbije) i moraju raspolagati skladišnim prostorom tako da :

A) raspolažu skladišnim prostorom u vlasništvu;

B) raspolažu skladišnim prostorom kod licenciranog skladištara (licencu u skladu sa Zakonom o energetici izdaje Agencija za energetiku Republike Srbije);

C) raspolažu skladišnim prostorom u zakupu, a samo lice je ima licencu za obavljanje delatnosti skladištenja.

U sva tri slučaja skladište mora da ispunjava uslove iz pravilnika kojim se uređuju minimalni tehnički uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe.

Članom 8. propisano je da nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija, trgovine i ministrstvo nadležno za poslove energetike.

Članom 9. propisane su kaznene odredbe u skladu sa Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS“ br. 101/05).

Članom 10. stavlja se van snage Uredba o posebnim uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, odnosno naftnih derivata („Službeni glasnik RS“ br. 37/03, 90/03, 56/05, 76/05, 8/06 i 51/06).

Članom 11. propisuje se vreme stupanja na snagu ove uredbe, odložena primena uredbe, kao i vreme njene primene.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar