Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B A

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE

O OSNIVANjU AKREDITACIONOG TELA SRBIJE I CRNE GORE

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o osnivanju Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore („Službeni list SCG”, broj 22/06).

Član 2.

Prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu, kao i zaposlene u Akreditacionom telu Srbije i Crne Gore, preuzima Akreditaciono telo Srbije koje je osnovano Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj /06).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

PREDSEDNIK,

V L A D A

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore, sadržan je u članu 4. stav 2. Zakona o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) po kojoj Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Predlagač je prilikom pripreme Uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore, imao u vidu pored člana 42. stav 1. Zakona o Vladi i činjenicu da Uredba o osnivanju Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore koja je doneta za vreme postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora nije na najbolji način rešila status Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore, kao ni njegove organe (bio je predviđen veliki broj članova organa), što nepotrebno opterećuje budžet i normalno funkcionisanje Akreditacionog tela.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1. propisan je prestanka važenja Uredbe o osnivanju Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore.

U članu 2. propisano je da će prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu, kao i zaposlene Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore, preuzeti Akreditaciono telo Srbije, na način utvrđen Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije, a imajući u vidu da Vlada u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o Vladi, odlukom osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije.

Članom 3. propisano je da ova uredba, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVE ODLUKE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», imajući u vidu da je Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, br. 49/06 i 63/06 – US), Akreditaciono telo Srbije i Crne gore promenilo naziv u Akreditaciono telo Srbije, pa je s obzirom na to potrebno odmah doneti osnivački akt Akreditacionog tela Srbije čiji je osnivač Vlada u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o Vladi, i urediti pravni položaj Akreditacionog tela Srbije, kako bi ono, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o akreditaciji, moglo nesmetano nastaviti dodeljivanje akreditacija, odnosno utvrđivanja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti, na koji način bi se osigurala efikasna i kompetentna kontrola tržišta u pogledu bezbednosti proizvoda koji se puštaju u promet. U suprotnom bi moglo doći do zastoja prometa proizvoda, a naročito do zastoja njihovog izvoza i pristupa međunarodnom tržištu.

Ostavite komentar